Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Praktyka zawodowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praktyka zawodowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Sworowska-Baranowska <Anna.Sworowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Milena Bera <Milena.Bera@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praktykiPR4 3 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

dla tego przedmiotu nie są określone wymagania wstępne

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Cel główny: nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających i pogłębiających kompetencje uzyskane przez studenta w toku zajęć dydaktycznych (integracja wiedzy teoretycznej i praktycznej), w tym wykonywanie rutynowych i nietypowych zadań na określonym stanowisku pracy
C-2Poznanie warunków i specyfiki działalności danej jednostki gospodarczej
C-3Poznanie środowiska zawodowego przez obserwację i naśladowanie zachowań pracowników
C-4Poznanie oczekiwań pracodawców względem przyszłych pracowników w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, w tym podstaw etycznych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praktyki
T-PR-1Podczas praktyki student poznaje wybrane obszary funkcjonowania podmiotu i realizuje przynajmniej jedno z wymienionych zadań: 1. Poznanie zasad funcjonowania podmiotu, w tym: formy prawnej, podstaw prawnych działalności jednostki, misji, strategii i polityki jednostki, zakresu i przedmiotu działania, źródeł i sposobów generowania informacji, informacji na temat majątku jednostki i jego struktury, stosowanych przez jednostkę metod technik i narzędzi rządzania, makro- i mikrootoczenia jednostki, pozycji (np. rynkowej) danej jednostki, struktury organizacyjnej, zadań poszczegonych komórek organizacyjnych i powiązań między nimi, zakres obowiązków, uprawnień odpowiedzialności służbowej, materialnej i karnej pracowników, zasad oceny pracowników, regulaminu wewnętrznego jednostki i obowiązujących w jednostce przepisów bhp, p.poż., zakresu zadań realizowanych na wybranym stanowisku oraz zasad zagospodarowania przestrzennego stanowiska pracy i ergonomii stanowiska pracy. 2. Praca w dziale produkcji (handlu, usług) i logistyki, w tym: planowanie i organizowanie procesów produkcji/handlu/usług, w tym zaopatrzenie, magazynowanie i przechowywanie surowców i wyrobów gotowych, kontrola produkcji, zarządzanie łańcuchem dostaw. 3. Wykonywanie czynności z zakresu zarządzania finansami i działem finansowo-księgowym, w tym: generowanie i wykorzystanie informacji finansowych (pomiar i wycena kosztów i przychodów w rachunku kosztów i wyników, budżetowanie kosztów i przychodów, kalkulacja cen zbytu, dokumentacja finansowo-księgowa – obieg i kontrola, rozrachunki i rozliczenia z kontrahentami, pracownikami i publiczno-prawne, sprawozdawczość finansowa, analizy ekonomiczno-finansowe, w tym analiza bilansu i rachunku zysków i strat i/lub wykonania budżetu. 4. Zadania z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym: dokumentacja pracownicza, rozmiary i struktura zatrudnienia, metody i procedury doboru kadr, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zasady awansowania, obowiązki i odpowiedzialność pracowników, delegacja uprawnień, wynagrodzenia, systemy kadrowo-płacowe, warunki pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bhp. 5. Organizacja pracy w dziale marketingu: planowanie i realizacja działań marketingowych, kontrola i ocena efektow działań marketingowych. 6. Generowanie informacji ekonomicznych, w tym przy wykorzystaniu systemów informatycznych wspomagających: tworzenie inforacji finansowych i podatkowych (finansowo-księgowe), zarządzanie procesami produkcji, zarządzanie zaopatrzeniem i dystrybucją, logistykę, zarządzanie projektami i inne. 7. Wykonywanie innych powierzonych przez opiekuna praktyk zadań na wybranym stanowisku pracy zgodnie z ramowym programem praktyk.3
