Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Podstawy programowania neurolingwistycznego - przedmiot do wyboru I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy programowania neurolingwistycznego - przedmiot do wyboru I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Sylwia Gołąb <sylwia.golab@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna znajomość funkcjonowania i budowy centralnego układu nerwowego oraz podstawowych procesów psychicznych człowieka na poziomie szkoły średniej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1W wyniku zorganizowanego procesu kształcenia student będzie: -miał podstawową wiedzę dotyczącą sposobów i obszarów zastosowania neurolingwistycznego programowania w biznesie i życiu prywatnym,
C-2znał podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki neurolingwistycznego programowania jako nauki,
C-3umiał charakteryzować podstawowe metody i techniki neurolingwistycznego programowania,
C-4świadomy możliwości oddziaływania poprzez metody i techniki neurolingwistycznego programowania na własne i cudze procesy emocjonalne i myślowe.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Specyfika neurolingwistycznego programowania jako nauki-podstawowe założenia.2
T-W-2Charakterystyka indywidualnych stylów zachowań człowieka - typ układu nerwowego i wyznaczniki osobowości.4
T-W-3Technika osiagania celów-czteroetapowy model sukcesu.2
T-W-4Zachowanie a poziomy neurologiczne.4
T-W-5Podstawowe informacje o przbiegu procesu komunikacji interpersonalnej.2
T-W-6Odzwierciedlenie-budowanie kontaktu.2
T-W-7Pojęcie preferowanej modalności sensorycznej (systemy reprezentacji)-rozpoznawanie modalności sensorycznej.2
T-W-8Wzorce językowe Miltona-charakterystyka podstawowych presupozycji.2
T-W-9Oswajanie czasu.2
T-W-10Modelowanie.2
T-W-11Doskonalenie samopoczucia -kotwiczenie.2
T-W-12Zastosowanie praktyczne neurolingwistycznego programowania.2
T-W-13Powtorzenie -test wielokrotnego wyboru.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach i zaliczeniu30
A-W-2Praca własna studenta obejmująca: - przygotowanie materiałów do dyskusji związanej z wykładem, -opracowanie zadań zleconych przez nauczyciela, -udział w konsultacjach celem: weryfikacji postępów, doboru adekwatnej literatury do poszczególnych jednostek metodycznych, -przygotowanie do zaliczenia30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podajace-wykład o strukturze liniowej, pogadanka.
M-2Metody problemowe o charakterze aktywizujacym- dyskusja dydaktyczna zwiazana z wykładem.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: dla wypowiedzi ustnej: -zrozumienie polecenia, -stopień wyczerpania tematu, -kompozycja wypowiedzi, -samodzielność, -pewność wypowiedzi (sposob uzasadniania tez), -orginalność wypowiedzi,
S-2Ocena formująca: dla zadań praktycznych i aktywności studenta: -zrozumienie polecenia, -zaplanowanie pracy, -sposób i jakość wykonania, -dobór materiału, -samodzielność i terminowość wykonania, -stawianie waznych pytań, -udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na temat, -dokonanie syntezy informacji.
S-3Ocena podsumowująca: wynik testu zaliczeniowego

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O16_W01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą sposobów i obszarów zastosowania neurolingwistycznego programowania w życiu prywatnym i w biznesie.
Z_1A_W06, Z_1A_W05S1A_W04, S1A_W05C-1, C-2, C-4, C-3T-W-11, T-W-1, T-W-2, T-W-10, T-W-7, T-W-13, T-W-12, T-W-5, T-W-3, T-W-8, T-W-9, T-W-6, T-W-4M-2, M-1S-1, S-2, S-3
Z_1A_O16_W02
Zna podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki neurolingwistycznego programowania jako nauki.
Z_1A_W06, Z_1A_W05S1A_W04, S1A_W05C-3, C-2, C-4, C-1T-W-1, T-W-4, T-W-10, T-W-3, T-W-6, T-W-8, T-W-12, T-W-7, T-W-13, T-W-5, T-W-9, T-W-2, T-W-11M-2, M-1S-3, S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O16_U01
Umie scharakteryzować podstawowe: założenia, metody i techniki neurolingwistycznego programowania.
