Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Metody ilościowe w logistyce:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody ilościowe w logistyce
Specjalność Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Agnieszka Barczak <agnieszka.barczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK5 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość podstawowych zagadnień matematycznych
W-2znajomość obsługi komputera
W-3znajomość podstawowych zagadnień z logistyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1W ramach przedmiotu zostaną przedstawione wybrane metody ilościowe oraz ich praktyczne zastosowanie w zarządzaniu logistycznym.
C-2Podstawowym celem nauczania jest wypracowanie umiejętności tworzenia modeli wspomagających podejmowanie decyzji. Dotyczą one przede wszystkim zapasów, ich dystrybucji i magazynowania, jak również modelowania procesów produkcyjnych.
C-3Przedmiot będzie miał na celu przedstawienie i zastosowanie algorytmów, najbardziej pomocnych w praktycznym zarządzaniu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Możliwości wykorzystania metod ilościowych w logistyce1
T-K-2Kontrola przyjmowanych zamówień. Synchronizacja planu produkcji z dystrybucją zapasów (algorytm Wagnera i Withina)2
T-K-3Sieci dystrybucji i metody ich optymalizacji2
T-K-4Maksymalizacja przepływów produktów (algorytm Forda i Fulkersona)2
T-K-5Planowanie produkcji - algorytm Bellmana2
T-K-6Metody przypisywania lokalizacji magazynów dystrybucyjnych2
T-K-7Metody przypisywania położenia miejsc produkcyjnych2
T-K-8Zadania bazy transportowej i ich optymalizacja2
15
wykłady
T-W-1Możliwości wykorzystania metod ilościowych w logistyce1
T-W-2Kontrola przyjmowanych zamówień. Synchronizacja planu produkcji z dystrybucją zapasów (algorytm Wagnera i Withina)2
T-W-3Sieci dystrybucji i metody ich optymalizacji2
T-W-4Maksymalizacja przepływów produktów (algorytm Forda i Fulkersona)2
T-W-5Planowanie produkcji - algorytm Bellmana2
T-W-6Metody przypisywania lokalizacji magazynów dystrybucyjnych2
T-W-7Metody przypisywania położenia miejsc produkcyjnych2
T-W-8Zadania bazy transportowej i ich optymalizacja2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1uczestnictwo w zajęciach15
A-K-2Studenci zapoznają się z przedstawioną tematyką i wyjaśniają ewentualne niejasności5
A-K-3Studenci we własnym zakresie uzupełniają wiedzę, wykorzystując w tym celu wskazaną literaturę przedmiotu10
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studenci zapoznają się z przedstawioną tematyką i wyjaśniają ewentualne niejasności5
A-W-3Studenci we własnym zakresie uzupełniają wiedzę, wykorzystując w tym celu wskazaną literaturę przedmiotu10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: opis, objaśnienie
M-2Metody problemowe: wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Student otrzyma problem związany z praktyką logistyczną do samodzielnego rozwiązania i opracowania. Przygotowane przez siebie rozwiązania problemu przedstawi na forum grupy w formie 10 minutowej prezentacji. Warukiem przystąpienia do zaliczenia jest obecność na zajęciach konwersatoryjnych i laboratoryjnych, chyba że nieobecność jest usprawiedliwiona.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/6_W01
Student zna metody i narzędzia pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji danych
Z_1A_W07S1A_W06C-1, C-2, C-3T-K-1M-1, M-2, M-3S-1
Z_1A_D6/6_W02
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu logistycznym.
