Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Etyka pracy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Etyka pracy
Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Maria Ligocka <ilacka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sylwia Gołąb <sylwia.golab@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 30 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna znajomość zagadnień z zakresu: zarządzania kapitałem ludzkim.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1W wyniku zorganizowanego procesu kształcenia student będzie: miał ogólną wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i założeń etyki personalistycznej,
C-2znał źródła i sposoby tworzenia wartości moralnych,
C-3umiał identyfikować podstawowe dylematy etyczne i przedstawiać możliwości ich rozwiązań,
C-4potrafił wskazać podstawowe elementy kodeksu postępowania opartego na zasadzie sprawiedliwości społecznej i postaw etycznych,
C-5świadomy istnienia modelu zachowania zgodnego z zasadami etyki pracy.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Relacje etyki do moralności (czym jast etyka?-kwestie definicyjne)-analiza casualistyczna i ustalenie "nacobezu"4
T-A-2Podstawowe elementy systemu etycznego (założenia etyki personalistycznej)-analiza przypadków.4
T-A-3Zasada sprawiedliwości społecznej (prawa człowieka)-referaty tematyczne.6
T-A-4Narzędzia wplywania i oddziaływania na postawy etyczne ludzi w organizacji-dyskusja panelowa.4
T-A-5Kodeks etyczny (sytuacjie problematyczne etycznie).4
T-A-6Etyka odpowiedzialnosci i etyki zawodowe-"akwarium"2
T-A-7Formalizm etyczny-przypadki do analizy.2
T-A-8Powtórzenie i ocena indywidualnych projektów.4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych30
A-A-2Praca własna studenta obejmująca: - przygotowanie do części praktycznej audytoriów tj. dyskusji panelowej,metody przypadków, -opracowanie prac tematycznych dotyczących realizowanego przedmiotu, -udział w konsultacjach i przygotowanie do zaliczenia60
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody problemowe o charakterze aktywizujacym- wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, dyskusja panelowa, schemat Ischigawy, akwarium, metoda sytuacyjna,gra dydaktyczna "przeszczep", pogadanka sokratyczna.
M-2Metody praktyczne-rozwiazanie zadań wskazanych przez prowadzącego.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: wyrażenie aprobaty lub dezaprobaty dla działań indywidualnych lub grupowych studenta tj. jakości, stopnia samodzielności i zaangażowania w pracę w celu wskazania ewentualnych niedociągnięć z podaniem sposobów na ich wyeliminowanie - zastosowanie ustaleń z "nacobezu"
S-2Ocena podsumowująca: ocena wykonania i sposobu prezentacji projektu indywidualnego

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D11/9_W01
Ma ogólną wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i założeń etyki personalistycznej.
Z_1A_W06S1A_W05C-2, C-5, C-1, C-3, C-4T-A-4, T-A-1, T-A-7, T-A-3, T-A-2, T-A-5, T-A-6M-2, M-1S-1, S-2
Z_1A_D11/9_W02
Zna pojęcia:zasad sprawiedliwości społecznej, postaw etycznych ludzi w organizacji, źródła i sposoby tworzenia wartości moralnych.
Z_1A_W05, Z_1A_W06S1A_W04, S1A_W05C-3, C-2, C-4, C-5T-A-4, T-A-3, T-A-2, T-A-6, T-A-5, T-A-7M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D11/9_U01
Potrafi wskazać podstawowe elementy kodeksu etycznego oraz identyfikować podstawowe dylematy etyczne mogące pojawiać się w trakcie zarządzania zasobami ludzkimi.
Z_1A_U01, Z_1A_U09, Z_1A_U02S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-3, C-4T-A-4, T-A-5, T-A-7, T-A-6M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D11/9_K01
Świadomy istnienia modelu zachowania zgodnego z zasadami etyki pracy.
Z_1A_K04, Z_1A_K08S1A_K04C-5T-A-5, T-A-3, T-A-8, T-A-6, T-A-1, T-A-4, T-A-7, T-A-2M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D11/9_W01
Ma ogólną wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i założeń etyki personalistycznej.