Z_1A_U02, Z_1A_U03, Z_1A_U01, Z_1A_U09S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1, C-2, C-3, C-4T-W-10, T-W-12, T-W-6, T-W-3, T-W-11, T-W-1, T-W-7, T-W-8, T-W-13, T-W-2, T-W-5, T-W-4, T-W-9M-2, M-1S-3, S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_O16_K01
Jest świadomy możliwości oddziaływania poprzez wykorzystanie metod i technik neurolingwistycznego programowania na własne i cudze procesy myślowe i emocjonalne.
Z_1A_K01, Z_1A_K04, Z_1A_K03, Z_1A_K02S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K06C-2, C-1, C-4, C-3T-W-7, T-W-11, T-W-12, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-5, T-W-6, T-W-10, T-W-9, T-W-8M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O16_W01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą sposobów i obszarów zastosowania neurolingwistycznego programowania w życiu prywatnym i w biznesie.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej sposobów i obszarów zastosowania neurolingwistycznego programowania w biznesie i życiu prywatnym.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przewazającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błedy w treści i języku (jakość wypowiedzi-częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne).
4,5student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie-ciekawość poznawczą, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
Z_1A_O16_W02
Zna podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki neurolingwistycznego programowania jako nauki.
2,0Student: - nie zna podstawowych zagadnień dotyczących neurolingwistycznego programowania jako nauki.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przewazającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błedy w treści i języku (jakość wypowiedzi-częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne).
4,5student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie-ciekawość poznawczą, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O16_U01
Umie scharakteryzować podstawowe: założenia, metody i techniki neurolingwistycznego programowania.
2,0Student nie potrafi scharakteryzowaćpodstawowych zalożeń, metod i wybranych technik neurolingwistycznego programowania jako nauki.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przewazającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błedy w treści i języku (jakość wypowiedzi-częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne).
4,5student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie-ciekawość poznawczą, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_O16_K01
Jest świadomy możliwości oddziaływania poprzez wykorzystanie metod i technik neurolingwistycznego programowania na własne i cudze procesy myślowe i emocjonalne.
2,0Student nie jest świadomy możliwości wykorzystania metod i technik neurolingwistycznego programowania w celu wpływania na własne i cudze procesy emocjonalne i myślowe, prezentując poglady i opinie swiadczące o wybitnym braku kompetencji ze wspomnianego zakresu.
3,0Prezentuje poglądy i opinie swiadczące o elementarnym zainteresowaniu problematyką możliwości wykorzystania metod i technik nlp w celu wpływania na własne i cudze procesy emocjonalne i myslowe.
3,5Prezentuje poglądy i opinie swiadczące o podstawowym zainteresowaniu problematyką możliwości wykorzystania metod i technik nlp w celu wpływania na własne i cudze procesy emocjonalne i myslowe.
4,0Prezentuje poglądy i opinie swiadczące o zainteresowaniu problematyką możliwości wykorzystania metod i technik nlp w celu wpływania na własne i cudze procesy emocjonalne i myslowe.
4,5Prezentuje poglądy i opinie swiadczące o dużym zainteresowaniu problematyką możliwości wykorzystania metod i technik nlp w celu wpływania na własne i cudze procesy emocjonalne i myslowe.
5,0Prezentuje poglądy i opinie swiadczące o dużej ciekawości poznawczej w zakresie problematyki możliwości wykorzystania metod i technik nlp w celu wpływania na własne i cudze procesy emocjonalne i myslowe.

