Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Systemy kadrowo-płacowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Systemy kadrowo-płacowe
Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości
Nauczyciel odpowiedzialny Zofia Sawicka-Kluźniak <Zofia.Sawicka-Kluzniak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych pojęć prawa pracy, prawa podatkowego
W-2Znajomość zasad ubezpieczenia społecznego
W-3Znajomość podstaw rachunkowości

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie zadań kadrowo-płacowych w przedsiębiorstwie w świetle aktualnie obowiązujących przepisów
C-2Poznanie zasad naliczania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie
C-3Poznanie zasad obliczania zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Regulacje prawne w zakresie funkcjonowania rozrachunków z pracownikami4
T-A-2Funkcje wynagrodzeń2
T-A-3Systemy wynagradzania2
T-A-4Funkcje, zadania i regulaminy komórek kadrowo-płacowych w przedsiębiorstwie4
T-A-5Rodzaje i proceduty naliczania wynagrodzeń2
T-A-6Dokumentacja, ewidencja księgowa i rozliczanie wynagrodzeń4
T-A-7Pomiar i dokumentacja czasu pracy2
T-A-8Powiązania listy płac z dokumentacją ZUS4
T-A-9Rozliczanie podróży służbowych2
T-A-10Obliczanie podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych2
T-A-11Inne rozrachunki z pracownikami2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach - praca indywidualna i grupowa30
A-A-2Przygotowanie do zajęć10
A-A-3Rozwiązywanie zadań problemowych10
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-2Wykład problemowy
M-3Metoda sytuacyjna
M-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie systemów kadrowo-płacowych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Analiza i ocena wyników indywidualnych i grupowych pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
S-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D11/6_W01
Student zna zasady funkcjonowania rozrachunkó z tytułu wynagrodzeń, zasady pomiaru i dokumentacji czasu pracy, zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasady rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.
Z_1A_W06, Z_1A_W03, Z_1A_W01, Z_1A_W07, Z_1A_W02S1A_W01, S1A_W02, S1A_W03, S1A_W05, S1A_W06C-2, C-3T-A-8, T-A-10, T-A-6, T-A-5, T-A-7, T-A-11, T-A-9M-1, M-4S-2, S-3
Z_1A_D11/6_W02
Student zna systemy wynagradzania i organizację działów kadrowo-płacowych.
Z_1A_W13, Z_1A_W06, Z_1A_W12, Z_1A_W10, Z_1A_W07S1A_W05, S1A_W06, S1A_W07, S1A_W08, S1A_W09C-3, C-1, C-2T-A-3, T-A-1, T-A-2M-4, M-1S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D11/6_U01
Student potrafi sporządzać dokumentację kadrowo-płacową, obliczać wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych.
Z_1A_U01, Z_1A_U09, Z_1A_U14S1A_U01, S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-3, C-2T-A-9, T-A-7, T-A-8, T-A-6, T-A-11, T-A-10M-4, M-3, M-2S-2, S-3
Z_1A_D11/6_U02
Student potrafi interpretować regulaminy wynagradzania oraz wpływ różnych czynników na poziom kosztów zarządzania zasobami ludzkimi.
Z_1A_U04, Z_1A_U14, Z_1A_U09S1A_U01, S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2, C-3, C-1T-A-1, T-A-4, T-A-2, T-A-3M-3, M-2, M-4S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D11/6_K01
Potrafi w podstawowym zakresie kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego w jednostce
Z_1A_K01, Z_1A_K06, Z_1A_K09S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K06, S1A_K07C-1, C-3, C-2T-A-10, T-A-3, T-A-4, T-A-1, T-A-2, T-A-9, T-A-8, T-A-11, T-A-5, T-A-7, T-A-6M-1, M-4S-1, S-3, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D11/6_W01
Student zna zasady funkcjonowania rozrachunkó z tytułu wynagrodzeń, zasady pomiaru i dokumentacji czasu pracy, zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasady rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.