3

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praktyki
A-PR-1Szkolenie bhp8
A-PR-2Wdrożenie w tematykę praktyk8
A-PR-3Realizacja programu praktyk - wykonywanie w zakładzie pracy zadań powierzonych przez opiekuna praktyk zgodnie z ramowym programem praktyk101
A-PR-4Rejestracja przebiegu praktyki i przygotowanie sprawozdania z przebiegu praktyk3
A-PR-5Ustne złożenie sprawozdania z praktyk wraz z prezentacją uzyskanych efektów1
121

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Spotkanie informacyjne zaznajamiające studentów z zasadami realizacji praktyk studenckich, obowiazkami i prawami praktykanta i praktykodawcy (zakładu pracy). Spotkanie przeprowadza pełnomocnik dziakana ds. studenckich praktyk zawodowych
M-2Przeprowadzane w zakładzie pracy objaśnienia, szkolenia, prezentacje itp. mające na celu zapoznanie studenta z tematyką zadań realizowanych w zakładzie pracy i na danym stanowisku pracy
M-3Przez okres trwania praktyk nadzór i kontrola pracy praktykanta prowadzona przez zakładowego opiekuna praktyk

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Weryfikacja dokumentacji przebiegu praktyk, w tym poświadczenia odbycia praktyk i sprawozdania z przebiegu praktyk
S-2Ocena podsumowująca: Ustne kolokwium z zakresu zadań realizowanych podczas praktyk

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_P1_W01
Objaśnia zasady funkcjonowania podmiotu (zakładu pracy) i wykonywania zadań praktycznych na wybranym obszarze działania podmiotu
Z_1A_W11, Z_1A_W14, Z_1A_W10, Z_1A_W04, Z_1A_W09, Z_1A_W08, Z_1A_W06, Z_1A_W07S1A_W03, S1A_W05, S1A_W06, S1A_W07, S1A_W10C-1, C-2, C-3, C-4T-PR-1M-1, M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_P1_U01
Potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności uzyskane w toku zajęć dydaktycznych do wykonania konkretnych czynności zgodnie z ramowym programem praktyk
Z_1A_U17S1A_U06C-1, C-3T-PR-1M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_P1_K01
Ma kompetencje otwartości i współpracy w innym środowisku niż szkoła
Z_1A_K09, Z_1A_K01, Z_1A_K03, Z_1A_K02S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K06C-2, C-3, C-4T-PR-1M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_P1_W01
Objaśnia zasady funkcjonowania podmiotu (zakładu pracy) i wykonywania zadań praktycznych na wybranym obszarze działania podmiotu
2,0Student nie zna zasad funkcjonowania podmiotu gospodarczego.
3,0Student zna niektóre zasady funkcjonowania podmiotu gospodarczego.
3,5Student zna zasady funkcjonowania podmiotu gospodarczego.
4,0Student zna zasady funkcjonowania podmiotu gospodarczego i zakres podmiotowy i przedmiotowy czynności wykonywanych w wybranych komórkach organizacyjnych podmiotu.
4,5Student zna zasady funkcjonowania podmiotu gospodarczego, omawia zakres podmiotowy i przedmiotowy czynności wykonywanych w wybranych komórkach organizacyjnych podmiotu.
5,0Student zna i objaśnia zasady funkcjonowania podmiotu gospodarczego, omawia zakres podmiotowy i przedmiotowy czynności wykonywanych w wybranych komórkach organizacyjnych podmiotu, objaśnia przebieg zadań prowadzonych na danym stanowisku pracy.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_P1_U01
Potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności uzyskane w toku zajęć dydaktycznych do wykonania konkretnych czynności zgodnie z ramowym programem praktyk
2,0Student nie odbył praktyk lub nie wykonywał powierzonych czynności wynikających z ramowego programu praktyk.
3,0Student odbył praktyki i wykonywał niektóre z powierzonych czynności wynikających z ramowego programu praktyk.
3,5Student wykonywał powierzone zadania wynikające z ramowego programu praktyk.
4,0Student wykonywał powierzone zadania wynikające z ramowego programu praktyk i wykonywał wybrane czynności w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy i na danym stanowisku.
4,5Student wykonywał powierzone zadania wynikające z ramowego programu praktyk, objaśniał ich przebieg, wykonywał wybrane czynności w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy i na danym stanowisku.
5,0Student wykonywał powierzone zadania wynikające z ramowego programu praktyk, objaśniał ich przebieg i skutki, planował i wykonywał wybrane czynności w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy i na danym stanowisku.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_P1_K01
Ma kompetencje otwartości i współpracy w innym środowisku niż szkoła
2,0Student nie wykazuje chęci podejmowania i wykonywania czynności w zakładzie pracy.
3,0Student wykazuje umiarkowaną chęć podejmowania wybranych czynności w zakładzie pracy.
3,5Student wykazuje umiarkowaną chęć podejmowania i wykonywania wybranych czynności w zakładzie pracy.
4,0Student wykazuje chęć podejmowania i wykonywania powierzonych czynności w zakładzie pracy.
4,5Student wykonuje powierzone zadania w sposób adekwatny do swoich umiejętności.
5,0Student wykonuje powierzone zadania w sposób adekwatny do swoich umiejętności, oczekiwań przełożonego i zespołu, w którym pracuje.

Literatura podstawowa

  1. Marzena Rydzewska-Włodarczyk, http://www.ekonomia.zut.edu.pl/strona-studentow/studia/praktyki-zawodowe.html, 2009, aktualizacja na bieżąco

Treści programowe - praktyki

KODTreść programowaGodziny
T-PR-1Podczas praktyki student poznaje wybrane obszary funkcjonowania podmiotu i realizuje przynajmniej jedno z wymienionych zadań: 1. Poznanie zasad funcjonowania podmiotu, w tym: formy prawnej, podstaw prawnych działalności jednostki, misji, strategii i polityki jednostki, zakresu i przedmiotu działania, źródeł i sposobów generowania informacji, informacji na temat majątku jednostki i jego struktury, stosowanych przez jednostkę metod technik i narzędzi rządzania, makro- i mikrootoczenia jednostki, pozycji (np. rynkowej) danej jednostki, struktury organizacyjnej, zadań poszczegonych komórek organizacyjnych i powiązań między nimi, zakres obowiązków, uprawnień odpowiedzialności służbowej, materialnej i karnej pracowników, zasad oceny pracowników, regulaminu wewnętrznego jednostki i obowiązujących w jednostce przepisów bhp, p.poż., zakresu zadań realizowanych na wybranym stanowisku oraz zasad zagospodarowania przestrzennego stanowiska pracy i ergonomii stanowiska pracy. 2. Praca w dziale produkcji (handlu, usług) i logistyki, w tym: planowanie i organizowanie procesów produkcji/handlu/usług, w tym zaopatrzenie, magazynowanie i przechowywanie surowców i wyrobów gotowych, kontrola produkcji, zarządzanie łańcuchem dostaw. 3. Wykonywanie czynności z zakresu zarządzania finansami i działem finansowo-księgowym, w tym: generowanie i wykorzystanie informacji finansowych (pomiar i wycena kosztów i przychodów w rachunku kosztów i wyników, budżetowanie kosztów i przychodów, kalkulacja cen zbytu, dokumentacja finansowo-księgowa – obieg i kontrola, rozrachunki i rozliczenia z kontrahentami, pracownikami i publiczno-prawne, sprawozdawczość finansowa, analizy ekonomiczno-finansowe, w tym analiza bilansu i rachunku zysków i strat i/lub wykonania budżetu. 4. Zadania z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym: dokumentacja pracownicza, rozmiary i struktura zatrudnienia, metody i procedury doboru kadr, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zasady awansowania, obowiązki i odpowiedzialność pracowników, delegacja uprawnień, wynagrodzenia, systemy kadrowo-płacowe, warunki pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bhp. 5. Organizacja pracy w dziale marketingu: planowanie i realizacja działań marketingowych, kontrola i ocena efektow działań marketingowych. 6. Generowanie informacji ekonomicznych, w tym przy wykorzystaniu systemów informatycznych wspomagających: tworzenie inforacji finansowych i podatkowych (finansowo-księgowe), zarządzanie procesami produkcji, zarządzanie zaopatrzeniem i dystrybucją, logistykę, zarządzanie projektami i inne. 7. Wykonywanie innych powierzonych przez opiekuna praktyk zadań na wybranym stanowisku pracy zgodnie z ramowym programem praktyk.3
