Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Controling logistyki:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Controling logistyki
Specjalność Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Sobczyk <Andrzej.Sobczyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK6 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1student ma znajomość podstaw rachunkowości i analizy ekonomicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studentów z koncepcją i narzędziami controllingu logistycznego
C-2kształtowanie umiejętności identyfikacji i oceny obszarów controllingu

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Funkcje i zadania controllingu w przedsiębiorstwie2
T-K-2organizacja controllingu logistycznego w przedsiębiorstwie2
T-K-3Narzędzia controllingu logistycznego i ich baza informacyjna2
T-K-4wskaźniki controllingu logistycznego, zastosowanie wskażników oceny i pomiaru podsystemów logistycznych3
T-K-5Identyfikacja i wyodrębnianie kosztów logistycznych2
T-K-6budżetowanie kosztów logistycznych2
T-K-7udziała controllingu w osiąganiu celów przedsiębiorstwa2
15
wykłady
T-W-1Znaczenie, zakres i zadania controllingu2
T-W-2organizacja controllingu w przedsiębiorstwie2
T-W-3Narzędzia i baza informacyjna controllingu2
T-W-4System wskaźników controllingu2
T-W-5Diagnostyka efektywności ekonomicznej działań logistycznych przedsiębiorstw2
T-W-6Identyfikacja kosztów logistyki. Koszty logistyki w łańcuchu dostaw2
T-W-7Metodyka wdrażania controllingu w przedsiębiorstwach2
T-W-8controlling logistyczny w analizie strategicznej przedsiębiorstwa1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1uczestnictwo w zajęciach15
A-K-2przygotowywanie się do zajęć4
A-K-3przygotowanie sie do zaliczenia5
A-K-4opracowanie ćwiczeń sytuacyjnych6
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2analiza literatury przedmiotu10
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny, opis, wyjaśnienie
M-2metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
M-3metody aktywizujące: metoda przypadków,

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ustna lub pisemna odpowiedź w trakcie kursu
S-2Ocena podsumowująca: test zaliczeniowy weryfikujący zagadnienia poruszane na wykładach
S-3Ocena podsumowująca: opracowane rozwiązanie podanego ćwiczenia sytuacyjnego

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/9_W01
Student powinien charakteryzować koncepcję i narzędzia controllingu logistycznego
Z_1A_W07, Z_1A_W09S1A_W06C-1T-W-7, T-W-3, T-K-1, T-K-4, T-K-3, T-K-5M-3, M-2, M-1S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/9_U01
student potrafi zidentyfikować i ocenić obszary controllingu logistycznego
Z_1A_U14, Z_1A_U13S1A_U02, S1A_U03, S1A_U05C-2T-K-3, T-K-5, T-W-7, T-K-6, T-K-4, T-W-6M-3, M-2S-3, S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/9_K01
jest przygotowany do uczenia się prze całe życie doskonaląc nabytą wiedze i umiejętności
Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K06C-2, C-1T-W-5, T-W-1, T-W-7, T-K-3M-3, M-1S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/9_W01
Student powinien charakteryzować koncepcję i narzędzia controllingu logistycznego
2,0Prezentuje śladowy poziom wiedzy merytorycznej, wykazuje problemy w sposobie charakteryzowania koncepcji i narzędzi controllingu logistyki, postawione w trakcie zajęć problemy rozwiązuje niepoprawnie nawet po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń, nie jest zainteresowany pogłębieniem wiadomości
3,0Prezentuje dostateczny poziom wiedzy merytorycznej, wykazuje problemy w sposobie charakteryzowania koncepcji i narzędzi controllingu logistyki, postawione w trakcie zajęć problemy spostrzega i rozwiązuje po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń
3,5Prezentuje dobry poziom wiedzy merytorycznej, wykazuje problemy w sposobie charakteryzowania koncepcji i narzędzi controllingu logistyki, postawione w trakcie zajęć problemy spostrzega i rozwiązuje po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń
4,0Prezentuje dobry poziom wiedzy merytorycznej, w niepełny sposób charakteryzuje koncepcję i narzędzia controllingu logistyki, samodzielnie i poprawnie realizuje zaplanowane zadania, jest zaangażowany i aktywnie uczestniczy w zajęciach
4,5Prezentuje bardzo dobry poziom wiedzy merytorycznej, w sposób pełny i rzeczowy charakteryzuje koncepcję i narzędzia controllingu logistyki, samodzielnie i poprawnie realizuje zaplanowane zadania, jest zaangażowany i aktywnie uczestniczy w zajęciach
5,0Prezentuje wysoki poziom wiedzy merytorycznej, w sposób pełny i rzeczowy charakteryzuje koncepcję i narzędzia controllingu logistyki, samodzielnie i poprawnie realizuje zaplanowane zadania, jest zaangażowany i aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest kreatywny w działaniu