Literatura podstawowa

  1. Bandler R., Grinder J., Struktura magii. Kształtowanie ludzkiej psychiki, czyli wiecej niż NLP, Onepress, Gliwice, 2009
  2. Seymour J., Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego, Zysk i S-Ka, Poznań, 1998

Literatura dodatkowa

  1. Bandler R., MacDonald W., NLP Twoich zmysłów. wiedza dla wtajemniczonych, Onepress, Gliwice, 2009

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Specyfika neurolingwistycznego programowania jako nauki-podstawowe założenia.2
T-W-2Charakterystyka indywidualnych stylów zachowań człowieka - typ układu nerwowego i wyznaczniki osobowości.4
T-W-3Technika osiagania celów-czteroetapowy model sukcesu.2
T-W-4Zachowanie a poziomy neurologiczne.4
T-W-5Podstawowe informacje o przbiegu procesu komunikacji interpersonalnej.2
T-W-6Odzwierciedlenie-budowanie kontaktu.2
T-W-7Pojęcie preferowanej modalności sensorycznej (systemy reprezentacji)-rozpoznawanie modalności sensorycznej.2
T-W-8Wzorce językowe Miltona-charakterystyka podstawowych presupozycji.2
T-W-9Oswajanie czasu.2
T-W-10Modelowanie.2
T-W-11Doskonalenie samopoczucia -kotwiczenie.2
T-W-12Zastosowanie praktyczne neurolingwistycznego programowania.2
T-W-13Powtorzenie -test wielokrotnego wyboru.2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach i zaliczeniu30
A-W-2Praca własna studenta obejmująca: - przygotowanie materiałów do dyskusji związanej z wykładem, -opracowanie zadań zleconych przez nauczyciela, -udział w konsultacjach celem: weryfikacji postępów, doboru adekwatnej literatury do poszczególnych jednostek metodycznych, -przygotowanie do zaliczenia30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O16_W01Ma podstawową wiedzę dotyczącą sposobów i obszarów zastosowania neurolingwistycznego programowania w życiu prywatnym i w biznesie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-1W wyniku zorganizowanego procesu kształcenia student będzie: -miał podstawową wiedzę dotyczącą sposobów i obszarów zastosowania neurolingwistycznego programowania w biznesie i życiu prywatnym,
C-2znał podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki neurolingwistycznego programowania jako nauki,
C-4świadomy możliwości oddziaływania poprzez metody i techniki neurolingwistycznego programowania na własne i cudze procesy emocjonalne i myślowe.
C-3umiał charakteryzować podstawowe metody i techniki neurolingwistycznego programowania,
Treści programoweT-W-11Doskonalenie samopoczucia -kotwiczenie.
T-W-1Specyfika neurolingwistycznego programowania jako nauki-podstawowe założenia.
T-W-2Charakterystyka indywidualnych stylów zachowań człowieka - typ układu nerwowego i wyznaczniki osobowości.
T-W-10Modelowanie.
T-W-7Pojęcie preferowanej modalności sensorycznej (systemy reprezentacji)-rozpoznawanie modalności sensorycznej.
T-W-13Powtorzenie -test wielokrotnego wyboru.
T-W-12Zastosowanie praktyczne neurolingwistycznego programowania.
T-W-5Podstawowe informacje o przbiegu procesu komunikacji interpersonalnej.
T-W-3Technika osiagania celów-czteroetapowy model sukcesu.
T-W-8Wzorce językowe Miltona-charakterystyka podstawowych presupozycji.
T-W-9Oswajanie czasu.
T-W-6Odzwierciedlenie-budowanie kontaktu.
T-W-4Zachowanie a poziomy neurologiczne.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe o charakterze aktywizujacym- dyskusja dydaktyczna zwiazana z wykładem.
M-1Metody podajace-wykład o strukturze liniowej, pogadanka.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: dla wypowiedzi ustnej: -zrozumienie polecenia, -stopień wyczerpania tematu, -kompozycja wypowiedzi, -samodzielność, -pewność wypowiedzi (sposob uzasadniania tez), -orginalność wypowiedzi,
S-2Ocena formująca: dla zadań praktycznych i aktywności studenta: -zrozumienie polecenia, -zaplanowanie pracy, -sposób i jakość wykonania, -dobór materiału, -samodzielność i terminowość wykonania, -stawianie waznych pytań, -udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na temat, -dokonanie syntezy informacji.
S-3Ocena podsumowująca: wynik testu zaliczeniowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy dotyczacej sposobów i obszarów zastosowania neurolingwistycznego programowania w biznesie i życiu prywatnym.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przewazającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błedy w treści i języku (jakość wypowiedzi-częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne).
4,5student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie-ciekawość poznawczą, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O16_W02Zna podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki neurolingwistycznego programowania jako nauki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-3umiał charakteryzować podstawowe metody i techniki neurolingwistycznego programowania,
C-2znał podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki neurolingwistycznego programowania jako nauki,
C-4świadomy możliwości oddziaływania poprzez metody i techniki neurolingwistycznego programowania na własne i cudze procesy emocjonalne i myślowe.
C-1W wyniku zorganizowanego procesu kształcenia student będzie: -miał podstawową wiedzę dotyczącą sposobów i obszarów zastosowania neurolingwistycznego programowania w biznesie i życiu prywatnym,
Treści programoweT-W-1Specyfika neurolingwistycznego programowania jako nauki-podstawowe założenia.
T-W-4Zachowanie a poziomy neurologiczne.
