Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Analiza rynku pracy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Analiza rynku pracy
Specjalność Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka prowadząca Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki
Nauczyciel odpowiedzialny Marlena Prochorowicz <Marlena.Prochorowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK4 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Problematyka zajęć wymaga znajomości przeprowadzania analizy rynku.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest poznanie mechanizmów regulujących rynek pracy w Polsce i na świecie.
C-2Problematyka zajęć koncentruje się na czynnikach wrunkujących zmiany na rynku pracy i efektach działań interwencyjnych w skali lokalnej i globalnej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Bezrobocie a skuteczny powrót do aktywnego uczestnictwa w lokalnym rynku pracy.3
T-K-2Dobre praktyki: działania na rzecz aktywizacji kobiet, środowisk wiejskich, młodzieży, osób niepełnosprawnych.4
T-K-3Edukacja a szanse na zatrudnienie. Dostosowanie nauki do potrzeb rynku pracy.2
T-K-4Opodatkowanie pracy a koszty pracy.2
T-K-5Źródła informacji o rynku pracy. Instytucje krajowe i UE działające na rynku pracy.4
15
wykłady
T-W-1Rynek pracy – istota, funkcja. Instytucje rynku pracy.2
T-W-2Wpływ zmian strukturalnych na dostosowania na rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „trudnych rynków pracy”). Otwieranie się gospodarki polskiej a zmiany na rynku pracy.4
T-W-3Bezrobocie, zwłaszcza długookresowe, wpływ restrukturyzacji i prywatyzacji na powstawanie i utrzymywanie się bezrobocia.3
T-W-4Formy walki z bezrobociem.2
T-W-5Prywatyzacja a rynek pracy.1
T-W-6Pracownicy przyszłości, zawody zanikające i odradzające się.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Aktywne uczestnictwo w konwersatoriach.15
A-K-2Przygotowanie do ćwiczeń m.in. z aktywnego poszukiwania pracy.5
A-K-3Przygotowanie pracy zaliczeniowej.5
A-K-4Przygotowanie do pisemnego zaliczenia.5
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przegląd i zapoznanie się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą.9
A-W-3Przygotowanie do egzaminu6
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - objaśnienia, informacje.
M-2Wykład informacyjny - prezentacje multimedialne
M-3Metoda aktywizująca - przygotowanie studentów do rozmowy kwalifikacyjnej i aktywnej formy poszukiwania pracy.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny - pytania otwarte.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/10_W01
Student posiada wiedzę na temat istoty i funkcji rynku pracy.
Z_1A_W01, Z_1A_W10S1A_W01, S1A_W07
Z_1A_D2/10_W02
Posiada wiedzę na temat wpływu zmian strukturalnych na dostosowania na rynku pracy.
Z_1A_W03, Z_1A_W06S1A_W02, S1A_W03, S1A_W05

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/10_U01
Student posiada umiejętność aktywnego poszukiwania pracy. Potrafi zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności na rynu pracy.
Z_1A_U04, Z_1A_U06S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08
Z_1A_D2/10_U02
Posiada umiejętność analizowania systemów płac i kosztów pracy.
Z_1A_U09, Z_1A_U17S1A_U01, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/10_K01
Posiada kompetencje do przeprowadzenia analizy wybranego (bądź wskazanego) rynku.
Z_1A_K07, Z_1A_K08S1A_K03, S1A_K04

Literatura podstawowa

  1. Borkowska S., Rynek prafcy wobec integracji z Unią Europejską, IPiSS, Warszawa, 2002
  2. Kotlarz D., Rynek pracy w teorii i praktyce, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 1998
  3. Boni M. (red.), Elastyczny rynek pracy w Polsce. Jak sprostać temu wyzwaniu? Zeszyty BRE Bank – CASE nr 73, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Milewski R. (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii., PWN, Warszawa 1996, 2011

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Bezrobocie a skuteczny powrót do aktywnego uczestnictwa w lokalnym rynku pracy.3
T-K-2Dobre praktyki: działania na rzecz aktywizacji kobiet, środowisk wiejskich, młodzieży, osób niepełnosprawnych.4
T-K-3Edukacja a szanse na zatrudnienie. Dostosowanie nauki do potrzeb rynku pracy.2
T-K-4Opodatkowanie pracy a koszty pracy.2
T-K-5Źródła informacji o rynku pracy. Instytucje krajowe i UE działające na rynku pracy.4
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rynek pracy – istota, funkcja. Instytucje rynku pracy.2
T-W-2Wpływ zmian strukturalnych na dostosowania na rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „trudnych rynków pracy”). Otwieranie się gospodarki polskiej a zmiany na rynku pracy.4
T-W-3Bezrobocie, zwłaszcza długookresowe, wpływ restrukturyzacji i prywatyzacji na powstawanie i utrzymywanie się bezrobocia.3
T-W-4Formy walki z bezrobociem.2
T-W-5Prywatyzacja a rynek pracy.1
T-W-6Pracownicy przyszłości, zawody zanikające i odradzające się.3
15

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Aktywne uczestnictwo w konwersatoriach.15
A-K-2Przygotowanie do ćwiczeń m.in. z aktywnego poszukiwania pracy.5
A-K-3Przygotowanie pracy zaliczeniowej.5
A-K-4Przygotowanie do pisemnego zaliczenia.5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przegląd i zapoznanie się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą.9
A-W-3Przygotowanie do egzaminu6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/10_W01Student posiada wiedzę na temat istoty i funkcji rynku pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/10_W02Posiada wiedzę na temat wpływu zmian strukturalnych na dostosowania na rynku pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/10_U01Student posiada umiejętność aktywnego poszukiwania pracy. Potrafi zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności na rynu pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/10_U02Posiada umiejętność analizowania systemów płac i kosztów pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/10_K01Posiada kompetencje do przeprowadzenia analizy wybranego (bądź wskazanego) rynku.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K07jest przygotowany do uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
Z_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu