Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Doskonalenie i rozwój kadr:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Doskonalenie i rozwój kadr
Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami
Nauczyciel odpowiedzialny Artur Wilczyński <Artur.Wilczynski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 45 4,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza z zakresu zachowań ludzi w organizacjach, zarządzania organizacjami i zarządzania zasobami ludzkimi

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z problematyką rozwoju zasobów ludzkich
C-2Przygotowanie studentów do opracowania procesu szkoleniowego w organizacji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawowe zagadnienia związane z rozwojem i uczeniem się zasobów ludzkich3
T-W-2Psychologiczne czynniki sprzyjające uczeniu się3
T-W-3Proces grupowy w uczeniu się3
T-W-4Warsztat trenerski3
T-W-5Proces szkolenia3
T-W-6Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych6
T-W-7Program szkolenia6
T-W-8Metody i techniki szkoleniowe12
T-W-9Ocena szkolenia3
T-W-10Kształcenie ustawiczne w przedsiębiorstwach3
45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach45
A-W-2Przygotowanie do wykładów konwersatoryjnych30
A-W-3Przygotowanie do egzaminu42
A-W-4Uczestnictwo w egzaminie3
120

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład konwersatoryjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena przygotowania do dyskusji
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D11/4_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi charakteryzować czynniki sprzyjające uczeniu się oraz bariery uczenia się
Z_1A_W11, Z_1A_W06, Z_1A_W05S1A_W04, S1A_W05, S1A_W07C-1T-W-4, T-W-2, T-W-1, T-W-3M-2, M-1S-1, S-2
Z_1A_D11/4_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi wyjaśnić przebieg procesu szkoleniowego
Z_1A_W11, Z_1A_W05, Z_1A_W06S1A_W04, S1A_W05, S1A_W07C-2T-W-6, T-W-9, T-W-7, T-W-5, T-W-8M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D11/4_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie wykorzystać podstawowe techniki szkoleniowe
Z_1A_U01, Z_1A_U06, Z_1A_U10, Z_1A_U09S1A_U01, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2T-W-8M-2S-1
Z_1A_D11/4_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie przygotować program szkoleniowy
Z_1A_U06, Z_1A_U09, Z_1A_U08S1A_U01, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U09C-2T-W-8, T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-W-9M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D11/4_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student jest zorientowany na uczenie się przez całe życie i podnoszenie kwalifikacji
Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K06C-1, C-2T-W-4, T-W-8, T-W-2, T-W-7, T-W-6, T-W-9, T-W-3, T-W-5, T-W-1, T-W-10M-2, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D11/4_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi charakteryzować czynniki sprzyjające uczeniu się oraz bariery uczenia się
2,0Student nie potrafi wymienić i opisać podstawowych determinant i barier uczenia się
3,0Student potrafi wskazać i wytłumaczyć wpływ kilku poznanych czynników sprzyjających uczeniu się i barier uczenia się
3,5Student potrafi wymienić i scharakteryzować powierzchownie wszystkie z poznanych czynników sprzyjających uczeniu się i barier uczenia się
4,0Student potrafi wymienić i scharakteryzować dokładnie wszystkie z poznanych czynników sprzyjających uczeniu się i barier uczenia się
4,5Student potrafi wymienić i scharakteryzować szczegółowo wszystkie z poznanych czynników sprzyjających uczeniu się, dokonać ich klasyfikacji i opisać bariery uczenia się
5,0Student potrafi wymienić i scharakteryzować szczegółowo wszystkie z poznanych czynników sprzyjających uczeniu się, dokonać ich klasyfikacji i opisać bariery uczenia się wraz ze sposobami ich eliminacji
Z_1A_D11/4_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi wyjaśnić przebieg procesu szkoleniowego
2,0Student nie wie, w jaki sposób przebiega proces szkoleniowy w organizacji oraz nie potrafi scharakteryzować żadnego z jego etapów
3,0Student potrafi wskazać na główne etapy procesu szkoleniowego i w sposób powierzchowny scharakteryzować niektóre z nich
3,5Student potrafi opisać w sposób ogólny wszystkie etapy procesu szkoleniowego oraz zna jego przebieg
4,0Student potrafi opisać dokładnie wszystkie etapy procesu szkoleniowego oraz zna jego przebieg
4,5Student potrafi opisać dokładnie wszystkie etapy procesu szkoleniowego, zna jego przebieg oraz poznane metody i techniki szkoleniowe
5,0Student potrafi opisać dokładnie wszystkie etapy procesu szkoleniowego, zna jego przebieg oraz poznane metody i techniki wykorzystywane w poszczególnych jego etapach