2,0Nie ma elementarnej wiedzy z zakresu podstawowych pojęć i założeń etyki personalistycznej.
3,0Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunki do wiedzy srednio zainteresowany (częściowo obojetny), -w zakresie wyrażania wiedzy , jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna.
3,5Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunki do wiedzy srednio zainteresowany, -w zakresie wyrażania wiedzy , jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna.
4,0Student: -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy , jakość wypowiedzi naogół poprawna.
4,5Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy, bez trudności.
5,0Student: -w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą, -w zakresie wyrażania wiedzy , odpowiada bezbłędnym językiem, prawidłowo i pewnie.
Z_1A_D11/9_W02
Zna pojęcia:zasad sprawiedliwości społecznej, postaw etycznych ludzi w organizacji, źródła i sposoby tworzenia wartości moralnych.
2,0Nie zna zasad sprawiedliwości społecznej, postaw etycznych ludzi w organizacji, źródeł i sposobów tworzenia wartości moralnych.
3,0Student: -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy , jakość wypowiedzi naogół poprawna.
3,5Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunki do wiedzy srednio zainteresowany, -w zakresie wyrażania wiedzy , jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna.
4,0Student: -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy , jakość wypowiedzi naogół poprawna.
4,5Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy, bez trudności.
5,0Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy, bez trudności.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D11/9_U01
Potrafi wskazać podstawowe elementy kodeksu etycznego oraz identyfikować podstawowe dylematy etyczne mogące pojawiać się w trakcie zarządzania zasobami ludzkimi.
2,0Nie potrafi wskazać podstawowych elementów skladających się na kodeks etyczny. Nie umie identyfikować elementarnych dylematow etycznych pojawiajacych się w sytuacjach dydaktycznych zaaranzowanych przez nauczyciela.
3,0Potrafi wskazać podstawowe elementy kodeksu etycznego. Identyfikuje (z wydatną pomocą nauczyciela) elementarne dylematy etyczne pojawiające się w sytuacjach dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela.
3,5Potrafi wskazać podstawowe elementy kodeksu etycznego. Identyfikuje (z pomocą nauczyciela) elementarne dylematy etyczne pojawiające się w sytuacjach dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela.
4,0Potrafi wskazać podstawowe elementy kodeksu etycznego. Identyfikuje (samodzielnie) elementarne dylematy etyczne pojawiające się w sytuacjach dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela.
4,5Potrafi samodzielnie wskazać elementy kodeksu etycznego. Identyfikuje (samodzielnie) elementarne dylematy etyczne pojawiające się w sytuacjach dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela.
5,0Samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje dylematy etyczne pojawiające się w sytuacjach dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D11/9_K01
Świadomy istnienia modelu zachowania zgodnego z zasadami etyki pracy.
2,0Nie wykazuje zainteresowania, ani chęci poznania elementarnej wiedzy z zakresu zasad etycznych prezentujac poglądy i opinie świadczące o znajdowaniu się w stadium prekonwencjonalnym rozwoju moralnego.
3,0Prezentuje poglady i opinie świadczące o elementarnym zainteresowaniu postawą etyczną. Stadium konwencjonalne rozwoju moralnego- pierwsza podfaza.
3,5Prezentuje poglądy i opinie świadczące o chęci stosowania sie do zasad etyki personalistycznej. Stadium konwencjonalne rozwoju moralnego- druga podfaza.
4,0Prezentuje poglądy i opinie charakstyczne dla stadium postokwencjonalnego rozwoju moralnego. Faza społeczno- kontraktowa.
4,5Prezentuje poglądy i opinie charakterystyczne dla stadium postkonwencjonalnego rozwoju moralnego. Faza pryncypiów moralnych.
