Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Logistyka - przedmiot do wyboru II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Logistyka - przedmiot do wyboru II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Czesława Christowa <czeslawa.christowa@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 9 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz ekonomicznych uwarunkowań jego funkcjonowania.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu podstaw logistyki ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów logistycznych wg podziału fazowego.
C-2Zaznajomienie studentów z głównymi koncepcjami i metodami logistyczymi integrującymi przepływy zasobów w łańcuchach dostaw.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-11. Istota logistyki 1.1. Pojęcie i cele logistyki w przedsiębiorstwie i powiązaniach podmiotów gospodarczych 1.2. Kierunki ewolucji i rozwoju logistyki2
T-W-22. Istota systemów logistycznych 2.1. Systemy logistyczne, kryteria ich klasyfikacji, rola oddziaływania na funkcjonowanie firmy 2.2. Zintegrowane systemy logistyczne w powiązaniach poziomych i pionowych firm2
T-W-33. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie 3.1. Koncepcje organizacji logistyki 3.2. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie, osadzenie struktur zarządzających2
T-W-44. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie 4.1. Logistyka w strukturach zarządzania w małym, średnim i dużym przedsiębiorstwie 4.2. Logistyka w przedsiębiorstwach korporacyjnych i o znaczeniu międzynarodowym2
T-W-55. Procesy logistyczne w sferze zaopatrzenia 5.1. Zakres problemowy decyzji logistycznych w sferze zaopatrzenia przedsiębiorstwa 5.3. Procedury zamawiania i odbioru materiałów w ujęciu zaawansowanych rozwiązań logistycznych 5.4. Planowanie zaopatrzenia materiałowego na przykładzie klasycznej metody MRP2
T-W-66. Procesy logistyczne w sferze produkcji 6.1. Zakres i przedmiot logistyki w produkcji 6.2. Koncepcje logistyczne sterowania produkcją, KAN-BAN, JiT (production)2
T-W-77. Procesy logistyczne w sferze produkcji 7.1. Logistyka w kształtowaniu jakości produkcji przy wykorzystaniu podejścia metodycznego, Kaizen, TQM 7.2. Problemy zagospodarowania i utylizacji odpadów w procesach produkcyjnych2
T-W-88. Dystrybucja w systemie logistycznym 8.1. Istota i specyfika logistyki dystrybucji 8.2. Koszty dystrybucji fizycznej w ujęciu kompleksowych rozwiązań gospodarczych2
T-W-99. Dystrybucja w systemie logistycznym 9.1. Znaczenie partnerstwa a procesy integracji w całym kanale dystrybucjnym 9.2. Strategie Efektywnej obsługi klienta (ECR), model Vendor Manager Inventory (VMI)2
T-W-1010. Logistyczna obsługa klienta 10.1. Ewolucja logistycznej obsługi klienta w kontekście budowania wysokiej jakości 10.2. Obsługa klienta jako integrator marketingu i logistyki2
T-W-1111. Logistyczna obsługa klienta 11.1. Oddziaływanie logistycznej obsługi klienta na wszystkich uczestników rynku 11.2. Próg „opłacalności” poziomu logistycznej obsługi klienta a koszty działalności podmiotów gospodarczych2
T-W-1212. Gospodarka magazynowa, zasady opakowania produktów, systemy kodów kreskowych 12.1. Współczesne zadania gospodarki magazynowej w aspekcie zaawansowanych metod logistycznych 12.2. Podstawowe metody sterowania zasobami w przedsiębiorstwie i między przedsiębiorstwami2
T-W-1313. Gospodarka magazynowa, zasady opakowania produktów, systemy kodów kreskowych 13.1. Metoda planowania zapotrzebowania dystrybucji (DRP) jako przykład dystrybucji wyrobów gotowych 13.2. Funkcje opakowań w systemach logistycznych i ich znaczenie dla jakości produktu2
