Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Koszty logistyki:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Koszty logistyki
Specjalność Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Czarny <Anna.Czarny@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK5 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu logistyki
W-2Znajomość podstawowych zagadnień z rachunkowości oraz finansów

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podejściem do pojęcia kosztów
C-2Przekazanie wiedzy na temat kosztów logistyki, ich podziału
C-3Zapoznanie studentów z metodami tworzenia oraz wykorzystania informacji o kosztach logistyki
C-4Umiejętność posługiwania się instrumentami zarządzania kosztami logistyki, ich budżetowania
C-5Umiejętność optymalizowania kosztów logistyki

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Pojęcie i podział kosztów, ich rodzaje1
T-K-2Koszty logistyczne – definicje, podział, ich ranga w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa1
T-K-3Rachunek kosztów logistyki, klasyfikacja form i przekrojów1
T-K-4Koszty logistyczne jako koszty ogólne lub całkowite1
T-K-5Tworzenie i wykorzystywanie zbiorów informacji o kosztach logistyki1
T-K-6Rachunek kosztów działań (koncepcja ABC) oraz Target Costing1
T-K-7Podstawowe wskaźniki kosztowe oceny procesów logistycznych w przedsiębiorstwie2
T-K-8Podstawowe zasady budżetowania kosztów logistycznych2
T-K-9Koszty logistyki łańcuchu dostaw, koszty zapasów1
T-K-10Efektywna obsługa klienta w przedsiębiorstwie w aspekcie kosztów logistyki1
T-K-11Wpływ kosztów logistyki na wynik finansowy przedsiębiorstwa1
T-K-12Optymalizacja kosztów logistyki1
T-K-13Zaliczenie z konwersatorów1
15
wykłady
T-W-1Podział kosztów, identyfikacja kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie2
T-W-2Rachunek kosztów logistyki2
T-W-3Koncepcja ABC oraz Target Costing w praktyce2
T-W-4Wskaźniki kosztowe oceny procesów logistycznych w przedsiębiorstwie2
T-W-5Budżetowanie kosztów logistycznych4
T-W-6Optymalizacja kosztów logistyki w przedsiębiorstwie2
T-W-7Zaliczenie z wykładów1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Uczestnictwo w zajęciach (konwersatoriach)15
A-K-2Rozwiązywanie zadań - praca w grupie5
A-K-3Przygotowanie do pisemnego zaliczenia10
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Zapoznanie się z literaturą przedmiotu dotyczącą poszczególnych zajęć5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - wykład informacyjny
M-2Metody problemowe - wykład problemowy
M-3Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
M-4Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena zaangażowania w dyskusje problemowe
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów - forma opisowa oraz pytania testowe
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z konwersatoriów - rozwiązanie zadań oraz przedstawienie rozwiązania zaprezentowanego problemu z zakresu zarządzania kosztami logistyki

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/7_W01
Posiada wiedzę o metodach wykorzystywanych w zarządzaniu kosztami logistycznymi
Z_1A_W09S1A_W06C-4, C-5T-K-3, T-K-4, T-K-5, T-K-6, T-K-7, T-K-8, T-K-12M-1, M-3S-2, S-3, S-1
Z_1A_D6/7_W02
Potrafi zidentyfikować oraz scharakteryzować koszty logistyczne w przedsiębiorstwie
Z_1A_W01S1A_W01C-2T-K-1, T-K-2M-1, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/7_U01
Potrafi stworzyć budżet kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie
Z_1A_U06S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-4T-K-8, T-W-5M-1S-3
Z_1A_D6/7_U02
Potrafi optymalizować różne grupy kosztów logistycznych
Z_1A_U05, Z_1A_U01S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03C-5T-K-12, T-W-6M-1, M-3S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/7_K01
Potrafi pracować w grupie zarządzając kosztami logistycznymi
Z_1A_K03, Z_1A_K01, Z_1A_K02S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K06C-4, C-5T-K-6, T-K-7, T-K-8, T-K-12M-4, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/7_W01
Posiada wiedzę o metodach wykorzystywanych w zarządzaniu kosztami logistycznymi
2,0Nie posiada wiedzy na temat metod wykorzystywanych w zarządzaniu kosztami logistycznymi
3,0Posiada szczątkową wiedzę na temat podstawowych metod wykorzystywanych w zarządzaniu kosztami logistycznymi
3,5Wiedza studenta na temat podstawowych metod wykorzystywanych w zarządzaniu kosztami logistycznymi jest ograniczona
4,0Posiada wiedzię na temat metod wykorzystywanych w zarządzaniu kosztami logistycznymi w stopniu większym niż podstawowa
4,5Zna wszystkie metody zaprezentowane podczas zajęć dotyczące zarządzania kosztami logistycznymi
5,0Zna znakomicie wszystkie metody zaprezentowane podczas zajęć dotyczące zarządzania kosztami logistycznymi
Z_1A_D6/7_W02
Potrafi zidentyfikować oraz scharakteryzować koszty logistyczne w przedsiębiorstwie
2,0Nie potrafi zidentyfikować i scharakteryzować kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie
3,0Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować niektóre koszty logistyczne w przedsiębiorstwie
3,5Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować podstawowe koszty logistyczne w przedsiębiorstwie
4,0Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować większość kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie
4,5Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować wszystkie koszty logistyczne w przedsiębiorstwie
5,0Doskonale potrafi zidentyfikować i scharakteryzować wszystkie koszty logistyczne w przedsiębiorstwie

