Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Ewidencje podatkowe - przedmiot do wyboru II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ewidencje podatkowe - przedmiot do wyboru II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości
Nauczyciel odpowiedzialny Marzena Rydzewska <mrydzewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 9 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zalecana znajomość podstawowych zagadnień z zakaresu prawa podatkowego

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z zasadami dokumentowania zdarzeń gospodarczych na potrzeby systemu ewidencji podatkowej
C-2Zapoznanie studenta z zakresem ewidencji podatkowych prowadzonych w przedsiębiorstwie
C-3Przygotowanie studentów do prawidłowego ujmowania zdarzeń gospodarczych na potrzeby prowadzenia rozliczeń podatkowych w przedsiębiorstwach, w tym sporzadzania deklaracji podatkowych
C-4Zapoznanie studenta z zasadami, terminami i trybem dokonywania rozliczeń podatkowych działaności przedsiębiorstw

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Definicja ewidencji podatkowej oraz i kryteria wyodrębniania podmiotów ewidencji podatkowej2
T-W-2Regulacje prawne w zakresie prawa podatkowego i ewidencji prowadzonych na potrzeby rozliczania zobowiązań podatkowych2
T-W-3Zasady obliczania przychodu, dochodu i podatku dochodowego2
T-W-4Formy ewidencji podatkowej – ujęcie ogólne.2
T-W-5Karta podatkowa oraz ryczałt ewidencjonowany2
T-W-6Podatkowa księga przychodów i rozchodów2
T-W-7Księgi rachunkowe jako ewidencja podatkowa – koszty i przychody według prawa bilansowego i prawa podatkowego2
T-W-8Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Typowe urządzenia księgowe, plan kont i jego struktura2
T-W-9Zasady funkcjonowania kont księgowych, dokumentacja, wycena bieżąca, inwentaryzacja2
T-W-10Zasady ujmowania operacji mających wpływ na wymiar zobowiązań podatkowych w księgach rachunkowych2
T-W-11Różnice trwałe i przejściowe w kosztach i przychodach oraz różnice trwałe i przejściowe pomiędzy wynikiem rachunkowym i podatkowym2
T-W-12Odroczony podatek dochodowy – aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego2
T-W-13Ewidencja dla potrzeb ustalania zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług – rejestry VAT zakupu oraz rejestry VAT sprzedaży2
T-W-14Inne ewidencje mające wpływ na wymiar zobowiązań podatkowych – ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencja wartości dewizowych, ewidencja zastawów, ewidencja kadrowo-płacowa2
T-W-15Zasady sporządzenia deklaracji podatkowych2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Przygotowanie do wykładów - studiowanie literatury przedmiotu20
A-W-3Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład konwersatoryjny
M-3Wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta na podstawie odpowiedzi ustnych i pisemnych na pytania zadawane na początku oraz w trakcie wykładów
S-2Ocena formująca: Analiza i ocena wykonania zadań problemowych zadawanych studentom w trakcie zajęć
S-3Ocena podsumowująca: Analiza aktywności studentów i umięjetności powiązania zagadnień przedstwainych w ramach poszczególnych zajęć
S-4Ocena podsumowująca: Dwa kolokwia zaliczeniowe w formie pisemnej obejmujące materiał teoretyczny oraz odniesienie do zagadnień praktycznych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O17/1_W01
Student zna zagadnienia z zakresu form prowadzenia ewidencji podatkowych w podmiotach gospodarczych oraz zna regulacje prawa podatkowego dotyczącego funkcjonowania podmiotów gospodarczych
Z_1A_W03, Z_1A_W10, Z_1A_W04S1A_W02, S1A_W03, S1A_W07C-2, C-3, C-1, C-4T-W-10, T-W-12, T-W-6, T-W-8, T-W-13, T-W-4, T-W-7, T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-9, T-W-11, T-W-15, T-W-14, T-W-3M-3, M-2, M-1S-4, S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O17/1_U01
Potrafi okreslić zakres i metody prowadzenia ewidencji podatkowych w podmiocie gospodarczym oraz posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
Z_1A_U11, Z_1A_U13, Z_1A_U09S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-3, C-2, C-1, C-4T-W-10, T-W-9, T-W-15, T-W-6, T-W-11, T-W-12, T-W-5, T-W-7, T-W-14, T-W-4, T-W-2, T-W-1, T-W-8, T-W-3, T-W-13M-2, M-1, M-3S-2, S-4, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O17/1_K01
