Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Rekrutacja i selekcja:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rekrutacja i selekcja
Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami
Nauczyciel odpowiedzialny Artur Wilczyński <Artur.Wilczynski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Lesław Rządziński <lrzadzinski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 2,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza z zakresu zachowań ludzi w organizacjach, zarządzania organizacjami i zarządzania zasobami ludzkimi

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zasadami przeprowadzania procesu rekrutacji i selekcji
C-2Nabywanie umiejętności stosowania technik naboru i doboru kadr

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zapotrzebowanie na zasoby ludzkie i dostępność zasobów ludzkich2
T-A-2Opis stanowiska pracy i profil kwalifikacyjny w naborze i doborze pracowników2
T-A-3Ogłoszenie o pracę i wykorzystanie e-rekrutacji w naborze kandydatów3
T-A-4Preselekcja, rozmowa kwalifikacyjna, testy i asssessment centre w selekcji kandydatów3
T-A-5Ocena procesu rekrutacji i selekcji2
T-A-6Rozwiązania w zakresie wprowadzenia i adaptacji nowych pracowników na stonowisko pracy3
15
wykłady
T-W-1Miejsce rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi2
T-W-2Planowanie zasobów ludzkich3
T-W-3Proces rekrutacji i jego determinanty3
T-W-4Metody i techniki rekrutacji6
T-W-5Proces selekcji i jego determinanty3
T-W-6Metody i techniki doboru kadr6
T-W-7Marketing stanowiska pracy2
T-W-8Ocena procesu rekrutacji i selekcji2
T-W-9Wprowadzenie i proces adaptacji pracownika na stanowisu pracy3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do zajęć audytoryjnych18
A-A-3Przygotowanie projektu7
A-A-4Przygotowanie do kolokwium20
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego22
A-W-3Przygotowanie do zajęć6
A-W-4Uczestnictwo w kolokwium zaliczeniowym2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład konwersatoryjny
M-3Metoda przypadków
M-4Ćwiczenia projektowe
M-5Ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena przygotowania na ćwiczenia
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe pisemne
S-3Ocena formująca: Ocena projektów
S-4Ocena formująca: Dyskusja nad wynikami zadań ćwiczeniowych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D11/1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powienien określić znaczenie procesu rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Z_1A_W06, Z_1A_W07, Z_1A_W05S1A_W04, S1A_W05, S1A_W06C-1T-W-8, T-W-1, T-W-9M-1, M-2S-2
Z_1A_D11/1_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien charakteryzować podstawowe metody planowania, naboru i doboru pracowników
Z_1A_W06, Z_1A_W07, Z_1A_W13, Z_1A_W05S1A_W04, S1A_W05, S1A_W06, S1A_W08C-2T-W-2, T-W-5, T-W-7, T-W-6, T-W-8, T-W-3, T-W-4M-3, M-4S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D11/1_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wykorzystywać dostępne rozwiązania w zakresie naboru i doboru pracowników
Z_1A_U06, Z_1A_U02, Z_1A_U09, Z_1A_U08S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U09C-2T-A-4, T-A-6, T-A-1M-5, M-3S-4
Z_1A_D11/1_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć przeprowadzić proces rekrutacji i selecji w organizacji
Z_1A_U09, Z_1A_U11, Z_1A_U03S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1, C-2T-A-3, T-A-1, T-A-2, T-A-4, T-A-5M-4, M-5, M-3S-2, S-1
Z_1A_D11/1_U03
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć przygotować wystąpienie ustne dotyczące problematyki rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Z_1A_U19S1A_U10C-2T-A-2, T-A-3, T-A-4M-4S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D11/1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powienien określić znaczenie procesu rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
2,0Student nie potrafi wskazać jakie jest znaczenie procesu rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