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/9_U01
student potrafi zidentyfikować i ocenić obszary controllingu logistycznego
2,0Prezentuje śladowy poziom umiejętności identyfikacji i oceny obszarów controllingu logistyki, w sposób pełny i rzeczowy charakteryzuje koncepcję i narzędzia controllingu logistyki , wykazuje problemy w sposobie charakteryzowania koncepcji i narzędzi controllingu logistyki, postawione w trakcie zajęć problemy rozwiązuje niepoprawnie nawet po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń, nie jest zainteresowany pogłębieniem wiadomości
3,0Prezentuje dostateczny poziom umiejętności identyfikacji i oceny obszarów controllingu logistyki, wykazuje problemy w sposobie charakteryzowania koncepcji i narzędzi controllingu logistyki, postawione w trakcie zajęć problemy spostrzega i rozwiązuje po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń
3,5Prezentuje dobry poziom umiejętności identyfikacji i oceny obszarów controllingu logistyki, wykazuje problemy w sposobie charakteryzowania koncepcji i narzędzi controllingu logistyki, postawione w trakcie zajęć problemy spostrzega i rozwiązuje po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń
4,0Prezentuje dobry poziom umiejętności identyfikacji i oceny obszarów controllingu logistyki, w niepełny sposób charakteryzuje koncepcję i narzędzia controllingu logistyki, samodzielnie i poprawnie realizuje zaplanowane zadania, jest zaangażowany i aktywnie uczestniczy w zajęciach
4,5Prezentuje bardzo dobry poziom umiejętności identyfikacji i oceny obszarów controllingu logistyki, w sposób pełny i rzeczowy charakteryzuje koncepcję i narzędzia controllingu logistyki, samodzielnie i poprawnie realizuje zaplanowane zadania, jest zaangażowany i aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest kreatywny w działaniu
5,0Prezentuje wysoki poziom umiejętności identyfikacji i oceny obszarów controllingu logistyki, w sposób pełny i rzeczowy charakteryzuje koncepcję i narzędzia controllingu logistyki, samodzielnie i poprawnie realizuje zaplanowane zadania, jest zaangażowany i aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest kreatywny w działaniu

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/9_K01
jest przygotowany do uczenia się prze całe życie doskonaląc nabytą wiedze i umiejętności
2,0
3,0Prezentuje dostateczny poziom umiejętności identyfikacji i oceny obszarów controllingu logistyki, wykazuje problemy w sposobie charakteryzowania koncepcji i narzędzi controllingu logistyki, postawione w trakcie zajęć problemy spostrzega i rozwiązuje po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 1995
  2. Vollmuth H.J., Controlling - planowanie, kontrola, zarządzanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, 1993
  3. Śliwczyński B., Controlling w zarządzaniu logistyką, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań, 2007
  4. Jędralska K., Woźniak-Sobczyk B., System wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Marciniak S., Controlling. Filozofia, projektowanie, DIFiN, Warszawa, 2001
  2. Śliwczyński B., Controlling operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu, Uniwesytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 2011
  3. Śliwczyński B., Planowanie logistyczne, Wyższa Szkołą Logistyki, Poznań, 2007