Z_1A_W08S1A_W06C-1, C-2, C-3T-K-1, T-K-2, T-K-3, T-K-4, T-K-5, T-K-6, T-K-7, T-K-8M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/6_U01
Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania procesów związanych z zarządzaniem logistycznym w przedsiębiorstwie
Z_1A_U11S1A_U03, S1A_U07C-1, C-2, C-3T-K-1, T-K-2, T-K-3, T-K-4, T-K-5, T-K-6, T-K-7, T-K-8M-1, M-2, M-3S-1
Z_1A_D6/6_U02
Student analizuje wskazane rozwiązania konkretnych problemów logistycznych i na bazie posiadanej wiedzy wskazuje odpowiednie rozwiązania opracowywanego problemu
Z_1A_U14S1A_U03C-1, C-2, C-3T-K-1, T-K-2, T-K-3, T-K-4, T-K-5, T-K-6, T-K-7, T-K-8M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/6_K01
Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z podejmowaniem decyzji na stanowiskach pracy związanych z logistyką
Z_1A_K04S1A_K04C-1, C-2, C-3T-K-1, T-K-2, T-K-3, T-K-4, T-K-5, T-K-6, T-K-7, T-K-8M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/6_W01
Student zna metody i narzędzia pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji danych
2,0Student nie potrafi opracować problemu logistycznego z wykorzystaniem komputera
3,0Student potrafi opracować problem logistyczny z wykorzystaniem komputera w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi opracować problem logistyczny z wykorzystaniem komputera w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student potrafi opracować problem logistyczny z wykorzystaniem komputera w stopniu dobrym
4,5Student potrafi opracować problem logistyczny z wykorzystaniem komputera w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student potrafi opracować problem logistyczny z wykorzystaniem komputera w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_D6/6_W02
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu logistycznym.
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu metod ilościowych i możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu logistycznym
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu logistycznym na poziomie dostatecznym
3,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu logistycznym na poziomie więcej niż dostatecznym
4,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu logistycznym na poziomie dobrym
4,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu logistycznym na poziomie więcej niż dobrym
5,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu logistycznym na poziomie bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/6_U01
Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania procesów związanych z zarządzaniem logistycznym w przedsiębiorstwie
2,0Student nie potrafi zastosować wiedzy teoretycznej i pozyskiwać danych do analizowania procesów związanych z zarządzaniem logistycznym w przedsiębiorstwie
3,0Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania procesów związanych z zarządzaniem logistycznym w przedsiębiorstwie w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania procesów związanych z zarządzaniem logistycznym w przedsiębiorstwie w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania procesów związanych z zarządzaniem logistycznym w przedsiębiorstwie w stopniu dobrym
4,5Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania procesów związanych z zarządzaniem logistycznym w przedsiębiorstwie w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania procesów związanych z zarządzaniem logistycznym w przedsiębiorstwie w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_D6/6_U02
Student analizuje wskazane rozwiązania konkretnych problemów logistycznych i na bazie posiadanej wiedzy wskazuje odpowiednie rozwiązania opracowywanego problemu
2,0Student nie potrafi analizować wskazanych rozwiązań konkretnych problemów logistycznych i na bazie posiadanej wiedzy nie potrafi wskazywać odpowiednich rozwiązań opracowywanego problemu
3,0Student potrafi analizować wskazane rozwiązania konkretnych problemów logistycznych i na bazie posiadanej wiedzy potrafi wskazywać odpowiednie rozwiązania opracowywanego problemu. Umiejętności te opanował w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi analizować wskazane rozwiązania konkretnych problemów logistycznych i na bazie posiadanej wiedzy potrafi wskazywać odpowiednie rozwiązania opracowywanego problemu. Umiejętności te opanował w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student potrafi analizować wskazane rozwiązania konkretnych problemów logistycznych i na bazie posiadanej wiedzy potrafi wskazywać odpowiednie rozwiązania opracowywanego problemu. Umiejętności te opanował w stopniu dobrym