2,0Student nie zna podstawowych definicji z zakresu rozrachunków z pracownikami
3,0Sudent ma podstawową wiedzę z zakresu rozrachunków z pracownikami, zna systemy wynagradzania i elementy wynagrodzeń
3,5Student ma wiedzę o funkcjonowaniu rozrachunków z pracownikami, rozrachunków z ZUS i rozrachunków z budżetami
4,0Student dobrze zna zasady funkcjonowania rozrachunków z pracownikami, z budżetami i z ZUS
4,5Student ma wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu działów kadrowo-płacowych w firmie, dokumentacji kadrowej, płacowej i regulacjach prawnych w tym zakresie
5,0Student bardzo dobrze zna i interpretuje zagadnienia kadrowo-płacowe
Z_1A_D11/6_W02
Student zna systemy wynagradzania i organizację działów kadrowo-płacowych.
2,0Student nie zna systemów wynagradzania pracowników i nie zna zasad funkcjonowania działu kadrowo-płacowego
3,0Student zna systemy wynagradzania pracowników, ma podstawową wiedzę o pomiarze czasu pracy i dokumentacji kadrowo-płacowej
3,5Student zna systemy wynagradzania pracowników, ma podstawową wiedzę o pomiarze czasu pracy i dokumentacji kadrowo-płacowej, zna sasady zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników
4,0Student dobrze zna systemy wynagradzania pracowników, ma podstawową wiedzę o pomiarze czasu pracy i dokumentacji kadrowo-płacowej, zna sasady zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników
4,5Student ma dobrą wiedzę z zakresu zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz funkcjonowania działu kadrowo-płacowego
5,0Student ma utrwaloną wiedzę z zakresu zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz funkcjonowania działu kadrowo-płacowego

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D11/6_U01
Student potrafi sporządzać dokumentację kadrowo-płacową, obliczać wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych.
2,0Student nie potrafi określić czynności kadrowych.
3,0Student potrafi z pomocą sporządzać dokumentacje kadrowo-płacową i obliczać wynagrodzenia.
3,5Student potrafi obliczać czas pracy i przychody pracowników.
4,0Student dobrze określa procedury rozrachunków z tytułu wynagrodzeń.
4,5Student stosuje w praktyce regulacje w zakresie kadr i płac.
5,0Student samodzielnie sporządza dokumentację kadrowo-płacową, rozlicza wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy.
Z_1A_D11/6_U02
Student potrafi interpretować regulaminy wynagradzania oraz wpływ różnych czynników na poziom kosztów zarządzania zasobami ludzkimi.
2,0Student nie potrafi interpretować regulaminy wynagradzania pracowników.
3,0Student potrafi interpretować regulamin wynagradzania.
3,5Student potrafi sformułować wstępne założenia do opracowania regulaminu wynagrodzeń.
4,0Student dobrze interpretuje koszty zarządzania zasobami ludzkimi.
4,5Student zna wpływ kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na wyniki finansowy.
5,0Student potrafi zarządzać kosztami zasobów ludzkich.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D11/6_K01
Potrafi w podstawowym zakresie kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego w jednostce
2,0Student nie potrafi kojarzyć teori z praktyką.
3,0Student potrafi z pomocą kojarzyć teorię z praktyką.
3,5Student potrafi z pomocą kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego.
4,0Student potrafi dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego.
4,5Student potrafi dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego. Wyrzkostuje nabytą wiedzę na praktykach studenckich i w pracy zawodowej.
5,0Student potrafi bardzo dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego. Wyrzkostuje nabytą wiedzę na praktykach studenckich i w pracy zawodowej.

