Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Logistyka dystrybucji wyrobów gotowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Logistyka dystrybucji wyrobów gotowych
Specjalność Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Czesława Christowa <czeslawa.christowa@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK6 15 2,00,50zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu logistyki zaopatrzenia i produkcji, zarządzania przedsiębiorstwem oraz ekonomicznych uwarunkowań jego funkcjonowania.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Posiadanie wiedzy z zakresu logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwie, a w szczególności zarządzania łańcuchem sprzedaży, efektywnym rozmieszczeniem wyrobów gotowych na rynku zewnętrznym, zastosowania zasad dotyczących konsolidacji i integracji działań, czyli np. koncepcji ECR.
C-2Umiejętność tworzenia modeli służących efektywnemu rozdysponowaniu produktów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Logistyczne kanały dystrybucji2
T-K-2Logistyczna obsługa odbiorcy2
T-K-3Metody prognozowania popytu rynku zewnętrznego2
T-K-4Systemy wspierania logistyki dystrybucji Elementy handlu elektronicznego w logistyce dystrybucji2
T-K-5Strategia Efektywnej obsługi konsumenta (ECR)2
T-K-6Model DRP – studium przypadku2
T-K-7Logistyka marketingowa w sieciach dystrybucyjnych Centra magazynowo-transportowe2
T-K-8Praca zaliczeniowa składająca się z 2 części, tj. teoretycznej - test jednokrotnego wyboru oraz praktycznej – zadania.1
15
wykłady
T-W-1Logistyczne kanały dystrybucji2
T-W-2Logistyczna obsługa odbiorcy2
T-W-3Metody prognozowania popytu na rynku2
T-W-4Systemy wspierania logistyki dystrybucji Elementy handlu elektronicznego w logistyce dystrybucji2
T-W-5Strategia efektywnej obsługi konsumenta (ECR)2
T-W-6Model DRP - studium przypadku2
T-W-7Logistyka marketingowa w sieciach dystrybucyjnych Centra magazynowo-transportowe2
T-W-8Praca zaliczeniowa składająca się z 2 części, tj. teoretycznej - test jednokrotnego wyboru oraz praktycznej - zadania1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Uczestnictwo w konwersatoriach15
A-K-2Praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej z wykładów30
A-K-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu15
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia teorii z wykładów10
A-W-3Zapoznanie się z podstawową litaraturą z zakresu Logistyki dystrybucji5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, objaśnianie i wyjaśnianie)
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metody aktywizujące np. metoda przypadków)
M-3Metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Test jednokrotnego wyboru
S-2Ocena podsumowująca: Praca zaliczeniowa składająca się z części praktycznej – zadania.
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności uczestnictwa studentów w zajęciach.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/3_W01
Wiedza z zakresu logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwie
Z_1A_W01, Z_1A_W10, Z_1A_W07, Z_1A_W15S1A_W01, S1A_W06, S1A_W07, S1A_W11C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2S-1, S-3
Z_1A_D6/3_W02
Wiedza z zakresu efektywnego rozmieszczenia wyrobów gotowych na rynku zewnętrznym
Z_1A_W07, Z_1A_W15, Z_1A_W10, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W06, S1A_W07, S1A_W11C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/3_U01
Umiejętność zastosowania zasad dotyczących konsolidacji i integracji działań, czyli np. koncepcji ECR.
Z_1A_U06, Z_1A_U03, Z_1A_U02, Z_1A_U01, Z_1A_U10S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2T-K-1, T-K-2, T-K-3, T-K-4, T-K-5M-2, M-3S-2, S-3
Z_1A_D6/3_U02
Umiejętność tworzenia modeli służących efektywnemu rozdysponowaniu produktów na przykładzie systemu DRP
Z_1A_U10, Z_1A_U02, Z_1A_U03, Z_1A_U01, Z_1A_U06S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2T-K-6, T-K-7M-2, M-3S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/3_W01
Wiedza z zakresu logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwie
2,0Nie posiada wiedzy z logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwie
3,0Posiada podstawową wiedzę z logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwie
3,5Posiada ogólną wiedzę z logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwie
4,0Posiada dobrą wiedzę z logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwie z zakresu wykładów
4,5Posiada dobrą wiedzę z logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwie z zakresu wykładów oraz dodatkową wiedzę z literatury podstawowej
5,0Posiada bardzo dobrą wiedzę z logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwie z zakresu wykładów oraz dodatkową wiedzę z literatury podstawowej i uzupełniającej
Z_1A_D6/3_W02
Wiedza z zakresu efektywnego rozmieszczenia wyrobów gotowych na rynku zewnętrznym
2,0Nie posiada wiedzy z efektywnego rozmieszczenia wyrobów gotowych na rynku zewnętrznym
3,0Posiada podstawową wiedzę z efektywnego rozmieszczenia wyrobów gotowych na rynku zewnętrznym
3,5Posiada ogólną wiedzę z efektywnego rozmieszczenia wyrobów gotowych na rynku zewnętrznym
4,0Posiada dobrą wiedzę z efektywnego rozmieszczenia wyrobów gotowych na rynku zewnętrznym z zakresu wykładów
4,5Posiada dobrą wiedzę z efektywnego rozmieszczenia wyrobów gotowych na rynku zewnętrznym z zakresu wykładów oraz dodatkową wiedzę z literatury podstawowej
5,0Posiada bardzo dobrą wiedzę z efektywnego rozmieszczenia wyrobów gotowych na rynku zewnętrznym z zakresu wykładów oraz dodatkową wiedzę z literatury podstawowej i uzupełniającej

