Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Analiza rynku pracy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Analiza rynku pracy
Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka prowadząca Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki
Nauczyciel odpowiedzialny Marlena Prochorowicz <Marlena.Prochorowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien mieć opanowane treści kształcenia z zakresu mikro i makroekonomii, negocjacji, prawa a także znać podstawy rynku.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest poznanie mechanizmów regulujących rynek pracy w Polsce i krajach UE.
C-2Problematyka zajęć koncentruje się na czynnikach warunkujących zmiany na rynku pracy i efektach działań interwencyjnych w skali lokalnej i globalnej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Rynek pracy - istota, funkcja. Instytucje krajowe i UE działające na rynku pracy2
T-A-2Wpływ zmian strukturalnych na dostosowania na rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. "trudnych rynków pracy"). Otwieranie się gospodarki polskiej a zmiany na rynu pracy.2
T-A-3Prywatyzacja a rynek pracy. Opodatkowanie pracy a koszty pracy.2
T-A-4Bezrobocie, zwłaszcza długookresowe. Wpływ restrukturyzacji i prywatyzacji na powstawanie i utrzymywanie się bezrobocia. Formy walki z bezrobociem.2
T-A-5Pracownicy przyszłości, zawody zanikające i odradzające się. Bezrobocie a skuteczny powrót do aktywnego uczestnictwa w lokalnym rynku pracy.3
T-A-6Dobre praktyki: działania na rzecz aktywizacji kobiet, środowisk wiejskich, młodzieży, osób niepełnosprawnych.2
T-A-7Edukacja a szanse na zatrudnienie. Dostosowanie nauki do potrzeb rynku pracy.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach15
A-A-2Przegląd i zapoznanie się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą.10
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń.5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - objaśnienia, informacje
M-2Prezentacje multimedialne - wykład informujący.
M-3Metoda aktywizująca - przygotowanie studentów do umiejętnej analizy rynku i wyboru stanowisk zgodnie ze zdobytą wiedzą podczas okresu nauki.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium z wiadomości zdobytych podczas ćwiczeń.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D11/8_W01
Student posiada wiedzę na temat istoty i funcji rynku pracy.
Z_1A_W10, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W07C-2, C-1T-A-1, T-A-2M-2, M-1S-2, S-1
Z_1A_D11/8_W02
Posiada wiedzę na temat wpływu zmian strukturalnych na dostosowania do rynku pracy.
Z_1A_W04, Z_1A_W06S1A_W03, S1A_W05C-1, C-2T-A-3, T-A-2M-3, M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D11/8_U01
Student posiada umiejętność aktywnego poszukiwania pracy. Potrafi zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności na rynku pracy.
Z_1A_U04, Z_1A_U06S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1, C-2T-A-7, T-A-5, T-A-6M-2, M-1, M-3S-1, S-2
Z_1A_D11/8_U02
Posiada umiejętność analizowania systemów płac i kosztów pracy.
Z_1A_U09, Z_1A_U17S1A_U01, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2, C-1T-A-6, T-A-7M-2, M-3, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D11/8_K01
Posiada kompetencje do przeprowadzenia analizy wybranego (bądź wskazanego) rynku.
Z_1A_K07, Z_1A_K08S1A_K03, S1A_K04C-2, C-1T-A-6, T-A-7, T-A-1, T-A-2M-1, M-3, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D11/8_W01
Student posiada wiedzę na temat istoty i funcji rynku pracy.
2,0
3,0Student: - opanował podstawowy materiał programowy rynku pracy , - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
Z_1A_D11/8_W02
Posiada wiedzę na temat wpływu zmian strukturalnych na dostosowania do rynku pracy.
2,0
3,0Student: - opanował podstawowy materiał programowy rynku pracy , - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D11/8_U01
Student posiada umiejętność aktywnego poszukiwania pracy. Potrafi zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności na rynku pracy.
2,0
3,0Student: - opanował podstawowy materiał programowy rynku pracy , - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
Z_1A_D11/8_U02
Posiada umiejętność analizowania systemów płac i kosztów pracy.