4,5Student potrafi analizować wskazane rozwiązania konkretnych problemów logistycznych i na bazie posiadanej wiedzy potrafi wskazywać odpowiednie rozwiązania opracowywanego problemu. Umiejętności te opanował w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student potrafi analizować wskazane rozwiązania konkretnych problemów logistycznych i na bazie posiadanej wiedzy potrafi wskazywać odpowiednie rozwiązania opracowywanego problemu. Umiejętności te opanował w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/6_K01
Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z podejmowaniem decyzji na stanowiskach pracy związanych z logistyką
2,0Student nieprawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z podejmowaniem decyzji na stanowiskach pracy związanych z logistyką
3,0Student w stopniu dostatecznym identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z podejmowaniem decyzji na stanowiskach pracy związanych z logistyką
3,5Student w stopniu więcej niż dostatecznym identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z podejmowaniem decyzji na stanowiskach pracy związanych z logistyką
4,0Student w stopniu dobrym identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z podejmowaniem decyzji na stanowiskach pracy związanych z logistyką
4,5Student w stopniu więcej niż dobrym identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z podejmowaniem decyzji na stanowiskach pracy związanych z logistyką
5,0Student w stopniu bardzo dobrym identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z podejmowaniem decyzji na stanowiskach pracy związanych z logistyką

Literatura podstawowa

  1. Dembińska-Cyran I., Gubała M., Podstawy zarządzania transportem w przykładach, Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2005
  2. Krawczyk S., Metody ilościowe w logistyce przedsiębiorstwa, C.H. BECK, Warszawa, 2001
  3. Krawczyk S., Metody ilościowe w planowaniu działalności przedsiębiorstwa, C.H. BECK, Warszawa, 2001
  4. Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2005
  5. Waters D., Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, PWN, Warszawa, 2001

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Możliwości wykorzystania metod ilościowych w logistyce1
T-K-2Kontrola przyjmowanych zamówień. Synchronizacja planu produkcji z dystrybucją zapasów (algorytm Wagnera i Withina)2
T-K-3Sieci dystrybucji i metody ich optymalizacji2
T-K-4Maksymalizacja przepływów produktów (algorytm Forda i Fulkersona)2
T-K-5Planowanie produkcji - algorytm Bellmana2
T-K-6Metody przypisywania lokalizacji magazynów dystrybucyjnych2
T-K-7Metody przypisywania położenia miejsc produkcyjnych2
T-K-8Zadania bazy transportowej i ich optymalizacja2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Możliwości wykorzystania metod ilościowych w logistyce1
T-W-2Kontrola przyjmowanych zamówień. Synchronizacja planu produkcji z dystrybucją zapasów (algorytm Wagnera i Withina)2
T-W-3Sieci dystrybucji i metody ich optymalizacji2
T-W-4Maksymalizacja przepływów produktów (algorytm Forda i Fulkersona)2
T-W-5Planowanie produkcji - algorytm Bellmana2
T-W-6Metody przypisywania lokalizacji magazynów dystrybucyjnych2
T-W-7Metody przypisywania położenia miejsc produkcyjnych2
T-W-8Zadania bazy transportowej i ich optymalizacja2
15

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1uczestnictwo w zajęciach15
A-K-2Studenci zapoznają się z przedstawioną tematyką i wyjaśniają ewentualne niejasności5
A-K-3Studenci we własnym zakresie uzupełniają wiedzę, wykorzystując w tym celu wskazaną literaturę przedmiotu10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studenci zapoznają się z przedstawioną tematyką i wyjaśniają ewentualne niejasności5
A-W-3Studenci we własnym zakresie uzupełniają wiedzę, wykorzystując w tym celu wskazaną literaturę przedmiotu10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/6_W01Student zna metody i narzędzia pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji danych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1W ramach przedmiotu zostaną przedstawione wybrane metody ilościowe oraz ich praktyczne zastosowanie w zarządzaniu logistycznym.
C-2Podstawowym celem nauczania jest wypracowanie umiejętności tworzenia modeli wspomagających podejmowanie decyzji. Dotyczą one przede wszystkim zapasów, ich dystrybucji i magazynowania, jak również modelowania procesów produkcyjnych.
