Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Ekonomiczne problemy kryzysu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ekonomiczne problemy kryzysu
Specjalność Zarządzanie w kryzysie
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Irena Łącka <Irena.Lacka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość podstawowych zagadnień z zakresu mikroekonomii, podstaw makroekonomii oraz podstaw zarządzania

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami kryzysu i jego oddziaływaniem na państwo, instytucje, organizacje i jednostki.
C-2Przygotowanie studentów do analizowania oddziaływania otoczenia ekonomicznego na podmioty gospodarcze i poszukiwania rozwiązania sytuacji kryzysowej.
C-3Zapoznanie studentów z negatywnymi i pozytywnymi skutkami kryzysu ekonomicznego dla gospodarki światowej i jej podmiotów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Kryzys jako efekt recesji gospodarczej.2
T-A-2Kryzys jako efekt globalizacji.2
T-A-3Szoki i koniunktura gospodarcza a kryzys i jego symptomy.2
T-A-4Finanse i zatrudnienie w kryzysie.2
T-A-5Analiza otoczenia ekonomicznego a plan naprawczy.2
T-A-6Mezoekonomiczne uwarunkowania kryzysu.1
T-A-7Zmiany struktur rynkowych w kryzysie.2
T-A-8Skutki kryzysu dla gospodarki światowej i jej podmiotów.2
15
wykłady
T-W-1Istota kryzysu jako problemu ekonomicznego.2
T-W-2Kryzys jako efekt złego planowania i zarządzania.2
T-W-3Ekonomiczne, polityczne i ekologiczne uwarunkowania kryzysu.2
T-W-4Koszty i przychody w kryzysie.2
T-W-5Fazy kryzysu i przyczyny jego rozlewania się.2
T-W-6Makroekonomiczne uwarunkowania kryzysu.2
T-W-7Mikroekonomiczne uwarunkowania kryzysu.2
T-W-8Kryzys ekonomiczny a szanse rynkowe.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1udział w ćwiczeniach15
A-A-2przygotowanie prezentacji na zadany temat10
A-A-3czytanie wskazanej literatury10
A-A-4przygotowanie do ćwiczeń i zaliczenia pisemnego15
A-A-5przygotowanie studium przypadku5
A-A-6udział w konsultacjach dotyczących przygotowania eseju, prezentacji i studium przypadku5
60
wykłady
A-W-1udział w wykładach15
A-W-2czytanie wskazanej literatury5
A-W-3przygotowanie eseju na zadany temat10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład problemowy
M-2wykład informacyjny
M-3dyskusja
M-4esej
M-5metoda przypadków
M-6prezentacje studentów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena z przygotowania do bieżących zajęć
S-2Ocena formująca: ocena z eseju
S-3Ocena formująca: ocena z prezentacji
S-4Ocena formująca: ocena z kolokwium pisemnego
S-5Ocena podsumowująca: ocena z zaliczenia ćwiczeń

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D10/2_W01
Zrozumienie przez studentów teoretycznych i praktycznych zagadnień kryzysu ekonomicznego.
Z_1A_W04, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W03C-3, C-1T-A-6, T-A-8, T-A-1, T-W-3, T-W-8, T-A-4, T-W-7, T-A-7, T-W-6, T-W-1, T-W-5, T-A-2, T-W-2, T-A-3M-4, M-1, M-3, M-2, M-6S-1, S-2, S-5, S-4, S-3
Z_1A_D10/2_W02
Rozpoznawanie przez studenów skutków oddziaływania kryzysu ekonomicznego na gospodarkę światową, krajową i jej podmioty.
Z_1A_W03, Z_1A_W05S1A_W02, S1A_W03, S1A_W04C-2, C-3T-A-5, T-W-3, T-A-8, T-W-4, T-A-7, T-A-4, T-W-8, T-A-3, T-W-5M-6, M-1, M-3, M-2, M-5, M-4S-4, S-5, S-2, S-1, S-3
Z_1A_D10/2_W03
Charakteryzowanie przez studentów w podstawowym zakresie sposobów rozwiązywania sytauacji kryzysowych w organizacji.
Z_1A_W05, Z_1A_W04S1A_W03, S1A_W04C-2T-A-5, T-W-4, T-A-4, T-A-7, T-W-8M-6, M-5, M-3S-3, S-5, S-1, S-4
Z_1A_D10/2_W04
Objaśnienie przez studentów metod ograniczania negatywnych następstw kryzysu ekonomicznego stosowanych przez rządy.
Z_1A_W01S1A_W01C-3, C-1T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-A-1, T-W-3, T-W-7, T-A-2, T-A-3M-3, M-4, M-2, M-1, M-6S-2, S-5, S-3, S-4, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D10/2_U01
Student potrafi opisać przyczyny i skutki kryzysu ekonomicznego dla gospodarki światowej, kraju i podmiotów gospodarczycch.
Z_1A_U01, Z_1A_U14S1A_U01, S1A_U03C-3, C-1T-A-2, T-W-7, T-A-8, T-W-3, T-W-6, T-A-6, T-A-3, T-W-5, T-W-2, T-A-1M-3, M-4, M-6, M-2, M-1S-3, S-5, S-2, S-1, S-4
Z_1A_D10/2_U02
Student posiada umiejętność samodzielnego poszukiwania i analizowania informacji i wykorzystywania ich do przygotowania eseju, prezentacji i studium porzypadku.
Z_1A_U17S1A_U06C-2, C-3, C-1T-A-1, T-W-8, T-W-4, T-A-5, T-A-3, T-W-1, T-A-2, T-W-5, T-A-6, T-W-3, T-W-7, T-W-2, T-A-7, T-A-4, T-W-6, T-A-8M-3, M-4, M-5, M-6S-1, S-5, S-3, S-2, S-4
Z_1A_D10/2_U03
Student potrafi prezentować swoje poglądy na temat ekonomicznych problemów kryzysu w postaci ustnej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Z_1A_U19S1A_U10C-3, C-1, C-2T-A-1, T-A-3, T-A-4, T-A-2, T-A-8, T-A-7, T-A-5, T-A-6M-6S-3
Z_1A_D10/2_U04
Student posiada umiejętność prezentowania swoich poglądów nt. ekonomicznych problemów kryzysu w postaci pisemnej (esej).
