Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Logistyka w procesach produkcji:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Logistyka w procesach produkcji
Specjalność Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Beata Szczecińska <Beata.Szczecinska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50egzamin
konwersatoriaK5 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu logistyki zaopatrzenia, zarządzania przedsiębiorstwem oraz ekonomicznych uwarunkowań jego funkcjonowania.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie wiedzy z zakresu zarządzania procesami sterowania produkcją przy zastosowaniu determinanty czasu i miejsca.
C-2Umiejętność projektowania cykli wytwórczych przy założeniu funkcji celu, jaką jest szeroko rozumiana optymalizacja oraz pod kątem zastosowania zasad i koncepcji logistycznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Metody logistyczne kształtujące przepływy zasobów międzykomórkowe Systemy przepływów materiałów wewnątrz komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa2
T-K-2Założenia sterowania procesami produkcji Wykorzystanie narzędzi logistycznych do optymalizacji przepływu zasobów2
T-K-3Koncepcje logistycznego sterowania produkcją2
T-K-4Znaczenie systemu klasy ERP w organizacji produkcji2
T-K-5Wykorzystanie zasady Kaizen w projektowaniu produkcji2
T-K-6Kształtowanie jakości procesu produkcyjnego na przykładzie koncepcji TQM i SPC2
T-K-7Rola uwarunkowań zewnętrznych a płynność produkcji i optymalizacja wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa2
T-K-8Praca zaliczeniowa składająca się z 2 części, tj. teoretycznej - test jednokrotnego wyboru oraz praktycznej – zadania.1
15
wykłady
T-W-1Metody logistyczne kształtujące przepływy zasobów międzykomórkowe Systemy przepływów materiałów wewnątrz komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa2
T-W-2Założenia sterowania procesami produkcji Wykorzystanie narzędzi logistycznych do optymalizacji przepływu zasobów2
T-W-3Koncepcje logistycznego sterowania produkcją2
T-W-4Znaczenie systemu klasy ERP w organizacji produkcji2
T-W-5Wykorzystanie zasady Kaizein w projektowaniu produkcji2
T-W-6Kształtowanie jakości procesu produkcyjnego na przykładzie koncepcji TQM i SPC2
T-W-7Rola uwarunkowań zewnętrznych a płynność produkcji i optymalizacja wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa2
T-W-8Praca zaliczeniowa składająca się z 2 części, tj. teoretycznej - test jednokrotnego wyboru oraz praktycznej – zadania.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Uczestnictwo w konwersatoriach15
A-K-2Praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej z wykładów10
A-K-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia teorii z wykładów10
A-W-3Zapoznanie się z podstawową litaraturą z zakresu Logistyki w procesach produkcji5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, objaśnianie i wyjaśnianie)
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metody aktywizujące np. metoda przypadków)
M-3Metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Praca zaliczeniowa składająca się z 2 części, tj. teoretycznej - test jednokrotnego wyboru oraz praktycznej – zadania.
S-2Ocena formująca: Ocena aktywności uczestnictwa studentów w zajęciach.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/2_W01
Wiedza z zakresu procesów sterowania produkcją przy zastosowaniu determinanty czasu i miejsca.
Z_1A_W15, Z_1A_W10, Z_1A_W07, Z_1A_W11, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W06, S1A_W07, S1A_W11C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/2_U01
Umiejętność projektowania cykli wytwórczych przy założeniu funkcji celu - optymalizacja
Z_1A_U04, Z_1A_U10, Z_1A_U02, Z_1A_U03, Z_1A_U01, Z_1A_U06S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2T-K-1, T-K-2, T-K-3, T-K-4, T-K-5, T-K-6, T-K-7M-2, M-3S-1, S-2
Z_1A_D6/2_U02
Umiejętność zastosowania zasad i koncepcji logistycznych.
Z_1A_U04, Z_1A_U10, Z_1A_U02, Z_1A_U06, Z_1A_U03, Z_1A_U01S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2T-K-1, T-K-2, T-K-3, T-K-4, T-K-5, T-K-6, T-K-7M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/2_W01
Wiedza z zakresu procesów sterowania produkcją przy zastosowaniu determinanty czasu i miejsca.
2,0Nie posiada wiedzy z zakresu procesów sterowania produkcją przy zastosowaniu determinanty czasu i miejsca
3,0Posiada podstawową wiedzę z zakresu procesów sterowania produkcją przy zastosowaniu determinanty czasu i miejsca
3,5Posiada ogólną wiedzę z zakresu procesów sterowania produkcją przy zastosowaniu determinanty czasu i miejsca
4,0Posiada pełną wiedzę z zakresu procesów sterowania produkcją przy zastosowaniu determinanty czasu i miejsca przedstawioną na wykładach
4,5Posiada pełną wiedzę z zakresu procesów sterowania produkcją przy zastosowaniu determinanty czasu i miejsca przedstawioną na wykładach oraz dodatkową wiedzę z literatury podstawowej
5,0Posiada pełną wiedzę z zakresu procesów sterowania produkcją przy zastosowaniu determinanty czasu i miejsca przedstawioną na wykładach oraz dodatkową wiedzę z literatury podstawowej i uzupełniającej