C-3Przedmiot będzie miał na celu przedstawienie i zastosowanie algorytmów, najbardziej pomocnych w praktycznym zarządzaniu.
Treści programoweT-K-1Możliwości wykorzystania metod ilościowych w logistyce
Metody nauczaniaM-1Metody podające: opis, objaśnienie
M-2Metody problemowe: wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Student otrzyma problem związany z praktyką logistyczną do samodzielnego rozwiązania i opracowania. Przygotowane przez siebie rozwiązania problemu przedstawi na forum grupy w formie 10 minutowej prezentacji. Warukiem przystąpienia do zaliczenia jest obecność na zajęciach konwersatoryjnych i laboratoryjnych, chyba że nieobecność jest usprawiedliwiona.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi opracować problemu logistycznego z wykorzystaniem komputera
3,0Student potrafi opracować problem logistyczny z wykorzystaniem komputera w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi opracować problem logistyczny z wykorzystaniem komputera w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student potrafi opracować problem logistyczny z wykorzystaniem komputera w stopniu dobrym
4,5Student potrafi opracować problem logistyczny z wykorzystaniem komputera w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student potrafi opracować problem logistyczny z wykorzystaniem komputera w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/6_W02Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu logistycznym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1W ramach przedmiotu zostaną przedstawione wybrane metody ilościowe oraz ich praktyczne zastosowanie w zarządzaniu logistycznym.
C-2Podstawowym celem nauczania jest wypracowanie umiejętności tworzenia modeli wspomagających podejmowanie decyzji. Dotyczą one przede wszystkim zapasów, ich dystrybucji i magazynowania, jak również modelowania procesów produkcyjnych.
C-3Przedmiot będzie miał na celu przedstawienie i zastosowanie algorytmów, najbardziej pomocnych w praktycznym zarządzaniu.
Treści programoweT-K-1Możliwości wykorzystania metod ilościowych w logistyce
T-K-2Kontrola przyjmowanych zamówień. Synchronizacja planu produkcji z dystrybucją zapasów (algorytm Wagnera i Withina)
T-K-3Sieci dystrybucji i metody ich optymalizacji
T-K-4Maksymalizacja przepływów produktów (algorytm Forda i Fulkersona)
T-K-5Planowanie produkcji - algorytm Bellmana
T-K-6Metody przypisywania lokalizacji magazynów dystrybucyjnych
T-K-7Metody przypisywania położenia miejsc produkcyjnych
T-K-8Zadania bazy transportowej i ich optymalizacja
Metody nauczaniaM-1Metody podające: opis, objaśnienie
M-2Metody problemowe: wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Student otrzyma problem związany z praktyką logistyczną do samodzielnego rozwiązania i opracowania. Przygotowane przez siebie rozwiązania problemu przedstawi na forum grupy w formie 10 minutowej prezentacji. Warukiem przystąpienia do zaliczenia jest obecność na zajęciach konwersatoryjnych i laboratoryjnych, chyba że nieobecność jest usprawiedliwiona.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu metod ilościowych i możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu logistycznym
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu logistycznym na poziomie dostatecznym
3,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu logistycznym na poziomie więcej niż dostatecznym
4,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu logistycznym na poziomie dobrym
4,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu logistycznym na poziomie więcej niż dobrym
5,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu logistycznym na poziomie bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/6_U01Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania procesów związanych z zarządzaniem logistycznym w przedsiębiorstwie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
Cel przedmiotuC-1W ramach przedmiotu zostaną przedstawione wybrane metody ilościowe oraz ich praktyczne zastosowanie w zarządzaniu logistycznym.
C-2Podstawowym celem nauczania jest wypracowanie umiejętności tworzenia modeli wspomagających podejmowanie decyzji. Dotyczą one przede wszystkim zapasów, ich dystrybucji i magazynowania, jak również modelowania procesów produkcyjnych.