3

Formy aktywności - praktyki

KODForma aktywnościGodziny
A-PR-1Szkolenie bhp8
A-PR-2Wdrożenie w tematykę praktyk8
A-PR-3Realizacja programu praktyk - wykonywanie w zakładzie pracy zadań powierzonych przez opiekuna praktyk zgodnie z ramowym programem praktyk101
A-PR-4Rejestracja przebiegu praktyki i przygotowanie sprawozdania z przebiegu praktyk3
A-PR-5Ustne złożenie sprawozdania z praktyk wraz z prezentacją uzyskanych efektów1
121
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_P1_W01Objaśnia zasady funkcjonowania podmiotu (zakładu pracy) i wykonywania zadań praktycznych na wybranym obszarze działania podmiotu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Z_1A_W14zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Cel przedmiotuC-1Cel główny: nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających i pogłębiających kompetencje uzyskane przez studenta w toku zajęć dydaktycznych (integracja wiedzy teoretycznej i praktycznej), w tym wykonywanie rutynowych i nietypowych zadań na określonym stanowisku pracy
C-2Poznanie warunków i specyfiki działalności danej jednostki gospodarczej
C-3Poznanie środowiska zawodowego przez obserwację i naśladowanie zachowań pracowników
C-4Poznanie oczekiwań pracodawców względem przyszłych pracowników w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, w tym podstaw etycznych
Treści programoweT-PR-1Podczas praktyki student poznaje wybrane obszary funkcjonowania podmiotu i realizuje przynajmniej jedno z wymienionych zadań: 1. Poznanie zasad funcjonowania podmiotu, w tym: formy prawnej, podstaw prawnych działalności jednostki, misji, strategii i polityki jednostki, zakresu i przedmiotu działania, źródeł i sposobów generowania informacji, informacji na temat majątku jednostki i jego struktury, stosowanych przez jednostkę metod technik i narzędzi rządzania, makro- i mikrootoczenia jednostki, pozycji (np. rynkowej) danej jednostki, struktury organizacyjnej, zadań poszczegonych komórek organizacyjnych i powiązań między nimi, zakres obowiązków, uprawnień odpowiedzialności służbowej, materialnej i karnej pracowników, zasad oceny pracowników, regulaminu wewnętrznego jednostki i obowiązujących w jednostce przepisów bhp, p.poż., zakresu zadań realizowanych na wybranym stanowisku oraz zasad zagospodarowania przestrzennego stanowiska pracy i ergonomii stanowiska pracy. 2. Praca w dziale produkcji (handlu, usług) i logistyki, w tym: planowanie i organizowanie procesów produkcji/handlu/usług, w tym zaopatrzenie, magazynowanie i przechowywanie surowców i wyrobów gotowych, kontrola produkcji, zarządzanie łańcuchem dostaw. 3. Wykonywanie czynności z zakresu zarządzania finansami i działem finansowo-księgowym, w tym: generowanie i wykorzystanie informacji finansowych (pomiar i wycena kosztów i przychodów w rachunku kosztów i wyników, budżetowanie kosztów i przychodów, kalkulacja cen zbytu, dokumentacja finansowo-księgowa – obieg i kontrola, rozrachunki i rozliczenia z kontrahentami, pracownikami i publiczno-prawne, sprawozdawczość finansowa, analizy ekonomiczno-finansowe, w tym analiza bilansu i rachunku zysków i strat i/lub wykonania budżetu. 4. Zadania z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym: dokumentacja pracownicza, rozmiary i struktura zatrudnienia, metody i procedury doboru kadr, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zasady awansowania, obowiązki i odpowiedzialność pracowników, delegacja uprawnień, wynagrodzenia, systemy kadrowo-płacowe, warunki pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bhp. 5. Organizacja pracy w dziale marketingu: planowanie i realizacja działań marketingowych, kontrola i ocena efektow działań marketingowych. 6. Generowanie informacji ekonomicznych, w tym przy wykorzystaniu systemów informatycznych wspomagających: tworzenie inforacji finansowych i podatkowych (finansowo-księgowe), zarządzanie procesami produkcji, zarządzanie zaopatrzeniem i dystrybucją, logistykę, zarządzanie projektami i inne. 7. Wykonywanie innych powierzonych przez opiekuna praktyk zadań na wybranym stanowisku pracy zgodnie z ramowym programem praktyk.