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Funkcje i zadania controllingu w przedsiębiorstwie2
T-K-2organizacja controllingu logistycznego w przedsiębiorstwie2
T-K-3Narzędzia controllingu logistycznego i ich baza informacyjna2
T-K-4wskaźniki controllingu logistycznego, zastosowanie wskażników oceny i pomiaru podsystemów logistycznych3
T-K-5Identyfikacja i wyodrębnianie kosztów logistycznych2
T-K-6budżetowanie kosztów logistycznych2
T-K-7udziała controllingu w osiąganiu celów przedsiębiorstwa2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Znaczenie, zakres i zadania controllingu2
T-W-2organizacja controllingu w przedsiębiorstwie2
T-W-3Narzędzia i baza informacyjna controllingu2
T-W-4System wskaźników controllingu2
T-W-5Diagnostyka efektywności ekonomicznej działań logistycznych przedsiębiorstw2
T-W-6Identyfikacja kosztów logistyki. Koszty logistyki w łańcuchu dostaw2
T-W-7Metodyka wdrażania controllingu w przedsiębiorstwach2
T-W-8controlling logistyczny w analizie strategicznej przedsiębiorstwa1
15

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1uczestnictwo w zajęciach15
A-K-2przygotowywanie się do zajęć4
A-K-3przygotowanie sie do zaliczenia5
A-K-4opracowanie ćwiczeń sytuacyjnych6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2analiza literatury przedmiotu10
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/9_W01Student powinien charakteryzować koncepcję i narzędzia controllingu logistycznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studentów z koncepcją i narzędziami controllingu logistycznego
Treści programoweT-W-7Metodyka wdrażania controllingu w przedsiębiorstwach
T-W-3Narzędzia i baza informacyjna controllingu
T-K-1Funkcje i zadania controllingu w przedsiębiorstwie
T-K-4wskaźniki controllingu logistycznego, zastosowanie wskażników oceny i pomiaru podsystemów logistycznych
T-K-3Narzędzia controllingu logistycznego i ich baza informacyjna
T-K-5Identyfikacja i wyodrębnianie kosztów logistycznych
Metody nauczaniaM-3metody aktywizujące: metoda przypadków,
M-2metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
M-1Metody podające: wykład informacyjny, opis, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: test zaliczeniowy weryfikujący zagadnienia poruszane na wykładach
S-3Ocena podsumowująca: opracowane rozwiązanie podanego ćwiczenia sytuacyjnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Prezentuje śladowy poziom wiedzy merytorycznej, wykazuje problemy w sposobie charakteryzowania koncepcji i narzędzi controllingu logistyki, postawione w trakcie zajęć problemy rozwiązuje niepoprawnie nawet po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń, nie jest zainteresowany pogłębieniem wiadomości
3,0Prezentuje dostateczny poziom wiedzy merytorycznej, wykazuje problemy w sposobie charakteryzowania koncepcji i narzędzi controllingu logistyki, postawione w trakcie zajęć problemy spostrzega i rozwiązuje po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń
3,5Prezentuje dobry poziom wiedzy merytorycznej, wykazuje problemy w sposobie charakteryzowania koncepcji i narzędzi controllingu logistyki, postawione w trakcie zajęć problemy spostrzega i rozwiązuje po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń
4,0Prezentuje dobry poziom wiedzy merytorycznej, w niepełny sposób charakteryzuje koncepcję i narzędzia controllingu logistyki, samodzielnie i poprawnie realizuje zaplanowane zadania, jest zaangażowany i aktywnie uczestniczy w zajęciach
4,5Prezentuje bardzo dobry poziom wiedzy merytorycznej, w sposób pełny i rzeczowy charakteryzuje koncepcję i narzędzia controllingu logistyki, samodzielnie i poprawnie realizuje zaplanowane zadania, jest zaangażowany i aktywnie uczestniczy w zajęciach
5,0Prezentuje wysoki poziom wiedzy merytorycznej, w sposób pełny i rzeczowy charakteryzuje koncepcję i narzędzia controllingu logistyki, samodzielnie i poprawnie realizuje zaplanowane zadania, jest zaangażowany i aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest kreatywny w działaniu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/9_U01student potrafi zidentyfikować i ocenić obszary controllingu logistycznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U13potrafi określić źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2kształtowanie umiejętności identyfikacji i oceny obszarów controllingu