Z_1A_U18S1A_U09C-3, C-1T-W-1, T-A-8, T-A-1, T-W-5, T-A-6, T-W-2, T-W-3, T-A-3, T-A-2, T-W-7, T-W-6M-4S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D10/2_K01
Student uzyska świadomość zmian we współczesnej gospodarce światowej i w systemie kapitalistycznym pod wpływem kryzysu ekonomicznego.
Z_1A_K04S1A_K04C-1, C-3T-W-1, T-A-8M-4, M-1, M-6, M-3, M-2S-4, S-1, S-3, S-2, S-5

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D10/2_W01
Zrozumienie przez studentów teoretycznych i praktycznych zagadnień kryzysu ekonomicznego.
2,0Student nie rozumie nawet w podstawowym zakresie teoretycznych i praktycznych zagadnień kryzysu ekonomicznego.
3,0Student rozumie w podstawowym zakresie teoretyczne i praktyczne zagadnienia kryzysu ekonomicznego. Opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy. Wobec wiedzy wykazuje częściową obojętność i ograniczne zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi często błędna.
3,5Student rozumie w podstawowym zakresie teoretyczne i praktyczne zagadnienia kryzysu ekonomicznego. Opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy. Wobec wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi niekiedy błędna.
4,0Student rozumie teoretyczne i praktyczne zagadnienia kryzysu ekonomicznego. Opanował i przyswoił cały materiał programowy. prawie dokładnie Wobec wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne i nieliczne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi na ogół poprawna.
4,5Student rozumie teoretyczne i praktyczne zagadnienia kryzysu ekonomicznego. Opanował i przyswoił cały materiał programowy. Wobec wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi poprawna.
5,0Student rozumie teoretyczne i praktyczne zagadnienia kryzysu ekonomicznego. Opanował i przyswoił cały materiał programowy. Jego wiedza wykracza nawet poza program. Wobec wiedzy wykazuje bardzo duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy wypowiada się swobodnie, pewnie i poprawnie.
Z_1A_D10/2_W02
Rozpoznawanie przez studenów skutków oddziaływania kryzysu ekonomicznego na gospodarkę światową, krajową i jej podmioty.
2,0Student nie rozpoznaje, nawet w postawowym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, skutków oddziaływania kryzysu ekonomicznego na gospodarkę światową, krajową i jej podmioty.
3,0Student rozpoznaje, w postawowym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, skutki oddziaływania kryzysu ekonomicznego na gospodarkę światową, krajową i jej podmioty. Opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy. Wobec wiedzy wykazuje częściową obojętność i ograniczne zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi często błędna.
3,5Student rozpoznaje, w postawowym zakresie, przy pewnej pomocy nauczyciela, skutki oddziaływania kryzysu ekonomicznego na gospodarkę światową, krajową i jej podmioty. Opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy. Wobec wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi niekiedy błędna.
4,0Student rozpoznaje samodzielnie, w postawowym zakresie, skutki oddziaływania kryzysu ekonomicznego na gospodarkę światową, krajową i jej podmioty. Opanował i przyswoił cały materiał programowy. prawie dokładnie Wobec wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne i nieliczne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi na ogół poprawna.
4,5Student rozpoznaje samodzielnie, skutki oddziaływania kryzysu ekonomicznego na gospodarkę światową, krajową i jej podmioty. Opanował i przyswoił cały materiał programowy. Wobec wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi poprawna.
5,0Student rozpoznaje samodzielnie, skutki oddziaływania kryzysu ekonomicznego na gospodarkę światową, krajową i jej podmioty. Opanował i przyswoił cały materiał programowy. Jego wiedza wykracza nawet poza program. Wobec wiedzy wykazuje bardzo duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy wypowiada się swobodnie, pewnie i poprawnie.
Z_1A_D10/2_W03
Charakteryzowanie przez studentów w podstawowym zakresie sposobów rozwiązywania sytauacji kryzysowych w organizacji.
2,0Student nie umie scharakteryzować w podstawowym zakresie sposobów rozwiązywania sytuacji kryzysowych w organizacji.
3,0Student umie scharakteryzować w podstawowym zakresie sposoby rozwiązywania sytuacji kryzysowych w organizacji. Opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy. Wobec wiedzy wykazuje częściową obojętność i ograniczne zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi często błędna.
3,5Student umie scharakteryzować w podstawowym zakresie sposoby rozwiązywania sytuacji kryzysowych w organizacji. Opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy. Wobec wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi niekiedy błędna.
4,0Student umie scharakteryzować sposoby rozwiązywania sytuacji kryzysowych w organizacji. Opanował i przyswoił cały materiał programowy. prawie dokładnie Wobec wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne i nieliczne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi na ogół poprawna.
4,5Student umie scharakteryzować sposoby rozwiązywania sytuacji kryzysowych w organizacji. Opanował i przyswoił cały materiał programowy. Wobec wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi poprawna.
5,0Student umie scharakteryzować sposoby rozwiązywania sytuacji kryzysowych w organizacji. Opanował i przyswoił cały materiał programowy. Jego wiedza wykracza nawet poza program. Wobec wiedzy wykazuje bardzo duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy wypowiada się swobodnie, pewnie i poprawnie.
Z_1A_D10/2_W04
Objaśnienie przez studentów metod ograniczania negatywnych następstw kryzysu ekonomicznego stosowanych przez rządy.
2,0Student nie umie nawet w elementarnym zakresie i przy pomocy nauczyciela, objaśnić metod ograniczania negatywnych następstw kryzysu ekonomicznego przez rządy.
3,0Student umie w elementarnym zakresie i przy pomocy nauczyciela, objaśnić metody ograniczania negatywnych następstw kryzysu ekonomicznego przez rządy. Opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy. Wobec wiedzy wykazuje częściową obojętność i ograniczne zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi często błędna.
