Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Podstawy programowania neurolingwistycznego - przedmiot do wyboru II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy programowania neurolingwistycznego - przedmiot do wyboru II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Maria Ligocka <ilacka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sylwia Gołąb <sylwia.golab@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 10 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna znajomość funkcjonowania i budowy centralnego układu nerwowego oraz podstawowych procesów psychicznych człowieka na poziomie szkoły średniej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1W wyniku zorganizowanego procesu kształcenia student będzie: -miał podstawową wiedzę dotyczącą sposobów i obszarów zastosowania neurolingwistycznego programowania w biznesie i życiu prywatnym,
C-2znał podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki neurolingwistycznego programowania jako nauki,
C-3umiał charakteryzować podstawowe metody i techniki neurolingwistycznego programowania,
C-4świadomy możliwości oddziaływania poprzez metody i techniki neurolingwistycznego programowania na własne i cudze procesy emocjonalne i myślowe.
C-5W wyniku zorganizowanego procesu kształcenia student będzie: -miał podstawową wiedzę dotyczącą sposobów i obszarów zastosowania neurolingwistycznego programowania w biznesie i życiu prywatnym,
C-6znał podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki neurolingwistycznego programowania jako nauki,
C-7umiał charakteryzować podstawowe metody i techniki neurolingwistycznego programowania,
C-8świadomy możliwości oddziaływania poprzez metody i techniki neurolingwistycznego programowania na własne i cudze procesy emocjonalne i myślowe.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Specyfika neurolingwistycznego programowania jako nauki-podstawowe założenia.2
T-W-2Charakterystyka indywidualnych stylów zachowań człowieka - typ układu nerwowego i wyznaczniki osobowości.4
T-W-3Technika osiagania celów-czteroetapowy model sukcesu.2
T-W-4Zachowanie a poziomy neurologiczne.4
T-W-5Podstawowe informacje o przbiegu procesu komunikacji interpersonalnej.2
T-W-6Odzwierciedlenie-budowanie kontaktu.2
T-W-7Pojęcie preferowanej modalności sensorycznej (systemy reprezentacji)-rozpoznawanie modalności sensorycznej.2
T-W-8Wzorce językowe Miltona-charakterystyka podstawowych presupozycji.2
T-W-9Oswajanie czasu.2
T-W-10Modelowanie.2
T-W-11Doskonalenie samopoczucia -kotwiczenie.2
T-W-12Zastosowanie praktyczne neurolingwistycznego programowania.2
T-W-13Powtorzenie -test wielokrotnego wyboru.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach i zaliczeniu30
A-W-2Praca własna studenta obejmująca: - przygotowanie materiałów do dyskusji związanej z wykładem, -opracowanie zadań zleconych przez nauczyciela, -udział w konsultacjach celem: weryfikacji postępów, doboru adekwatnej literatury do poszczególnych jednostek metodycznych, -przygotowanie do zaliczenia30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podajace-wykład o strukturze liniowej, pogadanka.
M-2Metody problemowe o charakterze aktywizujacym- dyskusja dydaktyczna zwiazana z wykładem.
M-3Metody podajace-wykład o strukturze liniowej, pogadanka.
M-4Metody problemowe o charakterze aktywizujacym- dyskusja dydaktyczna zwiazana z wykładem.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: dla wypowiedzi ustnej: -zrozumienie polecenia, -stopień wyczerpania tematu, -kompozycja wypowiedzi, -samodzielność, -pewność wypowiedzi (sposob uzasadniania tez), -orginalność wypowiedzi,
S-2Ocena formująca: dla zadań praktycznych i aktywności studenta: -zrozumienie polecenia, -zaplanowanie pracy, -sposób i jakość wykonania, -dobór materiału, -samodzielność i terminowość wykonania, -stawianie waznych pytań, -udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na temat, -dokonanie syntezy informacji.
