Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Wartościowanie i ocena pracy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wartościowanie i ocena pracy
Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami
Nauczyciel odpowiedzialny Artur Wilczyński <Artur.Wilczynski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Lesław Rządziński <lrzadzinski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza z zakresu zachowań ludzi w organizacjach, zarządzania organizacjami i zarządzania zasobami ludzkimi

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z pojęciem, przedmiotem, zakresem i metodami wartościowania pracy
C-2Nabywanie umiejętności wykorzystania metod wartościowania pracy
C-3Przygotowanie studentów do wykorzystania i dostosowania wartościowania pracy przy tworzeniu systemu płac
C-4Budowa umiejętności wykorzystania metod i technik oceniania pracy
C-5Pogłębianie wiedzy w zakresie oceniania w procesie pracy
C-6Zgłębianie procesów oceniania pracy

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Pojęcie, przedmiot i zakres wartościowania pracy3
T-A-2Rodzaj metod wartościowania pracy3
T-A-3Metoda Stiegersa-Reeda3
T-A-4Metoda G.W. Hagnera i H. Wenga3
T-A-5Metoda szacunku ekspertów3
T-A-6Metoda "UMEWAP"3
T-A-7Metoda "AWP"3
T-A-8Znaczenie wartosciowania pracy dla tworzenia systemu plac. Dostosowanie systemu plac do przedsiebiorstwa3
T-A-9Ocenianie w procesie pracy3
T-A-10Metody i techniki oceniania3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Praca ze studium przypadku15
A-A-3Przygotowanie do zajęć5
A-A-4Przygotowanie się do kolokwium10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Klasyczna metoda problemowa
M-4Dyskusja dydaktyczna
M-5Ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Dyskusja wyników i propozycji w zakresie przyjętych rozwiązań problemów
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe
S-3Ocena podsumowująca: Ćwiczenia przedmiotowe

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D11/5_W01
Student potrafi scharakteryzować pojęcie, przedmiot i zakres oraz metody wartościowania pracy
Z_1A_W05, Z_1A_W06, Z_1A_W07S1A_W04, S1A_W05, S1A_W06C-3, C-1T-A-6, T-A-8, T-A-2, T-A-5, T-A-4, T-A-1, T-A-7, T-A-3M-1, M-2, M-4S-2
Z_1A_D11/5_W02
Student ma wiedzę z zakresu metod i technik w procesie oceniania pracy
Z_1A_W05, Z_1A_W06, Z_1A_W07S1A_W04, S1A_W05, S1A_W06C-6, C-5T-A-3, T-A-5, T-A-7, T-A-10, T-A-4, T-A-6M-2, M-4, M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D11/5_U01
Student posiada umiejętność wykorzystania poszczególnych metod wartościowania pracy
Z_1A_U01, Z_1A_U03, Z_1A_U06, Z_1A_U09S1A_U01, S1A_U02, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2T-A-3, T-A-8, T-A-5, T-A-7, T-A-4, T-A-6M-5, M-4S-3, S-1
Z_1A_D11/5_U02
Student posiada umiejętność wykorzystania poszczególnych metod i technik oceniania w procesie pracy
Z_1A_U01, Z_1A_U03, Z_1A_U06, Z_1A_U09S1A_U01, S1A_U02, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-6, C-4T-A-9, T-A-10M-5, M-4S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D11/5_W01
Student potrafi scharakteryzować pojęcie, przedmiot i zakres oraz metody wartościowania pracy
2,0Student nie potrafi scharakteryzować pojęcia, przedmiotu i zakresu oraz metod wartościowania pracy
3,0Student potrafi scharakteryzować pojęcie, przedmiot i zakres oraz kilka metod wartościowania pracy
3,5Student potrafi scharakteryzować pojęcie, przedmiot i zakres oraz wszystkie metody wartościowania pracy
4,0Student potrafi scharakteryzować szczegółowo pojęcie, przedmiot i zakres oraz wszystkie metody wartościowania pracy, a także wskazać ich wady i zalety
4,5Student potrafi scharakteryzować dokładnie pojęcie, przedmiot i zakres oraz wszystkie metody wartościowania pracy, a także wskazać ich wady i zalety
5,0Student potrafi scharakteryzować dokładnie pojęcie, przedmiot i zakres oraz wszystkie metody wartościowania pracy, wskazać ich wady i zalety, a także wskazać znaczenie wartościowania pracy przy tworzeniu systemu płac
Z_1A_D11/5_W02
Student ma wiedzę z zakresu metod i technik w procesie oceniania pracy
2,0Student nie potrafi scharakteryzować metod i technik wykorzystywanych w procesie oceniania pracy
3,0Student potrafi scharakteryzować kilka metod i technik wykorzystywanych w procesie oceniania pracy
3,5Student potrafi scharakteryzować wszystkie metody i techniki wykorzystywane w procesie oceniania pracy
4,0Student potrafi scharakteryzować szczegółowo wszystkie metody i techniki wykorzystywane w procesie oceniania pracy oraz ich wady i zalety
4,5Student potrafi scharakteryzować dokładnie wszystkie metody i techniki wykorzystywane w procesie oceniania pracy oraz ich wady i zalety
5,0Student potrafi scharakteryzować dokładnie wszystkie metody i techniki wykorzystywane w procesie oceniania pracy oraz ich wady i zalety, a także porównać je między sobą

