Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Systemy prognostyczne przedsiębiorstwa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Systemy prognostyczne przedsiębiorstwa
Specjalność Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Emilia Barej-Kaczmarek <Emilia.Barej@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK6 15 2,00,50zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu podstaw logistyki zarządzania przedsiębiorstwem, ekonomicznych uwarunkowań jego funkcjonowania oraz metod analizy i planowania.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z logistyczno-ekonomicznymi systemami prognozowania zjawisk w przedsiębiorstwie przemysłowym.
C-2Wykształcenie umiejętności analizy danych prospektywnych, tworzenia prognoz dotyczących bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa oraz zmiennych charakteryzujących jego działalność.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Pojęcie, budowa i zadania systemu2
T-K-2Baza danych prognostycznych2
T-K-3Integracja metod ilościowych i ocen ekspertów2
T-K-4Metody prognozowania. Integracja metod ilościowych z ocenami ekspertów.2
T-K-5Monitorowanie prognoz2
T-K-6Prognozowanie czynników otoczenia przedsiębiorstwa2
T-K-7Prognozowanie wielkości sprzedaży. Analizy przypadków1
T-K-8Prognozowanie finansowe1
T-K-9Wartość rynkowa przedsiębiorstwa1
15
wykłady
T-W-1Pojęcie, budowa i zadania systemu2
T-W-2Baza danych prognostycznych2
T-W-3Integracja metod ilościowych i ocen ekspertów2
T-W-4Metody prognozowania. Integracja metod ilościowych z ocenami ekspertów.2
T-W-5Monitorowanie prognoz2
T-W-6Prognozowanie czynników otoczenia przedsiębiorstwa2
T-W-7Prognozowanie wielkości sprzedaży. Analizy przypadków1
T-W-8Prognozowanie finansowe1
T-W-9Wartość rynkowa przedsiębiorstwa1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Uczestnictwo w konwersatoriach15
A-K-2Praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej z wykładów30
A-K-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu15
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej z wykładów10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, objaśnianie i wyjaśnianie)
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metody aktywizujące np. metoda przypadków)
M-3Metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Na koniec semestru praca zaliczeniowe składająca się z 2 części, tj. teoretycznej - test jednokrotnego wyboru oraz praktycznej – zadania. Ocena uzależniona od ilości uzyskanych punktów, czas trwania zaliczenia – 60 min.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/5_W01
Wiedza z zakresu logistyczno-ekonomicznych systemów prognozowania zjawisk w przedsiębiorstwie przemysłowym.
Z_1A_W04, Z_1A_W15, Z_1A_W03, Z_1A_W05, Z_1A_W09, Z_1A_W01, Z_1A_W11, Z_1A_W12S1A_W01, S1A_W02, S1A_W03, S1A_W04, S1A_W06, S1A_W07, S1A_W08, S1A_W09, S1A_W11C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/5_U01
Umiejętności analizy danych prospektywnych, tworzenie prognoz dotyczących bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa oraz zmiennych charakteryzujących jego działalność.
Z_1A_U17, Z_1A_U06, Z_1A_U11, Z_1A_U03, Z_1A_U01, Z_1A_U02, Z_1A_U16, Z_1A_U15, Z_1A_U13S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/5_K01
nabycie umiejętności stosowania metod logistycznych do planowania
Z_1A_K06, Z_1A_K04S1A_K04, S1A_K07C-1, C-2T-K-7, T-K-9, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/5_W01
Wiedza z zakresu logistyczno-ekonomicznych systemów prognozowania zjawisk w przedsiębiorstwie przemysłowym.
2,0Nie posiada wiedzy z zakresu logistyczno-ekonomicznych systemów prognozowania zjawisk w przedsiębiorstwie.
3,0Posiada podstawową wiedzę z zakresu logistyczno-ekonomicznych systemów prognozowania zjawisk w przedsiębiorstwie.
3,5Posiada ogólną wiedzę z zakresu logistyczno-ekonomicznych systemów prognozowania zjawisk w przedsiębiorstwie.
4,0Posiada pełną wiedzę z zakresu logistyczno-ekonomicznych systemów prognozowania zjawisk w przedsiębiorstwie.
4,5Posiada pełną wiedzę z zakresu logistyczno-ekonomicznych systemów prognozowania zjawisk w przedsiębiorstwie przedstawioną na wykładach oraz wiedzę z literatury podstawowej.
5,0Posiada pełną wiedzę z zakresu logistyczno-ekonomicznych systemów prognozowania zjawisk w przedsiębiorstwie przedstawioną na wykładach oraz wiedzę z literatury podstawowej i uzupełniającej.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/5_U01
Umiejętności analizy danych prospektywnych, tworzenie prognoz dotyczących bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa oraz zmiennych charakteryzujących jego działalność.