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/7_U01
Potrafi stworzyć budżet kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie
2,0Nie potrafi stworzyć budżetu kosztów logistycznych
3,0Potrafi częściowo błędnie stworzyć budżet kosztów logistycznych
3,5Potrafi z niewielkimi błędami stworzyć budżet kosztów logistycznych
4,0Potrafi dobrze wykorzystać wiedzę teoretyczną do przygotowania budżetu kosztów logistycznych
4,5Potrafi stworzyć budżet w stopniu dobrym
5,0Znakomicie wykorzystuje posiadaną wiedzę do tworzenia budżetów kosztów logistycznych
Z_1A_D6/7_U02
Potrafi optymalizować różne grupy kosztów logistycznych
2,0Nie potrafi optymalizować kosztów logistycznych
3,0Potrafi częściowo błędnie optymalizować koszty logistyczne
3,5Potrafi z niewielkimi błędami otpymalizować koszty logistyczne
4,0Potrafi dobrze optymalizować koszty logistyczne
4,5Potrafi bardzo dobrze wykorzystać narzędzia do optym,alizacji kosztów logistycznych
5,0Znakomicie posługuje się narzędziami do optymalizacji kosztów logistycznych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/7_K01
Potrafi pracować w grupie zarządzając kosztami logistycznymi
2,0Nie potrafi pracować w grupie, nie posiada bowiem wiedzy w zakresie podejmowanego zagadnienia
3,0Wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności jedynie w zakresie minimalnym, popełniając błędy merytoryczne, niewiele udzielając się na forum grupy
3,5Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz umiejętności podczas pracy w grupie
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę oraz umiejętności z zakresu kosztów logistyki podczas pracy w grupie, nie tylko prezentując "suche" fakty, ale próbując przedstawić proste metody rozwiązania danego problemu
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę oraz umiejętności z zakresu kosztów logistyki podczas pracy w grupie, zaprezentować swoje zdanie na dany temat, poszukać alternatyw do rozwiązań prezentowanych przez innych uczestników dyskusji
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę oraz umiejętności z zakresu kosztów logistyki podczas pracy w grupie, zaprezentować swoje zdanie na dany temat, poszukać alternatyw do rozwiązań prezentowanych przez innych uczestników dyskusji, dodatkowo moderuje dyskusją oraz przedstawia wybrany sposób rozwiązania problemu, deleguje zadania