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D11/4_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie wykorzystać podstawowe techniki szkoleniowe
2,0Student nie umie stosować żadnej z poznanych technik szkoleniowych
3,0Student potrafi zaplanować uczenie się przy użyciu najczęściej stosowanych technik szkoleniowych
3,5Student umie zastosować wszystkie z poznanych technik szkoleniowych w procesie uczenia się
4,0Student umie zastosować wszystkie z poznanych technik szkoleniowych oraz dokonać analizy ograniczeń ich stosowania
4,5Student umie zastosować wszystkie z poznanych technik szkoleniowych, dokonać analizy ograniczeń ich stosowania oraz łączyć je ze sobą
5,0Student potrafi stosować wszystkie z poznanych technik szkoleniowych, łączyć je ze sobą, dokonać analizy ich ograniczeń oraz rozwiązywać problemy związane z ich wdrażaniem
Z_1A_D11/4_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie przygotować program szkoleniowy
2,0Student nie potrafi stworzyć planu i programu szkoleniowego
3,0Student umie stworzyć jedynie ogólny plan szkoleniowy
3,5Student potrafi stworzyć ogólny plan szkoleniowy oraz opracować program szkolenia
4,0Student potrafi stworzyć dokładny plan szkoleniowy oraz opracować program szkolenia
4,5Student potrafi stworzyć dokładny plan szkoleniowy oraz opracować program szkolenia oraz uzasadnić działania podejmowane w poszczególnych jego etapach
5,0Student potrafi stworzyć dokładny plan szkoleniowy oraz opracować program szkolenia, uzasadnić działania podejmowane w poszczególnych jego etapach i wskazać jego ograniczenia

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D11/4_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student jest zorientowany na uczenie się przez całe życie i podnoszenie kwalifikacji
2,0Student nie posiada aktywnej postawy do poszukiwania, zrozumienia i utrwalania treści na realizowanych zajęciach
3,0Student jedynie w minimalnym stopniu jest otwarty na poszukiwanie i uzupełnianie wiedzy z zakresu prowadzonej tematyki na przedmiocie
3,5Student jest otwarty na przyswajanie nowych treści i ich uzpełnianie w trakcie rezlizowanych zajęć
4,0Student prezentuje aktywną postawę w poszukiwaniu informacji na temat zagadnień rezliwanych na przedmiocie jest zdolny do przeprowadzenia analiz samodzielnie wyszukanych informacji oraz potrafi wyrażać własne oceny
4,5Student prezentuje aktywną postawę w poszukiwaniu i samodzielnym rozumieniu pozyskanej wiedzy poza uzyskaną w trakcie realizowanych zajęć, jest zdolny do wyrażania własnych ocen na temat przyswojonych zagadnień oraz cechuje się dbałością o szczegóły
5,0Student jest zdeterminowany do poszukiwania i przyswojenia nowych informacji na temat zagadnień poruszanych na przedmiocie, wyraża własne oceny na temat pozyskanej wiedzy, dba o szczegóły oraz zachęca innych uświadamiając im, jak duże znaczenie ma proces uczenia się przez całe życie

Literatura podstawowa

  1. Silberman M., Auerbach C., Metody aktywizujące w szkoleniach, Wolters Kluwer, Kraków, 2004
  2. Łaguna M., Fortuna P., Przygotowanie szkolenia czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2009
  3. Suchar M., Kariera i rozwój zawodowy, ODDK Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk, 2009
  4. Rae L., Planowanie i projektowanie szkoleń, Wolters Kluwer, Kraków, 2002, także kolejne wydania
  5. Mayo A., Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników, Wolters Kluwer, Kraków, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Sidor-Rządkowska M., Coaching, Wolters Kluwer, Kraków, 2009
  2. Bramley P., Ocena efektywności szkoleń, Wolters Kluwer, Kraków, 2007