T-W-1414. Gospodarka magazynowa, zasady opakowania produktów, systemy kodów kreskowych 14.1. Pojęcie automatycznej identyfikacji, kod kreskowy, elektroniczne znakowanie produktów 14.2. Zasady stosowania systemu EAN.UCC 14.3. Technologia RFID2
T-W-1515. Logistyka miasta 15.1. Koncepcja nowoczesnej logistyki miasta 15.2. Problem transportu na terenie miasta, optymalizacja funkcji przewozowych 15.3. Praktyczne rozwiązania logistyki miasta na przykładzie miast niemieckich2
T-W-168. Dystrybucja w systemie logistycznym 8.1. Istota i specyfika logistyki dystrybucjI 8.2. Koszty dystrybucji fizycznej w ujęciu kompleksowych rozwiązań gospodarczych1
T-W-1713. Gospodarka magazynowa, zasady opakowania produktów, systemy kodów kreskowych 13.1. Metoda planowania zapotrzebowania dystrybucji (DRP) jako przykład dystrybucji wyrobów gotowych 13.2. Funkcje opakowań w systemach logistycznych i ich znaczenie dla jakości produktu 22
33

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Przygotowanie do kompleksowego zaliczenia zagadnień teoretycznych z wykładów20
A-W-3Zapoznanie się z podstawową litaraturą z zakresu Logistyki10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca - wykład informacyjny
M-2Metoda problemowa - wykład problemowy
M-3Metoda aktywizująca - metoda przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów w formie testu jednokrotnego wyboru.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O18/1_W01
Posiadanie wiedzy z zakresu podstaw logistyki ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów logistycznych.
Z_1A_W10, Z_1A_W01, Z_1A_W15, Z_1A_W05, Z_1A_W04S1A_W01, S1A_W03, S1A_W04, S1A_W07, S1A_W11C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-W-17, T-W-16M-1, M-2, M-3S-1
Z_1A_O18/1_W02
Znajomość głównych koncepcji i metod logistycznych integrujących przepływy zasobów w łańcuchach dostaw.
Z_1A_W01, Z_1A_W15, Z_1A_W10, Z_1A_W05, Z_1A_W04S1A_W01, S1A_W03, S1A_W04, S1A_W07, S1A_W11C-2, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-W-17, T-W-16M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O18/1_U01
Umiejętność zastosowania elementów logistki w działalności gospodarczej szczególnie w przedsiębiorstwach przemysłowych.
Z_1A_U10, Z_1A_U03, Z_1A_U01, Z_1A_U11, Z_1A_U06S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1, C-2T-W-3, T-W-9, T-W-7, T-W-6, T-W-11, T-W-4, T-W-5, T-W-2, T-W-12, T-W-15, T-W-14, T-W-1, T-W-10, T-W-8, T-W-13, T-W-17, T-W-16M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O18/1_W01
Posiadanie wiedzy z zakresu podstaw logistyki ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów logistycznych.
2,0Nie posiada wiedzy z zakresu podstaw logistyki.
3,0Posiada podstawową wiedzę z zakresu logistyki ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów logistycznych.
3,5Posiada ogólną wiedzę z zakresu logistyki ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów logistycznych.
4,0Posiada pełną wiedzę z zakresu logistyki ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów logistycznych.
4,5Posiada pełną wiedzę z zakresu logistyki ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów logistycznych przedstawioną na wykładach oraz wiedzę z literatury podstawowej.
5,0Posiada pełną wiedzę z zakresu logistyki ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów logistycznych przedstawioną na wykładach oraz wiedzę z literatury podstawowej i uzupełniającej.
Z_1A_O18/1_W02
Znajomość głównych koncepcji i metod logistycznych integrujących przepływy zasobów w łańcuchach dostaw.
2,0Nie zna koncepcji i metod logistycznych integrujących przepływy zasobów w łańcuchach dostaw.
3,0Zna podstawowe koncepcje i metody logistyczne integrujące przepływy zasobów w łańcuchach dostaw.
3,5Zna niektóre główne koncepcje i metody logistyczne integrujące przepływy zasobów w łańcuchach dostaw.