T-W-10Modelowanie.
T-W-3Technika osiagania celów-czteroetapowy model sukcesu.
T-W-6Odzwierciedlenie-budowanie kontaktu.
T-W-8Wzorce językowe Miltona-charakterystyka podstawowych presupozycji.
T-W-12Zastosowanie praktyczne neurolingwistycznego programowania.
T-W-7Pojęcie preferowanej modalności sensorycznej (systemy reprezentacji)-rozpoznawanie modalności sensorycznej.
T-W-13Powtorzenie -test wielokrotnego wyboru.
T-W-5Podstawowe informacje o przbiegu procesu komunikacji interpersonalnej.
T-W-9Oswajanie czasu.
T-W-2Charakterystyka indywidualnych stylów zachowań człowieka - typ układu nerwowego i wyznaczniki osobowości.
T-W-11Doskonalenie samopoczucia -kotwiczenie.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe o charakterze aktywizujacym- dyskusja dydaktyczna zwiazana z wykładem.
M-1Metody podajace-wykład o strukturze liniowej, pogadanka.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: wynik testu zaliczeniowego
S-1Ocena formująca: dla wypowiedzi ustnej: -zrozumienie polecenia, -stopień wyczerpania tematu, -kompozycja wypowiedzi, -samodzielność, -pewność wypowiedzi (sposob uzasadniania tez), -orginalność wypowiedzi,
S-2Ocena formująca: dla zadań praktycznych i aktywności studenta: -zrozumienie polecenia, -zaplanowanie pracy, -sposób i jakość wykonania, -dobór materiału, -samodzielność i terminowość wykonania, -stawianie waznych pytań, -udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na temat, -dokonanie syntezy informacji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: - nie zna podstawowych zagadnień dotyczących neurolingwistycznego programowania jako nauki.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przewazającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błedy w treści i języku (jakość wypowiedzi-częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne).
4,5student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie-ciekawość poznawczą, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O16_U01Umie scharakteryzować podstawowe: założenia, metody i techniki neurolingwistycznego programowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1W wyniku zorganizowanego procesu kształcenia student będzie: -miał podstawową wiedzę dotyczącą sposobów i obszarów zastosowania neurolingwistycznego programowania w biznesie i życiu prywatnym,
C-2znał podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki neurolingwistycznego programowania jako nauki,
C-3umiał charakteryzować podstawowe metody i techniki neurolingwistycznego programowania,
C-4świadomy możliwości oddziaływania poprzez metody i techniki neurolingwistycznego programowania na własne i cudze procesy emocjonalne i myślowe.
Treści programoweT-W-10Modelowanie.
T-W-12Zastosowanie praktyczne neurolingwistycznego programowania.
T-W-6Odzwierciedlenie-budowanie kontaktu.
T-W-3Technika osiagania celów-czteroetapowy model sukcesu.
T-W-11Doskonalenie samopoczucia -kotwiczenie.
T-W-1Specyfika neurolingwistycznego programowania jako nauki-podstawowe założenia.
T-W-7Pojęcie preferowanej modalności sensorycznej (systemy reprezentacji)-rozpoznawanie modalności sensorycznej.
T-W-8Wzorce językowe Miltona-charakterystyka podstawowych presupozycji.
T-W-13Powtorzenie -test wielokrotnego wyboru.
T-W-2Charakterystyka indywidualnych stylów zachowań człowieka - typ układu nerwowego i wyznaczniki osobowości.
T-W-5Podstawowe informacje o przbiegu procesu komunikacji interpersonalnej.
T-W-4Zachowanie a poziomy neurologiczne.
T-W-9Oswajanie czasu.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe o charakterze aktywizujacym- dyskusja dydaktyczna zwiazana z wykładem.
M-1Metody podajace-wykład o strukturze liniowej, pogadanka.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: wynik testu zaliczeniowego
S-1Ocena formująca: dla wypowiedzi ustnej: -zrozumienie polecenia, -stopień wyczerpania tematu, -kompozycja wypowiedzi, -samodzielność, -pewność wypowiedzi (sposob uzasadniania tez), -orginalność wypowiedzi,
S-2Ocena formująca: dla zadań praktycznych i aktywności studenta: -zrozumienie polecenia, -zaplanowanie pracy, -sposób i jakość wykonania, -dobór materiału, -samodzielność i terminowość wykonania, -stawianie waznych pytań, -udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na temat, -dokonanie syntezy informacji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzowaćpodstawowych zalożeń, metod i wybranych technik neurolingwistycznego programowania jako nauki.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przewazającej mierze błędna).