S-3Ocena podsumowująca: wynik testu zaliczeniowego
S-4Ocena formująca: dla wypowiedzi ustnej: -zrozumienie polecenia, -stopień wyczerpania tematu, -kompozycja wypowiedzi, -samodzielność, -pewność wypowiedzi (sposob uzasadniania tez), -orginalność wypowiedzi,
S-5Ocena formująca: dla zadań praktycznych i aktywności studenta: -zrozumienie polecenia, -zaplanowanie pracy, -sposób i jakość wykonania, -dobór materiału, -samodzielność i terminowość wykonania, -stawianie waznych pytań, -udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na temat, -dokonanie syntezy informacji.
S-6Ocena podsumowująca: wynik testu zaliczeniowego

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O16/1_W01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą sposobów i obszarów zastosowania neurolingwistycznego programowania w życiu prywatnym i w biznesie.
Z_1A_W05, Z_1A_W06, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W04, S1A_W05C-1, C-2, C-3, C-4M-1, M-2S-1, S-2, S-3
Z_1A_O16/1_W02
Zna podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki neurolingwistycznego programowania jako nauki.
Z_1A_W06, Z_1A_W01, Z_1A_W05S1A_W01, S1A_W04, S1A_W05C-1, C-2, C-3, C-4M-1, M-2S-1, S-2, S-3
Z_1A_O16/1_W03
Zna podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki neurolingwistycznego programowania jako nauki.
Z_1A_W05, Z_1A_W06S1A_W04, S1A_W05C-5, C-6, C-7, C-8T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13M-3, M-4S-4, S-5, S-6

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O16/1_U01
Umie scharakteryzować podstawowe: założenia, metody i techniki neurolingwistycznego programowania.
Z_1A_U01, Z_1A_U02, Z_1A_U03, Z_1A_U09S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-5, C-6, C-7, C-8T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13M-3, M-4S-4, S-5, S-6

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O16/1_K01
Jest świadomy możliwości oddziaływania poprzez wykorzystanie metod i technik neurolingwistycznego programowania na własne i cudze procesy myślowe i emocjonalne.
Z_1A_K01, Z_1A_K02, Z_1A_K03, Z_1A_K04S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K06C-5, C-6, C-7, C-8T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12M-3, M-4S-4, S-5

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O16/1_W01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą sposobów i obszarów zastosowania neurolingwistycznego programowania w życiu prywatnym i w biznesie.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej sposobów i obszarów zastosowania neurolingwistycznego programowania w biznesie i życiu prywatnym.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przewazającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błedy w treści i języku (jakość wypowiedzi-częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne).
4,5student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie-ciekawość poznawczą, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
Z_1A_O16/1_W02
Zna podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki neurolingwistycznego programowania jako nauki.
2,0Student: - nie zna podstawowych zagadnień dotyczących neurolingwistycznego programowania jako nauki.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przewazającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błedy w treści i języku (jakość wypowiedzi-częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne).
4,5student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie-ciekawość poznawczą, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
Z_1A_O16/1_W03
Zna podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki neurolingwistycznego programowania jako nauki.
2,0Student: - nie zna podstawowych zagadnień dotyczących neurolingwistycznego programowania jako nauki.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przewazającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błedy w treści i języku (jakość wypowiedzi-częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne).
4,5student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie-ciekawość poznawczą, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O16/1_U01
Umie scharakteryzować podstawowe: założenia, metody i techniki neurolingwistycznego programowania.
2,0Student nie potrafi scharakteryzowaćpodstawowych zalożeń, metod i wybranych technik neurolingwistycznego programowania jako nauki.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przewazającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błedy w treści i języku (jakość wypowiedzi-częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne).
4,5student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie-ciekawość poznawczą, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O16/1_K01
Jest świadomy możliwości oddziaływania poprzez wykorzystanie metod i technik neurolingwistycznego programowania na własne i cudze procesy myślowe i emocjonalne.
2,0Student nie jest świadomy możliwości wykorzystania metod i technik neurolingwistycznego programowania w celu wpływania na własne i cudze procesy emocjonalne i myślowe, prezentując poglady i opinie swiadczące o wybitnym braku kompetencji ze wspomnianego zakresu.