C-3Przedmiot będzie miał na celu przedstawienie i zastosowanie algorytmów, najbardziej pomocnych w praktycznym zarządzaniu.
Treści programoweT-K-1Możliwości wykorzystania metod ilościowych w logistyce
T-K-2Kontrola przyjmowanych zamówień. Synchronizacja planu produkcji z dystrybucją zapasów (algorytm Wagnera i Withina)
T-K-3Sieci dystrybucji i metody ich optymalizacji
T-K-4Maksymalizacja przepływów produktów (algorytm Forda i Fulkersona)
T-K-5Planowanie produkcji - algorytm Bellmana
T-K-6Metody przypisywania lokalizacji magazynów dystrybucyjnych
T-K-7Metody przypisywania położenia miejsc produkcyjnych
T-K-8Zadania bazy transportowej i ich optymalizacja
Metody nauczaniaM-1Metody podające: opis, objaśnienie
M-2Metody problemowe: wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Student otrzyma problem związany z praktyką logistyczną do samodzielnego rozwiązania i opracowania. Przygotowane przez siebie rozwiązania problemu przedstawi na forum grupy w formie 10 minutowej prezentacji. Warukiem przystąpienia do zaliczenia jest obecność na zajęciach konwersatoryjnych i laboratoryjnych, chyba że nieobecność jest usprawiedliwiona.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zastosować wiedzy teoretycznej i pozyskiwać danych do analizowania procesów związanych z zarządzaniem logistycznym w przedsiębiorstwie
3,0Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania procesów związanych z zarządzaniem logistycznym w przedsiębiorstwie w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania procesów związanych z zarządzaniem logistycznym w przedsiębiorstwie w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania procesów związanych z zarządzaniem logistycznym w przedsiębiorstwie w stopniu dobrym
4,5Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania procesów związanych z zarządzaniem logistycznym w przedsiębiorstwie w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania procesów związanych z zarządzaniem logistycznym w przedsiębiorstwie w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/6_U02Student analizuje wskazane rozwiązania konkretnych problemów logistycznych i na bazie posiadanej wiedzy wskazuje odpowiednie rozwiązania opracowywanego problemu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1W ramach przedmiotu zostaną przedstawione wybrane metody ilościowe oraz ich praktyczne zastosowanie w zarządzaniu logistycznym.
C-2Podstawowym celem nauczania jest wypracowanie umiejętności tworzenia modeli wspomagających podejmowanie decyzji. Dotyczą one przede wszystkim zapasów, ich dystrybucji i magazynowania, jak również modelowania procesów produkcyjnych.
C-3Przedmiot będzie miał na celu przedstawienie i zastosowanie algorytmów, najbardziej pomocnych w praktycznym zarządzaniu.
Treści programoweT-K-1Możliwości wykorzystania metod ilościowych w logistyce
T-K-2Kontrola przyjmowanych zamówień. Synchronizacja planu produkcji z dystrybucją zapasów (algorytm Wagnera i Withina)
T-K-3Sieci dystrybucji i metody ich optymalizacji
T-K-4Maksymalizacja przepływów produktów (algorytm Forda i Fulkersona)
T-K-5Planowanie produkcji - algorytm Bellmana
T-K-6Metody przypisywania lokalizacji magazynów dystrybucyjnych
T-K-7Metody przypisywania położenia miejsc produkcyjnych
T-K-8Zadania bazy transportowej i ich optymalizacja
Metody nauczaniaM-1Metody podające: opis, objaśnienie
M-2Metody problemowe: wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Student otrzyma problem związany z praktyką logistyczną do samodzielnego rozwiązania i opracowania. Przygotowane przez siebie rozwiązania problemu przedstawi na forum grupy w formie 10 minutowej prezentacji. Warukiem przystąpienia do zaliczenia jest obecność na zajęciach konwersatoryjnych i laboratoryjnych, chyba że nieobecność jest usprawiedliwiona.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi analizować wskazanych rozwiązań konkretnych problemów logistycznych i na bazie posiadanej wiedzy nie potrafi wskazywać odpowiednich rozwiązań opracowywanego problemu
