Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Podstawy podejmowania decyzji logistycznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy podejmowania decyzji logistycznych
Specjalność Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Beata Szczecińska <Beata.Szczecinska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK5 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać podstawowe informacje dotyczące zarządzania, podejmowania decyzji oraz umiejętność analizy danych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z etapami podejmowania decyzji logistycznych, metodami wspomagającymi rozwiązanie logistycznego problemu decyzyjnego
C-2Wskazanie studentom na możliwości obniżania kosztów systemu logistycznego oraz poprawy pozycji konkurencyjnej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Ustalanie przyczyn problemów logistycznych2
T-K-2Metody wyboru lokalizacji zakładu produkcyjnego oraz magazynu2
T-K-3Analiza systemu logistycznego wybranego przedsiębiorstwa (Jelfa S.A.)4
T-K-4Optymalizacja trasy przejazdu (analiza sytuacyjna)2
T-K-5Podejmowanie decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem rachunku ekonomicznego2
T-K-6Ocena różnych rodzajów transportu i wybór rodzaju transportu (analiza sytuacyjna)2
T-K-7Zaliczenie pisemne z konwersatoriów1
15
wykłady
T-W-1Decyzje logistyczne w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw2
T-W-2Analiza systemów logistycznych2
T-W-3Problemy lokalizacji w systemach logistycznych2
T-W-4Podejmowanie decyzji w zarządzaniu zapasami2
T-W-5Podejmowanie decyzji w procesach transportowych2
T-W-6Podejmowanie decyzji w podsystemie produkcji2
T-W-7Problemy strategiczne w systemach logistycznych2
T-W-8Zaliczenie pisemne z wykładów1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Uczestnioctwo w konwersatoriach15
A-K-2Zapoznanie się z literaturą przedmiotu5
A-K-3Przygotowanie się do zaliczenia pisemnego z tematyki konwersatoriów10
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu5
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia pisemnego z wykładów10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca/Wykład informacyjny
M-2Metoda problemowa/Wykład problemowy
M-3Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna i przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena okresowych osiągnięć studenta
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z konwersatoriów: test i zadania
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów - test

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/10_W01
Objaśnia poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji logistycznych
Z_1A_W11S1A_W07C-1, C-2T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-6, T-W-1, T-W-2M-1S-1, S-3
Z_1A_D6/10_W02
Rozróżnia metody analityczne i matematyczne przydatne do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego
Z_1A_W09, Z_1A_W08S1A_W06C-1, C-2T-W-2, T-W-5, T-W-1, T-W-7, T-W-6, T-W-3, T-W-4M-1S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/10_U01
Posiada umiejętność zastosowania określonych metod analitycznych i matematycznych do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego
Z_1A_U04, Z_1A_U15, Z_1A_U14S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1, C-2T-K-4, T-K-5, T-K-3, T-K-6, T-K-1, T-K-2M-2, M-3S-2, S-1
Z_1A_D6/10_U02
Potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji logistycznych
Z_1A_U02, Z_1A_U05S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04C-2, C-1T-K-4, T-K-1, T-K-2, T-K-5, T-K-6, T-K-3M-3, M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/10_K01
Jest przygotowany do pracy w zespole poprzez rozwiązanie w grupie problemu logistycznego
Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03C-2T-K-4, T-K-5, T-K-3M-3, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/10_W01
Objaśnia poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji logistycznych
2,0Nie objaśnia poszczególnych etapów procesu podejmowania decyzji logistycznych
3,0Objaśnia poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji logistycznych w stopniu dostatecznym
3,5Objaśnia poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji logistycznych w stopniu dość dobrym
4,0Objaśnia poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji logistycznych w stopniu dobrym
4,5Objaśnia z niewielkimi błędami poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji logistycznych
5,0Objaśnia bezbłędnie poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji logistycznych
Z_1A_D6/10_W02
Rozróżnia metody analityczne i matematyczne przydatne do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego
2,0Nie rozróżnia podstawowych metod analitycznych i matematycznych przydatnych do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego
3,0Rozróżnia podstawowe metody analityczne i matematyczne przydatne do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego
3,5Rozróżnia metody analityczne i matematyczne przydatne do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego w stopniu dość dobrym
4,0Rozróżnia metody analityczne i matematyczne przydatne do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego w stopniu dobrym
4,5Rozróżnia metody analityczne i matematyczne przydatne do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego z niewielkimi błędami
5,0Rozróżnia bezbłędnie metody analityczne i matematyczne przydatne do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/10_U01
Posiada umiejętność zastosowania określonych metod analitycznych i matematycznych do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego
2,0Nie umie zastosować właściwej metody analitycznej i matematycznej do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego
3,0Umie zastosować metodę analityczną i matematyczną do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego wskazaną przez prowadzącego
3,5Umie zastosować właściwą metodę analityczną i matematyczną do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego przy niewielkiej pomocy prowadzącego
4,0Umie zastosować właściwą metodę analityczną i matematyczną do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego
4,5Umie z niewielkimi błędami zastosować właściwą metodę analityczną i matematyczną do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego
5,0Umie bezbłędnie zastosować właściwą metodę analityczną i matematyczną do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego
Z_1A_D6/10_U02
Potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji logistycznych
2,0Nie potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególnych etapów procesu podejmowania decyzji logistycznych
3,0Potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji logistycznych w stopniu dostatecznym
3,5Potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji logistycznych w stopniu dość dobrym
4,0Potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji logistycznych w stopniu dobrym
4,5Potrafi z niewielkimi błędami uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji logistycznych
5,0Potrafi bezbłędnie uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji logistycznych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/10_K01
Jest przygotowany do pracy w zespole poprzez rozwiązanie w grupie problemu logistycznego
2,0Nie jest przygotowany do pracy w zespole
3,0Jest przygotowany do pracy w zespole poprzez rozwiązanie w grupie problemu logistycznego w stopniu dostatecznym
3,5Jest przygotowany do pracy w zespole poprzez rozwiązanie w grupie problemu logistycznego w stopniu dość dobrym
4,0Jest przygotowany do pracy w zespole poprzez rozwiązanie w grupie problemu logistycznego w stopniu dobrym
4,5Jest przygotowany do pracy w zespole poprzez rozwiązanie w grupie problemu logistycznego w stopniu więcej niż dobrym
5,0Jest idealnie przygotowany do pracy w zespole poprzez rozwiązanie w grupie problemu logistycznego