3,5Student umie w podstawowym zakresie i przy pomocy nauczyciela, objaśnić metody ograniczania negatywnych następstw kryzysu ekonomicznego przez rządy. Opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy. Wobec wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi niekiedy błędna.
4,0Student umie samodzielnie w podstawowym zakresie, objaśnić metody ograniczania negatywnych następstw kryzysu ekonomicznego przez rządy. Opanował i przyswoił cały materiał programowy. prawie dokładnie Wobec wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne i nieliczne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi na ogół poprawna.
4,5Student umie samodzielnie objaśnić metody ograniczania negatywnych następstw kryzysu ekonomicznego przez rządy. Opanował i przyswoił cały materiał programowy. Wobec wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi poprawna.
5,0Student umie samodzielnie objaśnić metody ograniczania negatywnych następstw kryzysu ekonomicznego przez rządy. Opanował i przyswoił cały materiał programowy. Jego wiedza wykracza nawet poza program. Wobec wiedzy wykazuje bardzo duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy wypowiada się swobodnie, pewnie i poprawnie.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D10/2_U01
Student potrafi opisać przyczyny i skutki kryzysu ekonomicznego dla gospodarki światowej, kraju i podmiotów gospodarczycch.
2,0Student nie potrafi opisać przyczyn i skutków kryzysu ekonomicznego dla gospodarki światowej, kraju i podmiotów gospodarczych, nawet w elementarnym zakresie.
3,0Student potrafi opisać przyczyny i skutki kryzysu ekonomicznego dla gospodarki światowej, kraju i podmiotów gospodarczych, w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela.
3,5Student potrafi opisać przyczyny i skutki kryzysu ekonomicznego dla gospodarki światowej, kraju i podmiotów gospodarczych, w podstawowym zakresie, przy pewnej pomocy nauczyciela.
4,0Student potrafi samodzielnie w podstawowym zakresie opisać przyczyny i skutki kryzysu ekonomicznego dla gospodarki światowej, kraju i podmiotów gospodarczych.
4,5Student potrafi samodzielnie, w stopniu większym niż podstawowy, opisać przyczyny i skutki kryzysu ekonomicznego dla gospodarki światowej, kraju i podmiotów gospodarczych.
5,0Student potrafi samodzielnie, wykraczajac poza program, opisać przyczyny i skutki kryzysu ekonomicznego dla gospodarki światowej, kraju i podmiotów gospodarczych.
Z_1A_D10/2_U02
Student posiada umiejętność samodzielnego poszukiwania i analizowania informacji i wykorzystywania ich do przygotowania eseju, prezentacji i studium porzypadku.
2,0Student nie posiada, nawet w elementarnym zakresie, umiejętności samodzielnego poszukiwania i analizowania informacji i wykorzystywania ich do przygotowania eseju, prezentacji, studium przypadku.
3,0Student posiada, w elementarnym zakresie, umiejętności samodzielnego poszukiwania i analizowania informacji i wykorzystywania ich do przygotowania eseju, prezentacji, studium przypadku. Niezbędna jest przy tym wydatna pomoc nauczyciela.
3,5Student posiada, w podstawowym zakresie, umiejętności samodzielnego poszukiwania i analizowania informacji i wykorzystywania ich do przygotowania eseju, prezentacji, studium przypadku. Niezbędna jest przy tym pewna pomoc nauczyciela.
4,0Student posiada, w podstawowym zakresie, umiejętności samodzielnego poszukiwania i analizowania informacji i wykorzystywania ich do przygotowania eseju, prezentacji, studium przypadku, korzytajac ze wskazówek nauczyciela.
4,5Student posiada, w pełnym zakresie, umiejętności samodzielnego poszukiwania i analizowania informacji i wykorzystywania ich do przygotowania eseju, prezentacji, studium przypadku.
5,0Student posiada, w pełnym zakresie, umiejętności samodzielnego poszukiwania i analizowania informacji i wykorzystywania ich do przygotowania eseju, prezentacji, studium przypadku. Korzysta z materiału objętego programem oraz wykracza poza obowiązujacy program.
Z_1A_D10/2_U03
Student potrafi prezentować swoje poglądy na temat ekonomicznych problemów kryzysu w postaci ustnej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
2,0Student nie potrafi, nawet w elementarnym zakresie, prezentować swych poglądów nt. ekonomicznych problemów kryzysu w postaci ustnej z wykorzystaniem prezentacji multmedialnej.
3,0Student potrafi, w elementarnym zakresie, prezentować swoje poglądy nt. ekonomicznych problemów kryzysu w postaci ustnej z wykorzystaniem prezentacji multmedialnej. Niezbędna jest wydatna pomoc nauczyciela.
3,5Student potrafi, w podstawowym zakresie, prezentować swoje poglądy nt. ekonomicznych problemów kryzysu w postaci ustnej z wykorzystaniem prezentacji multmedialnej. Niezbędna jest pewna pomoc nauczyciela.
4,0Student potrafi prezentować swoje poglądy nt. ekonomicznych problemów kryzysu w postaci ustnej z wykorzystaniem prezentacji multmedialnej, kierując się wskazówkami nauczyciela.
4,5Student potrafi prezentować samodzielnie swoje poglądy nt. ekonomicznych problemów kryzysu w postaci ustnej z wykorzystaniem prezentacji multmedialnej. Temat wybiera spośród proponowanych porzez nauczyciela.
5,0Student potrafi prezentować samodzielnie swoje poglądy nt. ekonomicznych problemów kryzysu w postaci ustnej z wykorzystaniem prezentacji multmedialnej. Sam wymyśla temat, wykraczający poza materiał programowy.
Z_1A_D10/2_U04
Student posiada umiejętność prezentowania swoich poglądów nt. ekonomicznych problemów kryzysu w postaci pisemnej (esej).
2,0Student nie potrafi, nawet w elementarnym zakresie, prezentować swych poglądów nt. ekonomicznych problemów kryzysu w postaci pisemnej (eseju).
3,0Student potrafi, w elementarnym zakresie, prezentować swoje poglądy nt. ekonomicznych problemów kryzysu w pisemnej. Niezbędna jest wydatna pomoc nauczyciela.