4,0Zna prawie wszystkie główne koncepcje i metody logistyczne integrujące przepływy zasobów w łańcuchach dostaw.
4,5Zna wszystkie główne koncepcje i metody logistyczne integrujące przepływy zasobów w łańcuchach dostaw.
5,0Zna znakomicie wszystkie główne koncepcje i metody logistyczne integrujące przepływy zasobów w łańcuchach dostaw, wiedza wykracza poza materiał z wykładów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O18/1_U01
Umiejętność zastosowania elementów logistki w działalności gospodarczej szczególnie w przedsiębiorstwach przemysłowych.
2,0Nie posiada umiejętności zastosowania elementów logistyki w działalności gospodarczej.
3,0Posiada podstawowe umiejętności zastosowania elementów logistyki w działalności gospodarczej.
3,5Posiada większość umiejętności zastosowania elementów logistyki w działalności gospodarczej.
4,0Posiada prawie wszystkie umiejętności zastosowania elementów logistyki w działalności gospodarczej.
4,5Posiada wszystkie umiejętności zastosowania elementów logistyki w działalności gospodarczej.
5,0Posiada wszystkie umiejętności zastosowania elementów logistyki w działalności gospodarczej, umiejętności wykraczają poza wiedzę nabytą na wykładach.

Literatura podstawowa

  1. Szpon J., Dembińska-Cyran I., Wiktorowska-Jasik A, Podstawy Logistyki, SNIGiR, Szczecin, 2005
  2. Beier F., Rutkowski K., Logistyka, SGH, Warszawa, 2000
  3. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa, 1996

Literatura dodatkowa

  1. Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa, 2002
  2. Rutkowski K., Logistyka dystrybucji, SGH, Warszawa, 2005
  3. Christopher M., Logistics and supply chain managnent, Pearson Financial Times, Financial Times Prent.Int, Londyn, 2005

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-11. Istota logistyki 1.1. Pojęcie i cele logistyki w przedsiębiorstwie i powiązaniach podmiotów gospodarczych 1.2. Kierunki ewolucji i rozwoju logistyki2
T-W-22. Istota systemów logistycznych 2.1. Systemy logistyczne, kryteria ich klasyfikacji, rola oddziaływania na funkcjonowanie firmy 2.2. Zintegrowane systemy logistyczne w powiązaniach poziomych i pionowych firm2
T-W-33. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie 3.1. Koncepcje organizacji logistyki 3.2. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie, osadzenie struktur zarządzających2
T-W-44. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie 4.1. Logistyka w strukturach zarządzania w małym, średnim i dużym przedsiębiorstwie 4.2. Logistyka w przedsiębiorstwach korporacyjnych i o znaczeniu międzynarodowym2
T-W-55. Procesy logistyczne w sferze zaopatrzenia 5.1. Zakres problemowy decyzji logistycznych w sferze zaopatrzenia przedsiębiorstwa 5.3. Procedury zamawiania i odbioru materiałów w ujęciu zaawansowanych rozwiązań logistycznych 5.4. Planowanie zaopatrzenia materiałowego na przykładzie klasycznej metody MRP2
T-W-66. Procesy logistyczne w sferze produkcji 6.1. Zakres i przedmiot logistyki w produkcji 6.2. Koncepcje logistyczne sterowania produkcją, KAN-BAN, JiT (production)2