3,0Prezentuje poglądy i opinie swiadczące o elementarnym zainteresowaniu problematyką możliwości wykorzystania metod i technik nlp w celu wpływania na własne i cudze procesy emocjonalne i myslowe.
3,5Prezentuje poglądy i opinie swiadczące o podstawowym zainteresowaniu problematyką możliwości wykorzystania metod i technik nlp w celu wpływania na własne i cudze procesy emocjonalne i myslowe.
4,0Prezentuje poglądy i opinie swiadczące o zainteresowaniu problematyką możliwości wykorzystania metod i technik nlp w celu wpływania na własne i cudze procesy emocjonalne i myslowe.
4,5Prezentuje poglądy i opinie swiadczące o dużym zainteresowaniu problematyką możliwości wykorzystania metod i technik nlp w celu wpływania na własne i cudze procesy emocjonalne i myslowe.
5,0Prezentuje poglądy i opinie swiadczące o dużej ciekawości poznawczej w zakresie problematyki możliwości wykorzystania metod i technik nlp w celu wpływania na własne i cudze procesy emocjonalne i myslowe.

Literatura podstawowa

  1. Bandler R., Grinder J., Struktura magii. Kształtowanie ludzkiej psychiki, czyli wiecej niż NLP, Onepress, Gliwice, 2009
  2. Bandler R., Grinder J., Struktura magii. Kształtowanie ludzkiej psychiki, czyli wiecej niż NLP, Onepress, Gliwice, 2009
  3. Seymour J., Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego, Zysk i S-Ka, Poznań, 1998
  4. Seymour J., Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego, Zysk i S-Ka, Poznań, 1998

Literatura dodatkowa

  1. Bandler R., MacDonald W., NLP Twoich zmysłów. wiedza dla wtajemniczonych, Onepress, Gliwice, 2009
  2. Bandler R., MacDonald W., NLP Twoich zmysłów. wiedza dla wtajemniczonych, Onepress, Gliwice, 2009

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Specyfika neurolingwistycznego programowania jako nauki-podstawowe założenia.2
T-W-2Charakterystyka indywidualnych stylów zachowań człowieka - typ układu nerwowego i wyznaczniki osobowości.4
T-W-3Technika osiagania celów-czteroetapowy model sukcesu.2
T-W-4Zachowanie a poziomy neurologiczne.4
T-W-5Podstawowe informacje o przbiegu procesu komunikacji interpersonalnej.2
T-W-6Odzwierciedlenie-budowanie kontaktu.2
T-W-7Pojęcie preferowanej modalności sensorycznej (systemy reprezentacji)-rozpoznawanie modalności sensorycznej.2
T-W-8Wzorce językowe Miltona-charakterystyka podstawowych presupozycji.2
T-W-9Oswajanie czasu.2
T-W-10Modelowanie.2
T-W-11Doskonalenie samopoczucia -kotwiczenie.2
T-W-12Zastosowanie praktyczne neurolingwistycznego programowania.2
T-W-13Powtorzenie -test wielokrotnego wyboru.2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach i zaliczeniu30
A-W-2Praca własna studenta obejmująca: - przygotowanie materiałów do dyskusji związanej z wykładem, -opracowanie zadań zleconych przez nauczyciela, -udział w konsultacjach celem: weryfikacji postępów, doboru adekwatnej literatury do poszczególnych jednostek metodycznych, -przygotowanie do zaliczenia30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O16/1_W01Ma podstawową wiedzę dotyczącą sposobów i obszarów zastosowania neurolingwistycznego programowania w życiu prywatnym i w biznesie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-1W wyniku zorganizowanego procesu kształcenia student będzie: -miał podstawową wiedzę dotyczącą sposobów i obszarów zastosowania neurolingwistycznego programowania w biznesie i życiu prywatnym,
C-2znał podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki neurolingwistycznego programowania jako nauki,
C-3umiał charakteryzować podstawowe metody i techniki neurolingwistycznego programowania,
C-4świadomy możliwości oddziaływania poprzez metody i techniki neurolingwistycznego programowania na własne i cudze procesy emocjonalne i myślowe.
