Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Dywersyfikacja produktu w kryzysie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Dywersyfikacja produktu w kryzysie
Specjalność Zarządzanie w kryzysie
Jednostka prowadząca Katedra Marketingu
Nauczyciel odpowiedzialny Rafał Mazur <Rafal.Mazur@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK5 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1ogólna wiedza z zakresu podstaw marketingu

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z objawami wskazującymi że przedsiębiorstwo jest w sytuacji kryzysowej
C-2Zapoznanie studentów z isotą i rodzajami dywersyfikacji produktów
C-3Uswiadomienie potrzeby tworzenia nowych produktów
C-4Zapoznanie ze strategiami dywersyfikacji
C-5Zapoznanie z technikami foresightu jako sposobu przewidywania kierunków rozwoju

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Charakterystyka przedsiębiorstwa w kryzysie4
T-K-2Istota dywersyfikacji produktów4
T-K-3Rodzaje dywersyfikacji produktów4
T-K-4Nowe produkty i usługi w przedsiębiorstwie4
T-K-5Determinanty kreowania nowych produktów i usług4
T-K-6Strategia dywersyfikacji6
T-K-7Foresight jako proces przewidywania kierunków rozwoju4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1uczestnictwo w zajęciach30
A-K-2przygotowanie studium przypadku10
A-K-3przygotowanie się do zaliczenia, studiowanie literatury20
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Metoda sytuacyjna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena z kolokwium
S-2Ocena formująca: Ocena kompetencji współdziałania i pracy w grupie podczas przygotowywania studium przypadku
S-3Ocena formująca: Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-4Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności logicznego myślenia i prezentacji własnych poglądów
S-5Ocena podsumowująca: Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (średnia z wszystkich ocen formujących)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D10/6_W01
Student posiada wiedzę z zakresu istoty i rodzajów dywersyfikacji produktów
Z_1A_W13S1A_W08C-2T-K-3, T-K-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D10/6_U01
Posiada umiejętność stosowania strategii dywersyfikacji
Z_1A_U06S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-4T-K-6M-3S-3
Z_1A_D10/6_U02
Student potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U03S1A_U02, S1A_U06C-3, C-5, C-4T-K-2, T-K-4, T-K-3M-3S-3, S-4, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D10/6_K01
Student potrafi pracować w grupie
Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03C-3, C-4T-K-6, T-K-7, T-K-5, T-K-4M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D10/6_W01
Student posiada wiedzę z zakresu istoty i rodzajów dywersyfikacji produktów
2,0Nie posiada wystarczającej wiedzy
3,0Student wie na czym polega dywersyfikacja produktów
3,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dostatecznym
4,0Student wie na czym polega dywersyfikacja produktów oraz zna jej rodzaje
4,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dobrym
5,0Opanował wiedzę w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D10/6_U01
Posiada umiejętność stosowania strategii dywersyfikacji
2,0Nie posiada wystarczającej wiedzy
3,0Opanował wiedzę w stopniu dostatecznym
3,5Student wykorzystuje podstawowe założenia strategii dywersyfikacji
4,0Opanował wiedzę w stopniu ponad dobrym
4,5Student umiejętnie korzysta ze założeń strategii dywersyfikacji
5,0Opanował wiedzę w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_D10/6_U02
Student potrafi organizować pracę własną i zespołu
2,0Nie posiada wystarczającej wiedzy
3,0Opanował wiedzę w stopniu dostatecznym
3,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dostatecznym
4,0Student potrafi organizować pracę własną
4,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dobrym
5,0Student potrafi organizować pracę własną oraz całego zespołu

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D10/6_K01
Student potrafi pracować w grupie
2,0Nie posiada wystarczającej wiedzy
3,0Opanował wiedzę w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi pracować w grupie
4,0Opanował wiedzę w stopniu dobrym
4,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dosbrym
5,0Opanował wiedzę w stopniu bardzo dobrym

