Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Koncepcje i metody logistyczne przedsiębiorstwa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Koncepcje i metody logistyczne przedsiębiorstwa
Specjalność Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Czesława Christowa <czeslawa.christowa@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Beata Szczecińska <Beata.Szczecinska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać podstawowe informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem oraz określić wpływ czynników warunkujących sytuację na rynku

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z koncepcjami zarządzania, które mogą być wykorzystane w usprawnieniu łańcucha dostaw

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Istota koncepcyjnego sterowania przedsiębiorstwem2
T-W-2Reengineering, jako przykład koncepcji radykalnej przebudowy działalności firmy2
T-W-3Benchmarking łańcucha dostaw2
T-W-4Outsorcing - koncepcja zarządzania opierająca się na dylemacie "Make or Buy"2
T-W-5Wykorzystanie koncepcji "Lean Management" do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa2
T-W-6System zapewnienia jakości w logistyce2
T-W-7Podstawy koncepcji skierowanej na czas1
T-W-8"Time Based Management", jako możliwość reorganizacji zarządzania2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Zapoznanie się z literaturą przedmiotu5
A-W-3Przygotowanie się do egzaminu8
A-W-4Egznamin pisemny2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca/Wykład informacyjny z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego
M-2Metoda problemowa/Wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/8_W01
Zna i potrafi scharakteryzować współczesne koncepcje zarządzania logistyką
Z_1A_W01S1A_W01C-1T-W-5, T-W-7, T-W-4, T-W-1, T-W-8, T-W-2, T-W-3, T-W-6M-2, M-1S-1
Z_1A_D6/8_W02
Rozróżnia nowoczesne koncepcje zarządzania oraz definiuje ich założenia
Z_1A_W05S1A_W04C-1T-W-1, T-W-4, T-W-3, T-W-8, T-W-5, T-W-2, T-W-7, T-W-6M-1, M-2S-1
Z_1A_D6/8_W03
Zna zalety i wady poszczególnych koncepcji zarządzania logistyką
Z_1A_W04, Z_1A_W05S1A_W03, S1A_W04C-1T-W-3, T-W-5, T-W-7, T-W-4, T-W-8, T-W-6, T-W-2M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/8_U01
Potrafi dostosować poznane koncepcje zarządzania do warunków funkcjonowania organizacji
Z_1A_U01S1A_U01C-1T-W-7, T-W-3, T-W-8, T-W-4, T-W-2, T-W-6, T-W-5M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/8_K01
Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się
Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K06C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/8_W01
Zna i potrafi scharakteryzować współczesne koncepcje zarządzania logistyką
2,0Nie zna i nie potrafi scharakteryzować współczesnych koncepcji zarządzania logistyką
3,0Zna i potrafi w stopniu dostatecznym scharakteryzować współczesne koncepcje zarządzania logistyką
3,5Zna i potrafi w stopniu dość dobrym scharakteryzować współczesne koncepcje zarządzania logistyką
4,0Zna i potrafi w stopniu dobrym scharakteryzować współczesne koncepcje zarządzania logistyką
4,5Zna wszystkie i potrafi scharakteryzować współczesne koncepcje zarządzania logistyką
5,0Zna wszystkie i potrafi bezbłędnie scharakteryzować współczesne koncepcje zarządzania logistyką
Z_1A_D6/8_W02
Rozróżnia nowoczesne koncepcje zarządzania oraz definiuje ich założenia
2,0Nie definiuje podstawowych założeń wybranych współczesnych koncepcji zarządzania
3,0Rozróżnia nowoczesne koncepcje zarządzania oraz definiuje ich założenia w stopniu dostatecznym
3,5Rozróżnia nowoczesne koncepcje zarządzania oraz definiuje ich założenia w stopniu dość dobrym
4,0Rozróżnia nowoczesne koncepcje zarządzania oraz definiuje ich założenia w stopniu dobrym
4,5Rozróżnia nowoczesne koncepcje zarządzania oraz właściwie definiuje ich założenia
5,0Rozróżnia nowoczesne koncepcje zarządzania oraz bezbłędnie definiuje ich założenia
Z_1A_D6/8_W03
Zna zalety i wady poszczególnych koncepcji zarządzania logistyką
2,0Nie zna zalet i wad poszczególnych koncepcji zarządzania logistyką
3,0Zna zalety i wady poszczególnych koncepcji zarządzania logistyką w stopniu dostatecznym
3,5Zna zalety i wady poszczególnych koncepcji zarządzania logistyką w stopniu dość dobrym
4,0Zna zalety i wady poszczególnych koncepcji zarządzania logistyką w stopniu dobrym
4,5Zna większość zalet i wad poszczególnych koncepcji zarządzania logistyką
5,0Zna wszystkie zalety i wady poszczególnych koncepcji zarządzania logistyką

