Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Public relations w kryzysie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Public relations w kryzysie
Specjalność Zarządzanie w kryzysie
Jednostka prowadząca Katedra Marketingu
Nauczyciel odpowiedzialny Rafał Mazur <Rafal.Mazur@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Karolina Ertmańska <karolina.ertmanska@zut.edu.pl>, Leonid Worobjow <Leonid.Worobjow@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 30 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawowa wiedza z zakresu marketingu

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie wiedzy na temat stosowania narzędzi public relations w kryzysie
C-2Zdobycie umiejętności krytycznej oceny działań firmy w sytuacjach kryzysowych oraz analizy problemów dotyczących komunikacji podmiotu z otoczeniem

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Tworzenie planów komunikowania2
T-A-2Narzędzia i zasady komunikacji z mediami4
T-A-3Kanały komunikacyjne w kryzysie4
T-A-4Tworzenie scenariuszy zachowań w czasie kryzysu6
T-A-5System monitorowanie kryzysu na poziomie organizacji4
T-A-6Zarządzanie antykryzysowe6
T-A-7Etyka public relations4
30
wykłady
T-W-1Public relations jako narzędzie komunikacji2
T-W-2Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna organizacji2
T-W-3Budowanie relacji z mediami4
T-W-4Zarządzanie sytuacją kryzysową4
T-W-5Etyka public relations1
T-W-6Zarządzanie antykryzysowe2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład problemowy
M-2Studia przypadków
M-3Praca w grupach
M-4Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Przygotowanie pracy indywidualnej na zajęcia
S-2Ocena formująca: Praca pisemna - grupowa i prezentacja podczas zajęć
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D10/4_W01
powinien definiować public relations
Z_1A_W01S1A_W01C-1T-W-1M-1S-3
Z_1A_D10/4_W02
powinien wymieniać elementy działań public relations
Z_1A_W01S1A_W01C-1T-W-1M-1S-3
Z_1A_D10/4_W03
powinien wymieniać elementy zarządzania antykryzysowego
Z_1A_W04S1A_W03C-1T-A-6, T-A-1, T-W-4M-1, M-3S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D10/4_U01
powinien przygotowywać plan komunikacji w kryzysie
Z_1A_U06S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2, C-1T-A-1, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-3, M-2S-2
Z_1A_D10/4_U02
kategoryzować sytuacje kryzysowe i uzasadniać potrzebę zastosowania jednego z typowych podejść firmy do trudnej sytuacji
Z_1A_U04S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1, C-2T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-W-6M-2, M-3, M-4S-1
Z_1A_D10/4_U03
modyfikować strategię komunikacji w czasie kryzysu
Z_1A_U14S1A_U03C-2T-A-2, T-A-3, T-W-4M-2, M-3, M-4S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D10/4_K01
mieć świadomość konieczności obserwacji otoczenia i wyciągania wniosków ze zmian
Z_1A_K04S1A_K04C-2T-W-6, T-A-1M-2S-1
Z_1A_D10/4_K02
rozumieć rolę dobrze zorganizowanego systemu zarządzania antykryzysowego w działaności gospodarczej podmiotów
Z_1A_K08S1A_K04C-2T-W-4, T-A-4M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D10/4_W01
powinien definiować public relations
2,0nie potrafi zdefiniować
3,0potrafi zdefiniować w stopniu dostatecznym
3,5potrafi zdefiniować w stopniu ponaddostatecznym
4,0potrafi zdefiniować w stopniu dobrym
4,5potrafi zdefiniować w stopniu ponaddobrym
5,0potrafi zdefiniować w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_D10/4_W02
powinien wymieniać elementy działań public relations
2,0nie potrafi wymienić
3,0potrafi wymienić w stopniu dostatecznym
3,5potrafi wymienić w stopniu ponaddostatecznym
4,0potrafi wymienić w stopniu dobrym
4,5potrafi wymienić w stopniu ponaddobrym
5,0potrafi wymienić w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_D10/4_W03
powinien wymieniać elementy zarządzania antykryzysowego
2,0nie potrafi wymienić
3,0potrafi wymienic w stopniu dostatecznym
3,5potrafi wymienic w stopniu ponaddostatecznym
4,0potrafi wymienic w stopniu dobrym
4,5potrafi wymienic w stopniu ponaddobrym
5,0potrafi wymienic w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D10/4_U01
powinien przygotowywać plan komunikacji w kryzysie
2,0nie potrafi przygotować planu
3,0potrafi przygotować plan w podstawowym zakresie
3,5potrafi przygotować plan w stopniu ponad dostatecznym
4,0potrafi przygotować plan w stopniu dobrym
4,5potrafi przygotować plan w stopniu ponad dobrym
5,0potrafi przygotować plan w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_D10/4_U02
kategoryzować sytuacje kryzysowe i uzasadniać potrzebę zastosowania jednego z typowych podejść firmy do trudnej sytuacji
2,0nie potrafi kategoryzować
3,0potrafi kategoryzować w stopniu dostatecznym
3,5potrafi kategoryzować w stopniu ponaddostatecznym
4,0potrafi kategoryzować w stopniu dobrym
4,5potrafi kategoryzować w stopniu ponad dobrym
5,0potrafi kategoryzować w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_D10/4_U03
modyfikować strategię komunikacji w czasie kryzysu
2,0nie potrafi modyfikować
3,0potrafi modyfikować w stopniu dostatecznym
3,5potrafi modyfikować w stopniu ponaddostatecznym
4,0potrafi modyfikować w stopniu dobrym
4,5potrafi modyfikować w stopniu ponaddobrym
5,0potrafi modyfikować w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D10/4_K01
mieć świadomość konieczności obserwacji otoczenia i wyciągania wniosków ze zmian
2,0Nie opanował
3,0Opanował w stopniu dostatecznym
3,5Opanował w stopniu ponad dostatecznym
4,0Opanował w stopniu dobrym
4,5Opanował w stopniu ponad dobrym
5,0potrafi argumentować to zagadnienie
Z_1A_D10/4_K02
rozumieć rolę dobrze zorganizowanego systemu zarządzania antykryzysowego w działaności gospodarczej podmiotów
2,0nie opanował
3,0Opanował w stopniu dostatecznym
3,5Opanował w stopniu ponad dostatecznym
4,0Opanował w stopniu dobrym
4,5Opanował w stopniu ponad dobrym
5,0potrafi argumentować to zagadnienie

