Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Statystyka w biznesie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Statystyka w biznesie
Specjalność Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Jednostka prowadząca Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Mongiało <Zbigniew.Mongialo@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Sompolska-Rzechuła <Agnieszka.Sompolska-Rzechula@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL4 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagania w zakresie wiedzy: znajomość matematyki z zakresu szkoły wyższej, statystyki opisowej oraz zagadnień ekonomicznych
W-2Wymagania w zakresie umiejetosci: student potrafi wykonywać operacje matematyczne, obliczać i interpretoawać miary poznane w ramach statystyki opisowej, posługiwac sie arkuszem kalkulacyjnym Excel oraz wybranymi pakietami statystycznymi (Statgraphics i Statistica)
W-3Wymagania w zakresie kompetencji: student potrafi pracować w grupie oraz samodzielnie opracowywać informacje na wskazany temat oraz formułować wnioski

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie wiedzy w zakresie organizacji i stosowania metod ilościowych w biznesie
C-2Przeprowadzenia analizy opisowej na podstawie danych statystycznych, analizowanie problemów metodami wnioskowania statystycznego, wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel i programów statystycznych: Statgraphics i Statistica w biznesie

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wszechstronna analiza porównawcza struktury (opis statystyczny) z wykorzystaniem programów komputerowych (różne możliwości obliczeń, wykresy statystyczne)6
T-L-2Analiza regresji – metoda analizy wariancji oraz metody opisu w zakresie regresji liniowej a także nieliniowej6
T-L-3Analiza korelacji zmiennych – miary zależności liniowej i nieliniowej oraz miary korelacji zmiennych jakościowych6
T-L-4Indeksy statystyczne proste i agregatowe (indeksy łańcuchowe, przeciętne tempo zmian, formuły standaryzacyjne: Paaschego, Laspeyresa, Fishera)6
T-L-5Liniowe i nieliniowe modele trendu6
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych30
A-L-2Przygotowanie do zajęć15
A-L-3Studiowanie literatury15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego oraz wybranych programów komputerowych (Statgraphics, Statisica), polegające na wykorzystaniu narzędzi statystycznych, grupowo lub indywidualnie, w rozwiazywaniu problemów biznesowych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdziany na poczatku zajeć, motywujące studentów do przygotowania na kolejne ćwiczenia
S-2Ocena formująca: Kolokwium polegajace na samodzielnym rozwiazaniu zadań problemowych z wykorzystaniem do obliczen arkusza kalkulacyjnego EXCEL i programów komputerowych: Statgraphics i Statistica
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczen laboratoryjnych na podstawie oceny z kolokwium oraz sprawdzianów, sprawdzających umiejetność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania narzędzi jakimi są program komputerowy Statistica i Statgrphics

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/4_W01
posiada wiedzę w zakresie organizacji i stosowania metod ilosciowych w biznesie
Z_1A_W01, Z_1A_W08S1A_W01, S1A_W06C-1, C-2T-L-2, T-L-1, T-L-3, T-L-5, T-L-4M-1S-1, S-3
Z_1A_D6/4_W02
zna popularne pakiety statystyczne i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania problemów biznesowych
Z_1A_W09, Z_1A_W15, Z_1A_W08, Z_1A_W01, Z_1A_W04, Z_1A_W06S1A_W01, S1A_W03, S1A_W05, S1A_W06, S1A_W11C-1, C-2T-L-2, T-L-5, T-L-1, T-L-4, T-L-3M-1S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/4_U01
potrafi przeprowadzić analizę opisową na podstawie danych statystycznych
Z_1A_U01, Z_1A_U11S1A_U01, S1A_U03, S1A_U07C-1, C-2T-L-5, T-L-2, T-L-1, T-L-4, T-L-3M-1S-1, S-3
Z_1A_D6/4_U02
potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel i programy statystycznych: Statgraphics i Statistica w biznesie
Z_1A_U01, Z_1A_U03, Z_1A_U08, Z_1A_U09, Z_1A_U11, Z_1A_U12, Z_1A_U14, Z_1A_U15, Z_1A_U18, Z_1A_U20S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U09, S1A_U11C-1, C-2T-L-3, T-L-1, T-L-4, T-L-5, T-L-2M-1S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/4_K01
opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej
Z_1A_K01, Z_1A_K02, Z_1A_K03, Z_1A_K05, Z_1A_K06, Z_1A_K09S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K05, S1A_K06, S1A_K07C-2, C-1T-L-4, T-L-3, T-L-2, T-L-1M-1S-3, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/4_W01
posiada wiedzę w zakresie organizacji i stosowania metod ilosciowych w biznesie
2,0nie posiada wiedzy w zakresie organizacji i stosowania metod ilościowych w biznesie
3,0posiada wiedzę w wąskim zakresie o organizacji i stosowaniu metod ilościowych w biznesie
3,5posiada wiedzę w wąskim zakresie o organizacji i stosowaniu metod ilościowych w biznesie i potrafi wskazać, przy pomocy nauczyciela, przykłady jej zastosowania
4,0posiada wiedzę w zakresie organizacji i stosowaniu metod ilościowych w biznesie i potrafi wskazać, przy pomocy nauczyciela, przykłady jej zastosowania
4,5posiada wiedzę w zakresie organizacji i stosowaniu metod ilościowych w biznesie i potrafi wskazać, przykłady jej zastosowania
5,0posiada wiedzę w zakresie organizacji i stosowaniu metod ilościowych w biznesie i potrafi samodzielnie zastosować ją do analizy zjawisk biznesowych
Z_1A_D6/4_W02
zna popularne pakiety statystyczne i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania problemów biznesowych
2,0nie zna pakietów statystycznych i nie wie w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania zadań o problematyce społeczno-ekonomicznej
3,0poprawnie zna kilka modułów poznanych pakietów statystycznych i wie (z pomocą prowadzącego zajęcia) w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania zadań o problematyce społeczno-ekonomicznej
3,5zna wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych i wie (z pomocą prowadzącego zajęcia) w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania (wskazanych przez prowadzącego zajęcia) zadań o problematyce społeczno-ekonomicznej
4,0zna wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych i wie w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania (wskazanych przez prowadzącego zajęcia) zadań o problematyce społeczno-ekonomicznej
4,5zna wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych i wie w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania samodzielnie zaproponowanych zadań o problematyce społeczno-ekonomicznej
5,0potrafi samodzielnie zaproponować zastosowanie odpowiednich narzędzi statystycznych, umie ocenić ich przydatność do badania prawidłowości w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk społeczno-gospodarczych, zjawisk społeczno-gospodarczych, wie jak posługiwać się wszystkimi modułami poznanych pakietów statystycznych

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/4_U01
potrafi przeprowadzić analizę opisową na podstawie danych statystycznych
2,0nie potrafi przeprowadzić analizy opisowej na podstawie danych statystycznych
3,0potrafi przeprowadzić, przy pomocy nauczyciela, analizę opisową na podstawie danych statystycznych
3,5potrafi przeprowadzić, przy pomocy nauczyciela, analizę opisową na podstawie danych statystycznych i dokonać interpretacji otrzymanych wyników
4,0potrafi przeprowadzić, analizę opisową na podstawie danych statystycznych i dokonać interpretacji otrzymanych wyników
4,5potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę opisową na podstawie danych statystycznych i dokonać interpretacji otrzymanych wyników, wskazać przykłady o charakterze biznesowym
5,0potrafi bezbłędnie przeprowadzić analizę opisową na podstawie danych statystycznych i dokonać interpretacji otrzymanych wyników i dokonać interpretacji otrzymanych wyników, wskazać przykłady o charakterze biznesowym
Z_1A_D6/4_U02
potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel i programy statystycznych: Statgraphics i Statistica w biznesie
2,0nie potrafi wykorzystać arkusza kalkulacyjnego Excel i programów statystycznych: Statgraphics i Statistica w biznesie
3,0potrafi, przy pomocy nauczyciela, wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel i niektóre elementy programów statystycznych: Statgraphics i Statistica w biznesie
3,5potrafi, przy pomocy nauczyciela, wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel i większość elementów programów statystycznych: Statgraphics i Statistica w biznesie
4,0potrafi samodzielnie wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel i większość elementów programów statystycznych: Statgraphics i Statistica w biznesie
4,5potrafi wykorzystać samodzielnie arkusz kalkulacyjny Excel i programy statystycznych: Statgraphics i Statistica w biznesie
5,0potrafi bezbłędnie wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel i programy statystycznych: Statgraphics i Statistica w biznesie

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/4_K01
opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej
2,0nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej
3,0potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie biznesowe, a przy pomocy nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy
3,5potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie biznesowe i zorganizować grupowy projekt badawczy
4,0opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników
5,0opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych

Literatura podstawowa

  1. Luszniewicz Andrzej, Statystyka w biznesie, laboratoria komputerowe, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa, 2002
  2. Krawczak I. , Bąk K. , Łukasik M. , Najechalski P. , Nowak Z. , Olech-Piasecka W. , Pułaska-Turyna B., Statystyka w biznesie. Zastosowanie narzędzi Excel, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Sompolska-Rzechuła Agnieszka (red.), Statystyka z pakietem Statgraphics 5.0, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, 2007