5,0Prezentuje poglądy i opinie charakterystyczne dla osób kierujacych sie w swoim postepowaniu pryncypiami moralnymi

Literatura podstawowa

  1. Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu, WSziPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, 2001
  2. Hołówka J., Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka, Warszawa, 2001
  3. Sternberg E., Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, PWN, Warszawa, 1995

Literatura dodatkowa

  1. Aronson E., Człowiek-istota społeczna, PWN, Warszawa, 1987
  2. MacIntyre A., Krótka historia etyki, PWN, Warszawa, 2000

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Relacje etyki do moralności (czym jast etyka?-kwestie definicyjne)-analiza casualistyczna i ustalenie "nacobezu"4
T-A-2Podstawowe elementy systemu etycznego (założenia etyki personalistycznej)-analiza przypadków.4
T-A-3Zasada sprawiedliwości społecznej (prawa człowieka)-referaty tematyczne.6
T-A-4Narzędzia wplywania i oddziaływania na postawy etyczne ludzi w organizacji-dyskusja panelowa.4
T-A-5Kodeks etyczny (sytuacjie problematyczne etycznie).4
T-A-6Etyka odpowiedzialnosci i etyki zawodowe-"akwarium"2
T-A-7Formalizm etyczny-przypadki do analizy.2
T-A-8Powtórzenie i ocena indywidualnych projektów.4
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych30
A-A-2Praca własna studenta obejmująca: - przygotowanie do części praktycznej audytoriów tj. dyskusji panelowej,metody przypadków, -opracowanie prac tematycznych dotyczących realizowanego przedmiotu, -udział w konsultacjach i przygotowanie do zaliczenia60
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/9_W01Ma ogólną wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i założeń etyki personalistycznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-2znał źródła i sposoby tworzenia wartości moralnych,
C-5świadomy istnienia modelu zachowania zgodnego z zasadami etyki pracy.
C-1W wyniku zorganizowanego procesu kształcenia student będzie: miał ogólną wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i założeń etyki personalistycznej,
C-3umiał identyfikować podstawowe dylematy etyczne i przedstawiać możliwości ich rozwiązań,
C-4potrafił wskazać podstawowe elementy kodeksu postępowania opartego na zasadzie sprawiedliwości społecznej i postaw etycznych,
Treści programoweT-A-4Narzędzia wplywania i oddziaływania na postawy etyczne ludzi w organizacji-dyskusja panelowa.
T-A-1Relacje etyki do moralności (czym jast etyka?-kwestie definicyjne)-analiza casualistyczna i ustalenie "nacobezu"
T-A-7Formalizm etyczny-przypadki do analizy.
T-A-3Zasada sprawiedliwości społecznej (prawa człowieka)-referaty tematyczne.
T-A-2Podstawowe elementy systemu etycznego (założenia etyki personalistycznej)-analiza przypadków.
T-A-5Kodeks etyczny (sytuacjie problematyczne etycznie).
T-A-6Etyka odpowiedzialnosci i etyki zawodowe-"akwarium"
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne-rozwiazanie zadań wskazanych przez prowadzącego.
M-1Metody problemowe o charakterze aktywizujacym- wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, dyskusja panelowa, schemat Ischigawy, akwarium, metoda sytuacyjna,gra dydaktyczna "przeszczep", pogadanka sokratyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: wyrażenie aprobaty lub dezaprobaty dla działań indywidualnych lub grupowych studenta tj. jakości, stopnia samodzielności i zaangażowania w pracę w celu wskazania ewentualnych niedociągnięć z podaniem sposobów na ich wyeliminowanie - zastosowanie ustaleń z "nacobezu"
S-2Ocena podsumowująca: ocena wykonania i sposobu prezentacji projektu indywidualnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie ma elementarnej wiedzy z zakresu podstawowych pojęć i założeń etyki personalistycznej.
3,0Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunki do wiedzy srednio zainteresowany (częściowo obojetny), -w zakresie wyrażania wiedzy , jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna.
3,5Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunki do wiedzy srednio zainteresowany, -w zakresie wyrażania wiedzy , jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna.
4,0Student: -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy , jakość wypowiedzi naogół poprawna.
4,5Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy, bez trudności.