Student jest przygotowany do realizacji zadań w zakresie prowadzenia ewidencji podtakowych w podmiotach gopsodarczych, prowadzenia rozliczeń podatkowych podmiotów z uwzględnieniem zasad etycznych
Z_1A_K01, Z_1A_K08, Z_1A_K05S1A_K01, S1A_K04, S1A_K05, S1A_K06C-1, C-2, C-3, C-4T-W-2, T-W-12, T-W-1, T-W-5, T-W-14, T-W-4, T-W-13, T-W-8, T-W-9, T-W-15, T-W-7, T-W-10, T-W-3, T-W-6, T-W-11M-2, M-3, M-1S-1, S-4, S-3, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O17/1_W01
Student zna zagadnienia z zakresu form prowadzenia ewidencji podatkowych w podmiotach gospodarczych oraz zna regulacje prawa podatkowego dotyczącego funkcjonowania podmiotów gospodarczych
2,0Student nie zna form opodatkowania i związanych z nimi obowiązków ewidencyjno-rozliczeniowych
3,0Student zna formy opodatkowania i zasady dokonywania rozliczeń podatkowych oraz ogólne zagadnienia ewidencyjno-rozliczeniowe przedsiębiorców
3,5Student zna formy opodatkowania i dokonywania rozliczeń podatkowych przedsiębiorców, zasady prowadzenia ewidencji podatkowych
4,0Student zna zasady doboru i prowadzenia ewidencji podatkowych oraz przeprowadzania na ich podstawie rozliczeń podatkowych w odniesieniu do poszczególnych form opodatkowania działalności
4,5Student objaśnia zasady doboru i prowadzenia ewidencji podatkowych oraz przeprowadzania na ich podstawie rozliczeń podatkowych, potrafi porównać zakres informacyjny ewidencji podatkowych
5,0Student objaśnia szczegółowe zasady doboru i prowadzenia ewidencji podatkowych oraz przeprowadzania na ich podstawie rozliczeń podatkowych w odniesieniu do poszczególnych form opodatkowania działalności, potrafi wykazać ograniczenia informacyjne poszczególnych ewidencji podatkowych

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O17/1_U01
Potrafi okreslić zakres i metody prowadzenia ewidencji podatkowych w podmiocie gospodarczym oraz posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
2,0Student nie umie dokonać wyboru form ewidencji podatkowych właściwych w zakładanych warunkach funkcjonowania gospodarowania przedsiębiorcy i dokonywać w nich zapisów w zakresie zobowiazań podatkowych
3,0Student prowadzi zapisy księgowe we wskazanych ewidencjach (księgach) podatkowych i podejmuje próby dokonania na ich podstawie rozliczeń podatkowych
3,5Student prowadzi zapisy księgowe we wskazanych ewidencjach (księgach) podatkowych, a na podstawie zapisów dokonuje rozliczeń podatkowych
4,0Student dokonuje wyboru ewidencji podatkowych odpowiednio do założonych warunków działania podmiotu gospodarczego, dokonuje w nich zapisów, a na ich podstawie rozliczeń podatkowych
4,5Student dokonuje wyboru ewidencji podatkowych odpowiednio do założonych warunków działania podmiotu gospodarczego, wskazuje sposób udokumentowania operacji gospodarczych, dokonuje zapisów w księgach podatkowych, a na ich podstawie rozliczeń podatkowych
5,0Student przedstawia możliwości w zakresie prowadzenia ewidencji (ksiąg) podatkowych odpowiednio do założonych warunków działania podmiotu gospodarczego, porównuje poszczególne formy ewidencji podatkowych określając obciążenia ewidencyjno-rozliczeniowe, wskazuje na sposób udokumentowania operacji gospodarczych, dokonuje zapisów księgowych, a na ich podstawie rozliczeń podatkowych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O17/1_K01
Student jest przygotowany do realizacji zadań w zakresie prowadzenia ewidencji podtakowych w podmiotach gopsodarczych, prowadzenia rozliczeń podatkowych podmiotów z uwzględnieniem zasad etycznych
2,0Student nie dokonuje wyboru optymalnych form rozliczeń podatkowych i związanych z nimi ksiąg podatkowych, nie wykazuje przy tym znajomości zaganień etycznego postępowania w biznesie
3,0Student podejmuje próby wyboru korzystnych dla przedsiębiorcy i zgodnych z zasadami etyki rozwiązań w zakresie rozliczeń podatkowych i prowadzenia związanych z nimi ksiąg podatkowych, a jego wybory nie zawsze są prawidłowe
3,5Student podejmuje próby wyboru optymalnych rozwiązań w zakresie rozliczeń podatkowych i prowadzenia związanych z nimi ksiąg podatkowych, a jego wybory wskazują na znajomość zagadnień etycznego postępowania w biznesie
4,0Student dobiera rozwiązania w zakresie rozliczeń podatkowych i prowadzenia związanych z nimi ksiąg podatkowych z poszanowaniem zasad etycznego działania
4,5Student dokonuje wyboru optymalnych form opodatkowania uwzględniając kryteria minimalizacji obciążeń podatkowych, jak i obowiązków ewidencyjno-rozliczeniowych z poszanowaniem zasad etycznego działania
5,0Student dokonuje wyboru optymalnych form opodatkowania uwzględniając zarówno kryteria minimalizacji obciążeń podatkowych, jak i obowiązków ewidencyjno-rozliczeniowych, wykazując przy tym znajomość konsekwencji nieetycznego działania

Literatura podstawowa

  1. Kiziukiewicz T., Sawicki K., Rachunkowośc małych przedsiębiorstw, PWN, Warszawa, 2012
  2. Martyniuk T., Małe przedsiębiorstwo. Rejestry, podatki, ewidencja, sprawozdawczość, ODDK, Gdańsk, 2010
  3. Winiarska K., Startek K., Rachunkowość podatkowa. Zadania, pytania, testy, C.H. Beck, Warszawa, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Olchowicz I., Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa, 2011
  2. Jeleńska A., Księgowość małej firmy, Wszechnica Podatkowa, Kraków, 2010
  3. Jeleńska A., Ryczałt w praktyce, Wszechnica Podatkowa, Kraków, 2010
  4. Red. T. Kiziukiewicz, Komentarz do ustawy o rachunkowości, Lexis Nexis, Warszawa, 2010, 4
  5. ., Aktualne akty prawne regulujące zasady prowadzenia ewidencji podatkowych, 2012

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Definicja ewidencji podatkowej oraz i kryteria wyodrębniania podmiotów ewidencji podatkowej2
T-W-2Regulacje prawne w zakresie prawa podatkowego i ewidencji prowadzonych na potrzeby rozliczania zobowiązań podatkowych2
T-W-3Zasady obliczania przychodu, dochodu i podatku dochodowego2
T-W-4Formy ewidencji podatkowej – ujęcie ogólne.2
T-W-5Karta podatkowa oraz ryczałt ewidencjonowany2
T-W-6Podatkowa księga przychodów i rozchodów2
T-W-7Księgi rachunkowe jako ewidencja podatkowa – koszty i przychody według prawa bilansowego i prawa podatkowego2
T-W-8Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Typowe urządzenia księgowe, plan kont i jego struktura2
T-W-9Zasady funkcjonowania kont księgowych, dokumentacja, wycena bieżąca, inwentaryzacja2
T-W-10Zasady ujmowania operacji mających wpływ na wymiar zobowiązań podatkowych w księgach rachunkowych2
T-W-11Różnice trwałe i przejściowe w kosztach i przychodach oraz różnice trwałe i przejściowe pomiędzy wynikiem rachunkowym i podatkowym2
T-W-12Odroczony podatek dochodowy – aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego2
T-W-13Ewidencja dla potrzeb ustalania zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług – rejestry VAT zakupu oraz rejestry VAT sprzedaży2
T-W-14Inne ewidencje mające wpływ na wymiar zobowiązań podatkowych – ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencja wartości dewizowych, ewidencja zastawów, ewidencja kadrowo-płacowa2
T-W-15Zasady sporządzenia deklaracji podatkowych2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Przygotowanie do wykładów - studiowanie literatury przedmiotu20
A-W-3Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O17/1_W01Student zna zagadnienia z zakresu form prowadzenia ewidencji podatkowych w podmiotach gospodarczych oraz zna regulacje prawa podatkowego dotyczącego funkcjonowania podmiotów gospodarczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z zakresem ewidencji podatkowych prowadzonych w przedsiębiorstwie
C-3Przygotowanie studentów do prawidłowego ujmowania zdarzeń gospodarczych na potrzeby prowadzenia rozliczeń podatkowych w przedsiębiorstwach, w tym sporzadzania deklaracji podatkowych
C-1Zapoznanie studenta z zasadami dokumentowania zdarzeń gospodarczych na potrzeby systemu ewidencji podatkowej
C-4Zapoznanie studenta z zasadami, terminami i trybem dokonywania rozliczeń podatkowych działaności przedsiębiorstw
Treści programoweT-W-10Zasady ujmowania operacji mających wpływ na wymiar zobowiązań podatkowych w księgach rachunkowych
T-W-12Odroczony podatek dochodowy – aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
T-W-6Podatkowa księga przychodów i rozchodów
T-W-8Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Typowe urządzenia księgowe, plan kont i jego struktura
T-W-13Ewidencja dla potrzeb ustalania zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług – rejestry VAT zakupu oraz rejestry VAT sprzedaży
T-W-4Formy ewidencji podatkowej – ujęcie ogólne.
T-W-7Księgi rachunkowe jako ewidencja podatkowa – koszty i przychody według prawa bilansowego i prawa podatkowego
T-W-1Definicja ewidencji podatkowej oraz i kryteria wyodrębniania podmiotów ewidencji podatkowej
T-W-2Regulacje prawne w zakresie prawa podatkowego i ewidencji prowadzonych na potrzeby rozliczania zobowiązań podatkowych
T-W-5Karta podatkowa oraz ryczałt ewidencjonowany
T-W-9Zasady funkcjonowania kont księgowych, dokumentacja, wycena bieżąca, inwentaryzacja
T-W-11Różnice trwałe i przejściowe w kosztach i przychodach oraz różnice trwałe i przejściowe pomiędzy wynikiem rachunkowym i podatkowym
T-W-15Zasady sporządzenia deklaracji podatkowych
T-W-14Inne ewidencje mające wpływ na wymiar zobowiązań podatkowych – ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencja wartości dewizowych, ewidencja zastawów, ewidencja kadrowo-płacowa
T-W-3Zasady obliczania przychodu, dochodu i podatku dochodowego
Metody nauczaniaM-3Wykład problemowy
M-2Wykład konwersatoryjny
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Dwa kolokwia zaliczeniowe w formie pisemnej obejmujące materiał teoretyczny oraz odniesienie do zagadnień praktycznych
S-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta na podstawie odpowiedzi ustnych i pisemnych na pytania zadawane na początku oraz w trakcie wykładów
S-3Ocena podsumowująca: Analiza aktywności studentów i umięjetności powiązania zagadnień przedstwainych w ramach poszczególnych zajęć
S-2Ocena formująca: Analiza i ocena wykonania zadań problemowych zadawanych studentom w trakcie zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna form opodatkowania i związanych z nimi obowiązków ewidencyjno-rozliczeniowych
3,0Student zna formy opodatkowania i zasady dokonywania rozliczeń podatkowych oraz ogólne zagadnienia ewidencyjno-rozliczeniowe przedsiębiorców
3,5Student zna formy opodatkowania i dokonywania rozliczeń podatkowych przedsiębiorców, zasady prowadzenia ewidencji podatkowych
4,0Student zna zasady doboru i prowadzenia ewidencji podatkowych oraz przeprowadzania na ich podstawie rozliczeń podatkowych w odniesieniu do poszczególnych form opodatkowania działalności
4,5Student objaśnia zasady doboru i prowadzenia ewidencji podatkowych oraz przeprowadzania na ich podstawie rozliczeń podatkowych, potrafi porównać zakres informacyjny ewidencji podatkowych
5,0Student objaśnia szczegółowe zasady doboru i prowadzenia ewidencji podatkowych oraz przeprowadzania na ich podstawie rozliczeń podatkowych w odniesieniu do poszczególnych form opodatkowania działalności, potrafi wykazać ograniczenia informacyjne poszczególnych ewidencji podatkowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O17/1_U01Potrafi okreslić zakres i metody prowadzenia ewidencji podatkowych w podmiocie gospodarczym oraz posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U13potrafi określić źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
Z_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-3Przygotowanie studentów do prawidłowego ujmowania zdarzeń gospodarczych na potrzeby prowadzenia rozliczeń podatkowych w przedsiębiorstwach, w tym sporzadzania deklaracji podatkowych
C-2Zapoznanie studenta z zakresem ewidencji podatkowych prowadzonych w przedsiębiorstwie
C-1Zapoznanie studenta z zasadami dokumentowania zdarzeń gospodarczych na potrzeby systemu ewidencji podatkowej
C-4Zapoznanie studenta z zasadami, terminami i trybem dokonywania rozliczeń podatkowych działaności przedsiębiorstw
Treści programoweT-W-10Zasady ujmowania operacji mających wpływ na wymiar zobowiązań podatkowych w księgach rachunkowych
T-W-9Zasady funkcjonowania kont księgowych, dokumentacja, wycena bieżąca, inwentaryzacja
T-W-15Zasady sporządzenia deklaracji podatkowych