T-W-77. Procesy logistyczne w sferze produkcji 7.1. Logistyka w kształtowaniu jakości produkcji przy wykorzystaniu podejścia metodycznego, Kaizen, TQM 7.2. Problemy zagospodarowania i utylizacji odpadów w procesach produkcyjnych2
T-W-88. Dystrybucja w systemie logistycznym 8.1. Istota i specyfika logistyki dystrybucji 8.2. Koszty dystrybucji fizycznej w ujęciu kompleksowych rozwiązań gospodarczych2
T-W-99. Dystrybucja w systemie logistycznym 9.1. Znaczenie partnerstwa a procesy integracji w całym kanale dystrybucjnym 9.2. Strategie Efektywnej obsługi klienta (ECR), model Vendor Manager Inventory (VMI)2
T-W-1010. Logistyczna obsługa klienta 10.1. Ewolucja logistycznej obsługi klienta w kontekście budowania wysokiej jakości 10.2. Obsługa klienta jako integrator marketingu i logistyki2
T-W-1111. Logistyczna obsługa klienta 11.1. Oddziaływanie logistycznej obsługi klienta na wszystkich uczestników rynku 11.2. Próg „opłacalności” poziomu logistycznej obsługi klienta a koszty działalności podmiotów gospodarczych2
T-W-1212. Gospodarka magazynowa, zasady opakowania produktów, systemy kodów kreskowych 12.1. Współczesne zadania gospodarki magazynowej w aspekcie zaawansowanych metod logistycznych 12.2. Podstawowe metody sterowania zasobami w przedsiębiorstwie i między przedsiębiorstwami2
T-W-1313. Gospodarka magazynowa, zasady opakowania produktów, systemy kodów kreskowych 13.1. Metoda planowania zapotrzebowania dystrybucji (DRP) jako przykład dystrybucji wyrobów gotowych 13.2. Funkcje opakowań w systemach logistycznych i ich znaczenie dla jakości produktu2
T-W-1414. Gospodarka magazynowa, zasady opakowania produktów, systemy kodów kreskowych 14.1. Pojęcie automatycznej identyfikacji, kod kreskowy, elektroniczne znakowanie produktów 14.2. Zasady stosowania systemu EAN.UCC 14.3. Technologia RFID2
T-W-1515. Logistyka miasta 15.1. Koncepcja nowoczesnej logistyki miasta 15.2. Problem transportu na terenie miasta, optymalizacja funkcji przewozowych 15.3. Praktyczne rozwiązania logistyki miasta na przykładzie miast niemieckich2
T-W-168. Dystrybucja w systemie logistycznym 8.1. Istota i specyfika logistyki dystrybucjI 8.2. Koszty dystrybucji fizycznej w ujęciu kompleksowych rozwiązań gospodarczych1
T-W-1713. Gospodarka magazynowa, zasady opakowania produktów, systemy kodów kreskowych 13.1. Metoda planowania zapotrzebowania dystrybucji (DRP) jako przykład dystrybucji wyrobów gotowych 13.2. Funkcje opakowań w systemach logistycznych i ich znaczenie dla jakości produktu 22
33

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Przygotowanie do kompleksowego zaliczenia zagadnień teoretycznych z wykładów20
A-W-3Zapoznanie się z podstawową litaraturą z zakresu Logistyki10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O18/1_W01Posiadanie wiedzy z zakresu podstaw logistyki ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów logistycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu podstaw logistyki ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów logistycznych wg podziału fazowego.
C-2Zaznajomienie studentów z głównymi koncepcjami i metodami logistyczymi integrującymi przepływy zasobów w łańcuchach dostaw.