3,5Student potrafi, w podstawowym zakresie, prezentować swoje poglądy nt. ekonomicznych problemów kryzysu w postaci pisemnej. Niezbędna jest pewna pomoc nauczyciela.
4,0Student potrafi prezentować swoje poglądy nt. ekonomicznych problemów kryzysu w postaci pisemnej, kierując się wskazówkami nauczyciela.
4,5Student potrafi prezentować samodzielnie swoje poglądy nt. ekonomicznych problemów kryzysu w postaci pisemnej. Temat wybiera spośród proponowanych porzez nauczyciela.
5,0Student potrafi prezentować samodzielnie swoje poglądy nt. ekonomicznych problemów kryzysu w postaci pisemnej. Sam wymyśla temat, wykraczający poza materiał programowy.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D10/2_K01
Student uzyska świadomość zmian we współczesnej gospodarce światowej i w systemie kapitalistycznym pod wpływem kryzysu ekonomicznego.
2,0Student nie ma nawet w elementarnym zakresie świadomości zmian we współczesnej gospodarce światowej i w systemie kapitalistycznym pod wpływem kryzysu ekonomicznego.
3,0Student ma w elementarnym zakresie świadomość zmian we współczesnej gospodarce światowej i w systemie kapitalistycznym pod wpływem kryzysu ekonomicznego.
3,5Student ma w podstawowym zakresie świadomość zmian we współczesnej gospodarce światowej i w systemie kapitalistycznym pod wpływem kryzysu ekonomicznego.
4,0Student ma świadomość zmian we współczesnej gospodarce światowej i w systemie kapitalistycznym pod wpływem kryzysu ekonomicznego.
4,5Student ma świadomość zmian we współczesnej gospodarce światowej i w systemie kapitalistycznym pod wpływem kryzysu ekonomicznego i rozumie potrzebe reagowania organizacji na te zmiany.
5,0Student ma świadomość zmian we współczesnej gospodarce światowej i w systemie kapitalistycznym pod wpływem kryzysu ekonomicznego i rozumie potrzebe reagowania organizacji na te zmiany. Samodzielnie potrafi wskazać przykłądy takiej reakcji na podstawie zgromadzonych doświadczeń i wiadomości kontekstowych.

Literatura podstawowa

 1. Kaczmarek T.T., Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin, Warszawa, 2009
 2. Kołodko G. (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej, Poltext, Warszawa, 2010
 3. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg i skutki, CeDeWu, Warszawa, 2009
 4. Regester M., Zarządzanie kryzysem, PWE, Warszawa, 2005
 5. Staniec J., Zawiła-Niedźwiecki J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, C.H. Beck, Gdańsk, 2008
 6. Skalik J. (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Cornetis, Wrocław, 2003
 7. Niezbędnik Inteligenta Plus, Trzęsienie kapitalizmu, czyli jak się zaczął kryzys i czym się skończy, POLITYKA, Warszawa, 2012

Literatura dodatkowa

 1. Harold J., Koniec globalizacji. Czego nauczył nas wielki kryzys, Poltext, Warszawa, 2010
 2. Hongbing S., Wojna o pieniądz. Prawdziwe źródła kryzysów finansowych, Wydawnictwo Wektory, Bielany Wrocławskie, 2010
 3. Kowalik T., www.Polskatransformacja.pl, Wydawnictwo MUZA, Warszawa, 2009
 4. Taylor J.B., Zrozumieć kryzys finansowy. Przyczyny, skutki, interpretacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010
 5. Żakowski J., Zawał. Zrozumieć kryzys, Biblioteka Polityki, Warszawa, 2009

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Kryzys jako efekt recesji gospodarczej.2
T-A-2Kryzys jako efekt globalizacji.2
T-A-3Szoki i koniunktura gospodarcza a kryzys i jego symptomy.2
T-A-4Finanse i zatrudnienie w kryzysie.2
T-A-5Analiza otoczenia ekonomicznego a plan naprawczy.2
T-A-6Mezoekonomiczne uwarunkowania kryzysu.1
T-A-7Zmiany struktur rynkowych w kryzysie.2
T-A-8Skutki kryzysu dla gospodarki światowej i jej podmiotów.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Istota kryzysu jako problemu ekonomicznego.2
T-W-2Kryzys jako efekt złego planowania i zarządzania.2
T-W-3Ekonomiczne, polityczne i ekologiczne uwarunkowania kryzysu.2
T-W-4Koszty i przychody w kryzysie.2
T-W-5Fazy kryzysu i przyczyny jego rozlewania się.2
T-W-6Makroekonomiczne uwarunkowania kryzysu.2
T-W-7Mikroekonomiczne uwarunkowania kryzysu.2
T-W-8Kryzys ekonomiczny a szanse rynkowe.1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1udział w ćwiczeniach15
A-A-2przygotowanie prezentacji na zadany temat10
A-A-3czytanie wskazanej literatury10
A-A-4przygotowanie do ćwiczeń i zaliczenia pisemnego15
A-A-5przygotowanie studium przypadku5
A-A-6udział w konsultacjach dotyczących przygotowania eseju, prezentacji i studium przypadku5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w wykładach15
A-W-2czytanie wskazanej literatury5
A-W-3przygotowanie eseju na zadany temat10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/2_W01Zrozumienie przez studentów teoretycznych i praktycznych zagadnień kryzysu ekonomicznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z negatywnymi i pozytywnymi skutkami kryzysu ekonomicznego dla gospodarki światowej i jej podmiotów.
C-1Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami kryzysu i jego oddziaływaniem na państwo, instytucje, organizacje i jednostki.
Treści programoweT-A-6Mezoekonomiczne uwarunkowania kryzysu.
T-A-8Skutki kryzysu dla gospodarki światowej i jej podmiotów.
T-A-1Kryzys jako efekt recesji gospodarczej.
T-W-3Ekonomiczne, polityczne i ekologiczne uwarunkowania kryzysu.
T-W-8Kryzys ekonomiczny a szanse rynkowe.
T-A-4Finanse i zatrudnienie w kryzysie.
T-W-7Mikroekonomiczne uwarunkowania kryzysu.