Literatura podstawowa

  1. Murdoch A., Komunikowanie w kryzysie - jak ratować wizerunek firmy., Poltext, Warszawa, 2003
  2. Olędzki J. (red.), Public releations w komunikowaniu społecznym i marketingu., ASPRA-JR, Warszawa, 2010
  3. Szczepanik R., Nietypowe przypadki public relations., One Press, Warszawa, 2009
  4. Henslow Ph., Public relations od podstaw., Wyd. Helion, Gliwice, 2005
  5. Seitel F.P., Public relations w praktyce., Wyd. Felberg, Warszawa, 2003
  6. Nogalski B., Marcinkiewicz H., Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem - pokonać kryzys i wygrać., Difin, Warszawa, 2004
  7. Regester M., Larkin J., Zarządzanie kryzysem., PWE, Warszawa, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Zajączkowski M., Marketing-mix. Dystrybucja i promocja., Wyd. Lega, Szczecin, 2005
  2. Sztucki T., Promocja, sztuka pozyskiwania nabywców., Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, 1995

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Tworzenie planów komunikowania2
T-A-2Narzędzia i zasady komunikacji z mediami4
T-A-3Kanały komunikacyjne w kryzysie4
T-A-4Tworzenie scenariuszy zachowań w czasie kryzysu6
T-A-5System monitorowanie kryzysu na poziomie organizacji4
T-A-6Zarządzanie antykryzysowe6
T-A-7Etyka public relations4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Public relations jako narzędzie komunikacji2
T-W-2Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna organizacji2
T-W-3Budowanie relacji z mediami4
T-W-4Zarządzanie sytuacją kryzysową4
T-W-5Etyka public relations1
T-W-6Zarządzanie antykryzysowe2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/4_W01powinien definiować public relations
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy na temat stosowania narzędzi public relations w kryzysie
Treści programoweT-W-1Public relations jako narzędzie komunikacji
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi zdefiniować
3,0potrafi zdefiniować w stopniu dostatecznym
3,5potrafi zdefiniować w stopniu ponaddostatecznym
4,0potrafi zdefiniować w stopniu dobrym
4,5potrafi zdefiniować w stopniu ponaddobrym
5,0potrafi zdefiniować w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/4_W02powinien wymieniać elementy działań public relations
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy na temat stosowania narzędzi public relations w kryzysie
Treści programoweT-W-1Public relations jako narzędzie komunikacji
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi wymienić
3,0potrafi wymienić w stopniu dostatecznym
3,5potrafi wymienić w stopniu ponaddostatecznym
4,0potrafi wymienić w stopniu dobrym
4,5potrafi wymienić w stopniu ponaddobrym
5,0potrafi wymienić w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/4_W03powinien wymieniać elementy zarządzania antykryzysowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy na temat stosowania narzędzi public relations w kryzysie
Treści programoweT-A-6Zarządzanie antykryzysowe
T-A-1Tworzenie planów komunikowania
T-W-4Zarządzanie sytuacją kryzysową
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-3Praca w grupach
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi wymienić
3,0potrafi wymienic w stopniu dostatecznym
3,5potrafi wymienic w stopniu ponaddostatecznym
4,0potrafi wymienic w stopniu dobrym
4,5potrafi wymienic w stopniu ponaddobrym
5,0potrafi wymienic w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/4_U01powinien przygotowywać plan komunikacji w kryzysie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Zdobycie umiejętności krytycznej oceny działań firmy w sytuacjach kryzysowych oraz analizy problemów dotyczących komunikacji podmiotu z otoczeniem
C-1Zdobycie wiedzy na temat stosowania narzędzi public relations w kryzysie
Treści programoweT-A-1Tworzenie planów komunikowania
T-W-4Zarządzanie sytuacją kryzysową
T-W-5Etyka public relations
T-W-6Zarządzanie antykryzysowe
Metody nauczaniaM-3Praca w grupach