Metody nauczaniaM-1Spotkanie informacyjne zaznajamiające studentów z zasadami realizacji praktyk studenckich, obowiazkami i prawami praktykanta i praktykodawcy (zakładu pracy). Spotkanie przeprowadza pełnomocnik dziakana ds. studenckich praktyk zawodowych
M-2Przeprowadzane w zakładzie pracy objaśnienia, szkolenia, prezentacje itp. mające na celu zapoznanie studenta z tematyką zadań realizowanych w zakładzie pracy i na danym stanowisku pracy
M-3Przez okres trwania praktyk nadzór i kontrola pracy praktykanta prowadzona przez zakładowego opiekuna praktyk
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ustne kolokwium z zakresu zadań realizowanych podczas praktyk
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna zasad funkcjonowania podmiotu gospodarczego.
3,0Student zna niektóre zasady funkcjonowania podmiotu gospodarczego.
3,5Student zna zasady funkcjonowania podmiotu gospodarczego.
4,0Student zna zasady funkcjonowania podmiotu gospodarczego i zakres podmiotowy i przedmiotowy czynności wykonywanych w wybranych komórkach organizacyjnych podmiotu.
4,5Student zna zasady funkcjonowania podmiotu gospodarczego, omawia zakres podmiotowy i przedmiotowy czynności wykonywanych w wybranych komórkach organizacyjnych podmiotu.
5,0Student zna i objaśnia zasady funkcjonowania podmiotu gospodarczego, omawia zakres podmiotowy i przedmiotowy czynności wykonywanych w wybranych komórkach organizacyjnych podmiotu, objaśnia przebieg zadań prowadzonych na danym stanowisku pracy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_P1_U01Potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności uzyskane w toku zajęć dydaktycznych do wykonania konkretnych czynności zgodnie z ramowym programem praktyk
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-1Cel główny: nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających i pogłębiających kompetencje uzyskane przez studenta w toku zajęć dydaktycznych (integracja wiedzy teoretycznej i praktycznej), w tym wykonywanie rutynowych i nietypowych zadań na określonym stanowisku pracy
C-3Poznanie środowiska zawodowego przez obserwację i naśladowanie zachowań pracowników
Treści programoweT-PR-1Podczas praktyki student poznaje wybrane obszary funkcjonowania podmiotu i realizuje przynajmniej jedno z wymienionych zadań: 1. Poznanie zasad funcjonowania podmiotu, w tym: formy prawnej, podstaw prawnych działalności jednostki, misji, strategii i polityki jednostki, zakresu i przedmiotu działania, źródeł i sposobów generowania informacji, informacji na temat majątku jednostki i jego struktury, stosowanych przez jednostkę metod technik i narzędzi rządzania, makro- i mikrootoczenia jednostki, pozycji (np. rynkowej) danej jednostki, struktury organizacyjnej, zadań poszczegonych komórek organizacyjnych i powiązań między nimi, zakres obowiązków, uprawnień odpowiedzialności służbowej, materialnej i karnej pracowników, zasad oceny pracowników, regulaminu wewnętrznego jednostki i obowiązujących w jednostce przepisów bhp, p.poż., zakresu zadań realizowanych na wybranym stanowisku oraz zasad zagospodarowania przestrzennego stanowiska pracy i ergonomii stanowiska pracy. 