Treści programoweT-W-11. Istota logistyki 1.1. Pojęcie i cele logistyki w przedsiębiorstwie i powiązaniach podmiotów gospodarczych 1.2. Kierunki ewolucji i rozwoju logistyki
T-W-22. Istota systemów logistycznych 2.1. Systemy logistyczne, kryteria ich klasyfikacji, rola oddziaływania na funkcjonowanie firmy 2.2. Zintegrowane systemy logistyczne w powiązaniach poziomych i pionowych firm
T-W-33. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie 3.1. Koncepcje organizacji logistyki 3.2. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie, osadzenie struktur zarządzających
T-W-44. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie 4.1. Logistyka w strukturach zarządzania w małym, średnim i dużym przedsiębiorstwie 4.2. Logistyka w przedsiębiorstwach korporacyjnych i o znaczeniu międzynarodowym
T-W-55. Procesy logistyczne w sferze zaopatrzenia 5.1. Zakres problemowy decyzji logistycznych w sferze zaopatrzenia przedsiębiorstwa 5.3. Procedury zamawiania i odbioru materiałów w ujęciu zaawansowanych rozwiązań logistycznych 5.4. Planowanie zaopatrzenia materiałowego na przykładzie klasycznej metody MRP
T-W-66. Procesy logistyczne w sferze produkcji 6.1. Zakres i przedmiot logistyki w produkcji 6.2. Koncepcje logistyczne sterowania produkcją, KAN-BAN, JiT (production)
T-W-77. Procesy logistyczne w sferze produkcji 7.1. Logistyka w kształtowaniu jakości produkcji przy wykorzystaniu podejścia metodycznego, Kaizen, TQM 7.2. Problemy zagospodarowania i utylizacji odpadów w procesach produkcyjnych
T-W-88. Dystrybucja w systemie logistycznym 8.1. Istota i specyfika logistyki dystrybucji 8.2. Koszty dystrybucji fizycznej w ujęciu kompleksowych rozwiązań gospodarczych
T-W-99. Dystrybucja w systemie logistycznym 9.1. Znaczenie partnerstwa a procesy integracji w całym kanale dystrybucjnym 9.2. Strategie Efektywnej obsługi klienta (ECR), model Vendor Manager Inventory (VMI)
T-W-1010. Logistyczna obsługa klienta 10.1. Ewolucja logistycznej obsługi klienta w kontekście budowania wysokiej jakości 10.2. Obsługa klienta jako integrator marketingu i logistyki
T-W-1111. Logistyczna obsługa klienta 11.1. Oddziaływanie logistycznej obsługi klienta na wszystkich uczestników rynku 11.2. Próg „opłacalności” poziomu logistycznej obsługi klienta a koszty działalności podmiotów gospodarczych
T-W-1212. Gospodarka magazynowa, zasady opakowania produktów, systemy kodów kreskowych 12.1. Współczesne zadania gospodarki magazynowej w aspekcie zaawansowanych metod logistycznych 12.2. Podstawowe metody sterowania zasobami w przedsiębiorstwie i między przedsiębiorstwami
T-W-1313. Gospodarka magazynowa, zasady opakowania produktów, systemy kodów kreskowych 13.1. Metoda planowania zapotrzebowania dystrybucji (DRP) jako przykład dystrybucji wyrobów gotowych 13.2. Funkcje opakowań w systemach logistycznych i ich znaczenie dla jakości produktu
T-W-1414. Gospodarka magazynowa, zasady opakowania produktów, systemy kodów kreskowych 14.1. Pojęcie automatycznej identyfikacji, kod kreskowy, elektroniczne znakowanie produktów 14.2. Zasady stosowania systemu EAN.UCC 14.3. Technologia RFID
T-W-1515. Logistyka miasta 15.1. Koncepcja nowoczesnej logistyki miasta 15.2. Problem transportu na terenie miasta, optymalizacja funkcji przewozowych 15.3. Praktyczne rozwiązania logistyki miasta na przykładzie miast niemieckich
T-W-1713. Gospodarka magazynowa, zasady opakowania produktów, systemy kodów kreskowych 13.1. Metoda planowania zapotrzebowania dystrybucji (DRP) jako przykład dystrybucji wyrobów gotowych 13.2. Funkcje opakowań w systemach logistycznych i ich znaczenie dla jakości produktu 2
T-W-168. Dystrybucja w systemie logistycznym 8.1. Istota i specyfika logistyki dystrybucjI 8.2. Koszty dystrybucji fizycznej w ujęciu kompleksowych rozwiązań gospodarczych
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład informacyjny
M-2Metoda problemowa - wykład problemowy
M-3Metoda aktywizująca - metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów w formie testu jednokrotnego wyboru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada wiedzy z zakresu podstaw logistyki.
3,0Posiada podstawową wiedzę z zakresu logistyki ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów logistycznych.
3,5Posiada ogólną wiedzę z zakresu logistyki ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów logistycznych.
4,0Posiada pełną wiedzę z zakresu logistyki ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów logistycznych.
