Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Zarządzanie łańcuchem dostaw:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie łańcuchem dostaw
Specjalność Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Czesława Christowa <czeslawa.christowa@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Beata Szczecińska <Beata.Szczecinska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać podstawowe informacje dotyczące zarządzania oraz czynników warunkujących sytuację na rynku

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta ze sposobami efektywnego zarządzania procesami przepływu materiałów, informacji, kapitału i ludzi oraz wskazanie możliwości obniżania kosztów łańcucha dostaw

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Zadania i obszary zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie2
T-W-2Ewolucja łańcucha dostaw2
T-W-3Wybór dostawcy w łańcuchu dostaw3
T-W-4Zarządzanie transportem w łańcuchu dostaw3
T-W-5Integracja w łańcuchu dostaw3
T-W-6Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw1
T-W-7Zaliczenie pisemne z wykłądów1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Zapoznanie się z literaturą przedmiotu20
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia pisemnego25
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające/Wykład informacyjny z wykorzystanie rzutnika multimedialnego
M-2Metody problemowe/Wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/11_W01
Definiuje łańcuch dostaw i rodzaje zależności pomiędzy ogniwami łańcucha
Z_1A_W11, Z_1A_W04S1A_W03, S1A_W07C-1T-W-1, T-W-2M-1S-1
Z_1A_D6/11_W02
Zna sposoby efektywnego zarządzania procesami przepływu materiałów, informacji, kapitału i ludzi.
Z_1A_W07, Z_1A_W06, Z_1A_W11S1A_W05, S1A_W06, S1A_W07C-1T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-3M-1S-1
Z_1A_D6/11_W03
Wskazuje na możliwości obniżania kosztów łańcucha dostaw oraz poprawy pozycji konkurencyjnej
Z_1A_W04, Z_1A_W11S1A_W03, S1A_W07C-1T-W-3, T-W-5, T-W-4, T-W-6M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/11_U01
Potrafi uporządkować zewnętrzne uwarunkowania zarządzania łańcuchem dostaw
Z_1A_U14, Z_1A_U01S1A_U01, S1A_U03C-1T-W-5, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-W-6M-2, M-1S-1
Z_1A_D6/11_U02
Potrafi ocenić rolę transportu w łańcuchu dostaw
Z_1A_U04, Z_1A_U05S1A_U02, S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1T-W-4, T-W-6, T-W-5M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/11_K01
Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się przez całe życie
Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K06C-1T-W-5, T-W-6, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-1M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/11_W01
Definiuje łańcuch dostaw i rodzaje zależności pomiędzy ogniwami łańcucha
2,0Nie zna definicji łańcucha dostaw , a także nie wyróżnia zależności pomiędzy ogniwami łańcucha
3,0Definiuje łańcuch dostaw i rodzaje zależności pomiędzy ogniwami łańcucha w stopniu dostatecznym
3,5Poprawnie definiuje łańcuch dostaw i popełnia błędy przy określaniu zależności pomiędzy ogniwami łańcucha
4,0Definiuje łańcuch dostaw i rodzaje zależności pomiędzy ogniwami łańcucha w stopniu dobrym
4,5Definiuje z niewielkimi błędami łańcuch dostaw i rodzaje zależności pomiędzy ogniwami łańcucha
5,0Definiuje bezbłędnie łańcuch dostaw i rodzaje zależności pomiędzy ogniwami łańcucha
Z_1A_D6/11_W02
Zna sposoby efektywnego zarządzania procesami przepływu materiałów, informacji, kapitału i ludzi.
2,0Nie zna żadnego sposobu efektywnego zarządzania procesami przepływu materiałów, informacji, kapitału i ludzi.
3,0Zna podstawowe sposoby efektywnego zarządzania procesami przepływu materiałów, informacji, kapitału i ludzi.
3,5Zna więcej niż podstawowe sposoby efektywnego zarządzania procesami przepływu materiałów, informacji, kapitału i ludzi.
4,0Zna większość omówionych na zajęciach sposobów efektywnego zarządzania procesami przepływu materiałów, informacji, kapitału i ludzi.
4,5Zna prawie wszystkie sposoby efektywnego zarządzania procesami przepływu materiałów, informacji, kapitału i ludzi.
5,0Zna wszystkie sposoby efektywnego zarządzania procesami przepływu materiałów, informacji, kapitału i ludzi.
Z_1A_D6/11_W03
Wskazuje na możliwości obniżania kosztów łańcucha dostaw oraz poprawy pozycji konkurencyjnej
2,0Nie zna podstawowych możliwości obniżania kosztów łańcucha dostaw oraz poprawy pozycji konkurencyjnej firmy
3,0Wskazuje na możliwości obniżania kosztów łańcucha dostaw oraz poprawy pozycji konkurencyjnej firmy w stopniu dostatecznym
3,5Wskazuje na możliwości obniżania kosztów łańcucha dostaw oraz poprawy pozycji konkurencyjnej firmy w stopniu dość dobrym
4,0Wskazuje i wymienia większość możliwości obniżania kosztów łańcucha dostaw oraz poprawy pozycji konkurencyjnej firmy
4,5Wskazuje i z niewielkimi błędami wymienia możliwości obniżania kosztów łańcucha dostaw oraz poprawy pozycji konkurencyjnej firmy
5,0Wskazuje i bezbłędnie wymienia możliwości obniżania kosztów łańcucha dostaw oraz poprawy pozycji konkurencyjnej firmy