M-2Studia przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Praca pisemna - grupowa i prezentacja podczas zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi przygotować planu
3,0potrafi przygotować plan w podstawowym zakresie
3,5potrafi przygotować plan w stopniu ponad dostatecznym
4,0potrafi przygotować plan w stopniu dobrym
4,5potrafi przygotować plan w stopniu ponad dobrym
5,0potrafi przygotować plan w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/4_U02kategoryzować sytuacje kryzysowe i uzasadniać potrzebę zastosowania jednego z typowych podejść firmy do trudnej sytuacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy na temat stosowania narzędzi public relations w kryzysie
C-2Zdobycie umiejętności krytycznej oceny działań firmy w sytuacjach kryzysowych oraz analizy problemów dotyczących komunikacji podmiotu z otoczeniem
Treści programoweT-A-1Tworzenie planów komunikowania
T-A-2Narzędzia i zasady komunikacji z mediami
T-A-3Kanały komunikacyjne w kryzysie
T-W-6Zarządzanie antykryzysowe
Metody nauczaniaM-2Studia przypadków
M-3Praca w grupach
M-4Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Przygotowanie pracy indywidualnej na zajęcia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi kategoryzować
3,0potrafi kategoryzować w stopniu dostatecznym
3,5potrafi kategoryzować w stopniu ponaddostatecznym
4,0potrafi kategoryzować w stopniu dobrym
4,5potrafi kategoryzować w stopniu ponad dobrym
5,0potrafi kategoryzować w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/4_U03modyfikować strategię komunikacji w czasie kryzysu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zdobycie umiejętności krytycznej oceny działań firmy w sytuacjach kryzysowych oraz analizy problemów dotyczących komunikacji podmiotu z otoczeniem
Treści programoweT-A-2Narzędzia i zasady komunikacji z mediami
T-A-3Kanały komunikacyjne w kryzysie
T-W-4Zarządzanie sytuacją kryzysową
Metody nauczaniaM-2Studia przypadków
M-3Praca w grupach
M-4Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Praca pisemna - grupowa i prezentacja podczas zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie potrafi modyfikować
3,0potrafi modyfikować w stopniu dostatecznym
3,5potrafi modyfikować w stopniu ponaddostatecznym
4,0potrafi modyfikować w stopniu dobrym
4,5potrafi modyfikować w stopniu ponaddobrym
5,0potrafi modyfikować w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/4_K01mieć świadomość konieczności obserwacji otoczenia i wyciągania wniosków ze zmian
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-2Zdobycie umiejętności krytycznej oceny działań firmy w sytuacjach kryzysowych oraz analizy problemów dotyczących komunikacji podmiotu z otoczeniem
Treści programoweT-W-6Zarządzanie antykryzysowe
T-A-1Tworzenie planów komunikowania
Metody nauczaniaM-2Studia przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Przygotowanie pracy indywidualnej na zajęcia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie opanował
3,0Opanował w stopniu dostatecznym
3,5Opanował w stopniu ponad dostatecznym
4,0Opanował w stopniu dobrym
4,5Opanował w stopniu ponad dobrym
5,0potrafi argumentować to zagadnienie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/4_K02rozumieć rolę dobrze zorganizowanego systemu zarządzania antykryzysowego w działaności gospodarczej podmiotów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-2Zdobycie umiejętności krytycznej oceny działań firmy w sytuacjach kryzysowych oraz analizy problemów dotyczących komunikacji podmiotu z otoczeniem
Treści programoweT-W-4Zarządzanie sytuacją kryzysową
T-A-4Tworzenie scenariuszy zachowań w czasie kryzysu
Metody nauczaniaM-2Studia przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Przygotowanie pracy indywidualnej na zajęcia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie opanował
3,0Opanował w stopniu dostatecznym
3,5Opanował w stopniu ponad dostatecznym
4,0Opanował w stopniu dobrym
4,5Opanował w stopniu ponad dobrym
5,0potrafi argumentować to zagadnienie