4,5Posiada pełną wiedzę z zakresu logistyki ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów logistycznych przedstawioną na wykładach oraz wiedzę z literatury podstawowej.
5,0Posiada pełną wiedzę z zakresu logistyki ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów logistycznych przedstawioną na wykładach oraz wiedzę z literatury podstawowej i uzupełniającej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O18/1_W02Znajomość głównych koncepcji i metod logistycznych integrujących przepływy zasobów w łańcuchach dostaw.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie studentów z głównymi koncepcjami i metodami logistyczymi integrującymi przepływy zasobów w łańcuchach dostaw.
C-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu podstaw logistyki ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów logistycznych wg podziału fazowego.
Treści programoweT-W-11. Istota logistyki 1.1. Pojęcie i cele logistyki w przedsiębiorstwie i powiązaniach podmiotów gospodarczych 1.2. Kierunki ewolucji i rozwoju logistyki
T-W-22. Istota systemów logistycznych 2.1. Systemy logistyczne, kryteria ich klasyfikacji, rola oddziaływania na funkcjonowanie firmy 2.2. Zintegrowane systemy logistyczne w powiązaniach poziomych i pionowych firm
T-W-33. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie 3.1. Koncepcje organizacji logistyki 3.2. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie, osadzenie struktur zarządzających
T-W-44. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie 4.1. Logistyka w strukturach zarządzania w małym, średnim i dużym przedsiębiorstwie 4.2. Logistyka w przedsiębiorstwach korporacyjnych i o znaczeniu międzynarodowym
T-W-55. Procesy logistyczne w sferze zaopatrzenia 5.1. Zakres problemowy decyzji logistycznych w sferze zaopatrzenia przedsiębiorstwa 5.3. Procedury zamawiania i odbioru materiałów w ujęciu zaawansowanych rozwiązań logistycznych 5.4. Planowanie zaopatrzenia materiałowego na przykładzie klasycznej metody MRP
T-W-66. Procesy logistyczne w sferze produkcji 6.1. Zakres i przedmiot logistyki w produkcji 6.2. Koncepcje logistyczne sterowania produkcją, KAN-BAN, JiT (production)
T-W-77. Procesy logistyczne w sferze produkcji 7.1. Logistyka w kształtowaniu jakości produkcji przy wykorzystaniu podejścia metodycznego, Kaizen, TQM 7.2. Problemy zagospodarowania i utylizacji odpadów w procesach produkcyjnych
T-W-88. Dystrybucja w systemie logistycznym 8.1. Istota i specyfika logistyki dystrybucji 8.2. Koszty dystrybucji fizycznej w ujęciu kompleksowych rozwiązań gospodarczych
T-W-99. Dystrybucja w systemie logistycznym 9.1. Znaczenie partnerstwa a procesy integracji w całym kanale dystrybucjnym 9.2. Strategie Efektywnej obsługi klienta (ECR), model Vendor Manager Inventory (VMI)
T-W-1010. Logistyczna obsługa klienta 10.1. Ewolucja logistycznej obsługi klienta w kontekście budowania wysokiej jakości 10.2. Obsługa klienta jako integrator marketingu i logistyki
T-W-1111. Logistyczna obsługa klienta 11.1. Oddziaływanie logistycznej obsługi klienta na wszystkich uczestników rynku 11.2. Próg „opłacalności” poziomu logistycznej obsługi klienta a koszty działalności podmiotów gospodarczych
T-W-1212. Gospodarka magazynowa, zasady opakowania produktów, systemy kodów kreskowych 12.1. Współczesne zadania gospodarki magazynowej w aspekcie zaawansowanych metod logistycznych 12.2. Podstawowe metody sterowania zasobami w przedsiębiorstwie i między przedsiębiorstwami
T-W-1313. Gospodarka magazynowa, zasady opakowania produktów, systemy kodów kreskowych 13.1. Metoda planowania zapotrzebowania dystrybucji (DRP) jako przykład dystrybucji wyrobów gotowych 13.2. Funkcje opakowań w systemach logistycznych i ich znaczenie dla jakości produktu