Literatura podstawowa

  1. Sosnowska A., Zarządzanie nowym produktem, SGH, Warszawa, 2010
  2. Larkin J., Regester M., Zarządzanie kryzysem, PWE, Warszawa, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Zajączkowski M., Podstawy innowatyki i ochrony własności intelektualnej, Lega, Szczecin, 2005

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Charakterystyka przedsiębiorstwa w kryzysie4
T-K-2Istota dywersyfikacji produktów4
T-K-3Rodzaje dywersyfikacji produktów4
T-K-4Nowe produkty i usługi w przedsiębiorstwie4
T-K-5Determinanty kreowania nowych produktów i usług4
T-K-6Strategia dywersyfikacji6
T-K-7Foresight jako proces przewidywania kierunków rozwoju4
30

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1uczestnictwo w zajęciach30
A-K-2przygotowanie studium przypadku10
A-K-3przygotowanie się do zaliczenia, studiowanie literatury20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/6_W01Student posiada wiedzę z zakresu istoty i rodzajów dywersyfikacji produktów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z isotą i rodzajami dywersyfikacji produktów
Treści programoweT-K-3Rodzaje dywersyfikacji produktów
T-K-2Istota dywersyfikacji produktów
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena z kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada wystarczającej wiedzy
3,0Student wie na czym polega dywersyfikacja produktów
3,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dostatecznym
4,0Student wie na czym polega dywersyfikacja produktów oraz zna jej rodzaje
4,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dobrym
5,0Opanował wiedzę w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/6_U01Posiada umiejętność stosowania strategii dywersyfikacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie ze strategiami dywersyfikacji
Treści programoweT-K-6Strategia dywersyfikacji
Metody nauczaniaM-3Metoda sytuacyjna
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada wystarczającej wiedzy
3,0Opanował wiedzę w stopniu dostatecznym
3,5Student wykorzystuje podstawowe założenia strategii dywersyfikacji
4,0Opanował wiedzę w stopniu ponad dobrym
4,5Student umiejętnie korzysta ze założeń strategii dywersyfikacji
5,0Opanował wiedzę w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/6_U02Student potrafi organizować pracę własną i zespołu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-3Uswiadomienie potrzeby tworzenia nowych produktów
C-5Zapoznanie z technikami foresightu jako sposobu przewidywania kierunków rozwoju
C-4Zapoznanie ze strategiami dywersyfikacji
Treści programoweT-K-2Istota dywersyfikacji produktów
T-K-4Nowe produkty i usługi w przedsiębiorstwie
T-K-3Rodzaje dywersyfikacji produktów
Metody nauczaniaM-3Metoda sytuacyjna
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-4Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności logicznego myślenia i prezentacji własnych poglądów
S-2Ocena formująca: Ocena kompetencji współdziałania i pracy w grupie podczas przygotowywania studium przypadku
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada wystarczającej wiedzy
3,0Opanował wiedzę w stopniu dostatecznym
3,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dostatecznym
4,0Student potrafi organizować pracę własną
4,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dobrym
5,0Student potrafi organizować pracę własną oraz całego zespołu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/6_K01Student potrafi pracować w grupie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-3Uswiadomienie potrzeby tworzenia nowych produktów
C-4Zapoznanie ze strategiami dywersyfikacji
Treści programoweT-K-6Strategia dywersyfikacji
T-K-7Foresight jako proces przewidywania kierunków rozwoju
T-K-5Determinanty kreowania nowych produktów i usług
T-K-4Nowe produkty i usługi w przedsiębiorstwie
Metody nauczaniaM-3Metoda sytuacyjna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena kompetencji współdziałania i pracy w grupie podczas przygotowywania studium przypadku
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada wystarczającej wiedzy
3,0Opanował wiedzę w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi pracować w grupie
4,0Opanował wiedzę w stopniu dobrym
4,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dosbrym
5,0Opanował wiedzę w stopniu bardzo dobrym