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/11_U01
Potrafi uporządkować zewnętrzne uwarunkowania zarządzania łańcuchem dostaw
2,0Nie potrafi uporządkować zewnętrznych uwarunkowań zarządzania łańcuchem dostaw
3,0Potrafi uporządkować i podać makroekonomiczne zewnętrzne uwarunkowania zarządzania łańcuchem dostaw
3,5Potrafi uporządkować oraz podać makroekonomiczne i część mikroekonomicznych zewnętrznych uwarunkowań zarządzania łańcuchem dostaw
4,0Potrafi uporządkować i podać większość zewnętrznych uwarunkowań zarządzania łańcuchem dostaw
4,5Potrafi uporządkować i podać prawie wszystkie zewnętrzne uwarunkowania zarządzania łańcuchem dostaw
5,0Potrafi uporządkować i podać bezbłędnie zewnętrzne uwarunkowania zarządzania łańcuchem dostaw
Z_1A_D6/11_U02
Potrafi ocenić rolę transportu w łańcuchu dostaw
2,0Nie potrafi ocenić roli transportu w łańcuchu dostaw
3,0Potrafi ocenić rolę transportu w łańcuchu dostaw w stopniu dostatecznym
3,5Potrafi ocenić rolę transportu w łańcuchu dostaw w stopniu dość dobrym
4,0Potrafi z niewielkimi błędami ocenić rolę transportu w łańcuchu dostaw
4,5Potrafi prawie bezbłędnie ocenić rolę transportu w łańcuchu dostaw
5,0Potrafi bezbłędnie ocenić rolę transportu w łańcuchu dostaw

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/11_K01
Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się przez całe życie
2,0Brak świadomości uczenia się przez całe życie
3,0Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się przez całe życie w stopniu dostatecznym
3,5Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się przez całe życie w stopniu dość dobrym
4,0Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się przez całe życie w stopniu dobrym
4,5Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się przez całe życie w stopniu więcej niż dobrym
5,0Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się przez całe życie

Literatura podstawowa

  1. Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 1998
  2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr.C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa, 2002
  3. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Pfohl H.Ch., Zarządzanie logistyką, Wyd. Insytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 1998

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zadania i obszary zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie2
T-W-2Ewolucja łańcucha dostaw2
T-W-3Wybór dostawcy w łańcuchu dostaw3
T-W-4Zarządzanie transportem w łańcuchu dostaw3
T-W-5Integracja w łańcuchu dostaw3
T-W-6Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw1
T-W-7Zaliczenie pisemne z wykłądów1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Zapoznanie się z literaturą przedmiotu20
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia pisemnego25
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/11_W01Definiuje łańcuch dostaw i rodzaje zależności pomiędzy ogniwami łańcucha
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta ze sposobami efektywnego zarządzania procesami przepływu materiałów, informacji, kapitału i ludzi oraz wskazanie możliwości obniżania kosztów łańcucha dostaw
Treści programoweT-W-1Zadania i obszary zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie
T-W-2Ewolucja łańcucha dostaw
Metody nauczaniaM-1Metody podające/Wykład informacyjny z wykorzystanie rzutnika multimedialnego
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna definicji łańcucha dostaw , a także nie wyróżnia zależności pomiędzy ogniwami łańcucha
3,0Definiuje łańcuch dostaw i rodzaje zależności pomiędzy ogniwami łańcucha w stopniu dostatecznym
3,5Poprawnie definiuje łańcuch dostaw i popełnia błędy przy określaniu zależności pomiędzy ogniwami łańcucha
4,0Definiuje łańcuch dostaw i rodzaje zależności pomiędzy ogniwami łańcucha w stopniu dobrym
4,5Definiuje z niewielkimi błędami łańcuch dostaw i rodzaje zależności pomiędzy ogniwami łańcucha
5,0Definiuje bezbłędnie łańcuch dostaw i rodzaje zależności pomiędzy ogniwami łańcucha
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/11_W02Zna sposoby efektywnego zarządzania procesami przepływu materiałów, informacji, kapitału i ludzi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta ze sposobami efektywnego zarządzania procesami przepływu materiałów, informacji, kapitału i ludzi oraz wskazanie możliwości obniżania kosztów łańcucha dostaw
Treści programoweT-W-4Zarządzanie transportem w łańcuchu dostaw
T-W-5Integracja w łańcuchu dostaw
T-W-6Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw
T-W-3Wybór dostawcy w łańcuchu dostaw
Metody nauczaniaM-1Metody podające/Wykład informacyjny z wykorzystanie rzutnika multimedialnego
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna żadnego sposobu efektywnego zarządzania procesami przepływu materiałów, informacji, kapitału i ludzi.
3,0Zna podstawowe sposoby efektywnego zarządzania procesami przepływu materiałów, informacji, kapitału i ludzi.
3,5Zna więcej niż podstawowe sposoby efektywnego zarządzania procesami przepływu materiałów, informacji, kapitału i ludzi.
4,0Zna większość omówionych na zajęciach sposobów efektywnego zarządzania procesami przepływu materiałów, informacji, kapitału i ludzi.
4,5Zna prawie wszystkie sposoby efektywnego zarządzania procesami przepływu materiałów, informacji, kapitału i ludzi.
5,0Zna wszystkie sposoby efektywnego zarządzania procesami przepływu materiałów, informacji, kapitału i ludzi.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/11_W03Wskazuje na możliwości obniżania kosztów łańcucha dostaw oraz poprawy pozycji konkurencyjnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta ze sposobami efektywnego zarządzania procesami przepływu materiałów, informacji, kapitału i ludzi oraz wskazanie możliwości obniżania kosztów łańcucha dostaw
Treści programoweT-W-3Wybór dostawcy w łańcuchu dostaw
T-W-5Integracja w łańcuchu dostaw
T-W-4Zarządzanie transportem w łańcuchu dostaw
T-W-6Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe/Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstawowych możliwości obniżania kosztów łańcucha dostaw oraz poprawy pozycji konkurencyjnej firmy
3,0Wskazuje na możliwości obniżania kosztów łańcucha dostaw oraz poprawy pozycji konkurencyjnej firmy w stopniu dostatecznym
3,5Wskazuje na możliwości obniżania kosztów łańcucha dostaw oraz poprawy pozycji konkurencyjnej firmy w stopniu dość dobrym