3,0Student w sposób powierzchowny definiuje znaczenie procesu naboru i doboru pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi
3,5Student potrafi starannie opisać znaczenie procesu rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
4,0Student potrafi szczegółowo wskazać znaczenie procesu naboru i doboru pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz potrafi scharakteryzować wpływ niewłaściwie przeprowadzonego procesu pozyskiwania pracowników na organizację i kandydata
4,5Student potrafi dokładnie wyjaśnić znaczenie procesu pozyskiwania pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz objaśnić jego wpływ na strony procesu wraz ze wskazaniem jego prawidłowego przebiegu
5,0Student potrafi dokładnie wyjaśnić znaczenie procesu pozyskiwania pracownikó w zarządzaniu zasobami ludzkimi, potrafi określić jaki jest ten wpływ na podmioty uczestniczące w tym procesie wraz z odniesieniem się do metod i technik w nim stosowanych
Z_1A_D11/1_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien charakteryzować podstawowe metody planowania, naboru i doboru pracowników
2,0Student nie potrafi wymienić i opisać podstawowych technik planowania, naboru i doboru pracowników do organizacji
3,0Student potrafi scharakteryzować jedynie kilka z podstawowych technik pozyskiwania pracowników do organizacji
3,5Student potrafi opisać w sposób ogólny wszystkie z przedstawionych technik i metod planowania, rekrutacji i selekcji kandydatów
4,0Student potrafi dokładnie opisać wszystkie z przedstawionych metod i technik planowania i pozyskiwania kadr
4,5Student potrafi scharakteryzować wszystkie z przedstawionych metod i technik planowania, rekrutacji i selekcji i wskazać na ich następstwo stosowania oraz wady i zalety
5,0Student potrafi opisać wszystkie prezentowane techniki i metody planowania, naboru i doboru pracowników, wskazać cel i możliwości ich stosowania oraz na ich praktyczne zastosowanie

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D11/1_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wykorzystywać dostępne rozwiązania w zakresie naboru i doboru pracowników
2,0Student nie potrafi wykorzystywać przedstawionych rozwiązań w zakresie naboru i doboru kadr
3,0Student potrafi wykorzystywać jedynie nieliczne z przedstawionych rozwiązań w zakresie rekrutacji i selekcji
3,5Student potrafi wykorzystać wszystkie z poznanych rozwiązań w zakresie pozyskiwania pracowników
4,0Student potrafi wykorzystać wszystkie z poznanych rozwiązań w zakresie pozyskiwania pracowników oraz dokonać analizy ich przydatności w konkretnych sytuacjach
4,5Student umie zastosować wszystkie poznane rozwiązania dotyczące naboru i doboru kadr, oszacować ich ograniczenia oraz łączyć je ze sobą
5,0Student potrafi stosować wszystkie poznane rozwiązania dotyczące pozyskiwania pracowników, dokonać ich analizy oraz przygotowywać własne rozwiązania w zakresie naboru i doboru kadr
Z_1A_D11/1_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć przeprowadzić proces rekrutacji i selecji w organizacji
2,0Student nie umie przeprowadzić żadnego z etapów procesu rekrutacji i selekcji
3,0Student potrafi przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji wykorzystując tylko typowe metody i techniki pozyskiwania pracowników
3,5Student umie przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji w oparciu o wszystkie poznane metody i techniki pozyskiwania pracowników
4,0Student potrafi przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji w oparciu o wszystkie poznane metody i techniki oraz łączyć je ze sobą
4,5Student umie przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji opierając się na poznanych metodach i technikach pozyskiwania pracowników, łączyć je ze sobą oraz dokonać analizy podejmowanych działań
5,0Student umie przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji opierając się na łączeniu ze sobą poznanych metod i technik pozyskiwania pracowników, uzasadnić wybór podejmowanych działań i ocenić ich efektywność oraz sporządzić własne rozwiązania w tym zakresie
Z_1A_D11/1_U03
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć przygotować wystąpienie ustne dotyczące problematyki rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
2,0Student nie potrafi przygotować najprostszego wystąpienia ustnego dotyczącego problematyki rekrutacji i selekcji
3,0Student umie przygotować wystąpienie ustne dotyczące problematyki rekrutacji i selekcji zawierające jedynie ogólne treści na dany temat posługując się w znacznym stopniu przygotowanymi materiałami w formie pisemnej
3,5Student umie przygotować wystąpienie ustne dotyczące problematyki rekrutacji i selekcji pozwalające na dokładne zapoznanie się z danym tematem posługując się w niewielkim stopniu przygotowanymi materiałami w formie pisemnej
4,0Student umie przygotować wystąpienie ustne dotyczące problematyki rekrutacji i selekcji pozwalające na dokładne zapoznanie się z danym tematem charakteryzujące się wysokim stopniem zaangażowania oraz swobodą wypowiadania się
4,5Student umie przygotować wystąpienie ustne dotyczące problematyki rekrutacji i selekcji pozwalające na dokładne zapoznanie się z danym tematem charakteryzujące się wysokim stopniem zaangażowania oraz swobodą wypowiadania się oraz wyprowadzaniem wniosków z przeprowadzonej prezentacji
5,0Student umie przygotować wystąpienie ustne dotyczące problematyki rekrutacji i selekcji pozwalające na dokładne zapoznanie się z danym tematem charakteryzujące się wysokim stopniem zaangażowania oraz swobodą wypowiadania się, wyprowadzaniem wniosków z przeprowadzonej prezentacji oraz odniesienim się do treści poruszanych na przedmiocie

Literatura podstawowa

  1. Suchar M., Rekrutacja i selekcja pracowników, C.H.Beck, Warszawa, 2008
  2. Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Wolters Kluwer, Kraków, 2006
  3. Linde B., Schustereit S., Rekrutacja pracowników. Jak znaleźć idealnego kandydata?, Wolters Kluwer, Kraków, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Pocztowski A., Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, Oficyna Ekon., Kraków, 2005, Zestawy przypadków 1-4
  2. Wood R., Payne T., Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach, Wolters Kluwer, Kraków, 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zapotrzebowanie na zasoby ludzkie i dostępność zasobów ludzkich2
T-A-2Opis stanowiska pracy i profil kwalifikacyjny w naborze i doborze pracowników2
T-A-3Ogłoszenie o pracę i wykorzystanie e-rekrutacji w naborze kandydatów3
T-A-4Preselekcja, rozmowa kwalifikacyjna, testy i asssessment centre w selekcji kandydatów3
T-A-5Ocena procesu rekrutacji i selekcji2
T-A-6Rozwiązania w zakresie wprowadzenia i adaptacji nowych pracowników na stonowisko pracy3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Miejsce rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi2
T-W-2Planowanie zasobów ludzkich3
T-W-3Proces rekrutacji i jego determinanty3
T-W-4Metody i techniki rekrutacji6
T-W-5Proces selekcji i jego determinanty3
T-W-6Metody i techniki doboru kadr6
T-W-7Marketing stanowiska pracy2
T-W-8Ocena procesu rekrutacji i selekcji2
T-W-9Wprowadzenie i proces adaptacji pracownika na stanowisu pracy3
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do zajęć audytoryjnych18
A-A-3Przygotowanie projektu7
A-A-4Przygotowanie do kolokwium20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego22
A-W-3Przygotowanie do zajęć6
A-W-4Uczestnictwo w kolokwium zaliczeniowym2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/1_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powienien określić znaczenie procesu rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami przeprowadzania procesu rekrutacji i selekcji
Treści programoweT-W-8Ocena procesu rekrutacji i selekcji
T-W-1Miejsce rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
T-W-9Wprowadzenie i proces adaptacji pracownika na stanowisu pracy
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wskazać jakie jest znaczenie procesu rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
3,0Student w sposób powierzchowny definiuje znaczenie procesu naboru i doboru pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi