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wszechstronna analiza porównawcza struktury (opis statystyczny) z wykorzystaniem programów komputerowych (różne możliwości obliczeń, wykresy statystyczne)6
T-L-2Analiza regresji – metoda analizy wariancji oraz metody opisu w zakresie regresji liniowej a także nieliniowej6
T-L-3Analiza korelacji zmiennych – miary zależności liniowej i nieliniowej oraz miary korelacji zmiennych jakościowych6
T-L-4Indeksy statystyczne proste i agregatowe (indeksy łańcuchowe, przeciętne tempo zmian, formuły standaryzacyjne: Paaschego, Laspeyresa, Fishera)6
T-L-5Liniowe i nieliniowe modele trendu6
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych30
A-L-2Przygotowanie do zajęć15
A-L-3Studiowanie literatury15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/4_W01posiada wiedzę w zakresie organizacji i stosowania metod ilosciowych w biznesie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy w zakresie organizacji i stosowania metod ilościowych w biznesie
C-2Przeprowadzenia analizy opisowej na podstawie danych statystycznych, analizowanie problemów metodami wnioskowania statystycznego, wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel i programów statystycznych: Statgraphics i Statistica w biznesie
Treści programoweT-L-2Analiza regresji – metoda analizy wariancji oraz metody opisu w zakresie regresji liniowej a także nieliniowej
T-L-1Wszechstronna analiza porównawcza struktury (opis statystyczny) z wykorzystaniem programów komputerowych (różne możliwości obliczeń, wykresy statystyczne)
T-L-3Analiza korelacji zmiennych – miary zależności liniowej i nieliniowej oraz miary korelacji zmiennych jakościowych
T-L-5Liniowe i nieliniowe modele trendu
T-L-4Indeksy statystyczne proste i agregatowe (indeksy łańcuchowe, przeciętne tempo zmian, formuły standaryzacyjne: Paaschego, Laspeyresa, Fishera)
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego oraz wybranych programów komputerowych (Statgraphics, Statisica), polegające na wykorzystaniu narzędzi statystycznych, grupowo lub indywidualnie, w rozwiazywaniu problemów biznesowych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdziany na poczatku zajeć, motywujące studentów do przygotowania na kolejne ćwiczenia
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczen laboratoryjnych na podstawie oceny z kolokwium oraz sprawdzianów, sprawdzających umiejetność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania narzędzi jakimi są program komputerowy Statistica i Statgrphics
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie posiada wiedzy w zakresie organizacji i stosowania metod ilościowych w biznesie
3,0posiada wiedzę w wąskim zakresie o organizacji i stosowaniu metod ilościowych w biznesie
3,5posiada wiedzę w wąskim zakresie o organizacji i stosowaniu metod ilościowych w biznesie i potrafi wskazać, przy pomocy nauczyciela, przykłady jej zastosowania
4,0posiada wiedzę w zakresie organizacji i stosowaniu metod ilościowych w biznesie i potrafi wskazać, przy pomocy nauczyciela, przykłady jej zastosowania
4,5posiada wiedzę w zakresie organizacji i stosowaniu metod ilościowych w biznesie i potrafi wskazać, przykłady jej zastosowania
5,0posiada wiedzę w zakresie organizacji i stosowaniu metod ilościowych w biznesie i potrafi samodzielnie zastosować ją do analizy zjawisk biznesowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/4_W02zna popularne pakiety statystyczne i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania problemów biznesowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy w zakresie organizacji i stosowania metod ilościowych w biznesie
C-2Przeprowadzenia analizy opisowej na podstawie danych statystycznych, analizowanie problemów metodami wnioskowania statystycznego, wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel i programów statystycznych: Statgraphics i Statistica w biznesie
Treści programoweT-L-2Analiza regresji – metoda analizy wariancji oraz metody opisu w zakresie regresji liniowej a także nieliniowej
T-L-5Liniowe i nieliniowe modele trendu
T-L-1Wszechstronna analiza porównawcza struktury (opis statystyczny) z wykorzystaniem programów komputerowych (różne możliwości obliczeń, wykresy statystyczne)
T-L-4Indeksy statystyczne proste i agregatowe (indeksy łańcuchowe, przeciętne tempo zmian, formuły standaryzacyjne: Paaschego, Laspeyresa, Fishera)
T-L-3Analiza korelacji zmiennych – miary zależności liniowej i nieliniowej oraz miary korelacji zmiennych jakościowych
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego oraz wybranych programów komputerowych (Statgraphics, Statisica), polegające na wykorzystaniu narzędzi statystycznych, grupowo lub indywidualnie, w rozwiazywaniu problemów biznesowych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Kolokwium polegajace na samodzielnym rozwiazaniu zadań problemowych z wykorzystaniem do obliczen arkusza kalkulacyjnego EXCEL i programów komputerowych: Statgraphics i Statistica