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe zagadnienia związane z rozwojem i uczeniem się zasobów ludzkich3
T-W-2Psychologiczne czynniki sprzyjające uczeniu się3
T-W-3Proces grupowy w uczeniu się3
T-W-4Warsztat trenerski3
T-W-5Proces szkolenia3
T-W-6Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych6
T-W-7Program szkolenia6
T-W-8Metody i techniki szkoleniowe12
T-W-9Ocena szkolenia3
T-W-10Kształcenie ustawiczne w przedsiębiorstwach3
45

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach45
A-W-2Przygotowanie do wykładów konwersatoryjnych30
A-W-3Przygotowanie do egzaminu42
A-W-4Uczestnictwo w egzaminie3
120
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/4_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi charakteryzować czynniki sprzyjające uczeniu się oraz bariery uczenia się
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z problematyką rozwoju zasobów ludzkich
Treści programoweT-W-4Warsztat trenerski
T-W-2Psychologiczne czynniki sprzyjające uczeniu się
T-W-1Podstawowe zagadnienia związane z rozwojem i uczeniem się zasobów ludzkich
T-W-3Proces grupowy w uczeniu się
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena przygotowania do dyskusji
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wymienić i opisać podstawowych determinant i barier uczenia się
3,0Student potrafi wskazać i wytłumaczyć wpływ kilku poznanych czynników sprzyjających uczeniu się i barier uczenia się
3,5Student potrafi wymienić i scharakteryzować powierzchownie wszystkie z poznanych czynników sprzyjających uczeniu się i barier uczenia się
4,0Student potrafi wymienić i scharakteryzować dokładnie wszystkie z poznanych czynników sprzyjających uczeniu się i barier uczenia się
4,5Student potrafi wymienić i scharakteryzować szczegółowo wszystkie z poznanych czynników sprzyjających uczeniu się, dokonać ich klasyfikacji i opisać bariery uczenia się
5,0Student potrafi wymienić i scharakteryzować szczegółowo wszystkie z poznanych czynników sprzyjających uczeniu się, dokonać ich klasyfikacji i opisać bariery uczenia się wraz ze sposobami ich eliminacji
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/4_W02W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi wyjaśnić przebieg procesu szkoleniowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie studentów do opracowania procesu szkoleniowego w organizacji
Treści programoweT-W-6Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych
T-W-9Ocena szkolenia
T-W-7Program szkolenia
T-W-5Proces szkolenia
T-W-8Metody i techniki szkoleniowe
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-1Ocena formująca: Ocena przygotowania do dyskusji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wie, w jaki sposób przebiega proces szkoleniowy w organizacji oraz nie potrafi scharakteryzować żadnego z jego etapów
3,0Student potrafi wskazać na główne etapy procesu szkoleniowego i w sposób powierzchowny scharakteryzować niektóre z nich
3,5Student potrafi opisać w sposób ogólny wszystkie etapy procesu szkoleniowego oraz zna jego przebieg
4,0Student potrafi opisać dokładnie wszystkie etapy procesu szkoleniowego oraz zna jego przebieg
4,5Student potrafi opisać dokładnie wszystkie etapy procesu szkoleniowego, zna jego przebieg oraz poznane metody i techniki szkoleniowe
5,0Student potrafi opisać dokładnie wszystkie etapy procesu szkoleniowego, zna jego przebieg oraz poznane metody i techniki wykorzystywane w poszczególnych jego etapach
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/4_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie wykorzystać podstawowe techniki szkoleniowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U10potrafi wykorzystać metody i narzędzia doskonalenia jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji
Z_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie studentów do opracowania procesu szkoleniowego w organizacji
Treści programoweT-W-8Metody i techniki szkoleniowe