2,0
3,0Student: - opanował podstawowy materiał programowy rynku pracy , - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D11/8_K01
Posiada kompetencje do przeprowadzenia analizy wybranego (bądź wskazanego) rynku.
2,0
3,0Student: - opanował podstawowy materiał programowy rynku pracy , - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Borkowska S., Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, IPiPS, Warszawa, 2002
  2. Kotlarz D., Rynek pracy w teorii i praktyce, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 1998
  3. Boni M. (red., Elastyczny rynek pracy w Polsce. Jak sprostać temu wyzwaniu?, Zeszyty BRE Bank - CCASE nr 73, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Milewski R. (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa, 1996
  2. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa, 2004

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Rynek pracy - istota, funkcja. Instytucje krajowe i UE działające na rynku pracy2
T-A-2Wpływ zmian strukturalnych na dostosowania na rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. "trudnych rynków pracy"). Otwieranie się gospodarki polskiej a zmiany na rynu pracy.2
T-A-3Prywatyzacja a rynek pracy. Opodatkowanie pracy a koszty pracy.2
T-A-4Bezrobocie, zwłaszcza długookresowe. Wpływ restrukturyzacji i prywatyzacji na powstawanie i utrzymywanie się bezrobocia. Formy walki z bezrobociem.2
T-A-5Pracownicy przyszłości, zawody zanikające i odradzające się. Bezrobocie a skuteczny powrót do aktywnego uczestnictwa w lokalnym rynku pracy.3
T-A-6Dobre praktyki: działania na rzecz aktywizacji kobiet, środowisk wiejskich, młodzieży, osób niepełnosprawnych.2
T-A-7Edukacja a szanse na zatrudnienie. Dostosowanie nauki do potrzeb rynku pracy.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach15
A-A-2Przegląd i zapoznanie się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą.10
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń.5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/8_W01Student posiada wiedzę na temat istoty i funcji rynku pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-2Problematyka zajęć koncentruje się na czynnikach warunkujących zmiany na rynku pracy i efektach działań interwencyjnych w skali lokalnej i globalnej.
C-1Celem przedmiotu jest poznanie mechanizmów regulujących rynek pracy w Polsce i krajach UE.
Treści programoweT-A-1Rynek pracy - istota, funkcja. Instytucje krajowe i UE działające na rynku pracy
T-A-2Wpływ zmian strukturalnych na dostosowania na rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. "trudnych rynków pracy"). Otwieranie się gospodarki polskiej a zmiany na rynu pracy.
Metody nauczaniaM-2Prezentacje multimedialne - wykład informujący.
M-1Metody podające - objaśnienia, informacje
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium z wiadomości zdobytych podczas ćwiczeń.
S-1Ocena podsumowująca: Ocena aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student: - opanował podstawowy materiał programowy rynku pracy , - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/8_W02Posiada wiedzę na temat wpływu zmian strukturalnych na dostosowania do rynku pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest poznanie mechanizmów regulujących rynek pracy w Polsce i krajach UE.
C-2Problematyka zajęć koncentruje się na czynnikach warunkujących zmiany na rynku pracy i efektach działań interwencyjnych w skali lokalnej i globalnej.
Treści programoweT-A-3Prywatyzacja a rynek pracy. Opodatkowanie pracy a koszty pracy.
T-A-2Wpływ zmian strukturalnych na dostosowania na rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. "trudnych rynków pracy"). Otwieranie się gospodarki polskiej a zmiany na rynu pracy.
Metody nauczaniaM-3Metoda aktywizująca - przygotowanie studentów do umiejętnej analizy rynku i wyboru stanowisk zgodnie ze zdobytą wiedzą podczas okresu nauki.
M-2Prezentacje multimedialne - wykład informujący.
M-1Metody podające - objaśnienia, informacje
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium z wiadomości zdobytych podczas ćwiczeń.