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczen laboratoryjnych na podstawie oceny z kolokwium oraz sprawdzianów, sprawdzających umiejetność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania narzędzi jakimi są program komputerowy Statistica i Statgrphics
S-1Ocena formująca: Sprawdziany na poczatku zajeć, motywujące studentów do przygotowania na kolejne ćwiczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie zna pakietów statystycznych i nie wie w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania zadań o problematyce społeczno-ekonomicznej
3,0poprawnie zna kilka modułów poznanych pakietów statystycznych i wie (z pomocą prowadzącego zajęcia) w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania zadań o problematyce społeczno-ekonomicznej
3,5zna wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych i wie (z pomocą prowadzącego zajęcia) w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania (wskazanych przez prowadzącego zajęcia) zadań o problematyce społeczno-ekonomicznej
4,0zna wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych i wie w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania (wskazanych przez prowadzącego zajęcia) zadań o problematyce społeczno-ekonomicznej
4,5zna wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych i wie w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania samodzielnie zaproponowanych zadań o problematyce społeczno-ekonomicznej
5,0potrafi samodzielnie zaproponować zastosowanie odpowiednich narzędzi statystycznych, umie ocenić ich przydatność do badania prawidłowości w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk społeczno-gospodarczych, zjawisk społeczno-gospodarczych, wie jak posługiwać się wszystkimi modułami poznanych pakietów statystycznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/4_U01potrafi przeprowadzić analizę opisową na podstawie danych statystycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy w zakresie organizacji i stosowania metod ilościowych w biznesie
C-2Przeprowadzenia analizy opisowej na podstawie danych statystycznych, analizowanie problemów metodami wnioskowania statystycznego, wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel i programów statystycznych: Statgraphics i Statistica w biznesie
Treści programoweT-L-5Liniowe i nieliniowe modele trendu
T-L-2Analiza regresji – metoda analizy wariancji oraz metody opisu w zakresie regresji liniowej a także nieliniowej
T-L-1Wszechstronna analiza porównawcza struktury (opis statystyczny) z wykorzystaniem programów komputerowych (różne możliwości obliczeń, wykresy statystyczne)
T-L-4Indeksy statystyczne proste i agregatowe (indeksy łańcuchowe, przeciętne tempo zmian, formuły standaryzacyjne: Paaschego, Laspeyresa, Fishera)
T-L-3Analiza korelacji zmiennych – miary zależności liniowej i nieliniowej oraz miary korelacji zmiennych jakościowych
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego oraz wybranych programów komputerowych (Statgraphics, Statisica), polegające na wykorzystaniu narzędzi statystycznych, grupowo lub indywidualnie, w rozwiazywaniu problemów biznesowych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdziany na poczatku zajeć, motywujące studentów do przygotowania na kolejne ćwiczenia
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczen laboratoryjnych na podstawie oceny z kolokwium oraz sprawdzianów, sprawdzających umiejetność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania narzędzi jakimi są program komputerowy Statistica i Statgrphics
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi przeprowadzić analizy opisowej na podstawie danych statystycznych
3,0potrafi przeprowadzić, przy pomocy nauczyciela, analizę opisową na podstawie danych statystycznych
3,5potrafi przeprowadzić, przy pomocy nauczyciela, analizę opisową na podstawie danych statystycznych i dokonać interpretacji otrzymanych wyników
4,0potrafi przeprowadzić, analizę opisową na podstawie danych statystycznych i dokonać interpretacji otrzymanych wyników
4,5potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę opisową na podstawie danych statystycznych i dokonać interpretacji otrzymanych wyników, wskazać przykłady o charakterze biznesowym
5,0potrafi bezbłędnie przeprowadzić analizę opisową na podstawie danych statystycznych i dokonać interpretacji otrzymanych wyników i dokonać interpretacji otrzymanych wyników, wskazać przykłady o charakterze biznesowym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/4_U02potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel i programy statystycznych: Statgraphics i Statistica w biznesie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U08potrafi zarządzać projektami
Z_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U12potrafi określić oczekiwania rynku
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Z_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U20włada angielskim słownictwem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U11ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy w zakresie organizacji i stosowania metod ilościowych w biznesie