5,0Student: -w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy - bez zastrzeżeń, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą, -w zakresie wyrażania wiedzy , odpowiada bezbłędnym językiem, prawidłowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/9_W02Zna pojęcia:zasad sprawiedliwości społecznej, postaw etycznych ludzi w organizacji, źródła i sposoby tworzenia wartości moralnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-3umiał identyfikować podstawowe dylematy etyczne i przedstawiać możliwości ich rozwiązań,
C-2znał źródła i sposoby tworzenia wartości moralnych,
C-4potrafił wskazać podstawowe elementy kodeksu postępowania opartego na zasadzie sprawiedliwości społecznej i postaw etycznych,
C-5świadomy istnienia modelu zachowania zgodnego z zasadami etyki pracy.
Treści programoweT-A-4Narzędzia wplywania i oddziaływania na postawy etyczne ludzi w organizacji-dyskusja panelowa.
T-A-3Zasada sprawiedliwości społecznej (prawa człowieka)-referaty tematyczne.
T-A-2Podstawowe elementy systemu etycznego (założenia etyki personalistycznej)-analiza przypadków.
T-A-6Etyka odpowiedzialnosci i etyki zawodowe-"akwarium"
T-A-5Kodeks etyczny (sytuacjie problematyczne etycznie).
T-A-7Formalizm etyczny-przypadki do analizy.
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe o charakterze aktywizujacym- wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, dyskusja panelowa, schemat Ischigawy, akwarium, metoda sytuacyjna,gra dydaktyczna "przeszczep", pogadanka sokratyczna.
M-2Metody praktyczne-rozwiazanie zadań wskazanych przez prowadzącego.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena wykonania i sposobu prezentacji projektu indywidualnego
S-1Ocena formująca: wyrażenie aprobaty lub dezaprobaty dla działań indywidualnych lub grupowych studenta tj. jakości, stopnia samodzielności i zaangażowania w pracę w celu wskazania ewentualnych niedociągnięć z podaniem sposobów na ich wyeliminowanie - zastosowanie ustaleń z "nacobezu"
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zasad sprawiedliwości społecznej, postaw etycznych ludzi w organizacji, źródeł i sposobów tworzenia wartości moralnych.
3,0Student: -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy , jakość wypowiedzi naogół poprawna.
3,5Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunki do wiedzy srednio zainteresowany, -w zakresie wyrażania wiedzy , jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna.
4,0Student: -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy , jakość wypowiedzi naogół poprawna.
4,5Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy, bez trudności.
5,0Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie tresci programowe, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy, bez trudności.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/9_U01Potrafi wskazać podstawowe elementy kodeksu etycznego oraz identyfikować podstawowe dylematy etyczne mogące pojawiać się w trakcie zarządzania zasobami ludzkimi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-3umiał identyfikować podstawowe dylematy etyczne i przedstawiać możliwości ich rozwiązań,
C-4potrafił wskazać podstawowe elementy kodeksu postępowania opartego na zasadzie sprawiedliwości społecznej i postaw etycznych,
Treści programoweT-A-4Narzędzia wplywania i oddziaływania na postawy etyczne ludzi w organizacji-dyskusja panelowa.
T-A-5Kodeks etyczny (sytuacjie problematyczne etycznie).
T-A-7Formalizm etyczny-przypadki do analizy.
T-A-6Etyka odpowiedzialnosci i etyki zawodowe-"akwarium"
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne-rozwiazanie zadań wskazanych przez prowadzącego.
M-1Metody problemowe o charakterze aktywizujacym- wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, dyskusja panelowa, schemat Ischigawy, akwarium, metoda sytuacyjna,gra dydaktyczna "przeszczep", pogadanka sokratyczna.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena wykonania i sposobu prezentacji projektu indywidualnego
S-1Ocena formująca: wyrażenie aprobaty lub dezaprobaty dla działań indywidualnych lub grupowych studenta tj. jakości, stopnia samodzielności i zaangażowania w pracę w celu wskazania ewentualnych niedociągnięć z podaniem sposobów na ich wyeliminowanie - zastosowanie ustaleń z "nacobezu"
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi wskazać podstawowych elementów skladających się na kodeks etyczny. Nie umie identyfikować elementarnych dylematow etycznych pojawiajacych się w sytuacjach dydaktycznych zaaranzowanych przez nauczyciela.
3,0Potrafi wskazać podstawowe elementy kodeksu etycznego. Identyfikuje (z wydatną pomocą nauczyciela) elementarne dylematy etyczne pojawiające się w sytuacjach dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela.
3,5Potrafi wskazać podstawowe elementy kodeksu etycznego. Identyfikuje (z pomocą nauczyciela) elementarne dylematy etyczne pojawiające się w sytuacjach dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela.
4,0Potrafi wskazać podstawowe elementy kodeksu etycznego. Identyfikuje (samodzielnie) elementarne dylematy etyczne pojawiające się w sytuacjach dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela.
4,5Potrafi samodzielnie wskazać elementy kodeksu etycznego. Identyfikuje (samodzielnie) elementarne dylematy etyczne pojawiające się w sytuacjach dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela.
5,0Samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje dylematy etyczne pojawiające się w sytuacjach dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/9_K01Świadomy istnienia modelu zachowania zgodnego z zasadami etyki pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Z_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-5świadomy istnienia modelu zachowania zgodnego z zasadami etyki pracy.
Treści programoweT-A-5Kodeks etyczny (sytuacjie problematyczne etycznie).
T-A-3Zasada sprawiedliwości społecznej (prawa człowieka)-referaty tematyczne.
T-A-8Powtórzenie i ocena indywidualnych projektów.
T-A-6Etyka odpowiedzialnosci i etyki zawodowe-"akwarium"
T-A-1Relacje etyki do moralności (czym jast etyka?-kwestie definicyjne)-analiza casualistyczna i ustalenie "nacobezu"
T-A-4Narzędzia wplywania i oddziaływania na postawy etyczne ludzi w organizacji-dyskusja panelowa.
T-A-7Formalizm etyczny-przypadki do analizy.
T-A-2Podstawowe elementy systemu etycznego (założenia etyki personalistycznej)-analiza przypadków.
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne-rozwiazanie zadań wskazanych przez prowadzącego.
M-1Metody problemowe o charakterze aktywizujacym- wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, dyskusja panelowa, schemat Ischigawy, akwarium, metoda sytuacyjna,gra dydaktyczna "przeszczep", pogadanka sokratyczna.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: wyrażenie aprobaty lub dezaprobaty dla działań indywidualnych lub grupowych studenta tj. jakości, stopnia samodzielności i zaangażowania w pracę w celu wskazania ewentualnych niedociągnięć z podaniem sposobów na ich wyeliminowanie - zastosowanie ustaleń z "nacobezu"
S-2Ocena podsumowująca: ocena wykonania i sposobu prezentacji projektu indywidualnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie wykazuje zainteresowania, ani chęci poznania elementarnej wiedzy z zakresu zasad etycznych prezentujac poglądy i opinie świadczące o znajdowaniu się w stadium prekonwencjonalnym rozwoju moralnego.
3,0Prezentuje poglady i opinie świadczące o elementarnym zainteresowaniu postawą etyczną. Stadium konwencjonalne rozwoju moralnego- pierwsza podfaza.
3,5Prezentuje poglądy i opinie świadczące o chęci stosowania sie do zasad etyki personalistycznej. Stadium konwencjonalne rozwoju moralnego- druga podfaza.
4,0Prezentuje poglądy i opinie charakstyczne dla stadium postokwencjonalnego rozwoju moralnego. Faza społeczno- kontraktowa.
4,5Prezentuje poglądy i opinie charakterystyczne dla stadium postkonwencjonalnego rozwoju moralnego. Faza pryncypiów moralnych.
5,0Prezentuje poglądy i opinie charakterystyczne dla osób kierujacych sie w swoim postepowaniu pryncypiami moralnymi