2. Praca w dziale produkcji (handlu, usług) i logistyki, w tym: planowanie i organizowanie procesów produkcji/handlu/usług, w tym zaopatrzenie, magazynowanie i przechowywanie surowców i wyrobów gotowych, kontrola produkcji, zarządzanie łańcuchem dostaw. 3. Wykonywanie czynności z zakresu zarządzania finansami i działem finansowo-księgowym, w tym: generowanie i wykorzystanie informacji finansowych (pomiar i wycena kosztów i przychodów w rachunku kosztów i wyników, budżetowanie kosztów i przychodów, kalkulacja cen zbytu, dokumentacja finansowo-księgowa – obieg i kontrola, rozrachunki i rozliczenia z kontrahentami, pracownikami i publiczno-prawne, sprawozdawczość finansowa, analizy ekonomiczno-finansowe, w tym analiza bilansu i rachunku zysków i strat i/lub wykonania budżetu. 4. Zadania z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym: dokumentacja pracownicza, rozmiary i struktura zatrudnienia, metody i procedury doboru kadr, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zasady awansowania, obowiązki i odpowiedzialność pracowników, delegacja uprawnień, wynagrodzenia, systemy kadrowo-płacowe, warunki pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bhp. 5. Organizacja pracy w dziale marketingu: planowanie i realizacja działań marketingowych, kontrola i ocena efektow działań marketingowych. 6. Generowanie informacji ekonomicznych, w tym przy wykorzystaniu systemów informatycznych wspomagających: tworzenie inforacji finansowych i podatkowych (finansowo-księgowe), zarządzanie procesami produkcji, zarządzanie zaopatrzeniem i dystrybucją, logistykę, zarządzanie projektami i inne. 7. Wykonywanie innych powierzonych przez opiekuna praktyk zadań na wybranym stanowisku pracy zgodnie z ramowym programem praktyk.
Metody nauczaniaM-2Przeprowadzane w zakładzie pracy objaśnienia, szkolenia, prezentacje itp. mające na celu zapoznanie studenta z tematyką zadań realizowanych w zakładzie pracy i na danym stanowisku pracy
M-3Przez okres trwania praktyk nadzór i kontrola pracy praktykanta prowadzona przez zakładowego opiekuna praktyk
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Weryfikacja dokumentacji przebiegu praktyk, w tym poświadczenia odbycia praktyk i sprawozdania z przebiegu praktyk
S-2Ocena podsumowująca: Ustne kolokwium z zakresu zadań realizowanych podczas praktyk
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie odbył praktyk lub nie wykonywał powierzonych czynności wynikających z ramowego programu praktyk.
3,0Student odbył praktyki i wykonywał niektóre z powierzonych czynności wynikających z ramowego programu praktyk.
3,5Student wykonywał powierzone zadania wynikające z ramowego programu praktyk.
4,0Student wykonywał powierzone zadania wynikające z ramowego programu praktyk i wykonywał wybrane czynności w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy i na danym stanowisku.
4,5Student wykonywał powierzone zadania wynikające z ramowego programu praktyk, objaśniał ich przebieg, wykonywał wybrane czynności w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy i na danym stanowisku.
5,0Student wykonywał powierzone zadania wynikające z ramowego programu praktyk, objaśniał ich przebieg i skutki, planował i wykonywał wybrane czynności w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy i na danym stanowisku.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_P1_K01Ma kompetencje otwartości i współpracy w innym środowisku niż szkoła
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Z_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-2Poznanie warunków i specyfiki działalności danej jednostki gospodarczej
C-3Poznanie środowiska zawodowego przez obserwację i naśladowanie zachowań pracowników
C-4Poznanie oczekiwań pracodawców względem przyszłych pracowników w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, w tym podstaw etycznych
Treści programoweT-PR-1Podczas praktyki student poznaje wybrane obszary funkcjonowania podmiotu i realizuje przynajmniej jedno z wymienionych zadań: 1. Poznanie zasad funcjonowania podmiotu, w tym: formy prawnej, podstaw prawnych działalności jednostki, misji, strategii i polityki jednostki, zakresu i przedmiotu działania, źródeł i sposobów generowania informacji, informacji na temat majątku jednostki i jego struktury, stosowanych przez jednostkę metod technik i narzędzi rządzania, makro- i mikrootoczenia jednostki, pozycji (np. rynkowej) danej jednostki, struktury organizacyjnej, zadań poszczegonych komórek organizacyjnych i powiązań między nimi, zakres obowiązków, uprawnień odpowiedzialności służbowej, materialnej i karnej pracowników, zasad oceny pracowników, regulaminu wewnętrznego jednostki i obowiązujących w jednostce przepisów bhp, p.poż., zakresu zadań realizowanych na wybranym stanowisku oraz zasad zagospodarowania przestrzennego stanowiska pracy i ergonomii stanowiska pracy. 2. Praca w dziale produkcji (handlu, usług) i logistyki, w tym: planowanie i organizowanie procesów produkcji/handlu/usług, w tym zaopatrzenie, magazynowanie i przechowywanie surowców i wyrobów gotowych, kontrola produkcji, zarządzanie łańcuchem dostaw. 3. Wykonywanie czynności z zakresu zarządzania finansami i działem finansowo-księgowym, w tym: generowanie i wykorzystanie informacji finansowych (pomiar i wycena kosztów i przychodów w rachunku kosztów i wyników, budżetowanie kosztów i przychodów, kalkulacja cen zbytu, dokumentacja finansowo-księgowa – obieg i kontrola, rozrachunki i rozliczenia z kontrahentami, pracownikami i publiczno-prawne, sprawozdawczość finansowa, analizy ekonomiczno-finansowe, w tym analiza bilansu i rachunku zysków i strat i/lub wykonania budżetu. 4. Zadania z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym: dokumentacja pracownicza, rozmiary i struktura zatrudnienia, metody i procedury doboru kadr, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zasady awansowania, obowiązki i odpowiedzialność pracowników, delegacja uprawnień, wynagrodzenia, systemy kadrowo-płacowe, warunki pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bhp. 5. Organizacja pracy w dziale marketingu: planowanie i realizacja działań marketingowych, kontrola i ocena efektow działań marketingowych. 6. Generowanie informacji ekonomicznych, w tym przy wykorzystaniu systemów informatycznych wspomagających: tworzenie inforacji finansowych i podatkowych (finansowo-księgowe), zarządzanie procesami produkcji, zarządzanie zaopatrzeniem i dystrybucją, logistykę, zarządzanie projektami i inne. 7. Wykonywanie innych powierzonych przez opiekuna praktyk zadań na wybranym stanowisku pracy zgodnie z ramowym programem praktyk.
Metody nauczaniaM-2Przeprowadzane w zakładzie pracy objaśnienia, szkolenia, prezentacje itp. mające na celu zapoznanie studenta z tematyką zadań realizowanych w zakładzie pracy i na danym stanowisku pracy
M-3Przez okres trwania praktyk nadzór i kontrola pracy praktykanta prowadzona przez zakładowego opiekuna praktyk
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Weryfikacja dokumentacji przebiegu praktyk, w tym poświadczenia odbycia praktyk i sprawozdania z przebiegu praktyk
S-2Ocena podsumowująca: Ustne kolokwium z zakresu zadań realizowanych podczas praktyk
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje chęci podejmowania i wykonywania czynności w zakładzie pracy.
3,0Student wykazuje umiarkowaną chęć podejmowania wybranych czynności w zakładzie pracy.
3,5Student wykazuje umiarkowaną chęć podejmowania i wykonywania wybranych czynności w zakładzie pracy.
4,0Student wykazuje chęć podejmowania i wykonywania powierzonych czynności w zakładzie pracy.
4,5Student wykonuje powierzone zadania w sposób adekwatny do swoich umiejętności.
5,0Student wykonuje powierzone zadania w sposób adekwatny do swoich umiejętności, oczekiwań przełożonego i zespołu, w którym pracuje.