3,5Student potrafi starannie opisać znaczenie procesu rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
4,0Student potrafi szczegółowo wskazać znaczenie procesu naboru i doboru pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz potrafi scharakteryzować wpływ niewłaściwie przeprowadzonego procesu pozyskiwania pracowników na organizację i kandydata
4,5Student potrafi dokładnie wyjaśnić znaczenie procesu pozyskiwania pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz objaśnić jego wpływ na strony procesu wraz ze wskazaniem jego prawidłowego przebiegu
5,0Student potrafi dokładnie wyjaśnić znaczenie procesu pozyskiwania pracownikó w zarządzaniu zasobami ludzkimi, potrafi określić jaki jest ten wpływ na podmioty uczestniczące w tym procesie wraz z odniesieniem się do metod i technik w nim stosowanych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/1_W02W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien charakteryzować podstawowe metody planowania, naboru i doboru pracowników
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
Cel przedmiotuC-2Nabywanie umiejętności stosowania technik naboru i doboru kadr
Treści programoweT-W-2Planowanie zasobów ludzkich
T-W-5Proces selekcji i jego determinanty
T-W-7Marketing stanowiska pracy
T-W-6Metody i techniki doboru kadr
T-W-8Ocena procesu rekrutacji i selekcji
T-W-3Proces rekrutacji i jego determinanty
T-W-4Metody i techniki rekrutacji
Metody nauczaniaM-3Metoda przypadków
M-4Ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wymienić i opisać podstawowych technik planowania, naboru i doboru pracowników do organizacji
3,0Student potrafi scharakteryzować jedynie kilka z podstawowych technik pozyskiwania pracowników do organizacji
3,5Student potrafi opisać w sposób ogólny wszystkie z przedstawionych technik i metod planowania, rekrutacji i selekcji kandydatów
4,0Student potrafi dokładnie opisać wszystkie z przedstawionych metod i technik planowania i pozyskiwania kadr
4,5Student potrafi scharakteryzować wszystkie z przedstawionych metod i technik planowania, rekrutacji i selekcji i wskazać na ich następstwo stosowania oraz wady i zalety
5,0Student potrafi opisać wszystkie prezentowane techniki i metody planowania, naboru i doboru pracowników, wskazać cel i możliwości ich stosowania oraz na ich praktyczne zastosowanie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/1_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wykorzystywać dostępne rozwiązania w zakresie naboru i doboru pracowników
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Z_1A_U08potrafi zarządzać projektami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-2Nabywanie umiejętności stosowania technik naboru i doboru kadr
Treści programoweT-A-4Preselekcja, rozmowa kwalifikacyjna, testy i asssessment centre w selekcji kandydatów
T-A-6Rozwiązania w zakresie wprowadzenia i adaptacji nowych pracowników na stonowisko pracy
T-A-1Zapotrzebowanie na zasoby ludzkie i dostępność zasobów ludzkich
Metody nauczaniaM-5Ćwiczenia przedmiotowe
M-3Metoda przypadków
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Dyskusja nad wynikami zadań ćwiczeniowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystywać przedstawionych rozwiązań w zakresie naboru i doboru kadr
3,0Student potrafi wykorzystywać jedynie nieliczne z przedstawionych rozwiązań w zakresie rekrutacji i selekcji
3,5Student potrafi wykorzystać wszystkie z poznanych rozwiązań w zakresie pozyskiwania pracowników
4,0Student potrafi wykorzystać wszystkie z poznanych rozwiązań w zakresie pozyskiwania pracowników oraz dokonać analizy ich przydatności w konkretnych sytuacjach
4,5Student umie zastosować wszystkie poznane rozwiązania dotyczące naboru i doboru kadr, oszacować ich ograniczenia oraz łączyć je ze sobą
5,0Student potrafi stosować wszystkie poznane rozwiązania dotyczące pozyskiwania pracowników, dokonać ich analizy oraz przygotowywać własne rozwiązania w zakresie naboru i doboru kadr