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/2_U01
Umiejętność projektowania cykli wytwórczych przy założeniu funkcji celu - optymalizacja
2,0Nie posiada umiejętności projektowania cykli wytwórczych przy założeniu fukncji celu
3,0Posiada podstawowe umiejętności projektowania cykli wytwórczych przy założeniu fukncji celu
3,5Posiada większość umiejętności projektowania cykli wytwórczych przy założeniu fukncji celu
4,0Posiada wszystkie umiejętności projektowania cykli wytwórczych przy założeniu fukncji celu wypracowane na zajęciach
4,5Posiada wszystkie umiejętności projektowania cykli wytwórczych przy założeniu fukncji celu wypracowane na zajęciach oraz dodatkowe umiejętności nabyte we własnym zakresie na bazie literatury dodatkowej
5,0Doskonale opanował wszystkie umiejętności projektowania cykli wytwórczych przy założeniu fukncji celu, umiejętności opiera na szerokiej wiedzy teoretycznej wykraczającej poza zagadnienia przedstawione na zajęciach
Z_1A_D6/2_U02
Umiejętność zastosowania zasad i koncepcji logistycznych.
2,0Nie posiada umiejętności zastosowania zasad i koncepcji logistycznych
3,0Posiada podstawowe umiejętności zastosowania zasad i koncepcji logistycznych
3,5Posiada większość umiejętności zastosowania zasad i koncepcji logistycznych
4,0Posiada wszystkie umiejętności zastosowania zasad i koncepcji logistycznych wypracowane na zajęciach
4,5Posiada wszystkie umiejętności zastosowania zasad i koncepcji logistycznych wypracowane na zajęciach oraz dodatkowe umiejętności nabyte we własnym zakresie na bazie literatury dodatkowej
5,0Doskonale opanował wszystkie umiejętności zastosowania zasad i koncepcji logistycznych, umiejętności opiera na szerokiej wiedzy teoretycznej wykraczającej poza zagadnienia przedstawione na zajęciach

Literatura podstawowa

  1. Abt S., Systemy logistyczne w gospodarowaniu. Teoria i praktyka logistyki, AE w Poznaniu, Poznań, 1996
  2. Pfohl H.Ch., Systemy logistyczne, HiM, Poznań, 1998
  3. Wróblewski K. J., Podstawy sterowania przepływem produkcji, PWN, Warszawa, 1993

Literatura dodatkowa

  1. Christopher M., Logistics and Supply Chain Management, Prentice Hall, Londyn, 2005
  2. Szpon J., Dembińska-Cyran I., Wiktorowska-Jasik A., Podstawy Logistyki, SNIGiR, Szczecin, 2005
  3. Szpon J., Analiza logistyczna w przedsiębiorstwie, SNIGiR, Szczecin, 2006

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Metody logistyczne kształtujące przepływy zasobów międzykomórkowe Systemy przepływów materiałów wewnątrz komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa2
T-K-2Założenia sterowania procesami produkcji Wykorzystanie narzędzi logistycznych do optymalizacji przepływu zasobów2
T-K-3Koncepcje logistycznego sterowania produkcją2
T-K-4Znaczenie systemu klasy ERP w organizacji produkcji2
T-K-5Wykorzystanie zasady Kaizen w projektowaniu produkcji2
T-K-6Kształtowanie jakości procesu produkcyjnego na przykładzie koncepcji TQM i SPC2
T-K-7Rola uwarunkowań zewnętrznych a płynność produkcji i optymalizacja wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa2
T-K-8Praca zaliczeniowa składająca się z 2 części, tj. teoretycznej - test jednokrotnego wyboru oraz praktycznej – zadania.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Metody logistyczne kształtujące przepływy zasobów międzykomórkowe Systemy przepływów materiałów wewnątrz komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa2
T-W-2Założenia sterowania procesami produkcji Wykorzystanie narzędzi logistycznych do optymalizacji przepływu zasobów2
T-W-3Koncepcje logistycznego sterowania produkcją2
T-W-4Znaczenie systemu klasy ERP w organizacji produkcji2
T-W-5Wykorzystanie zasady Kaizein w projektowaniu produkcji2
T-W-6Kształtowanie jakości procesu produkcyjnego na przykładzie koncepcji TQM i SPC2
T-W-7Rola uwarunkowań zewnętrznych a płynność produkcji i optymalizacja wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa2
T-W-8Praca zaliczeniowa składająca się z 2 części, tj. teoretycznej - test jednokrotnego wyboru oraz praktycznej – zadania.1
15

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Uczestnictwo w konwersatoriach15
A-K-2Praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej z wykładów10
A-K-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia teorii z wykładów10
A-W-3Zapoznanie się z podstawową litaraturą z zakresu Logistyki w procesach produkcji5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/2_W01Wiedza z zakresu procesów sterowania produkcją przy zastosowaniu determinanty czasu i miejsca.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy z zakresu zarządzania procesami sterowania produkcją przy zastosowaniu determinanty czasu i miejsca.
Treści programoweT-W-1Metody logistyczne kształtujące przepływy zasobów międzykomórkowe Systemy przepływów materiałów wewnątrz komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa
T-W-2Założenia sterowania procesami produkcji Wykorzystanie narzędzi logistycznych do optymalizacji przepływu zasobów
T-W-3Koncepcje logistycznego sterowania produkcją
T-W-4Znaczenie systemu klasy ERP w organizacji produkcji
T-W-5Wykorzystanie zasady Kaizein w projektowaniu produkcji
T-W-6Kształtowanie jakości procesu produkcyjnego na przykładzie koncepcji TQM i SPC
T-W-7Rola uwarunkowań zewnętrznych a płynność produkcji i optymalizacja wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, objaśnianie i wyjaśnianie)
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metody aktywizujące np. metoda przypadków)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Praca zaliczeniowa składająca się z 2 części, tj. teoretycznej - test jednokrotnego wyboru oraz praktycznej – zadania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada wiedzy z zakresu procesów sterowania produkcją przy zastosowaniu determinanty czasu i miejsca
3,0Posiada podstawową wiedzę z zakresu procesów sterowania produkcją przy zastosowaniu determinanty czasu i miejsca
3,5Posiada ogólną wiedzę z zakresu procesów sterowania produkcją przy zastosowaniu determinanty czasu i miejsca
4,0Posiada pełną wiedzę z zakresu procesów sterowania produkcją przy zastosowaniu determinanty czasu i miejsca przedstawioną na wykładach
4,5Posiada pełną wiedzę z zakresu procesów sterowania produkcją przy zastosowaniu determinanty czasu i miejsca przedstawioną na wykładach oraz dodatkową wiedzę z literatury podstawowej
5,0Posiada pełną wiedzę z zakresu procesów sterowania produkcją przy zastosowaniu determinanty czasu i miejsca przedstawioną na wykładach oraz dodatkową wiedzę z literatury podstawowej i uzupełniającej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/2_U01Umiejętność projektowania cykli wytwórczych przy założeniu funkcji celu - optymalizacja
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U10potrafi wykorzystać metody i narzędzia doskonalenia jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Umiejętność projektowania cykli wytwórczych przy założeniu funkcji celu, jaką jest szeroko rozumiana optymalizacja oraz pod kątem zastosowania zasad i koncepcji logistycznych.
Treści programoweT-K-1Metody logistyczne kształtujące przepływy zasobów międzykomórkowe Systemy przepływów materiałów wewnątrz komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa
T-K-2Założenia sterowania procesami produkcji Wykorzystanie narzędzi logistycznych do optymalizacji przepływu zasobów
T-K-3Koncepcje logistycznego sterowania produkcją
T-K-4Znaczenie systemu klasy ERP w organizacji produkcji
T-K-5Wykorzystanie zasady Kaizen w projektowaniu produkcji
T-K-6Kształtowanie jakości procesu produkcyjnego na przykładzie koncepcji TQM i SPC
T-K-7Rola uwarunkowań zewnętrznych a płynność produkcji i optymalizacja wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metody aktywizujące np. metoda przypadków)
M-3Metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Praca zaliczeniowa składająca się z 2 części, tj. teoretycznej - test jednokrotnego wyboru oraz praktycznej – zadania.
S-2Ocena formująca: Ocena aktywności uczestnictwa studentów w zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada umiejętności projektowania cykli wytwórczych przy założeniu fukncji celu
3,0Posiada podstawowe umiejętności projektowania cykli wytwórczych przy założeniu fukncji celu
3,5Posiada większość umiejętności projektowania cykli wytwórczych przy założeniu fukncji celu
4,0Posiada wszystkie umiejętności projektowania cykli wytwórczych przy założeniu fukncji celu wypracowane na zajęciach
4,5Posiada wszystkie umiejętności projektowania cykli wytwórczych przy założeniu fukncji celu wypracowane na zajęciach oraz dodatkowe umiejętności nabyte we własnym zakresie na bazie literatury dodatkowej
5,0Doskonale opanował wszystkie umiejętności projektowania cykli wytwórczych przy założeniu fukncji celu, umiejętności opiera na szerokiej wiedzy teoretycznej wykraczającej poza zagadnienia przedstawione na zajęciach
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/2_U02Umiejętność zastosowania zasad i koncepcji logistycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U10potrafi wykorzystać metody i narzędzia doskonalenia jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Umiejętność projektowania cykli wytwórczych przy założeniu funkcji celu, jaką jest szeroko rozumiana optymalizacja oraz pod kątem zastosowania zasad i koncepcji logistycznych.
Treści programoweT-K-1Metody logistyczne kształtujące przepływy zasobów międzykomórkowe Systemy przepływów materiałów wewnątrz komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa
T-K-2Założenia sterowania procesami produkcji Wykorzystanie narzędzi logistycznych do optymalizacji przepływu zasobów
T-K-3Koncepcje logistycznego sterowania produkcją
T-K-4Znaczenie systemu klasy ERP w organizacji produkcji
T-K-5Wykorzystanie zasady Kaizen w projektowaniu produkcji
T-K-6Kształtowanie jakości procesu produkcyjnego na przykładzie koncepcji TQM i SPC
T-K-7Rola uwarunkowań zewnętrznych a płynność produkcji i optymalizacja wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metody aktywizujące np. metoda przypadków)
M-3Metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Praca zaliczeniowa składająca się z 2 części, tj. teoretycznej - test jednokrotnego wyboru oraz praktycznej – zadania.
S-2Ocena formująca: Ocena aktywności uczestnictwa studentów w zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada umiejętności zastosowania zasad i koncepcji logistycznych
3,0Posiada podstawowe umiejętności zastosowania zasad i koncepcji logistycznych
3,5Posiada większość umiejętności zastosowania zasad i koncepcji logistycznych
4,0Posiada wszystkie umiejętności zastosowania zasad i koncepcji logistycznych wypracowane na zajęciach
4,5Posiada wszystkie umiejętności zastosowania zasad i koncepcji logistycznych wypracowane na zajęciach oraz dodatkowe umiejętności nabyte we własnym zakresie na bazie literatury dodatkowej
5,0Doskonale opanował wszystkie umiejętności zastosowania zasad i koncepcji logistycznych, umiejętności opiera na szerokiej wiedzy teoretycznej wykraczającej poza zagadnienia przedstawione na zajęciach