T-W-1414. Gospodarka magazynowa, zasady opakowania produktów, systemy kodów kreskowych 14.1. Pojęcie automatycznej identyfikacji, kod kreskowy, elektroniczne znakowanie produktów 14.2. Zasady stosowania systemu EAN.UCC 14.3. Technologia RFID
T-W-1515. Logistyka miasta 15.1. Koncepcja nowoczesnej logistyki miasta 15.2. Problem transportu na terenie miasta, optymalizacja funkcji przewozowych 15.3. Praktyczne rozwiązania logistyki miasta na przykładzie miast niemieckich
T-W-1713. Gospodarka magazynowa, zasady opakowania produktów, systemy kodów kreskowych 13.1. Metoda planowania zapotrzebowania dystrybucji (DRP) jako przykład dystrybucji wyrobów gotowych 13.2. Funkcje opakowań w systemach logistycznych i ich znaczenie dla jakości produktu 2
T-W-168. Dystrybucja w systemie logistycznym 8.1. Istota i specyfika logistyki dystrybucjI 8.2. Koszty dystrybucji fizycznej w ujęciu kompleksowych rozwiązań gospodarczych
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład informacyjny
M-2Metoda problemowa - wykład problemowy
M-3Metoda aktywizująca - metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów w formie testu jednokrotnego wyboru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna koncepcji i metod logistycznych integrujących przepływy zasobów w łańcuchach dostaw.
3,0Zna podstawowe koncepcje i metody logistyczne integrujące przepływy zasobów w łańcuchach dostaw.
3,5Zna niektóre główne koncepcje i metody logistyczne integrujące przepływy zasobów w łańcuchach dostaw.
4,0Zna prawie wszystkie główne koncepcje i metody logistyczne integrujące przepływy zasobów w łańcuchach dostaw.
4,5Zna wszystkie główne koncepcje i metody logistyczne integrujące przepływy zasobów w łańcuchach dostaw.
5,0Zna znakomicie wszystkie główne koncepcje i metody logistyczne integrujące przepływy zasobów w łańcuchach dostaw, wiedza wykracza poza materiał z wykładów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O18/1_U01Umiejętność zastosowania elementów logistki w działalności gospodarczej szczególnie w przedsiębiorstwach przemysłowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U10potrafi wykorzystać metody i narzędzia doskonalenia jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu podstaw logistyki ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów logistycznych wg podziału fazowego.
C-2Zaznajomienie studentów z głównymi koncepcjami i metodami logistyczymi integrującymi przepływy zasobów w łańcuchach dostaw.
Treści programoweT-W-33. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie 3.1. Koncepcje organizacji logistyki 3.2. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie, osadzenie struktur zarządzających
T-W-99. Dystrybucja w systemie logistycznym 9.1. Znaczenie partnerstwa a procesy integracji w całym kanale dystrybucjnym 9.2. Strategie Efektywnej obsługi klienta (ECR), model Vendor Manager Inventory (VMI)
T-W-77. Procesy logistyczne w sferze produkcji 7.1. Logistyka w kształtowaniu jakości produkcji przy wykorzystaniu podejścia metodycznego, Kaizen, TQM 7.2. Problemy zagospodarowania i utylizacji odpadów w procesach produkcyjnych
T-W-66. Procesy logistyczne w sferze produkcji 6.1. Zakres i przedmiot logistyki w produkcji 6.2. Koncepcje logistyczne sterowania produkcją, KAN-BAN, JiT (production)
T-W-1111. Logistyczna obsługa klienta 11.1. Oddziaływanie logistycznej obsługi klienta na wszystkich uczestników rynku 11.2. Próg „opłacalności” poziomu logistycznej obsługi klienta a koszty działalności podmiotów gospodarczych
T-W-44. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie 4.1. Logistyka w strukturach zarządzania w małym, średnim i dużym przedsiębiorstwie 4.2. Logistyka w przedsiębiorstwach korporacyjnych i o znaczeniu międzynarodowym
T-W-55. Procesy logistyczne w sferze zaopatrzenia 5.1. Zakres problemowy decyzji logistycznych w sferze zaopatrzenia przedsiębiorstwa 5.3. Procedury zamawiania i odbioru materiałów w ujęciu zaawansowanych rozwiązań logistycznych 5.4. Planowanie zaopatrzenia materiałowego na przykładzie klasycznej metody MRP
T-W-22. Istota systemów logistycznych 2.1. Systemy logistyczne, kryteria ich klasyfikacji, rola oddziaływania na funkcjonowanie firmy 2.2. Zintegrowane systemy logistyczne w powiązaniach poziomych i pionowych firm
T-W-1212. Gospodarka magazynowa, zasady opakowania produktów, systemy kodów kreskowych 12.1. Współczesne zadania gospodarki magazynowej w aspekcie zaawansowanych metod logistycznych 12.2. Podstawowe metody sterowania zasobami w przedsiębiorstwie i między przedsiębiorstwami
T-W-1515. Logistyka miasta 15.1. Koncepcja nowoczesnej logistyki miasta 15.2. Problem transportu na terenie miasta, optymalizacja funkcji przewozowych 15.3. Praktyczne rozwiązania logistyki miasta na przykładzie miast niemieckich
T-W-1414. Gospodarka magazynowa, zasady opakowania produktów, systemy kodów kreskowych 14.1. Pojęcie automatycznej identyfikacji, kod kreskowy, elektroniczne znakowanie produktów 14.2. Zasady stosowania systemu EAN.UCC 14.3. Technologia RFID
T-W-11. Istota logistyki 1.1. Pojęcie i cele logistyki w przedsiębiorstwie i powiązaniach podmiotów gospodarczych 1.2. Kierunki ewolucji i rozwoju logistyki
T-W-1010. Logistyczna obsługa klienta 10.1. Ewolucja logistycznej obsługi klienta w kontekście budowania wysokiej jakości 10.2. Obsługa klienta jako integrator marketingu i logistyki
T-W-88. Dystrybucja w systemie logistycznym 8.1. Istota i specyfika logistyki dystrybucji 8.2. Koszty dystrybucji fizycznej w ujęciu kompleksowych rozwiązań gospodarczych
T-W-1313. Gospodarka magazynowa, zasady opakowania produktów, systemy kodów kreskowych 13.1. Metoda planowania zapotrzebowania dystrybucji (DRP) jako przykład dystrybucji wyrobów gotowych 13.2. Funkcje opakowań w systemach logistycznych i ich znaczenie dla jakości produktu
T-W-1713. Gospodarka magazynowa, zasady opakowania produktów, systemy kodów kreskowych 13.1. Metoda planowania zapotrzebowania dystrybucji (DRP) jako przykład dystrybucji wyrobów gotowych 13.2. Funkcje opakowań w systemach logistycznych i ich znaczenie dla jakości produktu 2
T-W-168. Dystrybucja w systemie logistycznym 8.1. Istota i specyfika logistyki dystrybucjI 8.2. Koszty dystrybucji fizycznej w ujęciu kompleksowych rozwiązań gospodarczych
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład informacyjny
M-2Metoda problemowa - wykład problemowy
M-3Metoda aktywizująca - metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów w formie testu jednokrotnego wyboru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada umiejętności zastosowania elementów logistyki w działalności gospodarczej.
3,0Posiada podstawowe umiejętności zastosowania elementów logistyki w działalności gospodarczej.
3,5Posiada większość umiejętności zastosowania elementów logistyki w działalności gospodarczej.
4,0Posiada prawie wszystkie umiejętności zastosowania elementów logistyki w działalności gospodarczej.
4,5Posiada wszystkie umiejętności zastosowania elementów logistyki w działalności gospodarczej.
5,0Posiada wszystkie umiejętności zastosowania elementów logistyki w działalności gospodarczej, umiejętności wykraczają poza wiedzę nabytą na wykładach.