Literatura podstawowa

  1. Twaróg J., Koszty logistyki przedsiębiorstw, Instytut Logistyki i Magazynowania, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2003
  2. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2003
  3. Abt S., Logistyka w teorii i praktyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Blaik P., Logistyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2001
  2. Abt S., Zarządzanie logistyczne w ćwiczeniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2001
  3. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Pojęcie i podział kosztów, ich rodzaje1
T-K-2Koszty logistyczne – definicje, podział, ich ranga w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa1
T-K-3Rachunek kosztów logistyki, klasyfikacja form i przekrojów1
T-K-4Koszty logistyczne jako koszty ogólne lub całkowite1
T-K-5Tworzenie i wykorzystywanie zbiorów informacji o kosztach logistyki1
T-K-6Rachunek kosztów działań (koncepcja ABC) oraz Target Costing1
T-K-7Podstawowe wskaźniki kosztowe oceny procesów logistycznych w przedsiębiorstwie2
T-K-8Podstawowe zasady budżetowania kosztów logistycznych2
T-K-9Koszty logistyki łańcuchu dostaw, koszty zapasów1
T-K-10Efektywna obsługa klienta w przedsiębiorstwie w aspekcie kosztów logistyki1
T-K-11Wpływ kosztów logistyki na wynik finansowy przedsiębiorstwa1
T-K-12Optymalizacja kosztów logistyki1
T-K-13Zaliczenie z konwersatorów1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podział kosztów, identyfikacja kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie2
T-W-2Rachunek kosztów logistyki2
T-W-3Koncepcja ABC oraz Target Costing w praktyce2
T-W-4Wskaźniki kosztowe oceny procesów logistycznych w przedsiębiorstwie2
T-W-5Budżetowanie kosztów logistycznych4
T-W-6Optymalizacja kosztów logistyki w przedsiębiorstwie2
T-W-7Zaliczenie z wykładów1
15