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D11/5_U01
Student posiada umiejętność wykorzystania poszczególnych metod wartościowania pracy
2,0Student nie potrafi wykorzystać żadnej z metod wartościowania pracy
3,0Student potrafi wykorzystać kilka metod wartościowania pracy
3,5Student potrafi wykorzystać większość metod wartościowania pracy
4,0Student potrafi wykorzystać wszystkie metody wartościowania pracy
4,5Student potrafi wykorzystać wszystkie metody wartościowania pracy i dostosować metodę do rodzaju organizacji
5,0Student potrafi wykorzystać wszystkie metody wartościowania pracy i dostosować metodę do rodzaju organizacji, a także wykorzystać wartościowanie pracy przy tworzeniu systemu płac
Z_1A_D11/5_U02
Student posiada umiejętność wykorzystania poszczególnych metod i technik oceniania w procesie pracy
2,0Student nie potrafi wykorzystać żadnej z metod i technik oceniania w procesie pracy
3,0Student potrafi wykorzystać kilka metod i technik oceniania w procesie pracy
3,5Student potrafi wykorzystać większość metod i technik oceniania w procesie pracy
4,0Student potrafi wykorzystać wszystkie metody i techniki oceniania w procesie pracy
4,5Student potrafi wykorzystać wszystkie metody i techniki oceniania w procesie pracy i dostosować je do rodzaju organizacji
5,0Student potrafi wykorzystać wszystkie metody i techniki oceniania w procesie pracy i dostosować je do rodzaju organizacji, a także porównać je między sobą

Literatura podstawowa

  1. Jasiński Zdzisław (red.), Zarządzanie Pracą. Organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, 1999, ISBN 83-85428-39-9
  2. Martyniak Zbigniew, Organizacja i zarządzanie. 15 efektywnych metod, Wyd. Antykwa, Kraków-Kluczbork, 1997, ISBN 83-87493-00-7
  3. Pocztowski Aleksy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2008
  4. Sedlak K., Beck. E, Budowa systemu wynagradzania, Sedlak & Sedlak Personnel Consulting, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Juchnowicz Marta, Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, POLTEXT, Warszawa, 2006
  2. Listwan Tadeusz, Zarządzanie kadrami, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2010
  3. Sajkiewicz Alicja, Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, POLTEXT, Warszawa, 2000