T-A-7Zmiany struktur rynkowych w kryzysie.
T-W-6Makroekonomiczne uwarunkowania kryzysu.
T-W-1Istota kryzysu jako problemu ekonomicznego.
T-W-5Fazy kryzysu i przyczyny jego rozlewania się.
T-A-2Kryzys jako efekt globalizacji.
T-W-2Kryzys jako efekt złego planowania i zarządzania.
T-A-3Szoki i koniunktura gospodarcza a kryzys i jego symptomy.
Metody nauczaniaM-4esej
M-1wykład problemowy
M-3dyskusja
M-2wykład informacyjny
M-6prezentacje studentów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena z przygotowania do bieżących zajęć
S-2Ocena formująca: ocena z eseju
S-5Ocena podsumowująca: ocena z zaliczenia ćwiczeń
S-4Ocena formująca: ocena z kolokwium pisemnego
S-3Ocena formująca: ocena z prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie nawet w podstawowym zakresie teoretycznych i praktycznych zagadnień kryzysu ekonomicznego.
3,0Student rozumie w podstawowym zakresie teoretyczne i praktyczne zagadnienia kryzysu ekonomicznego. Opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy. Wobec wiedzy wykazuje częściową obojętność i ograniczne zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi często błędna.
3,5Student rozumie w podstawowym zakresie teoretyczne i praktyczne zagadnienia kryzysu ekonomicznego. Opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy. Wobec wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi niekiedy błędna.
4,0Student rozumie teoretyczne i praktyczne zagadnienia kryzysu ekonomicznego. Opanował i przyswoił cały materiał programowy. prawie dokładnie Wobec wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne i nieliczne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi na ogół poprawna.
4,5Student rozumie teoretyczne i praktyczne zagadnienia kryzysu ekonomicznego. Opanował i przyswoił cały materiał programowy. Wobec wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi poprawna.
5,0Student rozumie teoretyczne i praktyczne zagadnienia kryzysu ekonomicznego. Opanował i przyswoił cały materiał programowy. Jego wiedza wykracza nawet poza program. Wobec wiedzy wykazuje bardzo duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy wypowiada się swobodnie, pewnie i poprawnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/2_W02Rozpoznawanie przez studenów skutków oddziaływania kryzysu ekonomicznego na gospodarkę światową, krajową i jej podmioty.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie studentów do analizowania oddziaływania otoczenia ekonomicznego na podmioty gospodarcze i poszukiwania rozwiązania sytuacji kryzysowej.
C-3Zapoznanie studentów z negatywnymi i pozytywnymi skutkami kryzysu ekonomicznego dla gospodarki światowej i jej podmiotów.
Treści programoweT-A-5Analiza otoczenia ekonomicznego a plan naprawczy.
T-W-3Ekonomiczne, polityczne i ekologiczne uwarunkowania kryzysu.
T-A-8Skutki kryzysu dla gospodarki światowej i jej podmiotów.
T-W-4Koszty i przychody w kryzysie.
T-A-7Zmiany struktur rynkowych w kryzysie.
T-A-4Finanse i zatrudnienie w kryzysie.
T-W-8Kryzys ekonomiczny a szanse rynkowe.
T-A-3Szoki i koniunktura gospodarcza a kryzys i jego symptomy.
T-W-5Fazy kryzysu i przyczyny jego rozlewania się.
Metody nauczaniaM-6prezentacje studentów
M-1wykład problemowy
M-3dyskusja
M-2wykład informacyjny
M-5metoda przypadków
M-4esej
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: ocena z kolokwium pisemnego
S-5Ocena podsumowująca: ocena z zaliczenia ćwiczeń
S-2Ocena formująca: ocena z eseju
S-1Ocena formująca: ocena z przygotowania do bieżących zajęć
S-3Ocena formująca: ocena z prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozpoznaje, nawet w postawowym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, skutków oddziaływania kryzysu ekonomicznego na gospodarkę światową, krajową i jej podmioty.
3,0Student rozpoznaje, w postawowym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela, skutki oddziaływania kryzysu ekonomicznego na gospodarkę światową, krajową i jej podmioty. Opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy. Wobec wiedzy wykazuje częściową obojętność i ograniczne zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi często błędna.
3,5Student rozpoznaje, w postawowym zakresie, przy pewnej pomocy nauczyciela, skutki oddziaływania kryzysu ekonomicznego na gospodarkę światową, krajową i jej podmioty. Opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy. Wobec wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi niekiedy błędna.
4,0Student rozpoznaje samodzielnie, w postawowym zakresie, skutki oddziaływania kryzysu ekonomicznego na gospodarkę światową, krajową i jej podmioty. Opanował i przyswoił cały materiał programowy. prawie dokładnie Wobec wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne i nieliczne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi na ogół poprawna.
4,5Student rozpoznaje samodzielnie, skutki oddziaływania kryzysu ekonomicznego na gospodarkę światową, krajową i jej podmioty. Opanował i przyswoił cały materiał programowy. Wobec wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi poprawna.
5,0Student rozpoznaje samodzielnie, skutki oddziaływania kryzysu ekonomicznego na gospodarkę światową, krajową i jej podmioty. Opanował i przyswoił cały materiał programowy. Jego wiedza wykracza nawet poza program. Wobec wiedzy wykazuje bardzo duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy wypowiada się swobodnie, pewnie i poprawnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/2_W03Charakteryzowanie przez studentów w podstawowym zakresie sposobów rozwiązywania sytauacji kryzysowych w organizacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie studentów do analizowania oddziaływania otoczenia ekonomicznego na podmioty gospodarcze i poszukiwania rozwiązania sytuacji kryzysowej.
Treści programoweT-A-5Analiza otoczenia ekonomicznego a plan naprawczy.
T-W-4Koszty i przychody w kryzysie.
T-A-4Finanse i zatrudnienie w kryzysie.
T-A-7Zmiany struktur rynkowych w kryzysie.
T-W-8Kryzys ekonomiczny a szanse rynkowe.