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/3_U01
Umiejętność zastosowania zasad dotyczących konsolidacji i integracji działań, czyli np. koncepcji ECR.
2,0Nie posiada podstawowych umiejętności zastosowania zasad dotyczących konsolidacji i integracji działań
3,0Posiada podstawowe umiejętności zastosowania zasad dotyczących konsolidacji i integracji działań
3,5Posiada większość umiejętności zastosowania zasad dotyczących konsolidacji i integracji działań wypracowanych na zajęciach
4,0Posiada wszystkie umiejętności zastosowania zasad dotyczących konsolidacji i integracji działań wypracowane na zajęciach
4,5Posiada wszystkie umiejętności zastosowania zasad dotyczących konsolidacji i integracji działań wypracowane na zajęciach oraz dodatkowe umiejętności nabyte we własnym zakresie na bazie literatury dodatkowej
5,0Doskonale opanował wszystkie umiejętności zastosowania zasad dotyczących konsolidacji i integracji działań, umiejętności opiera na szerokiej wiedzy teoretycznej wykraczającej poza zagadnienia przedstawione na zajęciach
Z_1A_D6/3_U02
Umiejętność tworzenia modeli służących efektywnemu rozdysponowaniu produktów na przykładzie systemu DRP
2,0Nie posiada podstawowych umiejętności tworzenia modeli służących efektywnemu ropzdysponowaniu produktów
3,0Posiada podstawowe umiejętności tworzenia modeli służących efektywnemu ropzdysponowaniu produktów
3,5Posiada większość umiejętności tworzenia modeli służących efektywnemu ropzdysponowaniu produktów wypracowanych na zajęciach
4,0Posiada wszystkie umiejętności tworzenia modeli służących efektywnemu ropzdysponowaniu produktów wypracowane na zajęciach
4,5Posiada wszystkie umiejętności tworzenia modeli służących efektywnemu ropzdysponowaniu produktów wypracowane na zajęciach oraz dodatkowe umiejętności nabyte we własnym zakresie na bazie literatury dodatkowej
5,0Doskonale opanował wszystkie umiejętności tworzenia modeli służących efektywnemu ropzdysponowaniu produktów, umiejętności opiera na szerokiej wiedzy teoretycznej wykraczającej poza zagadnienia przedstawione na zajęciach

Literatura podstawowa

  1. Bendkowski J., Pietrucha-Pacut M., Podstawy logistyki w dystrybucji, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2003
  2. Christopher M., Strategia zarządzania dystrybucją, AW „Placet”, Warszawa, 1998
  3. Czubała A., Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa, 1996

Literatura dodatkowa

  1. Christopher M., Logistics and Supply Chain Management, Prentice Hall, Londyn, 2005
  2. Szpon J., Dembińska-Cyran I., Wiktorowska-Jasik A., Podstawy Logistyki, SNIGiR, Szczecin, 2005
  3. Szpon J., Analiza logistyczna w przedsiębiorstwie, SNIGiR, Szczecin, 2006