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena przygotowania do dyskusji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie stosować żadnej z poznanych technik szkoleniowych
3,0Student potrafi zaplanować uczenie się przy użyciu najczęściej stosowanych technik szkoleniowych
3,5Student umie zastosować wszystkie z poznanych technik szkoleniowych w procesie uczenia się
4,0Student umie zastosować wszystkie z poznanych technik szkoleniowych oraz dokonać analizy ograniczeń ich stosowania
4,5Student umie zastosować wszystkie z poznanych technik szkoleniowych, dokonać analizy ograniczeń ich stosowania oraz łączyć je ze sobą
5,0Student potrafi stosować wszystkie z poznanych technik szkoleniowych, łączyć je ze sobą, dokonać analizy ich ograniczeń oraz rozwiązywać problemy związane z ich wdrażaniem
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/4_U02W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie przygotować program szkoleniowy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Z_1A_U08potrafi zarządzać projektami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie studentów do opracowania procesu szkoleniowego w organizacji
Treści programoweT-W-8Metody i techniki szkoleniowe
T-W-7Program szkolenia
T-W-5Proces szkolenia
T-W-6Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych
T-W-9Ocena szkolenia
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena przygotowania do dyskusji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi stworzyć planu i programu szkoleniowego
3,0Student umie stworzyć jedynie ogólny plan szkoleniowy
3,5Student potrafi stworzyć ogólny plan szkoleniowy oraz opracować program szkolenia
4,0Student potrafi stworzyć dokładny plan szkoleniowy oraz opracować program szkolenia
4,5Student potrafi stworzyć dokładny plan szkoleniowy oraz opracować program szkolenia oraz uzasadnić działania podejmowane w poszczególnych jego etapach
5,0Student potrafi stworzyć dokładny plan szkoleniowy oraz opracować program szkolenia, uzasadnić działania podejmowane w poszczególnych jego etapach i wskazać jego ograniczenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/4_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student jest zorientowany na uczenie się przez całe życie i podnoszenie kwalifikacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z problematyką rozwoju zasobów ludzkich
C-2Przygotowanie studentów do opracowania procesu szkoleniowego w organizacji
Treści programoweT-W-4Warsztat trenerski
T-W-8Metody i techniki szkoleniowe
T-W-2Psychologiczne czynniki sprzyjające uczeniu się
T-W-7Program szkolenia
T-W-6Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych
T-W-9Ocena szkolenia
T-W-3Proces grupowy w uczeniu się
T-W-5Proces szkolenia
T-W-1Podstawowe zagadnienia związane z rozwojem i uczeniem się zasobów ludzkich
T-W-10Kształcenie ustawiczne w przedsiębiorstwach
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena przygotowania do dyskusji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada aktywnej postawy do poszukiwania, zrozumienia i utrwalania treści na realizowanych zajęciach
3,0Student jedynie w minimalnym stopniu jest otwarty na poszukiwanie i uzupełnianie wiedzy z zakresu prowadzonej tematyki na przedmiocie
3,5Student jest otwarty na przyswajanie nowych treści i ich uzpełnianie w trakcie rezlizowanych zajęć
4,0Student prezentuje aktywną postawę w poszukiwaniu informacji na temat zagadnień rezliwanych na przedmiocie jest zdolny do przeprowadzenia analiz samodzielnie wyszukanych informacji oraz potrafi wyrażać własne oceny
4,5Student prezentuje aktywną postawę w poszukiwaniu i samodzielnym rozumieniu pozyskanej wiedzy poza uzyskaną w trakcie realizowanych zajęć, jest zdolny do wyrażania własnych ocen na temat przyswojonych zagadnień oraz cechuje się dbałością o szczegóły
5,0Student jest zdeterminowany do poszukiwania i przyswojenia nowych informacji na temat zagadnień poruszanych na przedmiocie, wyraża własne oceny na temat pozyskanej wiedzy, dba o szczegóły oraz zachęca innych uświadamiając im, jak duże znaczenie ma proces uczenia się przez całe życie