Literatura podstawowa

  1. Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 1998
  2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr.C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa, 2002
  3. Kisperska-Moroń D., Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie, Wyd. AE w Katowicach, Katowice, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Abt S., Zarządzanie logistyczne z ćwiczeniach, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań, 2001
  2. Pfohl H.Ch., Zarządzanie logistyką, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 1998
  3. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa, 2003

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Ustalanie przyczyn problemów logistycznych2
T-K-2Metody wyboru lokalizacji zakładu produkcyjnego oraz magazynu2
T-K-3Analiza systemu logistycznego wybranego przedsiębiorstwa (Jelfa S.A.)4
T-K-4Optymalizacja trasy przejazdu (analiza sytuacyjna)2
T-K-5Podejmowanie decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem rachunku ekonomicznego2
T-K-6Ocena różnych rodzajów transportu i wybór rodzaju transportu (analiza sytuacyjna)2
T-K-7Zaliczenie pisemne z konwersatoriów1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Decyzje logistyczne w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw2
T-W-2Analiza systemów logistycznych2
T-W-3Problemy lokalizacji w systemach logistycznych2
T-W-4Podejmowanie decyzji w zarządzaniu zapasami2
T-W-5Podejmowanie decyzji w procesach transportowych2
T-W-6Podejmowanie decyzji w podsystemie produkcji2
T-W-7Problemy strategiczne w systemach logistycznych2
T-W-8Zaliczenie pisemne z wykładów1
15