Metody nauczaniaM-6prezentacje studentów
M-5metoda przypadków
M-3dyskusja
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena z prezentacji
S-5Ocena podsumowująca: ocena z zaliczenia ćwiczeń
S-1Ocena formująca: ocena z przygotowania do bieżących zajęć
S-4Ocena formująca: ocena z kolokwium pisemnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie scharakteryzować w podstawowym zakresie sposobów rozwiązywania sytuacji kryzysowych w organizacji.
3,0Student umie scharakteryzować w podstawowym zakresie sposoby rozwiązywania sytuacji kryzysowych w organizacji. Opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy. Wobec wiedzy wykazuje częściową obojętność i ograniczne zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi często błędna.
3,5Student umie scharakteryzować w podstawowym zakresie sposoby rozwiązywania sytuacji kryzysowych w organizacji. Opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy. Wobec wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi niekiedy błędna.
4,0Student umie scharakteryzować sposoby rozwiązywania sytuacji kryzysowych w organizacji. Opanował i przyswoił cały materiał programowy. prawie dokładnie Wobec wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne i nieliczne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi na ogół poprawna.
4,5Student umie scharakteryzować sposoby rozwiązywania sytuacji kryzysowych w organizacji. Opanował i przyswoił cały materiał programowy. Wobec wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi poprawna.
5,0Student umie scharakteryzować sposoby rozwiązywania sytuacji kryzysowych w organizacji. Opanował i przyswoił cały materiał programowy. Jego wiedza wykracza nawet poza program. Wobec wiedzy wykazuje bardzo duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy wypowiada się swobodnie, pewnie i poprawnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/2_W04Objaśnienie przez studentów metod ograniczania negatywnych następstw kryzysu ekonomicznego stosowanych przez rządy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z negatywnymi i pozytywnymi skutkami kryzysu ekonomicznego dla gospodarki światowej i jej podmiotów.
C-1Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami kryzysu i jego oddziaływaniem na państwo, instytucje, organizacje i jednostki.
Treści programoweT-W-5Fazy kryzysu i przyczyny jego rozlewania się.
T-W-6Makroekonomiczne uwarunkowania kryzysu.
T-W-1Istota kryzysu jako problemu ekonomicznego.
T-A-1Kryzys jako efekt recesji gospodarczej.
T-W-3Ekonomiczne, polityczne i ekologiczne uwarunkowania kryzysu.
T-W-7Mikroekonomiczne uwarunkowania kryzysu.
T-A-2Kryzys jako efekt globalizacji.
T-A-3Szoki i koniunktura gospodarcza a kryzys i jego symptomy.
Metody nauczaniaM-3dyskusja
M-4esej
M-2wykład informacyjny
M-1wykład problemowy
M-6prezentacje studentów
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena z eseju
S-5Ocena podsumowująca: ocena z zaliczenia ćwiczeń
S-3Ocena formująca: ocena z prezentacji
S-4Ocena formująca: ocena z kolokwium pisemnego
S-1Ocena formująca: ocena z przygotowania do bieżących zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie nawet w elementarnym zakresie i przy pomocy nauczyciela, objaśnić metod ograniczania negatywnych następstw kryzysu ekonomicznego przez rządy.
3,0Student umie w elementarnym zakresie i przy pomocy nauczyciela, objaśnić metody ograniczania negatywnych następstw kryzysu ekonomicznego przez rządy. Opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy. Wobec wiedzy wykazuje częściową obojętność i ograniczne zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi często błędna.
3,5Student umie w podstawowym zakresie i przy pomocy nauczyciela, objaśnić metody ograniczania negatywnych następstw kryzysu ekonomicznego przez rządy. Opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy. Wobec wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi niekiedy błędna.
4,0Student umie samodzielnie w podstawowym zakresie, objaśnić metody ograniczania negatywnych następstw kryzysu ekonomicznego przez rządy. Opanował i przyswoił cały materiał programowy. prawie dokładnie Wobec wiedzy wykazuje zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne i nieliczne błędy w treści i języku. Jakość wypowiedzi na ogół poprawna.
4,5Student umie samodzielnie objaśnić metody ograniczania negatywnych następstw kryzysu ekonomicznego przez rządy. Opanował i przyswoił cały materiał programowy. Wobec wiedzy wykazuje duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy nie popełnia błędów w treści i języku. Jakość wypowiedzi poprawna.
5,0Student umie samodzielnie objaśnić metody ograniczania negatywnych następstw kryzysu ekonomicznego przez rządy. Opanował i przyswoił cały materiał programowy. Jego wiedza wykracza nawet poza program. Wobec wiedzy wykazuje bardzo duże zainteresowanie. Podczas wyrażania wiedzy wypowiada się swobodnie, pewnie i poprawnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/2_U01Student potrafi opisać przyczyny i skutki kryzysu ekonomicznego dla gospodarki światowej, kraju i podmiotów gospodarczycch.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z negatywnymi i pozytywnymi skutkami kryzysu ekonomicznego dla gospodarki światowej i jej podmiotów.
C-1Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami kryzysu i jego oddziaływaniem na państwo, instytucje, organizacje i jednostki.
Treści programoweT-A-2Kryzys jako efekt globalizacji.
T-W-7Mikroekonomiczne uwarunkowania kryzysu.
T-A-8Skutki kryzysu dla gospodarki światowej i jej podmiotów.
T-W-3Ekonomiczne, polityczne i ekologiczne uwarunkowania kryzysu.
T-W-6Makroekonomiczne uwarunkowania kryzysu.
T-A-6Mezoekonomiczne uwarunkowania kryzysu.
T-A-3Szoki i koniunktura gospodarcza a kryzys i jego symptomy.
T-W-5Fazy kryzysu i przyczyny jego rozlewania się.
T-W-2Kryzys jako efekt złego planowania i zarządzania.
T-A-1Kryzys jako efekt recesji gospodarczej.
Metody nauczaniaM-3dyskusja
M-4esej
M-6prezentacje studentów
M-2wykład informacyjny
M-1wykład problemowy
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena z prezentacji
S-5Ocena podsumowująca: ocena z zaliczenia ćwiczeń
S-2Ocena formująca: ocena z eseju
S-1Ocena formująca: ocena z przygotowania do bieżących zajęć
S-4Ocena formująca: ocena z kolokwium pisemnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi opisać przyczyn i skutków kryzysu ekonomicznego dla gospodarki światowej, kraju i podmiotów gospodarczych, nawet w elementarnym zakresie.