C-2Przeprowadzenia analizy opisowej na podstawie danych statystycznych, analizowanie problemów metodami wnioskowania statystycznego, wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel i programów statystycznych: Statgraphics i Statistica w biznesie
Treści programoweT-L-3Analiza korelacji zmiennych – miary zależności liniowej i nieliniowej oraz miary korelacji zmiennych jakościowych
T-L-1Wszechstronna analiza porównawcza struktury (opis statystyczny) z wykorzystaniem programów komputerowych (różne możliwości obliczeń, wykresy statystyczne)
T-L-4Indeksy statystyczne proste i agregatowe (indeksy łańcuchowe, przeciętne tempo zmian, formuły standaryzacyjne: Paaschego, Laspeyresa, Fishera)
T-L-5Liniowe i nieliniowe modele trendu
T-L-2Analiza regresji – metoda analizy wariancji oraz metody opisu w zakresie regresji liniowej a także nieliniowej
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego oraz wybranych programów komputerowych (Statgraphics, Statisica), polegające na wykorzystaniu narzędzi statystycznych, grupowo lub indywidualnie, w rozwiazywaniu problemów biznesowych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Kolokwium polegajace na samodzielnym rozwiazaniu zadań problemowych z wykorzystaniem do obliczen arkusza kalkulacyjnego EXCEL i programów komputerowych: Statgraphics i Statistica
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczen laboratoryjnych na podstawie oceny z kolokwium oraz sprawdzianów, sprawdzających umiejetność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania narzędzi jakimi są program komputerowy Statistica i Statgrphics
S-1Ocena formująca: Sprawdziany na poczatku zajeć, motywujące studentów do przygotowania na kolejne ćwiczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi wykorzystać arkusza kalkulacyjnego Excel i programów statystycznych: Statgraphics i Statistica w biznesie
3,0potrafi, przy pomocy nauczyciela, wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel i niektóre elementy programów statystycznych: Statgraphics i Statistica w biznesie
3,5potrafi, przy pomocy nauczyciela, wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel i większość elementów programów statystycznych: Statgraphics i Statistica w biznesie
4,0potrafi samodzielnie wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel i większość elementów programów statystycznych: Statgraphics i Statistica w biznesie
4,5potrafi wykorzystać samodzielnie arkusz kalkulacyjny Excel i programy statystycznych: Statgraphics i Statistica w biznesie
5,0potrafi bezbłędnie wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel i programy statystycznych: Statgraphics i Statistica w biznesie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/4_K01opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K05jest przygotowany do opracowywania projektów społecznych uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Przeprowadzenia analizy opisowej na podstawie danych statystycznych, analizowanie problemów metodami wnioskowania statystycznego, wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel i programów statystycznych: Statgraphics i Statistica w biznesie
C-1Nabycie wiedzy w zakresie organizacji i stosowania metod ilościowych w biznesie
Treści programoweT-L-4Indeksy statystyczne proste i agregatowe (indeksy łańcuchowe, przeciętne tempo zmian, formuły standaryzacyjne: Paaschego, Laspeyresa, Fishera)
T-L-3Analiza korelacji zmiennych – miary zależności liniowej i nieliniowej oraz miary korelacji zmiennych jakościowych
T-L-2Analiza regresji – metoda analizy wariancji oraz metody opisu w zakresie regresji liniowej a także nieliniowej
T-L-1Wszechstronna analiza porównawcza struktury (opis statystyczny) z wykorzystaniem programów komputerowych (różne możliwości obliczeń, wykresy statystyczne)
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego oraz wybranych programów komputerowych (Statgraphics, Statisica), polegające na wykorzystaniu narzędzi statystycznych, grupowo lub indywidualnie, w rozwiazywaniu problemów biznesowych
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczen laboratoryjnych na podstawie oceny z kolokwium oraz sprawdzianów, sprawdzających umiejetność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania narzędzi jakimi są program komputerowy Statistica i Statgrphics
S-2Ocena formująca: Kolokwium polegajace na samodzielnym rozwiazaniu zadań problemowych z wykorzystaniem do obliczen arkusza kalkulacyjnego EXCEL i programów komputerowych: Statgraphics i Statistica
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej
3,0potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie biznesowe, a przy pomocy nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy
3,5potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie biznesowe i zorganizować grupowy projekt badawczy
4,0opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników
5,0opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych