Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Logistyka zaopatrzenia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Logistyka zaopatrzenia
Specjalność Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Czesława Christowa <czeslawa.christowa@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grażyna Karmowska <Grazyna.Karmowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50egzamin
konwersatoriaK4 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu podstaw logistyki zarządzania przedsiębiorstwem oraz ekonomicznych uwarunkowań jego funkcjonowania.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie wiedzy z zakresu logistyki zaopatrzenia przedsiębiorstwa w kontekście płynności przepływów w łańcuchu dostaw, budowania aliansów w aspekcie układów partnerskich.
C-2Umiejętność oceny dostawcy za pomocą metod opartych o siły ciążenia danego zjawiska.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Istota logistyki zaopatrzenia Rola i znaczenie zapasów w kształtowaniu procesów zaopatrzeniowych2
T-K-2Ocena i wybór dostawcy u ujęciu rozwiązań logistycznych2
T-K-3Jakość dostawy a produkt gotowy w ujęciu całego łańcucha dostaw2
T-K-4Relacje partnerskie a cykl życia współpracy z dostawcą2
T-K-5Techniki organizacji zaopatrzenia na przykładzie metody MRP2
T-K-6Zarządzanie magazynem w ujęciu sterowania zapasami surowców2
T-K-7Ekonomiczny aspekt logistyki zaopatrzenia2
T-K-8Praca zaliczeniowa składająca się z 2 części, tj. teoretycznej - test jednokrotnego wyboru oraz praktycznej – zadania.1
15
wykłady
T-W-1Istota logistyki zaopatrzenia Rola i znaczenie zapasów w kształtowaniu procesów zaopatrzeniowych2
T-W-2Ocena i wybór dostawcy u ujęciu rozwiązań logistycznych2
T-W-3Jakość dostawy a produkt gotowy w ujęciu całego łańcucha dostaw2
T-W-4Relacje partnerskie a cykl życia współpracy z dostawcą2
T-W-5Techniki organizacji zaopatrzenia na przykładzie metody MRP2
T-W-6Zarządzanie magazynem w ujęciu sterowania zapasami surowców2
T-W-7Ekonomiczny aspekt logistyki zaopatrzenia2
T-W-8Praca zaliczeniowa składająca się z 2 części, tj. teoretycznej - test jednokrotnego wyboru oraz praktycznej – zadania.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Uczestnictwo w konwersatoriach15
A-K-2Praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej z wykładów10
A-K-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia teorii z wykładów10
A-W-3Zapoznanie się z podstawową litaraturą z zakresu Logistyki zaopatrzenia5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, objaśnianie i wyjaśnianie)
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metody aktywizujące np. metoda przypadków)
M-3Metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Praca zaliczeniowa składająca się z 2 części, tj. teoretycznej - test jednokrotnego wyboru oraz praktycznej – zadania.
S-2Ocena formująca: Ocena aktywności uczestnictwa studentów w zajęciach.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/1_W01
Posiadanie wiedzy z zakresu logistyki zaopatrzenia przedsiębiorstwa w kontekście płynności przepływów w łańcuchu dostaw, budowania aliansów w aspekcie układów partnerskich.
Z_1A_W04, Z_1A_W15, Z_1A_W07, Z_1A_W01, Z_1A_W05, Z_1A_W09S1A_W01, S1A_W03, S1A_W04, S1A_W06, S1A_W11C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D6/1_U01
Umiejętność oceny dostawcy za pomocą metod opartych o siły ciążenia danego zjawiska.
Z_1A_U02, Z_1A_U03, Z_1A_U14, Z_1A_U01, Z_1A_U17, Z_1A_U07S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U08C-2T-K-1, T-K-2, T-K-3, T-K-4, T-K-5, T-K-6, T-K-7M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/1_W01
Posiadanie wiedzy z zakresu logistyki zaopatrzenia przedsiębiorstwa w kontekście płynności przepływów w łańcuchu dostaw, budowania aliansów w aspekcie układów partnerskich.
2,0Nie posiada wiedzy z zakresu logistyki zaopatrzenia przedsiębiorstwa w kontekście płynności przepływów w łańcuchu dostaw
3,0Posiada podstawową wiedzę z zakresu logistyki zaopatrzenia przedsiębiorstwa w kontekście płynności przepływów w łańcuchu dostaw
3,5Posiada ogólną wiedzę z zakresu logistyki zaopatrzenia przedsiębiorstwa w kontekście płynności przepływów w łańcuchu dostaw
4,0Posiada pełną wiedzę z zakresu logistyki zaopatrzenia przedsiębiorstwa w kontekście płynności przepływów w łańcuchu dostaw przedstawioną na wykładach
4,5Posiada pełną wiedzę z zakresu logistyki zaopatrzenia przedsiębiorstwa w kontekście płynności przepływów w łańcuchu dostaw przedstawioną na wykładach oraz wiedzę z literatury podstawowej
5,0Posiada pełną wiedzę z zakresu logistyki zaopatrzenia przedsiębiorstwa w kontekście płynności przepływów w łańcuchu dostaw przedstawioną na wykładach oraz wiedzę z literatury podstawowej i uzupełniającej