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Logistyczne kanały dystrybucji2
T-K-2Logistyczna obsługa odbiorcy2
T-K-3Metody prognozowania popytu rynku zewnętrznego2
T-K-4Systemy wspierania logistyki dystrybucji Elementy handlu elektronicznego w logistyce dystrybucji2
T-K-5Strategia Efektywnej obsługi konsumenta (ECR)2
T-K-6Model DRP – studium przypadku2
T-K-7Logistyka marketingowa w sieciach dystrybucyjnych Centra magazynowo-transportowe2
T-K-8Praca zaliczeniowa składająca się z 2 części, tj. teoretycznej - test jednokrotnego wyboru oraz praktycznej – zadania.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Logistyczne kanały dystrybucji2
T-W-2Logistyczna obsługa odbiorcy2
T-W-3Metody prognozowania popytu na rynku2
T-W-4Systemy wspierania logistyki dystrybucji Elementy handlu elektronicznego w logistyce dystrybucji2
T-W-5Strategia efektywnej obsługi konsumenta (ECR)2
T-W-6Model DRP - studium przypadku2
T-W-7Logistyka marketingowa w sieciach dystrybucyjnych Centra magazynowo-transportowe2
T-W-8Praca zaliczeniowa składająca się z 2 części, tj. teoretycznej - test jednokrotnego wyboru oraz praktycznej - zadania1
15