4,0Wskazuje i wymienia większość możliwości obniżania kosztów łańcucha dostaw oraz poprawy pozycji konkurencyjnej firmy
4,5Wskazuje i z niewielkimi błędami wymienia możliwości obniżania kosztów łańcucha dostaw oraz poprawy pozycji konkurencyjnej firmy
5,0Wskazuje i bezbłędnie wymienia możliwości obniżania kosztów łańcucha dostaw oraz poprawy pozycji konkurencyjnej firmy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/11_U01Potrafi uporządkować zewnętrzne uwarunkowania zarządzania łańcuchem dostaw
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta ze sposobami efektywnego zarządzania procesami przepływu materiałów, informacji, kapitału i ludzi oraz wskazanie możliwości obniżania kosztów łańcucha dostaw
Treści programoweT-W-5Integracja w łańcuchu dostaw
T-W-4Zarządzanie transportem w łańcuchu dostaw
T-W-3Wybór dostawcy w łańcuchu dostaw
T-W-1Zadania i obszary zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie
T-W-6Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe/Wykład problemowy
M-1Metody podające/Wykład informacyjny z wykorzystanie rzutnika multimedialnego
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi uporządkować zewnętrznych uwarunkowań zarządzania łańcuchem dostaw
3,0Potrafi uporządkować i podać makroekonomiczne zewnętrzne uwarunkowania zarządzania łańcuchem dostaw
3,5Potrafi uporządkować oraz podać makroekonomiczne i część mikroekonomicznych zewnętrznych uwarunkowań zarządzania łańcuchem dostaw
4,0Potrafi uporządkować i podać większość zewnętrznych uwarunkowań zarządzania łańcuchem dostaw
4,5Potrafi uporządkować i podać prawie wszystkie zewnętrzne uwarunkowania zarządzania łańcuchem dostaw
5,0Potrafi uporządkować i podać bezbłędnie zewnętrzne uwarunkowania zarządzania łańcuchem dostaw
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/11_U02Potrafi ocenić rolę transportu w łańcuchu dostaw
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta ze sposobami efektywnego zarządzania procesami przepływu materiałów, informacji, kapitału i ludzi oraz wskazanie możliwości obniżania kosztów łańcucha dostaw
Treści programoweT-W-4Zarządzanie transportem w łańcuchu dostaw
T-W-6Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw
T-W-5Integracja w łańcuchu dostaw
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe/Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi ocenić roli transportu w łańcuchu dostaw
3,0Potrafi ocenić rolę transportu w łańcuchu dostaw w stopniu dostatecznym
3,5Potrafi ocenić rolę transportu w łańcuchu dostaw w stopniu dość dobrym
4,0Potrafi z niewielkimi błędami ocenić rolę transportu w łańcuchu dostaw
4,5Potrafi prawie bezbłędnie ocenić rolę transportu w łańcuchu dostaw
5,0Potrafi bezbłędnie ocenić rolę transportu w łańcuchu dostaw
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/11_K01Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się przez całe życie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta ze sposobami efektywnego zarządzania procesami przepływu materiałów, informacji, kapitału i ludzi oraz wskazanie możliwości obniżania kosztów łańcucha dostaw
Treści programoweT-W-5Integracja w łańcuchu dostaw
T-W-6Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw
T-W-2Ewolucja łańcucha dostaw
T-W-4Zarządzanie transportem w łańcuchu dostaw
T-W-3Wybór dostawcy w łańcuchu dostaw
T-W-1Zadania i obszary zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie
Metody nauczaniaM-1Metody podające/Wykład informacyjny z wykorzystanie rzutnika multimedialnego
M-2Metody problemowe/Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak świadomości uczenia się przez całe życie
3,0Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się przez całe życie w stopniu dostatecznym
3,5Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się przez całe życie w stopniu dość dobrym
4,0Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się przez całe życie w stopniu dobrym
4,5Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się przez całe życie w stopniu więcej niż dobrym
5,0Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się przez całe życie