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D6/1_U01
Umiejętność oceny dostawcy za pomocą metod opartych o siły ciążenia danego zjawiska.
2,0Nie posiada umiejętności oceny dostawcy za pomocą metod opartych o siły ciążenia danego zjawiska.
3,0Posiada podstawowe umiejętności oceny dostawcy za pomocą metod opartych o siły ciążenia danego zjawiska.
3,5Posiada większość umiejętności oceny dostawcy za pomocą metod opartych o siły ciążenia danego zjawiska.
4,0Posiada wszystkie umiejętności oceny dostawcy za pomocą metod opartych o siły ciążenia danego zjawiska.
4,5Posiada wszystkie umiejętności oceny dostawcy za pomocą metod opartych o siły ciążenia danego zjawiska oraz dodatkowe umiejętności nabyte we własnym zakresie na bazie literatury dodatkowej
5,0Doskonale opanował wszystkie umiejętności oceny dostawcy za pomocą metod opartych o siły ciążenia danego zjawiska, umiejętności opiera na szerokiej wiedzy teoretycznej wykraczającej poza zagadnienia przedstawione na zajęciach

Literatura podstawowa

  1. Lysons K., Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa, 2004
  2. Sarjusz-Wolski Z., Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Agencja Wyd. „Placet”, Warszawa, 1998

Literatura dodatkowa

  1. Christopher M., Logistics and Supply Chain Management, Prentice Hall, Londyn, 2005
  2. Szpon J., Dembińska-Cyran I., Wiktorowska-Jasik A., Podstawy Logistyki, SNIGiR, Szczecin, 2005
  3. Szpon J., Analiza logistyczna w przedsiębiorstwie, SNIGiR, Szczecin, 2006

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Istota logistyki zaopatrzenia Rola i znaczenie zapasów w kształtowaniu procesów zaopatrzeniowych2
T-K-2Ocena i wybór dostawcy u ujęciu rozwiązań logistycznych2
T-K-3Jakość dostawy a produkt gotowy w ujęciu całego łańcucha dostaw2
T-K-4Relacje partnerskie a cykl życia współpracy z dostawcą2
T-K-5Techniki organizacji zaopatrzenia na przykładzie metody MRP2
T-K-6Zarządzanie magazynem w ujęciu sterowania zapasami surowców2
T-K-7Ekonomiczny aspekt logistyki zaopatrzenia2
T-K-8Praca zaliczeniowa składająca się z 2 części, tj. teoretycznej - test jednokrotnego wyboru oraz praktycznej – zadania.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Istota logistyki zaopatrzenia Rola i znaczenie zapasów w kształtowaniu procesów zaopatrzeniowych2
T-W-2Ocena i wybór dostawcy u ujęciu rozwiązań logistycznych2
T-W-3Jakość dostawy a produkt gotowy w ujęciu całego łańcucha dostaw2
T-W-4Relacje partnerskie a cykl życia współpracy z dostawcą2
T-W-5Techniki organizacji zaopatrzenia na przykładzie metody MRP2
T-W-6Zarządzanie magazynem w ujęciu sterowania zapasami surowców2
T-W-7Ekonomiczny aspekt logistyki zaopatrzenia2
T-W-8Praca zaliczeniowa składająca się z 2 części, tj. teoretycznej - test jednokrotnego wyboru oraz praktycznej – zadania.1
15

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Uczestnictwo w konwersatoriach15
A-K-2Praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej z wykładów10
A-K-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia teorii z wykładów10
A-W-3Zapoznanie się z podstawową litaraturą z zakresu Logistyki zaopatrzenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/1_W01Posiadanie wiedzy z zakresu logistyki zaopatrzenia przedsiębiorstwa w kontekście płynności przepływów w łańcuchu dostaw, budowania aliansów w aspekcie układów partnerskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy z zakresu logistyki zaopatrzenia przedsiębiorstwa w kontekście płynności przepływów w łańcuchu dostaw, budowania aliansów w aspekcie układów partnerskich.
Treści programoweT-W-1Istota logistyki zaopatrzenia Rola i znaczenie zapasów w kształtowaniu procesów zaopatrzeniowych
T-W-2Ocena i wybór dostawcy u ujęciu rozwiązań logistycznych
T-W-3Jakość dostawy a produkt gotowy w ujęciu całego łańcucha dostaw
T-W-4Relacje partnerskie a cykl życia współpracy z dostawcą
T-W-5Techniki organizacji zaopatrzenia na przykładzie metody MRP
T-W-6Zarządzanie magazynem w ujęciu sterowania zapasami surowców
T-W-7Ekonomiczny aspekt logistyki zaopatrzenia
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, objaśnianie i wyjaśnianie)
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metody aktywizujące np. metoda przypadków)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Praca zaliczeniowa składająca się z 2 części, tj. teoretycznej - test jednokrotnego wyboru oraz praktycznej – zadania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada wiedzy z zakresu logistyki zaopatrzenia przedsiębiorstwa w kontekście płynności przepływów w łańcuchu dostaw
3,0Posiada podstawową wiedzę z zakresu logistyki zaopatrzenia przedsiębiorstwa w kontekście płynności przepływów w łańcuchu dostaw
3,5Posiada ogólną wiedzę z zakresu logistyki zaopatrzenia przedsiębiorstwa w kontekście płynności przepływów w łańcuchu dostaw
4,0Posiada pełną wiedzę z zakresu logistyki zaopatrzenia przedsiębiorstwa w kontekście płynności przepływów w łańcuchu dostaw przedstawioną na wykładach
4,5Posiada pełną wiedzę z zakresu logistyki zaopatrzenia przedsiębiorstwa w kontekście płynności przepływów w łańcuchu dostaw przedstawioną na wykładach oraz wiedzę z literatury podstawowej
5,0Posiada pełną wiedzę z zakresu logistyki zaopatrzenia przedsiębiorstwa w kontekście płynności przepływów w łańcuchu dostaw przedstawioną na wykładach oraz wiedzę z literatury podstawowej i uzupełniającej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D6/1_U01Umiejętność oceny dostawcy za pomocą metod opartych o siły ciążenia danego zjawiska.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Z_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Umiejętność oceny dostawcy za pomocą metod opartych o siły ciążenia danego zjawiska.
Treści programoweT-K-1Istota logistyki zaopatrzenia Rola i znaczenie zapasów w kształtowaniu procesów zaopatrzeniowych
T-K-2Ocena i wybór dostawcy u ujęciu rozwiązań logistycznych
T-K-3Jakość dostawy a produkt gotowy w ujęciu całego łańcucha dostaw
T-K-4Relacje partnerskie a cykl życia współpracy z dostawcą
T-K-5Techniki organizacji zaopatrzenia na przykładzie metody MRP
T-K-6Zarządzanie magazynem w ujęciu sterowania zapasami surowców
T-K-7Ekonomiczny aspekt logistyki zaopatrzenia
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metody aktywizujące np. metoda przypadków)
M-3Metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Praca zaliczeniowa składająca się z 2 części, tj. teoretycznej - test jednokrotnego wyboru oraz praktycznej – zadania.
S-2Ocena formująca: Ocena aktywności uczestnictwa studentów w zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada umiejętności oceny dostawcy za pomocą metod opartych o siły ciążenia danego zjawiska.
3,0Posiada podstawowe umiejętności oceny dostawcy za pomocą metod opartych o siły ciążenia danego zjawiska.
3,5Posiada większość umiejętności oceny dostawcy za pomocą metod opartych o siły ciążenia danego zjawiska.
4,0Posiada wszystkie umiejętności oceny dostawcy za pomocą metod opartych o siły ciążenia danego zjawiska.
4,5Posiada wszystkie umiejętności oceny dostawcy za pomocą metod opartych o siły ciążenia danego zjawiska oraz dodatkowe umiejętności nabyte we własnym zakresie na bazie literatury dodatkowej
5,0Doskonale opanował wszystkie umiejętności oceny dostawcy za pomocą metod opartych o siły ciążenia danego zjawiska, umiejętności opiera na szerokiej wiedzy teoretycznej wykraczającej poza zagadnienia przedstawione na zajęciach