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Pojęcie, przedmiot i zakres wartościowania pracy3
T-A-2Rodzaj metod wartościowania pracy3
T-A-3Metoda Stiegersa-Reeda3
T-A-4Metoda G.W. Hagnera i H. Wenga3
T-A-5Metoda szacunku ekspertów3
T-A-6Metoda "UMEWAP"3
T-A-7Metoda "AWP"3
T-A-8Znaczenie wartosciowania pracy dla tworzenia systemu plac. Dostosowanie systemu plac do przedsiebiorstwa3
T-A-9Ocenianie w procesie pracy3
T-A-10Metody i techniki oceniania3
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Praca ze studium przypadku15
A-A-3Przygotowanie do zajęć5
A-A-4Przygotowanie się do kolokwium10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/5_W01Student potrafi scharakteryzować pojęcie, przedmiot i zakres oraz metody wartościowania pracy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-3Przygotowanie studentów do wykorzystania i dostosowania wartościowania pracy przy tworzeniu systemu płac
C-1Zapoznanie studentów z pojęciem, przedmiotem, zakresem i metodami wartościowania pracy
Treści programoweT-A-6Metoda "UMEWAP"
T-A-8Znaczenie wartosciowania pracy dla tworzenia systemu plac. Dostosowanie systemu plac do przedsiebiorstwa
T-A-2Rodzaj metod wartościowania pracy
T-A-5Metoda szacunku ekspertów
T-A-4Metoda G.W. Hagnera i H. Wenga
T-A-1Pojęcie, przedmiot i zakres wartościowania pracy
T-A-7Metoda "AWP"
T-A-3Metoda Stiegersa-Reeda
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-4Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzować pojęcia, przedmiotu i zakresu oraz metod wartościowania pracy
3,0Student potrafi scharakteryzować pojęcie, przedmiot i zakres oraz kilka metod wartościowania pracy
3,5Student potrafi scharakteryzować pojęcie, przedmiot i zakres oraz wszystkie metody wartościowania pracy
4,0Student potrafi scharakteryzować szczegółowo pojęcie, przedmiot i zakres oraz wszystkie metody wartościowania pracy, a także wskazać ich wady i zalety
4,5Student potrafi scharakteryzować dokładnie pojęcie, przedmiot i zakres oraz wszystkie metody wartościowania pracy, a także wskazać ich wady i zalety
5,0Student potrafi scharakteryzować dokładnie pojęcie, przedmiot i zakres oraz wszystkie metody wartościowania pracy, wskazać ich wady i zalety, a także wskazać znaczenie wartościowania pracy przy tworzeniu systemu płac
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/5_W02Student ma wiedzę z zakresu metod i technik w procesie oceniania pracy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-6Zgłębianie procesów oceniania pracy
C-5Pogłębianie wiedzy w zakresie oceniania w procesie pracy
Treści programoweT-A-3Metoda Stiegersa-Reeda
T-A-5Metoda szacunku ekspertów
T-A-7Metoda "AWP"
T-A-10Metody i techniki oceniania
T-A-4Metoda G.W. Hagnera i H. Wenga
T-A-6Metoda "UMEWAP"
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-4Dyskusja dydaktyczna
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzować metod i technik wykorzystywanych w procesie oceniania pracy
3,0Student potrafi scharakteryzować kilka metod i technik wykorzystywanych w procesie oceniania pracy
3,5Student potrafi scharakteryzować wszystkie metody i techniki wykorzystywane w procesie oceniania pracy
4,0Student potrafi scharakteryzować szczegółowo wszystkie metody i techniki wykorzystywane w procesie oceniania pracy oraz ich wady i zalety
4,5Student potrafi scharakteryzować dokładnie wszystkie metody i techniki wykorzystywane w procesie oceniania pracy oraz ich wady i zalety
5,0Student potrafi scharakteryzować dokładnie wszystkie metody i techniki wykorzystywane w procesie oceniania pracy oraz ich wady i zalety, a także porównać je między sobą
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/5_U01Student posiada umiejętność wykorzystania poszczególnych metod wartościowania pracy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Nabywanie umiejętności wykorzystania metod wartościowania pracy
Treści programoweT-A-3Metoda Stiegersa-Reeda
T-A-8Znaczenie wartosciowania pracy dla tworzenia systemu plac. Dostosowanie systemu plac do przedsiebiorstwa
T-A-5Metoda szacunku ekspertów
T-A-7Metoda "AWP"
T-A-4Metoda G.W. Hagnera i H. Wenga
T-A-6Metoda "UMEWAP"
Metody nauczaniaM-5Ćwiczenia przedmiotowe
M-4Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ćwiczenia przedmiotowe
S-1Ocena formująca: Dyskusja wyników i propozycji w zakresie przyjętych rozwiązań problemów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać żadnej z metod wartościowania pracy
3,0Student potrafi wykorzystać kilka metod wartościowania pracy
3,5Student potrafi wykorzystać większość metod wartościowania pracy
4,0Student potrafi wykorzystać wszystkie metody wartościowania pracy
4,5Student potrafi wykorzystać wszystkie metody wartościowania pracy i dostosować metodę do rodzaju organizacji
5,0Student potrafi wykorzystać wszystkie metody wartościowania pracy i dostosować metodę do rodzaju organizacji, a także wykorzystać wartościowanie pracy przy tworzeniu systemu płac
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/5_U02Student posiada umiejętność wykorzystania poszczególnych metod i technik oceniania w procesie pracy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-6Zgłębianie procesów oceniania pracy
C-4Budowa umiejętności wykorzystania metod i technik oceniania pracy
Treści programoweT-A-9Ocenianie w procesie pracy
T-A-10Metody i techniki oceniania
Metody nauczaniaM-5Ćwiczenia przedmiotowe
M-4Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ćwiczenia przedmiotowe
S-1Ocena formująca: Dyskusja wyników i propozycji w zakresie przyjętych rozwiązań problemów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać żadnej z metod i technik oceniania w procesie pracy
3,0Student potrafi wykorzystać kilka metod i technik oceniania w procesie pracy
3,5Student potrafi wykorzystać większość metod i technik oceniania w procesie pracy
4,0Student potrafi wykorzystać wszystkie metody i techniki oceniania w procesie pracy
4,5Student potrafi wykorzystać wszystkie metody i techniki oceniania w procesie pracy i dostosować je do rodzaju organizacji
5,0Student potrafi wykorzystać wszystkie metody i techniki oceniania w procesie pracy i dostosować je do rodzaju organizacji, a także porównać je między sobą