Metody nauczaniaM-1Metody podajace-wykład o strukturze liniowej, pogadanka.
M-2Metody problemowe o charakterze aktywizujacym- dyskusja dydaktyczna zwiazana z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: dla wypowiedzi ustnej: -zrozumienie polecenia, -stopień wyczerpania tematu, -kompozycja wypowiedzi, -samodzielność, -pewność wypowiedzi (sposob uzasadniania tez), -orginalność wypowiedzi,
S-2Ocena formująca: dla zadań praktycznych i aktywności studenta: -zrozumienie polecenia, -zaplanowanie pracy, -sposób i jakość wykonania, -dobór materiału, -samodzielność i terminowość wykonania, -stawianie waznych pytań, -udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na temat, -dokonanie syntezy informacji.
S-3Ocena podsumowująca: wynik testu zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej sposobów i obszarów zastosowania neurolingwistycznego programowania w biznesie i życiu prywatnym.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przewazającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błedy w treści i języku (jakość wypowiedzi-częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne).
4,5student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie-ciekawość poznawczą, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O16/1_W02Zna podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki neurolingwistycznego programowania jako nauki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-1W wyniku zorganizowanego procesu kształcenia student będzie: -miał podstawową wiedzę dotyczącą sposobów i obszarów zastosowania neurolingwistycznego programowania w biznesie i życiu prywatnym,
C-2znał podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki neurolingwistycznego programowania jako nauki,
C-3umiał charakteryzować podstawowe metody i techniki neurolingwistycznego programowania,
C-4świadomy możliwości oddziaływania poprzez metody i techniki neurolingwistycznego programowania na własne i cudze procesy emocjonalne i myślowe.
Metody nauczaniaM-1Metody podajace-wykład o strukturze liniowej, pogadanka.
M-2Metody problemowe o charakterze aktywizujacym- dyskusja dydaktyczna zwiazana z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: dla wypowiedzi ustnej: -zrozumienie polecenia, -stopień wyczerpania tematu, -kompozycja wypowiedzi, -samodzielność, -pewność wypowiedzi (sposob uzasadniania tez), -orginalność wypowiedzi,
S-2Ocena formująca: dla zadań praktycznych i aktywności studenta: -zrozumienie polecenia, -zaplanowanie pracy, -sposób i jakość wykonania, -dobór materiału, -samodzielność i terminowość wykonania, -stawianie waznych pytań, -udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na temat, -dokonanie syntezy informacji.
S-3Ocena podsumowująca: wynik testu zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: - nie zna podstawowych zagadnień dotyczących neurolingwistycznego programowania jako nauki.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przewazającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błedy w treści i języku (jakość wypowiedzi-częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne).
4,5student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie-ciekawość poznawczą, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O16/1_W03Zna podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki neurolingwistycznego programowania jako nauki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-5W wyniku zorganizowanego procesu kształcenia student będzie: -miał podstawową wiedzę dotyczącą sposobów i obszarów zastosowania neurolingwistycznego programowania w biznesie i życiu prywatnym,
C-6znał podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki neurolingwistycznego programowania jako nauki,
C-7umiał charakteryzować podstawowe metody i techniki neurolingwistycznego programowania,
C-8świadomy możliwości oddziaływania poprzez metody i techniki neurolingwistycznego programowania na własne i cudze procesy emocjonalne i myślowe.
Treści programoweT-W-1Specyfika neurolingwistycznego programowania jako nauki-podstawowe założenia.
T-W-2Charakterystyka indywidualnych stylów zachowań człowieka - typ układu nerwowego i wyznaczniki osobowości.
T-W-3Technika osiagania celów-czteroetapowy model sukcesu.
T-W-4Zachowanie a poziomy neurologiczne.
T-W-5Podstawowe informacje o przbiegu procesu komunikacji interpersonalnej.
T-W-6Odzwierciedlenie-budowanie kontaktu.
T-W-7Pojęcie preferowanej modalności sensorycznej (systemy reprezentacji)-rozpoznawanie modalności sensorycznej.
