Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Przywództwo i motywacja:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przywództwo i motywacja
Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami
Nauczyciel odpowiedzialny Robert Rusielik <Robert.Rusielik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,01,00egzamin

Wymagania wstępne

dla tego przedmiotu nie są określone wymagania wstępne

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z tradycyjnymi i nowoczesnymi teoriami i podejściami do motywacji oraz przywództwa.
C-2Zapoznanie z możliwościami i narzędziami podnoszenia motywacji członków organizacji.
C-3Przyswojenie wiedzy na temat teorii władzy i przywództwa oraz stylów zarządzania i wynikających z nich zalet oraz wad, jak i możliwości zastosowania.
C-4Zapoznanie studentów z formami i metodami kreowania przywódców.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Funkcja przewodzenia w procesie zarządzania.2
T-W-2Istota i znaczenie motywowania.2
T-W-3Historyczne podejście do motywowania.2
T-W-4Tradycyjne podejście do motywowania: teoria potrzeb; teoria oczekiwań; teoria sprawiedliwości; teoria wzmocnień.2
T-W-5Nowe podejście do motywowania: teoria ustalania celów; teoria modyfikacji zachowań.2
T-W-6Systemy motywacyjne w organizacji.2
T-W-7Rola systemu wynagradzania w motywowaniu.2
T-W-8Pozapłacowe instrumenty motywacyjne2
T-W-9Czynniki wpływające na motywację.2
T-W-10Możliwości podnoszenia poziomu motywacji pracowników.2
T-W-11Istota i znaczenie przywództwa.2
T-W-12Pojęcie władzy a pojęcie przywództwa.2
T-W-13Podejścia do przywództwa: podejście kwalifikacyjne; podejście behawioralne; podejście sytuacyjne.2
T-W-14Rodzaje stylów przywódczych.2
T-W-15Możliwości kreowania przywódców2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowaanie do egzaminu28
A-W-3Egzamin2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D11/7_W01
Student potrafi opisać tradycyjne i nowoczesne teorie podejścia do motywacji i przywództwa
Z_1A_W06, Z_1A_W05S1A_W04, S1A_W05C-1T-W-2, T-W-1, T-W-5, T-W-4, T-W-3M-1S-1
Z_1A_D11/7_W02
Student potrafi rozróżnic i wyjaśnić narzędzia związane z podnoszeniem motywacji pracowników
Z_1A_W06, Z_1A_W05S1A_W04, S1A_W05C-2T-W-10, T-W-9, T-W-7, T-W-8, T-W-6M-1S-1
Z_1A_D11/7_W03
Student potrafi wyjaśnić terie władzy i przywództwa oraz stylów zarządzania
Z_1A_W05, Z_1A_W06S1A_W04, S1A_W05C-3T-W-12, T-W-11, T-W-13, T-W-14M-1S-1
Z_1A_D11/7_W04
Student zna formy i metody kreowania przywódców
Z_1A_W06, Z_1A_W05S1A_W04, S1A_W05C-4T-W-15M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D11/7_W01
Student potrafi opisać tradycyjne i nowoczesne teorie podejścia do motywacji i przywództwa
2,0Student w niezadawalajacy sposób opisuje wskazane teorie motywacji i przywództwa
3,0Student potrafi opisać tylko nieliczne tradycyjne i nowoczesne teorie i podejścia do motywacji i przywództwa.
3,5Student zadawalajaco potrafi opisać tradycyjne i nowoczesne teorie i podejścia do motywacji i przywództwa.
4,0Student dobrze potrafi opisać tradycyjne i nowoczesne teorie i podejścia do motywacji i przywództwa.
4,5Student bardzo dobrze potrafi opisać tradycyjne i nowoczesne teorie i podejścia do motywacji i przywództwa podane podczas wykładów. Potrafi je porównać.
5,0Student znakomicie potrafi opisać tradycyjne i nowoczesne teorie i podejścia do motywacji i przywództwa podane podczas wykładów a także inne. Potrafi je porównać i uzasadnić wybór w konkretnej sytuacji.
Z_1A_D11/7_W02
Student potrafi rozróżnic i wyjaśnić narzędzia związane z podnoszeniem motywacji pracowników
2,0Student posiada niezadawalajacą wiedzę na temat narzędzi związanych z podnoszeniem motywacji pracowników. Nie potrafi objaśnić większości omawianych zagadnień.
3,0Student posiada zadawalającą wiedzę na temat narzędzi związanych z podnoszeniem motywacji pracowników. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat narzędzi związanych z podnoszeniem motywacji pracowników. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student dobrze zna i rozróżnia narzędzia związane z podnoszeniem motywacji pracowników. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student bardzo dobrze zna i rozróżnia narzędzia związane z podnoszeniem motywacji pracowników. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student doskonale zna i rozróżnia narzędzia związane z podnoszeniem motywacji pracowników. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia. Potrafi uzasadnić wybór wybranego narzędzia w konkretnym przypadku decyzyjnym.
Z_1A_D11/7_W03
Student potrafi wyjaśnić terie władzy i przywództwa oraz stylów zarządzania
2,0Student w niezadawalajacy sposób opisuje wskazane teorie władzy, przywództwa i stylów zarządzania
3,0Student posiada zadawalającą wiedzę na temat władzy, przywództwa i stylów zarządzania. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat władzy, przywództwa i stylów zarządzania. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat władzy, przywództwa i stylów zarządzania. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat władzy, przywództwa i stylów zarządzania. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat władzy, przywództwa i stylów zarządzania. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.
Z_1A_D11/7_W04
Student zna formy i metody kreowania przywódców
2,0Student posiada niezadowalającą wiedzę na temat form i metod kreowania przywódców. Nie potrafi rozpoznać omawianych zagadnień i nie potrafi ich objaśnić .
3,0Student posiada zadawalającą wiedzę na temat form i metod kreowania przywódców. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat form i metod kreowania przywódców. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat form i metod kreowania przywódców. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat form i metod kreowania przywódców. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat form i metod kreowania przywódców. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.