S-1Ocena podsumowująca: Ocena aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student: - opanował podstawowy materiał programowy rynku pracy , - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/8_U01Student posiada umiejętność aktywnego poszukiwania pracy. Potrafi zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności na rynku pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest poznanie mechanizmów regulujących rynek pracy w Polsce i krajach UE.
C-2Problematyka zajęć koncentruje się na czynnikach warunkujących zmiany na rynku pracy i efektach działań interwencyjnych w skali lokalnej i globalnej.
Treści programoweT-A-7Edukacja a szanse na zatrudnienie. Dostosowanie nauki do potrzeb rynku pracy.
T-A-5Pracownicy przyszłości, zawody zanikające i odradzające się. Bezrobocie a skuteczny powrót do aktywnego uczestnictwa w lokalnym rynku pracy.
T-A-6Dobre praktyki: działania na rzecz aktywizacji kobiet, środowisk wiejskich, młodzieży, osób niepełnosprawnych.
Metody nauczaniaM-2Prezentacje multimedialne - wykład informujący.
M-1Metody podające - objaśnienia, informacje
M-3Metoda aktywizująca - przygotowanie studentów do umiejętnej analizy rynku i wyboru stanowisk zgodnie ze zdobytą wiedzą podczas okresu nauki.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium z wiadomości zdobytych podczas ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student: - opanował podstawowy materiał programowy rynku pracy , - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/8_U02Posiada umiejętność analizowania systemów płac i kosztów pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Problematyka zajęć koncentruje się na czynnikach warunkujących zmiany na rynku pracy i efektach działań interwencyjnych w skali lokalnej i globalnej.
C-1Celem przedmiotu jest poznanie mechanizmów regulujących rynek pracy w Polsce i krajach UE.
Treści programoweT-A-6Dobre praktyki: działania na rzecz aktywizacji kobiet, środowisk wiejskich, młodzieży, osób niepełnosprawnych.
T-A-7Edukacja a szanse na zatrudnienie. Dostosowanie nauki do potrzeb rynku pracy.
Metody nauczaniaM-2Prezentacje multimedialne - wykład informujący.
M-3Metoda aktywizująca - przygotowanie studentów do umiejętnej analizy rynku i wyboru stanowisk zgodnie ze zdobytą wiedzą podczas okresu nauki.
M-1Metody podające - objaśnienia, informacje
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium z wiadomości zdobytych podczas ćwiczeń.
S-1Ocena podsumowująca: Ocena aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student: - opanował podstawowy materiał programowy rynku pracy , - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/8_K01Posiada kompetencje do przeprowadzenia analizy wybranego (bądź wskazanego) rynku.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K07jest przygotowany do uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
Z_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-2Problematyka zajęć koncentruje się na czynnikach warunkujących zmiany na rynku pracy i efektach działań interwencyjnych w skali lokalnej i globalnej.
C-1Celem przedmiotu jest poznanie mechanizmów regulujących rynek pracy w Polsce i krajach UE.
Treści programoweT-A-6Dobre praktyki: działania na rzecz aktywizacji kobiet, środowisk wiejskich, młodzieży, osób niepełnosprawnych.
T-A-7Edukacja a szanse na zatrudnienie. Dostosowanie nauki do potrzeb rynku pracy.
T-A-1Rynek pracy - istota, funkcja. Instytucje krajowe i UE działające na rynku pracy
T-A-2Wpływ zmian strukturalnych na dostosowania na rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. "trudnych rynków pracy"). Otwieranie się gospodarki polskiej a zmiany na rynu pracy.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - objaśnienia, informacje
M-3Metoda aktywizująca - przygotowanie studentów do umiejętnej analizy rynku i wyboru stanowisk zgodnie ze zdobytą wiedzą podczas okresu nauki.
M-2Prezentacje multimedialne - wykład informujący.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium z wiadomości zdobytych podczas ćwiczeń.
S-1Ocena podsumowująca: Ocena aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student: - opanował podstawowy materiał programowy rynku pracy , - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0