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Uczestnioctwo w konwersatoriach15
A-K-2Zapoznanie się z literaturą przedmiotu5
A-K-3Przygotowanie się do zaliczenia pisemnego z tematyki konwersatoriów10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu5
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia pisemnego z wykładów10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/10_W01Objaśnia poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji logistycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z etapami podejmowania decyzji logistycznych, metodami wspomagającymi rozwiązanie logistycznego problemu decyzyjnego
C-2Wskazanie studentom na możliwości obniżania kosztów systemu logistycznego oraz poprawy pozycji konkurencyjnej
Treści programoweT-W-5Podejmowanie decyzji w procesach transportowych
T-W-3Problemy lokalizacji w systemach logistycznych
T-W-4Podejmowanie decyzji w zarządzaniu zapasami
T-W-7Problemy strategiczne w systemach logistycznych
T-W-6Podejmowanie decyzji w podsystemie produkcji
T-W-1Decyzje logistyczne w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw
T-W-2Analiza systemów logistycznych
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca/Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena okresowych osiągnięć studenta
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów - test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie objaśnia poszczególnych etapów procesu podejmowania decyzji logistycznych
3,0Objaśnia poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji logistycznych w stopniu dostatecznym
3,5Objaśnia poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji logistycznych w stopniu dość dobrym
4,0Objaśnia poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji logistycznych w stopniu dobrym
4,5Objaśnia z niewielkimi błędami poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji logistycznych
5,0Objaśnia bezbłędnie poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji logistycznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/10_W02Rozróżnia metody analityczne i matematyczne przydatne do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z etapami podejmowania decyzji logistycznych, metodami wspomagającymi rozwiązanie logistycznego problemu decyzyjnego
C-2Wskazanie studentom na możliwości obniżania kosztów systemu logistycznego oraz poprawy pozycji konkurencyjnej
Treści programoweT-W-2Analiza systemów logistycznych
T-W-5Podejmowanie decyzji w procesach transportowych
T-W-1Decyzje logistyczne w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw
T-W-7Problemy strategiczne w systemach logistycznych
T-W-6Podejmowanie decyzji w podsystemie produkcji
T-W-3Problemy lokalizacji w systemach logistycznych
T-W-4Podejmowanie decyzji w zarządzaniu zapasami
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca/Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów - test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozróżnia podstawowych metod analitycznych i matematycznych przydatnych do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego
3,0Rozróżnia podstawowe metody analityczne i matematyczne przydatne do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego
3,5Rozróżnia metody analityczne i matematyczne przydatne do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego w stopniu dość dobrym
4,0Rozróżnia metody analityczne i matematyczne przydatne do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego w stopniu dobrym
4,5Rozróżnia metody analityczne i matematyczne przydatne do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego z niewielkimi błędami
5,0Rozróżnia bezbłędnie metody analityczne i matematyczne przydatne do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/10_U01Posiada umiejętność zastosowania określonych metod analitycznych i matematycznych do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z etapami podejmowania decyzji logistycznych, metodami wspomagającymi rozwiązanie logistycznego problemu decyzyjnego
C-2Wskazanie studentom na możliwości obniżania kosztów systemu logistycznego oraz poprawy pozycji konkurencyjnej
Treści programoweT-K-4Optymalizacja trasy przejazdu (analiza sytuacyjna)
T-K-5Podejmowanie decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem rachunku ekonomicznego
T-K-3Analiza systemu logistycznego wybranego przedsiębiorstwa (Jelfa S.A.)
T-K-6Ocena różnych rodzajów transportu i wybór rodzaju transportu (analiza sytuacyjna)
T-K-1Ustalanie przyczyn problemów logistycznych
T-K-2Metody wyboru lokalizacji zakładu produkcyjnego oraz magazynu
Metody nauczaniaM-2Metoda problemowa/Wykład problemowy
M-3Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna i przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z konwersatoriów: test i zadania
S-1Ocena formująca: Ocena okresowych osiągnięć studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie umie zastosować właściwej metody analitycznej i matematycznej do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego
3,0Umie zastosować metodę analityczną i matematyczną do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego wskazaną przez prowadzącego
3,5Umie zastosować właściwą metodę analityczną i matematyczną do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego przy niewielkiej pomocy prowadzącego
4,0Umie zastosować właściwą metodę analityczną i matematyczną do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego
4,5Umie z niewielkimi błędami zastosować właściwą metodę analityczną i matematyczną do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego
5,0Umie bezbłędnie zastosować właściwą metodę analityczną i matematyczną do rozwiązania logistycznego problemu decyzyjnego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/10_U02Potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji logistycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Wskazanie studentom na możliwości obniżania kosztów systemu logistycznego oraz poprawy pozycji konkurencyjnej
C-1Zapoznanie studentów z etapami podejmowania decyzji logistycznych, metodami wspomagającymi rozwiązanie logistycznego problemu decyzyjnego
Treści programoweT-K-4Optymalizacja trasy przejazdu (analiza sytuacyjna)
T-K-1Ustalanie przyczyn problemów logistycznych
T-K-2Metody wyboru lokalizacji zakładu produkcyjnego oraz magazynu
T-K-5Podejmowanie decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem rachunku ekonomicznego
T-K-6Ocena różnych rodzajów transportu i wybór rodzaju transportu (analiza sytuacyjna)
T-K-3Analiza systemu logistycznego wybranego przedsiębiorstwa (Jelfa S.A.)
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna i przypadków
M-2Metoda problemowa/Wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z konwersatoriów: test i zadania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególnych etapów procesu podejmowania decyzji logistycznych
3,0Potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji logistycznych w stopniu dostatecznym
3,5Potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji logistycznych w stopniu dość dobrym
4,0Potrafi uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji logistycznych w stopniu dobrym
4,5Potrafi z niewielkimi błędami uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji logistycznych
5,0Potrafi bezbłędnie uporządkować i zinterpretować poszczególne etapy procesu podejmowania decyzji logistycznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/10_K01Jest przygotowany do pracy w zespole poprzez rozwiązanie w grupie problemu logistycznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-2Wskazanie studentom na możliwości obniżania kosztów systemu logistycznego oraz poprawy pozycji konkurencyjnej
Treści programoweT-K-4Optymalizacja trasy przejazdu (analiza sytuacyjna)
T-K-5Podejmowanie decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem rachunku ekonomicznego
T-K-3Analiza systemu logistycznego wybranego przedsiębiorstwa (Jelfa S.A.)
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna i przypadków
M-2Metoda problemowa/Wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z konwersatoriów: test i zadania
S-1Ocena formująca: Ocena okresowych osiągnięć studenta
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie jest przygotowany do pracy w zespole
3,0Jest przygotowany do pracy w zespole poprzez rozwiązanie w grupie problemu logistycznego w stopniu dostatecznym
3,5Jest przygotowany do pracy w zespole poprzez rozwiązanie w grupie problemu logistycznego w stopniu dość dobrym
4,0Jest przygotowany do pracy w zespole poprzez rozwiązanie w grupie problemu logistycznego w stopniu dobrym
4,5Jest przygotowany do pracy w zespole poprzez rozwiązanie w grupie problemu logistycznego w stopniu więcej niż dobrym
5,0Jest idealnie przygotowany do pracy w zespole poprzez rozwiązanie w grupie problemu logistycznego