Literatura podstawowa

  1. Covey S.R., Zasady skutecznego przywództwa, Rebis, Poznań, 2004
  2. Dubrin A.J., Przywództwo, Dom wydawniczy Rebis, Poznań, 2002
  3. Robbins S. P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa, 2004
  4. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Chmiel N. (red), Psychologia pracy i organizacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2003
  2. Dymek M., Motywacja warunkiem efektywnego działania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2001

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Funkcja przewodzenia w procesie zarządzania.2
T-W-2Istota i znaczenie motywowania.2
T-W-3Historyczne podejście do motywowania.2
T-W-4Tradycyjne podejście do motywowania: teoria potrzeb; teoria oczekiwań; teoria sprawiedliwości; teoria wzmocnień.2
T-W-5Nowe podejście do motywowania: teoria ustalania celów; teoria modyfikacji zachowań.2
T-W-6Systemy motywacyjne w organizacji.2
T-W-7Rola systemu wynagradzania w motywowaniu.2
T-W-8Pozapłacowe instrumenty motywacyjne2
T-W-9Czynniki wpływające na motywację.2
T-W-10Możliwości podnoszenia poziomu motywacji pracowników.2
T-W-11Istota i znaczenie przywództwa.2
T-W-12Pojęcie władzy a pojęcie przywództwa.2
T-W-13Podejścia do przywództwa: podejście kwalifikacyjne; podejście behawioralne; podejście sytuacyjne.2
T-W-14Rodzaje stylów przywódczych.2
T-W-15Możliwości kreowania przywódców2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowaanie do egzaminu28
A-W-3Egzamin2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/7_W01Student potrafi opisać tradycyjne i nowoczesne teorie podejścia do motywacji i przywództwa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z tradycyjnymi i nowoczesnymi teoriami i podejściami do motywacji oraz przywództwa.
Treści programoweT-W-2Istota i znaczenie motywowania.
T-W-1Funkcja przewodzenia w procesie zarządzania.
T-W-5Nowe podejście do motywowania: teoria ustalania celów; teoria modyfikacji zachowań.
T-W-4Tradycyjne podejście do motywowania: teoria potrzeb; teoria oczekiwań; teoria sprawiedliwości; teoria wzmocnień.
T-W-3Historyczne podejście do motywowania.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student w niezadawalajacy sposób opisuje wskazane teorie motywacji i przywództwa
3,0Student potrafi opisać tylko nieliczne tradycyjne i nowoczesne teorie i podejścia do motywacji i przywództwa.
3,5Student zadawalajaco potrafi opisać tradycyjne i nowoczesne teorie i podejścia do motywacji i przywództwa.
4,0Student dobrze potrafi opisać tradycyjne i nowoczesne teorie i podejścia do motywacji i przywództwa.
4,5Student bardzo dobrze potrafi opisać tradycyjne i nowoczesne teorie i podejścia do motywacji i przywództwa podane podczas wykładów. Potrafi je porównać.
5,0Student znakomicie potrafi opisać tradycyjne i nowoczesne teorie i podejścia do motywacji i przywództwa podane podczas wykładów a także inne. Potrafi je porównać i uzasadnić wybór w konkretnej sytuacji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/7_W02Student potrafi rozróżnic i wyjaśnić narzędzia związane z podnoszeniem motywacji pracowników
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z możliwościami i narzędziami podnoszenia motywacji członków organizacji.
Treści programoweT-W-10Możliwości podnoszenia poziomu motywacji pracowników.