2,0Nie posiada podstawowych umiejętności analizy danych, tworzenia prognoz dotyczących bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa oraz zmiennych charakteryzujących jego działalność
3,0Posiada podstawowe umiejętności analizy danych, tworzenia prognoz dotyczących bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa oraz zmiennych charakteryzujących jego działalność
3,5Posiada większość umiejętności analizy danych, tworzenia prognoz dotyczących bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa oraz zmiennych charakteryzujących jego działalność
4,0Posiada wszystkie umiejętności analizy danych, tworzenia prognoz dotyczących bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa oraz zmiennych charakteryzujących jego działalność
4,5Posiada większość umiejętności analizy danych, tworzenia prognoz dotyczących bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa oraz zmiennych charakteryzujących jego działalność oraz dodatkowe umiejętności nabyte we własnym zakresie na bazie literatury dodatkowej
5,0Doskonale opanował wszystkie umiejętności analizy danych, tworzenia prognoz dotyczących bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa oraz zmiennych charakteryzujących jego działalność, umiejętności opiera na szerokiej wiedzy teoretycznej wykraczającej poza zagadnienia przedstawione na zajęciach

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/5_K01
nabycie umiejętności stosowania metod logistycznych do planowania
2,0
3,0Wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności jedynie w zakresie minimalnym, niewiele udzielając się na forum grupy
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Szapiro T. (pr. zb. pod red.), Decyzje menadżerskie z excelem, PWE, Warszawa, 2000
  2. Cielak B., Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWE, Warszawa, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Nowak E., Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady, AW Placet, Warszawa, 1998

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Pojęcie, budowa i zadania systemu2
T-K-2Baza danych prognostycznych2
T-K-3Integracja metod ilościowych i ocen ekspertów2
T-K-4Metody prognozowania. Integracja metod ilościowych z ocenami ekspertów.2
T-K-5Monitorowanie prognoz2
T-K-6Prognozowanie czynników otoczenia przedsiębiorstwa2
T-K-7Prognozowanie wielkości sprzedaży. Analizy przypadków1
T-K-8Prognozowanie finansowe1
T-K-9Wartość rynkowa przedsiębiorstwa1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie, budowa i zadania systemu2
T-W-2Baza danych prognostycznych2
T-W-3Integracja metod ilościowych i ocen ekspertów2
T-W-4Metody prognozowania. Integracja metod ilościowych z ocenami ekspertów.2
T-W-5Monitorowanie prognoz2
T-W-6Prognozowanie czynników otoczenia przedsiębiorstwa2
T-W-7Prognozowanie wielkości sprzedaży. Analizy przypadków1
T-W-8Prognozowanie finansowe1
T-W-9Wartość rynkowa przedsiębiorstwa1
15

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Uczestnictwo w konwersatoriach15
A-K-2Praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej z wykładów30
A-K-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej z wykładów10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/5_W01Wiedza z zakresu logistyczno-ekonomicznych systemów prognozowania zjawisk w przedsiębiorstwie przemysłowym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Z_1A_W12identyfikuje procesy zmian w organizacjach, charakteryzuje ewolucję struktur organizacyjnych oraz wskazuje na czynniki strukturotwórcze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
S1A_W09ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z logistyczno-ekonomicznymi systemami prognozowania zjawisk w przedsiębiorstwie przemysłowym.
Treści programoweT-W-1Pojęcie, budowa i zadania systemu
T-W-2Baza danych prognostycznych
T-W-3Integracja metod ilościowych i ocen ekspertów
T-W-4Metody prognozowania. Integracja metod ilościowych z ocenami ekspertów.
T-W-5Monitorowanie prognoz
T-W-6Prognozowanie czynników otoczenia przedsiębiorstwa
T-W-7Prognozowanie wielkości sprzedaży. Analizy przypadków
T-W-8Prognozowanie finansowe
T-W-9Wartość rynkowa przedsiębiorstwa
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, objaśnianie i wyjaśnianie)
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metody aktywizujące np. metoda przypadków)
M-3Metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Na koniec semestru praca zaliczeniowe składająca się z 2 części, tj. teoretycznej - test jednokrotnego wyboru oraz praktycznej – zadania. Ocena uzależniona od ilości uzyskanych punktów, czas trwania zaliczenia – 60 min.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada wiedzy z zakresu logistyczno-ekonomicznych systemów prognozowania zjawisk w przedsiębiorstwie.
3,0Posiada podstawową wiedzę z zakresu logistyczno-ekonomicznych systemów prognozowania zjawisk w przedsiębiorstwie.