3,0Student potrafi opisać przyczyny i skutki kryzysu ekonomicznego dla gospodarki światowej, kraju i podmiotów gospodarczych, w elementarnym zakresie, przy wydatnej pomocy nauczyciela.
3,5Student potrafi opisać przyczyny i skutki kryzysu ekonomicznego dla gospodarki światowej, kraju i podmiotów gospodarczych, w podstawowym zakresie, przy pewnej pomocy nauczyciela.
4,0Student potrafi samodzielnie w podstawowym zakresie opisać przyczyny i skutki kryzysu ekonomicznego dla gospodarki światowej, kraju i podmiotów gospodarczych.
4,5Student potrafi samodzielnie, w stopniu większym niż podstawowy, opisać przyczyny i skutki kryzysu ekonomicznego dla gospodarki światowej, kraju i podmiotów gospodarczych.
5,0Student potrafi samodzielnie, wykraczajac poza program, opisać przyczyny i skutki kryzysu ekonomicznego dla gospodarki światowej, kraju i podmiotów gospodarczych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/2_U02Student posiada umiejętność samodzielnego poszukiwania i analizowania informacji i wykorzystywania ich do przygotowania eseju, prezentacji i studium porzypadku.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie studentów do analizowania oddziaływania otoczenia ekonomicznego na podmioty gospodarcze i poszukiwania rozwiązania sytuacji kryzysowej.
C-3Zapoznanie studentów z negatywnymi i pozytywnymi skutkami kryzysu ekonomicznego dla gospodarki światowej i jej podmiotów.
C-1Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami kryzysu i jego oddziaływaniem na państwo, instytucje, organizacje i jednostki.
Treści programoweT-A-1Kryzys jako efekt recesji gospodarczej.
T-W-8Kryzys ekonomiczny a szanse rynkowe.
T-W-4Koszty i przychody w kryzysie.
T-A-5Analiza otoczenia ekonomicznego a plan naprawczy.
T-A-3Szoki i koniunktura gospodarcza a kryzys i jego symptomy.
T-W-1Istota kryzysu jako problemu ekonomicznego.
T-A-2Kryzys jako efekt globalizacji.
T-W-5Fazy kryzysu i przyczyny jego rozlewania się.
T-A-6Mezoekonomiczne uwarunkowania kryzysu.
T-W-3Ekonomiczne, polityczne i ekologiczne uwarunkowania kryzysu.
T-W-7Mikroekonomiczne uwarunkowania kryzysu.
T-W-2Kryzys jako efekt złego planowania i zarządzania.
T-A-7Zmiany struktur rynkowych w kryzysie.
T-A-4Finanse i zatrudnienie w kryzysie.
T-W-6Makroekonomiczne uwarunkowania kryzysu.
T-A-8Skutki kryzysu dla gospodarki światowej i jej podmiotów.
Metody nauczaniaM-3dyskusja
M-4esej
M-5metoda przypadków
M-6prezentacje studentów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena z przygotowania do bieżących zajęć
S-5Ocena podsumowująca: ocena z zaliczenia ćwiczeń
S-3Ocena formująca: ocena z prezentacji
S-2Ocena formująca: ocena z eseju
S-4Ocena formująca: ocena z kolokwium pisemnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada, nawet w elementarnym zakresie, umiejętności samodzielnego poszukiwania i analizowania informacji i wykorzystywania ich do przygotowania eseju, prezentacji, studium przypadku.
3,0Student posiada, w elementarnym zakresie, umiejętności samodzielnego poszukiwania i analizowania informacji i wykorzystywania ich do przygotowania eseju, prezentacji, studium przypadku. Niezbędna jest przy tym wydatna pomoc nauczyciela.
3,5Student posiada, w podstawowym zakresie, umiejętności samodzielnego poszukiwania i analizowania informacji i wykorzystywania ich do przygotowania eseju, prezentacji, studium przypadku. Niezbędna jest przy tym pewna pomoc nauczyciela.
4,0Student posiada, w podstawowym zakresie, umiejętności samodzielnego poszukiwania i analizowania informacji i wykorzystywania ich do przygotowania eseju, prezentacji, studium przypadku, korzytajac ze wskazówek nauczyciela.
4,5Student posiada, w pełnym zakresie, umiejętności samodzielnego poszukiwania i analizowania informacji i wykorzystywania ich do przygotowania eseju, prezentacji, studium przypadku.
5,0Student posiada, w pełnym zakresie, umiejętności samodzielnego poszukiwania i analizowania informacji i wykorzystywania ich do przygotowania eseju, prezentacji, studium przypadku. Korzysta z materiału objętego programem oraz wykracza poza obowiązujacy program.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/2_U03Student potrafi prezentować swoje poglądy na temat ekonomicznych problemów kryzysu w postaci ustnej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z negatywnymi i pozytywnymi skutkami kryzysu ekonomicznego dla gospodarki światowej i jej podmiotów.
C-1Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami kryzysu i jego oddziaływaniem na państwo, instytucje, organizacje i jednostki.
C-2Przygotowanie studentów do analizowania oddziaływania otoczenia ekonomicznego na podmioty gospodarcze i poszukiwania rozwiązania sytuacji kryzysowej.
Treści programoweT-A-1Kryzys jako efekt recesji gospodarczej.
T-A-3Szoki i koniunktura gospodarcza a kryzys i jego symptomy.
T-A-4Finanse i zatrudnienie w kryzysie.
T-A-2Kryzys jako efekt globalizacji.
T-A-8Skutki kryzysu dla gospodarki światowej i jej podmiotów.
T-A-7Zmiany struktur rynkowych w kryzysie.
T-A-5Analiza otoczenia ekonomicznego a plan naprawczy.
T-A-6Mezoekonomiczne uwarunkowania kryzysu.