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany, w zakresie wyrażania wiedzy drobne błedy w treści i języku (jakość wypowiedzi-częściowo błędna).
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanowal nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze tresci programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi naogół poprawne).
4,5student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrazania wiedzy i sposobu wypowiedzi - bez trudności.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy- bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie-ciekawość poznawczą, - odpowiada poprawnym językiem, prawidłowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_O16_K01Jest świadomy możliwości oddziaływania poprzez wykorzystanie metod i technik neurolingwistycznego programowania na własne i cudze procesy myślowe i emocjonalne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-2znał podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki neurolingwistycznego programowania jako nauki,
C-1W wyniku zorganizowanego procesu kształcenia student będzie: -miał podstawową wiedzę dotyczącą sposobów i obszarów zastosowania neurolingwistycznego programowania w biznesie i życiu prywatnym,
C-4świadomy możliwości oddziaływania poprzez metody i techniki neurolingwistycznego programowania na własne i cudze procesy emocjonalne i myślowe.
C-3umiał charakteryzować podstawowe metody i techniki neurolingwistycznego programowania,
Treści programoweT-W-7Pojęcie preferowanej modalności sensorycznej (systemy reprezentacji)-rozpoznawanie modalności sensorycznej.
T-W-11Doskonalenie samopoczucia -kotwiczenie.
T-W-12Zastosowanie praktyczne neurolingwistycznego programowania.
T-W-2Charakterystyka indywidualnych stylów zachowań człowieka - typ układu nerwowego i wyznaczniki osobowości.
T-W-3Technika osiagania celów-czteroetapowy model sukcesu.
T-W-4Zachowanie a poziomy neurologiczne.
T-W-1Specyfika neurolingwistycznego programowania jako nauki-podstawowe założenia.
T-W-5Podstawowe informacje o przbiegu procesu komunikacji interpersonalnej.
T-W-6Odzwierciedlenie-budowanie kontaktu.
T-W-10Modelowanie.
T-W-9Oswajanie czasu.
T-W-8Wzorce językowe Miltona-charakterystyka podstawowych presupozycji.
Metody nauczaniaM-1Metody podajace-wykład o strukturze liniowej, pogadanka.
M-2Metody problemowe o charakterze aktywizujacym- dyskusja dydaktyczna zwiazana z wykładem.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: dla wypowiedzi ustnej: -zrozumienie polecenia, -stopień wyczerpania tematu, -kompozycja wypowiedzi, -samodzielność, -pewność wypowiedzi (sposob uzasadniania tez), -orginalność wypowiedzi,
S-2Ocena formująca: dla zadań praktycznych i aktywności studenta: -zrozumienie polecenia, -zaplanowanie pracy, -sposób i jakość wykonania, -dobór materiału, -samodzielność i terminowość wykonania, -stawianie waznych pytań, -udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na temat, -dokonanie syntezy informacji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest świadomy możliwości wykorzystania metod i technik neurolingwistycznego programowania w celu wpływania na własne i cudze procesy emocjonalne i myślowe, prezentując poglady i opinie swiadczące o wybitnym braku kompetencji ze wspomnianego zakresu.
3,0Prezentuje poglądy i opinie swiadczące o elementarnym zainteresowaniu problematyką możliwości wykorzystania metod i technik nlp w celu wpływania na własne i cudze procesy emocjonalne i myslowe.
3,5Prezentuje poglądy i opinie swiadczące o podstawowym zainteresowaniu problematyką możliwości wykorzystania metod i technik nlp w celu wpływania na własne i cudze procesy emocjonalne i myslowe.
4,0Prezentuje poglądy i opinie swiadczące o zainteresowaniu problematyką możliwości wykorzystania metod i technik nlp w celu wpływania na własne i cudze procesy emocjonalne i myslowe.
4,5Prezentuje poglądy i opinie swiadczące o dużym zainteresowaniu problematyką możliwości wykorzystania metod i technik nlp w celu wpływania na własne i cudze procesy emocjonalne i myslowe.
5,0Prezentuje poglądy i opinie swiadczące o dużej ciekawości poznawczej w zakresie problematyki możliwości wykorzystania metod i technik nlp w celu wpływania na własne i cudze procesy emocjonalne i myslowe.