Treści programoweT-K-3Narzędzia controllingu logistycznego i ich baza informacyjna
T-K-5Identyfikacja i wyodrębnianie kosztów logistycznych
T-W-7Metodyka wdrażania controllingu w przedsiębiorstwach
T-K-6budżetowanie kosztów logistycznych
T-K-4wskaźniki controllingu logistycznego, zastosowanie wskażników oceny i pomiaru podsystemów logistycznych
T-W-6Identyfikacja kosztów logistyki. Koszty logistyki w łańcuchu dostaw
Metody nauczaniaM-3metody aktywizujące: metoda przypadków,
M-2metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: opracowane rozwiązanie podanego ćwiczenia sytuacyjnego
S-1Ocena formująca: ustna lub pisemna odpowiedź w trakcie kursu
S-2Ocena podsumowująca: test zaliczeniowy weryfikujący zagadnienia poruszane na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Prezentuje śladowy poziom umiejętności identyfikacji i oceny obszarów controllingu logistyki, w sposób pełny i rzeczowy charakteryzuje koncepcję i narzędzia controllingu logistyki , wykazuje problemy w sposobie charakteryzowania koncepcji i narzędzi controllingu logistyki, postawione w trakcie zajęć problemy rozwiązuje niepoprawnie nawet po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń, nie jest zainteresowany pogłębieniem wiadomości
3,0Prezentuje dostateczny poziom umiejętności identyfikacji i oceny obszarów controllingu logistyki, wykazuje problemy w sposobie charakteryzowania koncepcji i narzędzi controllingu logistyki, postawione w trakcie zajęć problemy spostrzega i rozwiązuje po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń
3,5Prezentuje dobry poziom umiejętności identyfikacji i oceny obszarów controllingu logistyki, wykazuje problemy w sposobie charakteryzowania koncepcji i narzędzi controllingu logistyki, postawione w trakcie zajęć problemy spostrzega i rozwiązuje po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń
4,0Prezentuje dobry poziom umiejętności identyfikacji i oceny obszarów controllingu logistyki, w niepełny sposób charakteryzuje koncepcję i narzędzia controllingu logistyki, samodzielnie i poprawnie realizuje zaplanowane zadania, jest zaangażowany i aktywnie uczestniczy w zajęciach
4,5Prezentuje bardzo dobry poziom umiejętności identyfikacji i oceny obszarów controllingu logistyki, w sposób pełny i rzeczowy charakteryzuje koncepcję i narzędzia controllingu logistyki, samodzielnie i poprawnie realizuje zaplanowane zadania, jest zaangażowany i aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest kreatywny w działaniu
5,0Prezentuje wysoki poziom umiejętności identyfikacji i oceny obszarów controllingu logistyki, w sposób pełny i rzeczowy charakteryzuje koncepcję i narzędzia controllingu logistyki, samodzielnie i poprawnie realizuje zaplanowane zadania, jest zaangażowany i aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest kreatywny w działaniu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/9_K01jest przygotowany do uczenia się prze całe życie doskonaląc nabytą wiedze i umiejętności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-2kształtowanie umiejętności identyfikacji i oceny obszarów controllingu
C-1zapoznanie studentów z koncepcją i narzędziami controllingu logistycznego
Treści programoweT-W-5Diagnostyka efektywności ekonomicznej działań logistycznych przedsiębiorstw
T-W-1Znaczenie, zakres i zadania controllingu
T-W-7Metodyka wdrażania controllingu w przedsiębiorstwach
T-K-3Narzędzia controllingu logistycznego i ich baza informacyjna
Metody nauczaniaM-3metody aktywizujące: metoda przypadków,
M-1Metody podające: wykład informacyjny, opis, wyjaśnienie
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: test zaliczeniowy weryfikujący zagadnienia poruszane na wykładach
S-3Ocena podsumowująca: opracowane rozwiązanie podanego ćwiczenia sytuacyjnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Prezentuje dostateczny poziom umiejętności identyfikacji i oceny obszarów controllingu logistyki, wykazuje problemy w sposobie charakteryzowania koncepcji i narzędzi controllingu logistyki, postawione w trakcie zajęć problemy spostrzega i rozwiązuje po ukierunkowaniu przez prowadzącego, ogranicza się wyłącznie do realizacji poleceń
3,5
4,0
4,5
5,0