T-W-8Wzorce językowe Miltona-charakterystyka podstawowych presupozycji.
T-W-9Oswajanie czasu.
T-W-10Modelowanie.
T-W-11Doskonalenie samopoczucia -kotwiczenie.
T-W-12Zastosowanie praktyczne neurolingwistycznego programowania.
T-W-13Powtorzenie -test wielokrotnego wyboru.
Metody nauczaniaM-3Metody podajace-wykład o strukturze liniowej, pogadanka.
M-4Metody problemowe o charakterze aktywizujacym- dyskusja dydaktyczna zwiazana z wykładem.
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: dla wypowiedzi ustnej: -zrozumienie polecenia, -stopień wyczerpania tematu, -kompozycja wypowiedzi, -samodzielność, -pewność wypowiedzi (sposob uzasadniania tez), -orginalność wypowiedzi,
S-5Ocena formująca: dla zadań praktycznych i aktywności studenta: -zrozumienie polecenia, -zaplanowanie pracy, -sposób i jakość wykonania, -dobór materiału, -samodzielność i terminowość wykonania, -stawianie waznych pytań, -udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na temat, -dokonanie syntezy informacji.
S-6Ocena podsumowująca: wynik testu zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: - nie zna podstawowych zagadnień dotyczących neurolingwistycznego programowania jako nauki.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przewazającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błedy w treści i języku (jakość wypowiedzi-częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne).
4,5student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie-ciekawość poznawczą, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O16/1_U01Umie scharakteryzować podstawowe: założenia, metody i techniki neurolingwistycznego programowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-5W wyniku zorganizowanego procesu kształcenia student będzie: -miał podstawową wiedzę dotyczącą sposobów i obszarów zastosowania neurolingwistycznego programowania w biznesie i życiu prywatnym,
C-6znał podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki neurolingwistycznego programowania jako nauki,
C-7umiał charakteryzować podstawowe metody i techniki neurolingwistycznego programowania,
C-8świadomy możliwości oddziaływania poprzez metody i techniki neurolingwistycznego programowania na własne i cudze procesy emocjonalne i myślowe.
Treści programoweT-W-1Specyfika neurolingwistycznego programowania jako nauki-podstawowe założenia.
T-W-2Charakterystyka indywidualnych stylów zachowań człowieka - typ układu nerwowego i wyznaczniki osobowości.
T-W-3Technika osiagania celów-czteroetapowy model sukcesu.
T-W-4Zachowanie a poziomy neurologiczne.
T-W-5Podstawowe informacje o przbiegu procesu komunikacji interpersonalnej.
T-W-6Odzwierciedlenie-budowanie kontaktu.
T-W-7Pojęcie preferowanej modalności sensorycznej (systemy reprezentacji)-rozpoznawanie modalności sensorycznej.
T-W-8Wzorce językowe Miltona-charakterystyka podstawowych presupozycji.
T-W-9Oswajanie czasu.
T-W-10Modelowanie.
T-W-11Doskonalenie samopoczucia -kotwiczenie.
T-W-12Zastosowanie praktyczne neurolingwistycznego programowania.
T-W-13Powtorzenie -test wielokrotnego wyboru.
Metody nauczaniaM-3Metody podajace-wykład o strukturze liniowej, pogadanka.
M-4Metody problemowe o charakterze aktywizujacym- dyskusja dydaktyczna zwiazana z wykładem.
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: dla wypowiedzi ustnej: -zrozumienie polecenia, -stopień wyczerpania tematu, -kompozycja wypowiedzi, -samodzielność, -pewność wypowiedzi (sposob uzasadniania tez), -orginalność wypowiedzi,
S-5Ocena formująca: dla zadań praktycznych i aktywności studenta: -zrozumienie polecenia, -zaplanowanie pracy, -sposób i jakość wykonania, -dobór materiału, -samodzielność i terminowość wykonania, -stawianie waznych pytań, -udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na temat, -dokonanie syntezy informacji.
S-6Ocena podsumowująca: wynik testu zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzowaćpodstawowych zalożeń, metod i wybranych technik neurolingwistycznego programowania jako nauki.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przewazającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błedy w treści i języku (jakość wypowiedzi-częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne).
4,5student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie-ciekawość poznawczą, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O16/1_K01Jest świadomy możliwości oddziaływania poprzez wykorzystanie metod i technik neurolingwistycznego programowania na własne i cudze procesy myślowe i emocjonalne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-5W wyniku zorganizowanego procesu kształcenia student będzie: -miał podstawową wiedzę dotyczącą sposobów i obszarów zastosowania neurolingwistycznego programowania w biznesie i życiu prywatnym,
C-6znał podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki neurolingwistycznego programowania jako nauki,
C-7umiał charakteryzować podstawowe metody i techniki neurolingwistycznego programowania,
C-8świadomy możliwości oddziaływania poprzez metody i techniki neurolingwistycznego programowania na własne i cudze procesy emocjonalne i myślowe.
Treści programoweT-W-1Specyfika neurolingwistycznego programowania jako nauki-podstawowe założenia.
T-W-2Charakterystyka indywidualnych stylów zachowań człowieka - typ układu nerwowego i wyznaczniki osobowości.
T-W-3Technika osiagania celów-czteroetapowy model sukcesu.
T-W-4Zachowanie a poziomy neurologiczne.
T-W-5Podstawowe informacje o przbiegu procesu komunikacji interpersonalnej.
T-W-6Odzwierciedlenie-budowanie kontaktu.
T-W-7Pojęcie preferowanej modalności sensorycznej (systemy reprezentacji)-rozpoznawanie modalności sensorycznej.
T-W-8Wzorce językowe Miltona-charakterystyka podstawowych presupozycji.
T-W-9Oswajanie czasu.
T-W-10Modelowanie.
T-W-11Doskonalenie samopoczucia -kotwiczenie.
T-W-12Zastosowanie praktyczne neurolingwistycznego programowania.
Metody nauczaniaM-3Metody podajace-wykład o strukturze liniowej, pogadanka.
M-4Metody problemowe o charakterze aktywizujacym- dyskusja dydaktyczna zwiazana z wykładem.
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: dla wypowiedzi ustnej: -zrozumienie polecenia, -stopień wyczerpania tematu, -kompozycja wypowiedzi, -samodzielność, -pewność wypowiedzi (sposob uzasadniania tez), -orginalność wypowiedzi,
S-5Ocena formująca: dla zadań praktycznych i aktywności studenta: -zrozumienie polecenia, -zaplanowanie pracy, -sposób i jakość wykonania, -dobór materiału, -samodzielność i terminowość wykonania, -stawianie waznych pytań, -udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na temat, -dokonanie syntezy informacji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest świadomy możliwości wykorzystania metod i technik neurolingwistycznego programowania w celu wpływania na własne i cudze procesy emocjonalne i myślowe, prezentując poglady i opinie swiadczące o wybitnym braku kompetencji ze wspomnianego zakresu.
3,0Prezentuje poglądy i opinie swiadczące o elementarnym zainteresowaniu problematyką możliwości wykorzystania metod i technik nlp w celu wpływania na własne i cudze procesy emocjonalne i myslowe.
3,5Prezentuje poglądy i opinie swiadczące o podstawowym zainteresowaniu problematyką możliwości wykorzystania metod i technik nlp w celu wpływania na własne i cudze procesy emocjonalne i myslowe.
4,0Prezentuje poglądy i opinie swiadczące o zainteresowaniu problematyką możliwości wykorzystania metod i technik nlp w celu wpływania na własne i cudze procesy emocjonalne i myslowe.
4,5Prezentuje poglądy i opinie swiadczące o dużym zainteresowaniu problematyką możliwości wykorzystania metod i technik nlp w celu wpływania na własne i cudze procesy emocjonalne i myslowe.
5,0Prezentuje poglądy i opinie swiadczące o dużej ciekawości poznawczej w zakresie problematyki możliwości wykorzystania metod i technik nlp w celu wpływania na własne i cudze procesy emocjonalne i myslowe.