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Uczestnictwo w konwersatoriach15
A-K-2Praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej z wykładów30
A-K-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia teorii z wykładów10
A-W-3Zapoznanie się z podstawową litaraturą z zakresu Logistyki dystrybucji5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/3_W01Wiedza z zakresu logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Posiadanie wiedzy z zakresu logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwie, a w szczególności zarządzania łańcuchem sprzedaży, efektywnym rozmieszczeniem wyrobów gotowych na rynku zewnętrznym, zastosowania zasad dotyczących konsolidacji i integracji działań, czyli np. koncepcji ECR.
Treści programoweT-W-1Logistyczne kanały dystrybucji
T-W-2Logistyczna obsługa odbiorcy
T-W-3Metody prognozowania popytu na rynku
T-W-4Systemy wspierania logistyki dystrybucji Elementy handlu elektronicznego w logistyce dystrybucji
T-W-5Strategia efektywnej obsługi konsumenta (ECR)
T-W-6Model DRP - studium przypadku
T-W-7Logistyka marketingowa w sieciach dystrybucyjnych Centra magazynowo-transportowe
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, objaśnianie i wyjaśnianie)
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metody aktywizujące np. metoda przypadków)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test jednokrotnego wyboru
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności uczestnictwa studentów w zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada wiedzy z logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwie
3,0Posiada podstawową wiedzę z logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwie
3,5Posiada ogólną wiedzę z logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwie
4,0Posiada dobrą wiedzę z logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwie z zakresu wykładów
4,5Posiada dobrą wiedzę z logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwie z zakresu wykładów oraz dodatkową wiedzę z literatury podstawowej
5,0Posiada bardzo dobrą wiedzę z logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwie z zakresu wykładów oraz dodatkową wiedzę z literatury podstawowej i uzupełniającej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/3_W02Wiedza z zakresu efektywnego rozmieszczenia wyrobów gotowych na rynku zewnętrznym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Posiadanie wiedzy z zakresu logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwie, a w szczególności zarządzania łańcuchem sprzedaży, efektywnym rozmieszczeniem wyrobów gotowych na rynku zewnętrznym, zastosowania zasad dotyczących konsolidacji i integracji działań, czyli np. koncepcji ECR.
Treści programoweT-W-1Logistyczne kanały dystrybucji
T-W-2Logistyczna obsługa odbiorcy
T-W-3Metody prognozowania popytu na rynku
T-W-4Systemy wspierania logistyki dystrybucji Elementy handlu elektronicznego w logistyce dystrybucji
T-W-5Strategia efektywnej obsługi konsumenta (ECR)
T-W-6Model DRP - studium przypadku
T-W-7Logistyka marketingowa w sieciach dystrybucyjnych Centra magazynowo-transportowe
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, objaśnianie i wyjaśnianie)
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metody aktywizujące np. metoda przypadków)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test jednokrotnego wyboru
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności uczestnictwa studentów w zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada wiedzy z efektywnego rozmieszczenia wyrobów gotowych na rynku zewnętrznym
3,0Posiada podstawową wiedzę z efektywnego rozmieszczenia wyrobów gotowych na rynku zewnętrznym
3,5Posiada ogólną wiedzę z efektywnego rozmieszczenia wyrobów gotowych na rynku zewnętrznym
4,0Posiada dobrą wiedzę z efektywnego rozmieszczenia wyrobów gotowych na rynku zewnętrznym z zakresu wykładów
4,5Posiada dobrą wiedzę z efektywnego rozmieszczenia wyrobów gotowych na rynku zewnętrznym z zakresu wykładów oraz dodatkową wiedzę z literatury podstawowej
5,0Posiada bardzo dobrą wiedzę z efektywnego rozmieszczenia wyrobów gotowych na rynku zewnętrznym z zakresu wykładów oraz dodatkową wiedzę z literatury podstawowej i uzupełniającej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/3_U01Umiejętność zastosowania zasad dotyczących konsolidacji i integracji działań, czyli np. koncepcji ECR.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U10potrafi wykorzystać metody i narzędzia doskonalenia jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Umiejętność tworzenia modeli służących efektywnemu rozdysponowaniu produktów.
Treści programoweT-K-1Logistyczne kanały dystrybucji
T-K-2Logistyczna obsługa odbiorcy
T-K-3Metody prognozowania popytu rynku zewnętrznego
T-K-4Systemy wspierania logistyki dystrybucji Elementy handlu elektronicznego w logistyce dystrybucji
T-K-5Strategia Efektywnej obsługi konsumenta (ECR)
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metody aktywizujące np. metoda przypadków)
M-3Metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Praca zaliczeniowa składająca się z części praktycznej – zadania.
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności uczestnictwa studentów w zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada podstawowych umiejętności zastosowania zasad dotyczących konsolidacji i integracji działań
3,0Posiada podstawowe umiejętności zastosowania zasad dotyczących konsolidacji i integracji działań
3,5Posiada większość umiejętności zastosowania zasad dotyczących konsolidacji i integracji działań wypracowanych na zajęciach
4,0Posiada wszystkie umiejętności zastosowania zasad dotyczących konsolidacji i integracji działań wypracowane na zajęciach
4,5Posiada wszystkie umiejętności zastosowania zasad dotyczących konsolidacji i integracji działań wypracowane na zajęciach oraz dodatkowe umiejętności nabyte we własnym zakresie na bazie literatury dodatkowej
5,0Doskonale opanował wszystkie umiejętności zastosowania zasad dotyczących konsolidacji i integracji działań, umiejętności opiera na szerokiej wiedzy teoretycznej wykraczającej poza zagadnienia przedstawione na zajęciach
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/3_U02Umiejętność tworzenia modeli służących efektywnemu rozdysponowaniu produktów na przykładzie systemu DRP
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U10potrafi wykorzystać metody i narzędzia doskonalenia jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Umiejętność tworzenia modeli służących efektywnemu rozdysponowaniu produktów.
Treści programoweT-K-6Model DRP – studium przypadku
T-K-7Logistyka marketingowa w sieciach dystrybucyjnych Centra magazynowo-transportowe
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metody aktywizujące np. metoda przypadków)
M-3Metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Praca zaliczeniowa składająca się z części praktycznej – zadania.
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności uczestnictwa studentów w zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada podstawowych umiejętności tworzenia modeli służących efektywnemu ropzdysponowaniu produktów
3,0Posiada podstawowe umiejętności tworzenia modeli służących efektywnemu ropzdysponowaniu produktów
3,5Posiada większość umiejętności tworzenia modeli służących efektywnemu ropzdysponowaniu produktów wypracowanych na zajęciach
4,0Posiada wszystkie umiejętności tworzenia modeli służących efektywnemu ropzdysponowaniu produktów wypracowane na zajęciach
4,5Posiada wszystkie umiejętności tworzenia modeli służących efektywnemu ropzdysponowaniu produktów wypracowane na zajęciach oraz dodatkowe umiejętności nabyte we własnym zakresie na bazie literatury dodatkowej
5,0Doskonale opanował wszystkie umiejętności tworzenia modeli służących efektywnemu ropzdysponowaniu produktów, umiejętności opiera na szerokiej wiedzy teoretycznej wykraczającej poza zagadnienia przedstawione na zajęciach