Metody nauczaniaM-6prezentacje studentów
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: ocena z prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi, nawet w elementarnym zakresie, prezentować swych poglądów nt. ekonomicznych problemów kryzysu w postaci ustnej z wykorzystaniem prezentacji multmedialnej.
3,0Student potrafi, w elementarnym zakresie, prezentować swoje poglądy nt. ekonomicznych problemów kryzysu w postaci ustnej z wykorzystaniem prezentacji multmedialnej. Niezbędna jest wydatna pomoc nauczyciela.
3,5Student potrafi, w podstawowym zakresie, prezentować swoje poglądy nt. ekonomicznych problemów kryzysu w postaci ustnej z wykorzystaniem prezentacji multmedialnej. Niezbędna jest pewna pomoc nauczyciela.
4,0Student potrafi prezentować swoje poglądy nt. ekonomicznych problemów kryzysu w postaci ustnej z wykorzystaniem prezentacji multmedialnej, kierując się wskazówkami nauczyciela.
4,5Student potrafi prezentować samodzielnie swoje poglądy nt. ekonomicznych problemów kryzysu w postaci ustnej z wykorzystaniem prezentacji multmedialnej. Temat wybiera spośród proponowanych porzez nauczyciela.
5,0Student potrafi prezentować samodzielnie swoje poglądy nt. ekonomicznych problemów kryzysu w postaci ustnej z wykorzystaniem prezentacji multmedialnej. Sam wymyśla temat, wykraczający poza materiał programowy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/2_U04Student posiada umiejętność prezentowania swoich poglądów nt. ekonomicznych problemów kryzysu w postaci pisemnej (esej).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z negatywnymi i pozytywnymi skutkami kryzysu ekonomicznego dla gospodarki światowej i jej podmiotów.
C-1Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami kryzysu i jego oddziaływaniem na państwo, instytucje, organizacje i jednostki.
Treści programoweT-W-1Istota kryzysu jako problemu ekonomicznego.
T-A-8Skutki kryzysu dla gospodarki światowej i jej podmiotów.
T-A-1Kryzys jako efekt recesji gospodarczej.
T-W-5Fazy kryzysu i przyczyny jego rozlewania się.
T-A-6Mezoekonomiczne uwarunkowania kryzysu.
T-W-2Kryzys jako efekt złego planowania i zarządzania.
T-W-3Ekonomiczne, polityczne i ekologiczne uwarunkowania kryzysu.
T-A-3Szoki i koniunktura gospodarcza a kryzys i jego symptomy.
T-A-2Kryzys jako efekt globalizacji.
T-W-7Mikroekonomiczne uwarunkowania kryzysu.
T-W-6Makroekonomiczne uwarunkowania kryzysu.
Metody nauczaniaM-4esej
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena z eseju
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi, nawet w elementarnym zakresie, prezentować swych poglądów nt. ekonomicznych problemów kryzysu w postaci pisemnej (eseju).
3,0Student potrafi, w elementarnym zakresie, prezentować swoje poglądy nt. ekonomicznych problemów kryzysu w pisemnej. Niezbędna jest wydatna pomoc nauczyciela.
3,5Student potrafi, w podstawowym zakresie, prezentować swoje poglądy nt. ekonomicznych problemów kryzysu w postaci pisemnej. Niezbędna jest pewna pomoc nauczyciela.
4,0Student potrafi prezentować swoje poglądy nt. ekonomicznych problemów kryzysu w postaci pisemnej, kierując się wskazówkami nauczyciela.
4,5Student potrafi prezentować samodzielnie swoje poglądy nt. ekonomicznych problemów kryzysu w postaci pisemnej. Temat wybiera spośród proponowanych porzez nauczyciela.
5,0Student potrafi prezentować samodzielnie swoje poglądy nt. ekonomicznych problemów kryzysu w postaci pisemnej. Sam wymyśla temat, wykraczający poza materiał programowy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/2_K01Student uzyska świadomość zmian we współczesnej gospodarce światowej i w systemie kapitalistycznym pod wpływem kryzysu ekonomicznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami kryzysu i jego oddziaływaniem na państwo, instytucje, organizacje i jednostki.
C-3Zapoznanie studentów z negatywnymi i pozytywnymi skutkami kryzysu ekonomicznego dla gospodarki światowej i jej podmiotów.
Treści programoweT-W-1Istota kryzysu jako problemu ekonomicznego.
T-A-8Skutki kryzysu dla gospodarki światowej i jej podmiotów.
Metody nauczaniaM-4esej
M-1wykład problemowy
M-6prezentacje studentów
M-3dyskusja
M-2wykład informacyjny
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: ocena z kolokwium pisemnego
S-1Ocena formująca: ocena z przygotowania do bieżących zajęć
S-3Ocena formująca: ocena z prezentacji
S-2Ocena formująca: ocena z eseju
S-5Ocena podsumowująca: ocena z zaliczenia ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma nawet w elementarnym zakresie świadomości zmian we współczesnej gospodarce światowej i w systemie kapitalistycznym pod wpływem kryzysu ekonomicznego.
3,0Student ma w elementarnym zakresie świadomość zmian we współczesnej gospodarce światowej i w systemie kapitalistycznym pod wpływem kryzysu ekonomicznego.
3,5Student ma w podstawowym zakresie świadomość zmian we współczesnej gospodarce światowej i w systemie kapitalistycznym pod wpływem kryzysu ekonomicznego.
4,0Student ma świadomość zmian we współczesnej gospodarce światowej i w systemie kapitalistycznym pod wpływem kryzysu ekonomicznego.
4,5Student ma świadomość zmian we współczesnej gospodarce światowej i w systemie kapitalistycznym pod wpływem kryzysu ekonomicznego i rozumie potrzebe reagowania organizacji na te zmiany.
5,0Student ma świadomość zmian we współczesnej gospodarce światowej i w systemie kapitalistycznym pod wpływem kryzysu ekonomicznego i rozumie potrzebe reagowania organizacji na te zmiany. Samodzielnie potrafi wskazać przykłądy takiej reakcji na podstawie zgromadzonych doświadczeń i wiadomości kontekstowych.