3,5Posiada ogólną wiedzę z zakresu logistyczno-ekonomicznych systemów prognozowania zjawisk w przedsiębiorstwie.
4,0Posiada pełną wiedzę z zakresu logistyczno-ekonomicznych systemów prognozowania zjawisk w przedsiębiorstwie.
4,5Posiada pełną wiedzę z zakresu logistyczno-ekonomicznych systemów prognozowania zjawisk w przedsiębiorstwie przedstawioną na wykładach oraz wiedzę z literatury podstawowej.
5,0Posiada pełną wiedzę z zakresu logistyczno-ekonomicznych systemów prognozowania zjawisk w przedsiębiorstwie przedstawioną na wykładach oraz wiedzę z literatury podstawowej i uzupełniającej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/5_U01Umiejętności analizy danych prospektywnych, tworzenie prognoz dotyczących bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa oraz zmiennych charakteryzujących jego działalność.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Z_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U16prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania problemów z zakresu zarządzania i ekonomii
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Z_1A_U13potrafi określić źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności analizy danych prospektywnych, tworzenia prognoz dotyczących bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa oraz zmiennych charakteryzujących jego działalność.
Treści programoweT-W-1Pojęcie, budowa i zadania systemu
T-W-2Baza danych prognostycznych
T-W-3Integracja metod ilościowych i ocen ekspertów
T-W-4Metody prognozowania. Integracja metod ilościowych z ocenami ekspertów.
T-W-5Monitorowanie prognoz
T-W-6Prognozowanie czynników otoczenia przedsiębiorstwa
T-W-7Prognozowanie wielkości sprzedaży. Analizy przypadków
T-W-8Prognozowanie finansowe
T-W-9Wartość rynkowa przedsiębiorstwa
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, objaśnianie i wyjaśnianie)
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metody aktywizujące np. metoda przypadków)
M-3Metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Na koniec semestru praca zaliczeniowe składająca się z 2 części, tj. teoretycznej - test jednokrotnego wyboru oraz praktycznej – zadania. Ocena uzależniona od ilości uzyskanych punktów, czas trwania zaliczenia – 60 min.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada podstawowych umiejętności analizy danych, tworzenia prognoz dotyczących bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa oraz zmiennych charakteryzujących jego działalność
3,0Posiada podstawowe umiejętności analizy danych, tworzenia prognoz dotyczących bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa oraz zmiennych charakteryzujących jego działalność
3,5Posiada większość umiejętności analizy danych, tworzenia prognoz dotyczących bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa oraz zmiennych charakteryzujących jego działalność
4,0Posiada wszystkie umiejętności analizy danych, tworzenia prognoz dotyczących bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa oraz zmiennych charakteryzujących jego działalność
4,5Posiada większość umiejętności analizy danych, tworzenia prognoz dotyczących bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa oraz zmiennych charakteryzujących jego działalność oraz dodatkowe umiejętności nabyte we własnym zakresie na bazie literatury dodatkowej
5,0Doskonale opanował wszystkie umiejętności analizy danych, tworzenia prognoz dotyczących bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa oraz zmiennych charakteryzujących jego działalność, umiejętności opiera na szerokiej wiedzy teoretycznej wykraczającej poza zagadnienia przedstawione na zajęciach
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/5_K01nabycie umiejętności stosowania metod logistycznych do planowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z logistyczno-ekonomicznymi systemami prognozowania zjawisk w przedsiębiorstwie przemysłowym.
C-2Wykształcenie umiejętności analizy danych prospektywnych, tworzenia prognoz dotyczących bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa oraz zmiennych charakteryzujących jego działalność.
Treści programoweT-K-7Prognozowanie wielkości sprzedaży. Analizy przypadków
T-K-9Wartość rynkowa przedsiębiorstwa
T-W-2Baza danych prognostycznych
T-W-4Metody prognozowania. Integracja metod ilościowych z ocenami ekspertów.
T-W-5Monitorowanie prognoz
T-W-6Prognozowanie czynników otoczenia przedsiębiorstwa
T-W-8Prognozowanie finansowe
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, objaśnianie i wyjaśnianie)
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metody aktywizujące np. metoda przypadków)
M-3Metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Na koniec semestru praca zaliczeniowe składająca się z 2 części, tj. teoretycznej - test jednokrotnego wyboru oraz praktycznej – zadania. Ocena uzależniona od ilości uzyskanych punktów, czas trwania zaliczenia – 60 min.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności jedynie w zakresie minimalnym, niewiele udzielając się na forum grupy
3,5
4,0
4,5
5,0