T-W-6Podatkowa księga przychodów i rozchodów
T-W-11Różnice trwałe i przejściowe w kosztach i przychodach oraz różnice trwałe i przejściowe pomiędzy wynikiem rachunkowym i podatkowym
T-W-12Odroczony podatek dochodowy – aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
T-W-5Karta podatkowa oraz ryczałt ewidencjonowany
T-W-7Księgi rachunkowe jako ewidencja podatkowa – koszty i przychody według prawa bilansowego i prawa podatkowego
T-W-14Inne ewidencje mające wpływ na wymiar zobowiązań podatkowych – ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencja wartości dewizowych, ewidencja zastawów, ewidencja kadrowo-płacowa
T-W-4Formy ewidencji podatkowej – ujęcie ogólne.
T-W-2Regulacje prawne w zakresie prawa podatkowego i ewidencji prowadzonych na potrzeby rozliczania zobowiązań podatkowych
T-W-1Definicja ewidencji podatkowej oraz i kryteria wyodrębniania podmiotów ewidencji podatkowej
T-W-8Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Typowe urządzenia księgowe, plan kont i jego struktura
T-W-3Zasady obliczania przychodu, dochodu i podatku dochodowego
T-W-13Ewidencja dla potrzeb ustalania zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług – rejestry VAT zakupu oraz rejestry VAT sprzedaży
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
M-1Wykład informacyjny
M-3Wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Analiza i ocena wykonania zadań problemowych zadawanych studentom w trakcie zajęć
S-4Ocena podsumowująca: Dwa kolokwia zaliczeniowe w formie pisemnej obejmujące materiał teoretyczny oraz odniesienie do zagadnień praktycznych
S-3Ocena podsumowująca: Analiza aktywności studentów i umięjetności powiązania zagadnień przedstwainych w ramach poszczególnych zajęć
S-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta na podstawie odpowiedzi ustnych i pisemnych na pytania zadawane na początku oraz w trakcie wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie dokonać wyboru form ewidencji podatkowych właściwych w zakładanych warunkach funkcjonowania gospodarowania przedsiębiorcy i dokonywać w nich zapisów w zakresie zobowiazań podatkowych
3,0Student prowadzi zapisy księgowe we wskazanych ewidencjach (księgach) podatkowych i podejmuje próby dokonania na ich podstawie rozliczeń podatkowych
3,5Student prowadzi zapisy księgowe we wskazanych ewidencjach (księgach) podatkowych, a na podstawie zapisów dokonuje rozliczeń podatkowych
4,0Student dokonuje wyboru ewidencji podatkowych odpowiednio do założonych warunków działania podmiotu gospodarczego, dokonuje w nich zapisów, a na ich podstawie rozliczeń podatkowych
4,5Student dokonuje wyboru ewidencji podatkowych odpowiednio do założonych warunków działania podmiotu gospodarczego, wskazuje sposób udokumentowania operacji gospodarczych, dokonuje zapisów w księgach podatkowych, a na ich podstawie rozliczeń podatkowych
5,0Student przedstawia możliwości w zakresie prowadzenia ewidencji (ksiąg) podatkowych odpowiednio do założonych warunków działania podmiotu gospodarczego, porównuje poszczególne formy ewidencji podatkowych określając obciążenia ewidencyjno-rozliczeniowe, wskazuje na sposób udokumentowania operacji gospodarczych, dokonuje zapisów księgowych, a na ich podstawie rozliczeń podatkowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O17/1_K01Student jest przygotowany do realizacji zadań w zakresie prowadzenia ewidencji podtakowych w podmiotach gopsodarczych, prowadzenia rozliczeń podatkowych podmiotów z uwzględnieniem zasad etycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Z_1A_K05jest przygotowany do opracowywania projektów społecznych uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z zasadami dokumentowania zdarzeń gospodarczych na potrzeby systemu ewidencji podatkowej
C-2Zapoznanie studenta z zakresem ewidencji podatkowych prowadzonych w przedsiębiorstwie
C-3Przygotowanie studentów do prawidłowego ujmowania zdarzeń gospodarczych na potrzeby prowadzenia rozliczeń podatkowych w przedsiębiorstwach, w tym sporzadzania deklaracji podatkowych
C-4Zapoznanie studenta z zasadami, terminami i trybem dokonywania rozliczeń podatkowych działaności przedsiębiorstw
Treści programoweT-W-2Regulacje prawne w zakresie prawa podatkowego i ewidencji prowadzonych na potrzeby rozliczania zobowiązań podatkowych
T-W-12Odroczony podatek dochodowy – aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
T-W-1Definicja ewidencji podatkowej oraz i kryteria wyodrębniania podmiotów ewidencji podatkowej
T-W-5Karta podatkowa oraz ryczałt ewidencjonowany
T-W-14Inne ewidencje mające wpływ na wymiar zobowiązań podatkowych – ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencja wartości dewizowych, ewidencja zastawów, ewidencja kadrowo-płacowa
T-W-4Formy ewidencji podatkowej – ujęcie ogólne.
T-W-13Ewidencja dla potrzeb ustalania zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług – rejestry VAT zakupu oraz rejestry VAT sprzedaży
T-W-8Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Typowe urządzenia księgowe, plan kont i jego struktura
T-W-9Zasady funkcjonowania kont księgowych, dokumentacja, wycena bieżąca, inwentaryzacja
T-W-15Zasady sporządzenia deklaracji podatkowych
T-W-7Księgi rachunkowe jako ewidencja podatkowa – koszty i przychody według prawa bilansowego i prawa podatkowego
T-W-10Zasady ujmowania operacji mających wpływ na wymiar zobowiązań podatkowych w księgach rachunkowych
T-W-3Zasady obliczania przychodu, dochodu i podatku dochodowego
T-W-6Podatkowa księga przychodów i rozchodów
T-W-11Różnice trwałe i przejściowe w kosztach i przychodach oraz różnice trwałe i przejściowe pomiędzy wynikiem rachunkowym i podatkowym
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
M-3Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta na podstawie odpowiedzi ustnych i pisemnych na pytania zadawane na początku oraz w trakcie wykładów
S-4Ocena podsumowująca: Dwa kolokwia zaliczeniowe w formie pisemnej obejmujące materiał teoretyczny oraz odniesienie do zagadnień praktycznych
S-3Ocena podsumowująca: Analiza aktywności studentów i umięjetności powiązania zagadnień przedstwainych w ramach poszczególnych zajęć
S-2Ocena formująca: Analiza i ocena wykonania zadań problemowych zadawanych studentom w trakcie zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie dokonuje wyboru optymalnych form rozliczeń podatkowych i związanych z nimi ksiąg podatkowych, nie wykazuje przy tym znajomości zaganień etycznego postępowania w biznesie
3,0Student podejmuje próby wyboru korzystnych dla przedsiębiorcy i zgodnych z zasadami etyki rozwiązań w zakresie rozliczeń podatkowych i prowadzenia związanych z nimi ksiąg podatkowych, a jego wybory nie zawsze są prawidłowe
3,5Student podejmuje próby wyboru optymalnych rozwiązań w zakresie rozliczeń podatkowych i prowadzenia związanych z nimi ksiąg podatkowych, a jego wybory wskazują na znajomość zagadnień etycznego postępowania w biznesie
4,0Student dobiera rozwiązania w zakresie rozliczeń podatkowych i prowadzenia związanych z nimi ksiąg podatkowych z poszanowaniem zasad etycznego działania
4,5Student dokonuje wyboru optymalnych form opodatkowania uwzględniając kryteria minimalizacji obciążeń podatkowych, jak i obowiązków ewidencyjno-rozliczeniowych z poszanowaniem zasad etycznego działania
5,0Student dokonuje wyboru optymalnych form opodatkowania uwzględniając zarówno kryteria minimalizacji obciążeń podatkowych, jak i obowiązków ewidencyjno-rozliczeniowych, wykazując przy tym znajomość konsekwencji nieetycznego działania