Literatura podstawowa

  1. Wojas M., Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników - dokumentacja i ewidencja księgowa, SKwP, Warszawa, 2011
  2. Małkowska D., Wynagrodzenia. Ewidencja, dokumentacja, rozliczenia, ODDK, Gdaśk, 2008
  3. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Ustawa, Ustawa Kodeks pracy z 26.06.1974, po zm., tj., Dz. U. nr 21, poz. 94, 1974
  2. Ustawa, Ustawa z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osó fizycznych, Dz. U. nr 14, poz. 176, po zm., 1991
  3. Ustawa, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z 13.10.1998, Dz. U. nr 169, poz. 1387, po zm., 1998

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Regulacje prawne w zakresie funkcjonowania rozrachunków z pracownikami4
T-A-2Funkcje wynagrodzeń2
T-A-3Systemy wynagradzania2
T-A-4Funkcje, zadania i regulaminy komórek kadrowo-płacowych w przedsiębiorstwie4
T-A-5Rodzaje i proceduty naliczania wynagrodzeń2
T-A-6Dokumentacja, ewidencja księgowa i rozliczanie wynagrodzeń4
T-A-7Pomiar i dokumentacja czasu pracy2
T-A-8Powiązania listy płac z dokumentacją ZUS4
T-A-9Rozliczanie podróży służbowych2
T-A-10Obliczanie podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych2
T-A-11Inne rozrachunki z pracownikami2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach - praca indywidualna i grupowa30
A-A-2Przygotowanie do zajęć10
A-A-3Rozwiązywanie zadań problemowych10
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/6_W01Student zna zasady funkcjonowania rozrachunkó z tytułu wynagrodzeń, zasady pomiaru i dokumentacji czasu pracy, zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasady rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-2Poznanie zasad naliczania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie
C-3Poznanie zasad obliczania zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
Treści programoweT-A-8Powiązania listy płac z dokumentacją ZUS
T-A-10Obliczanie podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
T-A-6Dokumentacja, ewidencja księgowa i rozliczanie wynagrodzeń
T-A-5Rodzaje i proceduty naliczania wynagrodzeń
T-A-7Pomiar i dokumentacja czasu pracy
T-A-11Inne rozrachunki z pracownikami
T-A-9Rozliczanie podróży służbowych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie systemów kadrowo-płacowych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych definicji z zakresu rozrachunków z pracownikami
3,0Sudent ma podstawową wiedzę z zakresu rozrachunków z pracownikami, zna systemy wynagradzania i elementy wynagrodzeń
3,5Student ma wiedzę o funkcjonowaniu rozrachunków z pracownikami, rozrachunków z ZUS i rozrachunków z budżetami
4,0Student dobrze zna zasady funkcjonowania rozrachunków z pracownikami, z budżetami i z ZUS
4,5Student ma wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu działów kadrowo-płacowych w firmie, dokumentacji kadrowej, płacowej i regulacjach prawnych w tym zakresie
5,0Student bardzo dobrze zna i interpretuje zagadnienia kadrowo-płacowe
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/6_W02Student zna systemy wynagradzania i organizację działów kadrowo-płacowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W12identyfikuje procesy zmian w organizacjach, charakteryzuje ewolucję struktur organizacyjnych oraz wskazuje na czynniki strukturotwórcze
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
S1A_W09ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji
Cel przedmiotuC-3Poznanie zasad obliczania zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
C-1Poznanie zadań kadrowo-płacowych w przedsiębiorstwie w świetle aktualnie obowiązujących przepisów
C-2Poznanie zasad naliczania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie
Treści programoweT-A-3Systemy wynagradzania
T-A-1Regulacje prawne w zakresie funkcjonowania rozrachunków z pracownikami
T-A-2Funkcje wynagrodzeń
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie systemów kadrowo-płacowych
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
S-1Ocena formująca: Analiza i ocena wyników indywidualnych i grupowych pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna systemów wynagradzania pracowników i nie zna zasad funkcjonowania działu kadrowo-płacowego
3,0Student zna systemy wynagradzania pracowników, ma podstawową wiedzę o pomiarze czasu pracy i dokumentacji kadrowo-płacowej
3,5Student zna systemy wynagradzania pracowników, ma podstawową wiedzę o pomiarze czasu pracy i dokumentacji kadrowo-płacowej, zna sasady zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników
4,0Student dobrze zna systemy wynagradzania pracowników, ma podstawową wiedzę o pomiarze czasu pracy i dokumentacji kadrowo-płacowej, zna sasady zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników
4,5Student ma dobrą wiedzę z zakresu zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz funkcjonowania działu kadrowo-płacowego
5,0Student ma utrwaloną wiedzę z zakresu zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz funkcjonowania działu kadrowo-płacowego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/6_U01Student potrafi sporządzać dokumentację kadrowo-płacową, obliczać wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-3Poznanie zasad obliczania zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
C-2Poznanie zasad naliczania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie
Treści programoweT-A-9Rozliczanie podróży służbowych
T-A-7Pomiar i dokumentacja czasu pracy
T-A-8Powiązania listy płac z dokumentacją ZUS
T-A-6Dokumentacja, ewidencja księgowa i rozliczanie wynagrodzeń
T-A-11Inne rozrachunki z pracownikami
T-A-10Obliczanie podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie systemów kadrowo-płacowych
M-3Metoda sytuacyjna
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi określić czynności kadrowych.
3,0Student potrafi z pomocą sporządzać dokumentacje kadrowo-płacową i obliczać wynagrodzenia.
3,5Student potrafi obliczać czas pracy i przychody pracowników.
4,0Student dobrze określa procedury rozrachunków z tytułu wynagrodzeń.
4,5Student stosuje w praktyce regulacje w zakresie kadr i płac.
5,0Student samodzielnie sporządza dokumentację kadrowo-płacową, rozlicza wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/6_U02Student potrafi interpretować regulaminy wynagradzania oraz wpływ różnych czynników na poziom kosztów zarządzania zasobami ludzkimi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Poznanie zasad naliczania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie
C-3Poznanie zasad obliczania zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
C-1Poznanie zadań kadrowo-płacowych w przedsiębiorstwie w świetle aktualnie obowiązujących przepisów
Treści programoweT-A-1Regulacje prawne w zakresie funkcjonowania rozrachunków z pracownikami
T-A-4Funkcje, zadania i regulaminy komórek kadrowo-płacowych w przedsiębiorstwie
T-A-2Funkcje wynagrodzeń
T-A-3Systemy wynagradzania
Metody nauczaniaM-3Metoda sytuacyjna
M-2Wykład problemowy
M-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie systemów kadrowo-płacowych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Analiza i ocena wyników indywidualnych i grupowych pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
S-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi interpretować regulaminy wynagradzania pracowników.
3,0Student potrafi interpretować regulamin wynagradzania.
3,5Student potrafi sformułować wstępne założenia do opracowania regulaminu wynagrodzeń.
4,0Student dobrze interpretuje koszty zarządzania zasobami ludzkimi.
4,5Student zna wpływ kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na wyniki finansowy.
5,0Student potrafi zarządzać kosztami zasobów ludzkich.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/6_K01Potrafi w podstawowym zakresie kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego w jednostce
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Poznanie zadań kadrowo-płacowych w przedsiębiorstwie w świetle aktualnie obowiązujących przepisów
C-3Poznanie zasad obliczania zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
C-2Poznanie zasad naliczania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie
Treści programoweT-A-10Obliczanie podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
T-A-3Systemy wynagradzania
T-A-4Funkcje, zadania i regulaminy komórek kadrowo-płacowych w przedsiębiorstwie
T-A-1Regulacje prawne w zakresie funkcjonowania rozrachunków z pracownikami
T-A-2Funkcje wynagrodzeń
T-A-9Rozliczanie podróży służbowych
T-A-8Powiązania listy płac z dokumentacją ZUS
T-A-11Inne rozrachunki z pracownikami
T-A-5Rodzaje i proceduty naliczania wynagrodzeń
T-A-7Pomiar i dokumentacja czasu pracy
T-A-6Dokumentacja, ewidencja księgowa i rozliczanie wynagrodzeń
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie systemów kadrowo-płacowych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Analiza i ocena wyników indywidualnych i grupowych pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
S-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi kojarzyć teori z praktyką.
3,0Student potrafi z pomocą kojarzyć teorię z praktyką.
3,5Student potrafi z pomocą kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego.
4,0Student potrafi dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego.
4,5Student potrafi dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego. Wyrzkostuje nabytą wiedzę na praktykach studenckich i w pracy zawodowej.
5,0Student potrafi bardzo dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego. Wyrzkostuje nabytą wiedzę na praktykach studenckich i w pracy zawodowej.