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/1_U02W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć przeprowadzić proces rekrutacji i selecji w organizacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami przeprowadzania procesu rekrutacji i selekcji
C-2Nabywanie umiejętności stosowania technik naboru i doboru kadr
Treści programoweT-A-3Ogłoszenie o pracę i wykorzystanie e-rekrutacji w naborze kandydatów
T-A-1Zapotrzebowanie na zasoby ludzkie i dostępność zasobów ludzkich
T-A-2Opis stanowiska pracy i profil kwalifikacyjny w naborze i doborze pracowników
T-A-4Preselekcja, rozmowa kwalifikacyjna, testy i asssessment centre w selekcji kandydatów
T-A-5Ocena procesu rekrutacji i selekcji
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia projektowe
M-5Ćwiczenia przedmiotowe
M-3Metoda przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczeniowe pisemne
S-1Ocena formująca: Ocena przygotowania na ćwiczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie przeprowadzić żadnego z etapów procesu rekrutacji i selekcji
3,0Student potrafi przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji wykorzystując tylko typowe metody i techniki pozyskiwania pracowników
3,5Student umie przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji w oparciu o wszystkie poznane metody i techniki pozyskiwania pracowników
4,0Student potrafi przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji w oparciu o wszystkie poznane metody i techniki oraz łączyć je ze sobą
4,5Student umie przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji opierając się na poznanych metodach i technikach pozyskiwania pracowników, łączyć je ze sobą oraz dokonać analizy podejmowanych działań
5,0Student umie przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji opierając się na łączeniu ze sobą poznanych metod i technik pozyskiwania pracowników, uzasadnić wybór podejmowanych działań i ocenić ich efektywność oraz sporządzić własne rozwiązania w tym zakresie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D11/1_U03W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć przygotować wystąpienie ustne dotyczące problematyki rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-2Nabywanie umiejętności stosowania technik naboru i doboru kadr
Treści programoweT-A-2Opis stanowiska pracy i profil kwalifikacyjny w naborze i doborze pracowników
T-A-3Ogłoszenie o pracę i wykorzystanie e-rekrutacji w naborze kandydatów
T-A-4Preselekcja, rozmowa kwalifikacyjna, testy i asssessment centre w selekcji kandydatów
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena projektów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi przygotować najprostszego wystąpienia ustnego dotyczącego problematyki rekrutacji i selekcji
3,0Student umie przygotować wystąpienie ustne dotyczące problematyki rekrutacji i selekcji zawierające jedynie ogólne treści na dany temat posługując się w znacznym stopniu przygotowanymi materiałami w formie pisemnej
3,5Student umie przygotować wystąpienie ustne dotyczące problematyki rekrutacji i selekcji pozwalające na dokładne zapoznanie się z danym tematem posługując się w niewielkim stopniu przygotowanymi materiałami w formie pisemnej
4,0Student umie przygotować wystąpienie ustne dotyczące problematyki rekrutacji i selekcji pozwalające na dokładne zapoznanie się z danym tematem charakteryzujące się wysokim stopniem zaangażowania oraz swobodą wypowiadania się
4,5Student umie przygotować wystąpienie ustne dotyczące problematyki rekrutacji i selekcji pozwalające na dokładne zapoznanie się z danym tematem charakteryzujące się wysokim stopniem zaangażowania oraz swobodą wypowiadania się oraz wyprowadzaniem wniosków z przeprowadzonej prezentacji
5,0Student umie przygotować wystąpienie ustne dotyczące problematyki rekrutacji i selekcji pozwalające na dokładne zapoznanie się z danym tematem charakteryzujące się wysokim stopniem zaangażowania oraz swobodą wypowiadania się, wyprowadzaniem wniosków z przeprowadzonej prezentacji oraz odniesienim się do treści poruszanych na przedmiocie