T-W-9Czynniki wpływające na motywację.
T-W-7Rola systemu wynagradzania w motywowaniu.
T-W-8Pozapłacowe instrumenty motywacyjne
T-W-6Systemy motywacyjne w organizacji.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student posiada niezadawalajacą wiedzę na temat narzędzi związanych z podnoszeniem motywacji pracowników. Nie potrafi objaśnić większości omawianych zagadnień.
3,0Student posiada zadawalającą wiedzę na temat narzędzi związanych z podnoszeniem motywacji pracowników. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat narzędzi związanych z podnoszeniem motywacji pracowników. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student dobrze zna i rozróżnia narzędzia związane z podnoszeniem motywacji pracowników. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student bardzo dobrze zna i rozróżnia narzędzia związane z podnoszeniem motywacji pracowników. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student doskonale zna i rozróżnia narzędzia związane z podnoszeniem motywacji pracowników. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia. Potrafi uzasadnić wybór wybranego narzędzia w konkretnym przypadku decyzyjnym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/7_W03Student potrafi wyjaśnić terie władzy i przywództwa oraz stylów zarządzania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-3Przyswojenie wiedzy na temat teorii władzy i przywództwa oraz stylów zarządzania i wynikających z nich zalet oraz wad, jak i możliwości zastosowania.
Treści programoweT-W-12Pojęcie władzy a pojęcie przywództwa.
T-W-11Istota i znaczenie przywództwa.
T-W-13Podejścia do przywództwa: podejście kwalifikacyjne; podejście behawioralne; podejście sytuacyjne.
T-W-14Rodzaje stylów przywódczych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student w niezadawalajacy sposób opisuje wskazane teorie władzy, przywództwa i stylów zarządzania
3,0Student posiada zadawalającą wiedzę na temat władzy, przywództwa i stylów zarządzania. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat władzy, przywództwa i stylów zarządzania. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat władzy, przywództwa i stylów zarządzania. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat władzy, przywództwa i stylów zarządzania. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat władzy, przywództwa i stylów zarządzania. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/7_W04Student zna formy i metody kreowania przywódców
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z formami i metodami kreowania przywódców.
Treści programoweT-W-15Możliwości kreowania przywódców
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student posiada niezadowalającą wiedzę na temat form i metod kreowania przywódców. Nie potrafi rozpoznać omawianych zagadnień i nie potrafi ich objaśnić .
3,0Student posiada zadawalającą wiedzę na temat form i metod kreowania przywódców. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat form i metod kreowania przywódców. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat form i metod kreowania przywódców. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat form i metod kreowania przywódców. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat form i metod kreowania przywódców. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.