3,0Student potrafi analizować wskazane rozwiązania konkretnych problemów logistycznych i na bazie posiadanej wiedzy potrafi wskazywać odpowiednie rozwiązania opracowywanego problemu. Umiejętności te opanował w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi analizować wskazane rozwiązania konkretnych problemów logistycznych i na bazie posiadanej wiedzy potrafi wskazywać odpowiednie rozwiązania opracowywanego problemu. Umiejętności te opanował w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student potrafi analizować wskazane rozwiązania konkretnych problemów logistycznych i na bazie posiadanej wiedzy potrafi wskazywać odpowiednie rozwiązania opracowywanego problemu. Umiejętności te opanował w stopniu dobrym
4,5Student potrafi analizować wskazane rozwiązania konkretnych problemów logistycznych i na bazie posiadanej wiedzy potrafi wskazywać odpowiednie rozwiązania opracowywanego problemu. Umiejętności te opanował w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student potrafi analizować wskazane rozwiązania konkretnych problemów logistycznych i na bazie posiadanej wiedzy potrafi wskazywać odpowiednie rozwiązania opracowywanego problemu. Umiejętności te opanował w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/6_K01Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z podejmowaniem decyzji na stanowiskach pracy związanych z logistyką
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-1W ramach przedmiotu zostaną przedstawione wybrane metody ilościowe oraz ich praktyczne zastosowanie w zarządzaniu logistycznym.
C-2Podstawowym celem nauczania jest wypracowanie umiejętności tworzenia modeli wspomagających podejmowanie decyzji. Dotyczą one przede wszystkim zapasów, ich dystrybucji i magazynowania, jak również modelowania procesów produkcyjnych.
C-3Przedmiot będzie miał na celu przedstawienie i zastosowanie algorytmów, najbardziej pomocnych w praktycznym zarządzaniu.
Treści programoweT-K-1Możliwości wykorzystania metod ilościowych w logistyce
T-K-2Kontrola przyjmowanych zamówień. Synchronizacja planu produkcji z dystrybucją zapasów (algorytm Wagnera i Withina)
T-K-3Sieci dystrybucji i metody ich optymalizacji
T-K-4Maksymalizacja przepływów produktów (algorytm Forda i Fulkersona)
T-K-5Planowanie produkcji - algorytm Bellmana
T-K-6Metody przypisywania lokalizacji magazynów dystrybucyjnych
T-K-7Metody przypisywania położenia miejsc produkcyjnych
T-K-8Zadania bazy transportowej i ich optymalizacja
Metody nauczaniaM-1Metody podające: opis, objaśnienie
M-2Metody problemowe: wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Student otrzyma problem związany z praktyką logistyczną do samodzielnego rozwiązania i opracowania. Przygotowane przez siebie rozwiązania problemu przedstawi na forum grupy w formie 10 minutowej prezentacji. Warukiem przystąpienia do zaliczenia jest obecność na zajęciach konwersatoryjnych i laboratoryjnych, chyba że nieobecność jest usprawiedliwiona.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nieprawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z podejmowaniem decyzji na stanowiskach pracy związanych z logistyką
3,0Student w stopniu dostatecznym identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z podejmowaniem decyzji na stanowiskach pracy związanych z logistyką
3,5Student w stopniu więcej niż dostatecznym identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z podejmowaniem decyzji na stanowiskach pracy związanych z logistyką
4,0Student w stopniu dobrym identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z podejmowaniem decyzji na stanowiskach pracy związanych z logistyką
4,5Student w stopniu więcej niż dobrym identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z podejmowaniem decyzji na stanowiskach pracy związanych z logistyką
5,0Student w stopniu bardzo dobrym identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z podejmowaniem decyzji na stanowiskach pracy związanych z logistyką