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/8_U01
Potrafi dostosować poznane koncepcje zarządzania do warunków funkcjonowania organizacji
2,0Nie potrafi dostosować poznanych koncepcji zarządzania do warunków funkcjonowania organizacji
3,0Potrafi w stopniu dostatecznym dostosować poznane koncepcje zarządzania do warunków funkcjonowania organizacji
3,5Potrafi w stopniu dość dobrym dostosować poznane koncepcje zarządzania do warunków funkcjonowania organizacji
4,0Potrafi w stopniu dobrym dostosować poznane koncepcje zarządzania do warunków funkcjonowania organizacji
4,5Potrafi dostosować większość poznanych koncepcji zarządzania do warunków funkcjonowania organizacji
5,0Potrafi dostosować bezbłędnie poznane koncepcje zarządzania do warunków funkcjonowania organizacji

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/8_K01
Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się
2,0Nie ma świadomości potrzeby doskonalenia i uczenia się
3,0Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się w stopniu dostatecznym
3,5Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się w stopniu dość dobrym
4,0Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się w stopniu dobrym
4,5Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się w stopiniu więcej niż dobrym
5,0Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się

Literatura podstawowa

  1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa, 2002
  2. Ciesielski M., Instrumenty zarządzania logistycznego, PWE, Warszawa, 2006
  3. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Pfol Ch., Systemy logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 1998
  2. Szpon J., Dembińska-Cyran I., Wiktorowska-Jasik A., Podstawy logistyki, SNIGiR, Szczecin, 2005