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Uczestnictwo w zajęciach (konwersatoriach)15
A-K-2Rozwiązywanie zadań - praca w grupie5
A-K-3Przygotowanie do pisemnego zaliczenia10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Zapoznanie się z literaturą przedmiotu dotyczącą poszczególnych zajęć5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/7_W01Posiada wiedzę o metodach wykorzystywanych w zarządzaniu kosztami logistycznymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-4Umiejętność posługiwania się instrumentami zarządzania kosztami logistyki, ich budżetowania
C-5Umiejętność optymalizowania kosztów logistyki
Treści programoweT-K-3Rachunek kosztów logistyki, klasyfikacja form i przekrojów
T-K-4Koszty logistyczne jako koszty ogólne lub całkowite
T-K-5Tworzenie i wykorzystywanie zbiorów informacji o kosztach logistyki
T-K-6Rachunek kosztów działań (koncepcja ABC) oraz Target Costing
T-K-7Podstawowe wskaźniki kosztowe oceny procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
T-K-8Podstawowe zasady budżetowania kosztów logistycznych
T-K-12Optymalizacja kosztów logistyki
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny
M-3Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów - forma opisowa oraz pytania testowe
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z konwersatoriów - rozwiązanie zadań oraz przedstawienie rozwiązania zaprezentowanego problemu z zakresu zarządzania kosztami logistyki
S-1Ocena formująca: Ocena zaangażowania w dyskusje problemowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada wiedzy na temat metod wykorzystywanych w zarządzaniu kosztami logistycznymi
3,0Posiada szczątkową wiedzę na temat podstawowych metod wykorzystywanych w zarządzaniu kosztami logistycznymi
3,5Wiedza studenta na temat podstawowych metod wykorzystywanych w zarządzaniu kosztami logistycznymi jest ograniczona
4,0Posiada wiedzię na temat metod wykorzystywanych w zarządzaniu kosztami logistycznymi w stopniu większym niż podstawowa
4,5Zna wszystkie metody zaprezentowane podczas zajęć dotyczące zarządzania kosztami logistycznymi
5,0Zna znakomicie wszystkie metody zaprezentowane podczas zajęć dotyczące zarządzania kosztami logistycznymi
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/7_W02Potrafi zidentyfikować oraz scharakteryzować koszty logistyczne w przedsiębiorstwie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-2Przekazanie wiedzy na temat kosztów logistyki, ich podziału
Treści programoweT-K-1Pojęcie i podział kosztów, ich rodzaje
T-K-2Koszty logistyczne – definicje, podział, ich ranga w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny
M-3Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena zaangażowania w dyskusje problemowe
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów - forma opisowa oraz pytania testowe
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z konwersatoriów - rozwiązanie zadań oraz przedstawienie rozwiązania zaprezentowanego problemu z zakresu zarządzania kosztami logistyki
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi zidentyfikować i scharakteryzować kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie
3,0Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować niektóre koszty logistyczne w przedsiębiorstwie
3,5Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować podstawowe koszty logistyczne w przedsiębiorstwie
4,0Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować większość kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie
4,5Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować wszystkie koszty logistyczne w przedsiębiorstwie
5,0Doskonale potrafi zidentyfikować i scharakteryzować wszystkie koszty logistyczne w przedsiębiorstwie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/7_U01Potrafi stworzyć budżet kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-4Umiejętność posługiwania się instrumentami zarządzania kosztami logistyki, ich budżetowania
Treści programoweT-K-8Podstawowe zasady budżetowania kosztów logistycznych
T-W-5Budżetowanie kosztów logistycznych
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z konwersatoriów - rozwiązanie zadań oraz przedstawienie rozwiązania zaprezentowanego problemu z zakresu zarządzania kosztami logistyki
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi stworzyć budżetu kosztów logistycznych
3,0Potrafi częściowo błędnie stworzyć budżet kosztów logistycznych
3,5Potrafi z niewielkimi błędami stworzyć budżet kosztów logistycznych
4,0Potrafi dobrze wykorzystać wiedzę teoretyczną do przygotowania budżetu kosztów logistycznych
4,5Potrafi stworzyć budżet w stopniu dobrym
5,0Znakomicie wykorzystuje posiadaną wiedzę do tworzenia budżetów kosztów logistycznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/7_U02Potrafi optymalizować różne grupy kosztów logistycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-5Umiejętność optymalizowania kosztów logistyki
Treści programoweT-K-12Optymalizacja kosztów logistyki
T-W-6Optymalizacja kosztów logistyki w przedsiębiorstwie
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny
M-3Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów - forma opisowa oraz pytania testowe
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z konwersatoriów - rozwiązanie zadań oraz przedstawienie rozwiązania zaprezentowanego problemu z zakresu zarządzania kosztami logistyki
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi optymalizować kosztów logistycznych
3,0Potrafi częściowo błędnie optymalizować koszty logistyczne
3,5Potrafi z niewielkimi błędami otpymalizować koszty logistyczne
4,0Potrafi dobrze optymalizować koszty logistyczne
4,5Potrafi bardzo dobrze wykorzystać narzędzia do optym,alizacji kosztów logistycznych
5,0Znakomicie posługuje się narzędziami do optymalizacji kosztów logistycznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/7_K01Potrafi pracować w grupie zarządzając kosztami logistycznymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-4Umiejętność posługiwania się instrumentami zarządzania kosztami logistyki, ich budżetowania
C-5Umiejętność optymalizowania kosztów logistyki
Treści programoweT-K-6Rachunek kosztów działań (koncepcja ABC) oraz Target Costing
T-K-7Podstawowe wskaźniki kosztowe oceny procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
T-K-8Podstawowe zasady budżetowania kosztów logistycznych
T-K-12Optymalizacja kosztów logistyki
Metody nauczaniaM-4Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
M-3Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena zaangażowania w dyskusje problemowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi pracować w grupie, nie posiada bowiem wiedzy w zakresie podejmowanego zagadnienia
3,0Wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności jedynie w zakresie minimalnym, popełniając błędy merytoryczne, niewiele udzielając się na forum grupy
3,5Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę oraz umiejętności podczas pracy w grupie
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę oraz umiejętności z zakresu kosztów logistyki podczas pracy w grupie, nie tylko prezentując "suche" fakty, ale próbując przedstawić proste metody rozwiązania danego problemu
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę oraz umiejętności z zakresu kosztów logistyki podczas pracy w grupie, zaprezentować swoje zdanie na dany temat, poszukać alternatyw do rozwiązań prezentowanych przez innych uczestników dyskusji
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę oraz umiejętności z zakresu kosztów logistyki podczas pracy w grupie, zaprezentować swoje zdanie na dany temat, poszukać alternatyw do rozwiązań prezentowanych przez innych uczestników dyskusji, dodatkowo moderuje dyskusją oraz przedstawia wybrany sposób rozwiązania problemu, deleguje zadania