Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Zarządzanie wiedzą - przedmiot do wyboru I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie wiedzą - przedmiot do wyboru I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami
Nauczyciel odpowiedzialny Michał Świtłyk <Michal.Switlyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Anna Sworowska-Baranowska <Anna.Sworowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 5

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczony przedmiot "Podstawy zarządzania"

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z tematyką zarządzania wiedzą w organizacji.
C-2Zrozumienie metod zarządzania wiedzą i ich zastosowania w przedsiębiorstwie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Historia zarządzania wiedzą. Podstawowa terminologia. Obszary zarządzania wiedzą.6
T-W-2Przykłady strategii nowoczesnych przedsiębiorstw: Google, Wikipedia, Facebook, Apple.5
T-W-3Wdrożenie strategii w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy.4
T-W-4Konkurencja oparta na wiedzy a innowacyjność przedsiębiorstwa.4
T-W-5Historia zarządzania wiedzą. Podstawowa terminologia. Obszary zarządzania wiedzą.5
T-W-6Elementy systemu uczenia się organizacji. Metody wspomagające rozwój wiedzy i procesy uczenia się.3
T-W-7Metody wspomagające rozwój wiedzy i procesy uczenia się.3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo na zajęciach30
A-W-2Nauka własna i przygotowanie prezentacji30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady informacyjne
M-2Wykłady aktywizujące

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena formująca

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O14_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zidentyfikować najawżniejsze problemy zarządzania wiedzą w organizacji
Z_1A_W01, Z_1A_W09S1A_W01, S1A_W06C-1T-W-5, T-W-6, T-W-7M-2, M-1S-1
Z_1A_O14_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wskazać na kluczowe metody rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji.
Z_1A_W04, Z_1A_W11S1A_W03, S1A_W07C-1T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-W-3M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O14_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć decydować jaką metodę zarządzania wiedzą należy zastosować w danym przypadku.
Z_1A_U05, Z_1A_U06, Z_1A_U02S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2, C-1T-W-4, T-W-5, T-W-3M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O14_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zidentyfikować najawżniejsze problemy zarządzania wiedzą w organizacji
2,0Student posiada niezadowalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji.
3,0Student posiada zadawalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji.. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji.. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.
Z_1A_O14_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wskazać na kluczowe metody rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji.
2,0Student posiada niezadowalającą wiedzę na temat istoty kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji.
3,0Student posiada zadawalającą wiedzę na temat istoty kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O14_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć decydować jaką metodę zarządzania wiedzą należy zastosować w danym przypadku.
2,0Student nie umie stosować żadnej z poznanych metod zarządzania wiedzą
3,0Student potrafi zaplanować uczenie się przy użyciu najczęściej stosowanych metod zarządzania wiedzą
3,5Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą w procesie uczenia się
4,0Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą oraz dokonać analizy ograniczeń ich stosowania
4,5Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą, dokonać analizy ograniczeń ich stosowania oraz łączyć je ze sobą
5,0Student potrafi stosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą, łączyć je ze sobą, dokonać analizy ich ograniczeń oraz rozwiązywać problemy związane z ich wdrażaniem

Literatura podstawowa

  1. Jan Fazlagić, Know-how w działaniu! Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą, OnePress, Gliwice, 2010
  2. Michael Porter, Porter, M., Czym jest strategia? Sekrety skutecznych strategii, Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska, s. 12-42., Warszwa, 2010
  3. Robert Kaplan, David Norton, Masz problemy ze strategią? Przedstaw ją w formie mapy. Sekrety skutecznych strategii, Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska, s. 42-58., Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Kazimierz Perechuda, Zarządzanie wiedza w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa, 2005

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Historia zarządzania wiedzą. Podstawowa terminologia. Obszary zarządzania wiedzą.6
T-W-2Przykłady strategii nowoczesnych przedsiębiorstw: Google, Wikipedia, Facebook, Apple.5
T-W-3Wdrożenie strategii w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy.4
T-W-4Konkurencja oparta na wiedzy a innowacyjność przedsiębiorstwa.4
T-W-5Historia zarządzania wiedzą. Podstawowa terminologia. Obszary zarządzania wiedzą.5
T-W-6Elementy systemu uczenia się organizacji. Metody wspomagające rozwój wiedzy i procesy uczenia się.3
T-W-7Metody wspomagające rozwój wiedzy i procesy uczenia się.3
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo na zajęciach30
A-W-2Nauka własna i przygotowanie prezentacji30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O14_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zidentyfikować najawżniejsze problemy zarządzania wiedzą w organizacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z tematyką zarządzania wiedzą w organizacji.
Treści programoweT-W-5Historia zarządzania wiedzą. Podstawowa terminologia. Obszary zarządzania wiedzą.
T-W-6Elementy systemu uczenia się organizacji. Metody wspomagające rozwój wiedzy i procesy uczenia się.
T-W-7Metody wspomagające rozwój wiedzy i procesy uczenia się.
Metody nauczaniaM-2Wykłady aktywizujące
M-1Wykłady informacyjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student posiada niezadowalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji.
3,0Student posiada zadawalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji.. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji.. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O14_W02W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wskazać na kluczowe metody rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z tematyką zarządzania wiedzą w organizacji.
Treści programoweT-W-2Przykłady strategii nowoczesnych przedsiębiorstw: Google, Wikipedia, Facebook, Apple.
T-W-4Konkurencja oparta na wiedzy a innowacyjność przedsiębiorstwa.
T-W-1Historia zarządzania wiedzą. Podstawowa terminologia. Obszary zarządzania wiedzą.
T-W-3Wdrożenie strategii w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy.
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne
M-2Wykłady aktywizujące
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student posiada niezadowalającą wiedzę na temat istoty kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji.
3,0Student posiada zadawalającą wiedzę na temat istoty kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O14_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć decydować jaką metodę zarządzania wiedzą należy zastosować w danym przypadku.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Zrozumienie metod zarządzania wiedzą i ich zastosowania w przedsiębiorstwie.
C-1Zapoznanie z tematyką zarządzania wiedzą w organizacji.
Treści programoweT-W-4Konkurencja oparta na wiedzy a innowacyjność przedsiębiorstwa.
T-W-5Historia zarządzania wiedzą. Podstawowa terminologia. Obszary zarządzania wiedzą.
T-W-3Wdrożenie strategii w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy.
Metody nauczaniaM-2Wykłady aktywizujące
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie stosować żadnej z poznanych metod zarządzania wiedzą
3,0Student potrafi zaplanować uczenie się przy użyciu najczęściej stosowanych metod zarządzania wiedzą
3,5Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą w procesie uczenia się
4,0Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą oraz dokonać analizy ograniczeń ich stosowania
4,5Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą, dokonać analizy ograniczeń ich stosowania oraz łączyć je ze sobą
5,0Student potrafi stosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą, łączyć je ze sobą, dokonać analizy ich ograniczeń oraz rozwiązywać problemy związane z ich wdrażaniem