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Istota koncepcyjnego sterowania przedsiębiorstwem2
T-W-2Reengineering, jako przykład koncepcji radykalnej przebudowy działalności firmy2
T-W-3Benchmarking łańcucha dostaw2
T-W-4Outsorcing - koncepcja zarządzania opierająca się na dylemacie "Make or Buy"2
T-W-5Wykorzystanie koncepcji "Lean Management" do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa2
T-W-6System zapewnienia jakości w logistyce2
T-W-7Podstawy koncepcji skierowanej na czas1
T-W-8"Time Based Management", jako możliwość reorganizacji zarządzania2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Zapoznanie się z literaturą przedmiotu5
A-W-3Przygotowanie się do egzaminu8
A-W-4Egznamin pisemny2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/8_W01Zna i potrafi scharakteryzować współczesne koncepcje zarządzania logistyką
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z koncepcjami zarządzania, które mogą być wykorzystane w usprawnieniu łańcucha dostaw
Treści programoweT-W-5Wykorzystanie koncepcji "Lean Management" do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa
T-W-7Podstawy koncepcji skierowanej na czas
T-W-4Outsorcing - koncepcja zarządzania opierająca się na dylemacie "Make or Buy"
T-W-1Istota koncepcyjnego sterowania przedsiębiorstwem
T-W-8"Time Based Management", jako możliwość reorganizacji zarządzania
T-W-2Reengineering, jako przykład koncepcji radykalnej przebudowy działalności firmy
T-W-3Benchmarking łańcucha dostaw
T-W-6System zapewnienia jakości w logistyce
Metody nauczaniaM-2Metoda problemowa/Wykład problemowy
M-1Metoda podająca/Wykład informacyjny z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna i nie potrafi scharakteryzować współczesnych koncepcji zarządzania logistyką
3,0Zna i potrafi w stopniu dostatecznym scharakteryzować współczesne koncepcje zarządzania logistyką
3,5Zna i potrafi w stopniu dość dobrym scharakteryzować współczesne koncepcje zarządzania logistyką
4,0Zna i potrafi w stopniu dobrym scharakteryzować współczesne koncepcje zarządzania logistyką
4,5Zna wszystkie i potrafi scharakteryzować współczesne koncepcje zarządzania logistyką
5,0Zna wszystkie i potrafi bezbłędnie scharakteryzować współczesne koncepcje zarządzania logistyką
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/8_W02Rozróżnia nowoczesne koncepcje zarządzania oraz definiuje ich założenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z koncepcjami zarządzania, które mogą być wykorzystane w usprawnieniu łańcucha dostaw
Treści programoweT-W-1Istota koncepcyjnego sterowania przedsiębiorstwem
T-W-4Outsorcing - koncepcja zarządzania opierająca się na dylemacie "Make or Buy"
T-W-3Benchmarking łańcucha dostaw
T-W-8"Time Based Management", jako możliwość reorganizacji zarządzania
T-W-5Wykorzystanie koncepcji "Lean Management" do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa
T-W-2Reengineering, jako przykład koncepcji radykalnej przebudowy działalności firmy
T-W-7Podstawy koncepcji skierowanej na czas
T-W-6System zapewnienia jakości w logistyce
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca/Wykład informacyjny z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego
M-2Metoda problemowa/Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie definiuje podstawowych założeń wybranych współczesnych koncepcji zarządzania
3,0Rozróżnia nowoczesne koncepcje zarządzania oraz definiuje ich założenia w stopniu dostatecznym
3,5Rozróżnia nowoczesne koncepcje zarządzania oraz definiuje ich założenia w stopniu dość dobrym
4,0Rozróżnia nowoczesne koncepcje zarządzania oraz definiuje ich założenia w stopniu dobrym
4,5Rozróżnia nowoczesne koncepcje zarządzania oraz właściwie definiuje ich założenia
5,0Rozróżnia nowoczesne koncepcje zarządzania oraz bezbłędnie definiuje ich założenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/8_W03Zna zalety i wady poszczególnych koncepcji zarządzania logistyką
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z koncepcjami zarządzania, które mogą być wykorzystane w usprawnieniu łańcucha dostaw
Treści programoweT-W-3Benchmarking łańcucha dostaw
T-W-5Wykorzystanie koncepcji "Lean Management" do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa
T-W-7Podstawy koncepcji skierowanej na czas
T-W-4Outsorcing - koncepcja zarządzania opierająca się na dylemacie "Make or Buy"
T-W-8"Time Based Management", jako możliwość reorganizacji zarządzania
T-W-6System zapewnienia jakości w logistyce
T-W-2Reengineering, jako przykład koncepcji radykalnej przebudowy działalności firmy
Metody nauczaniaM-2Metoda problemowa/Wykład problemowy
M-1Metoda podająca/Wykład informacyjny z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zalet i wad poszczególnych koncepcji zarządzania logistyką
3,0Zna zalety i wady poszczególnych koncepcji zarządzania logistyką w stopniu dostatecznym
3,5Zna zalety i wady poszczególnych koncepcji zarządzania logistyką w stopniu dość dobrym
4,0Zna zalety i wady poszczególnych koncepcji zarządzania logistyką w stopniu dobrym
4,5Zna większość zalet i wad poszczególnych koncepcji zarządzania logistyką
5,0Zna wszystkie zalety i wady poszczególnych koncepcji zarządzania logistyką
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/8_U01Potrafi dostosować poznane koncepcje zarządzania do warunków funkcjonowania organizacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z koncepcjami zarządzania, które mogą być wykorzystane w usprawnieniu łańcucha dostaw
Treści programoweT-W-7Podstawy koncepcji skierowanej na czas
T-W-3Benchmarking łańcucha dostaw
T-W-8"Time Based Management", jako możliwość reorganizacji zarządzania
T-W-4Outsorcing - koncepcja zarządzania opierająca się na dylemacie "Make or Buy"
T-W-2Reengineering, jako przykład koncepcji radykalnej przebudowy działalności firmy
T-W-6System zapewnienia jakości w logistyce
T-W-5Wykorzystanie koncepcji "Lean Management" do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa
Metody nauczaniaM-2Metoda problemowa/Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi dostosować poznanych koncepcji zarządzania do warunków funkcjonowania organizacji
3,0Potrafi w stopniu dostatecznym dostosować poznane koncepcje zarządzania do warunków funkcjonowania organizacji
3,5Potrafi w stopniu dość dobrym dostosować poznane koncepcje zarządzania do warunków funkcjonowania organizacji
4,0Potrafi w stopniu dobrym dostosować poznane koncepcje zarządzania do warunków funkcjonowania organizacji
4,5Potrafi dostosować większość poznanych koncepcji zarządzania do warunków funkcjonowania organizacji
5,0Potrafi dostosować bezbłędnie poznane koncepcje zarządzania do warunków funkcjonowania organizacji
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/8_K01Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z koncepcjami zarządzania, które mogą być wykorzystane w usprawnieniu łańcucha dostaw
Treści programoweT-W-1Istota koncepcyjnego sterowania przedsiębiorstwem
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca/Wykład informacyjny z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie ma świadomości potrzeby doskonalenia i uczenia się
3,0Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się w stopniu dostatecznym
3,5Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się w stopniu dość dobrym
4,0Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się w stopniu dobrym
4,5Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się w stopiniu więcej niż dobrym
5,0Ma świadomość potrzeby doskonalenia i uczenia się