Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Prawne uwarunkowania kryzysu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Prawne uwarunkowania kryzysu
Specjalność Zarządzanie w kryzysie
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Teodor Skotarczak <Teodor.Skotarczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bartosz Dąbrowski <Bartosz.Dabrowski@zut.edu.pl>, Maciej Nowak <Maciej.Nowak@zut.edu.pl>, Zbigniew Olech <Zbigniew.Olech@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu praca cywilnego i prawa pracy.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zakresem, zadaniami oraz z podstawowymi kategoriami zarządzania kryzysowego, a także z zadaniami i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych.
C-2Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania kryzysowego.
C-3Zaznajomienie z zasadami odpowiedzialności za szkody.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Zakres, zadania i podstawowe kategorie zarządzania kryzysowego. Teoretyczne aspekty zarządzania w sytuacjach kryzysowych1
T-W-2Zadania i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych - regulacje prawne w dziedzinie obronności państwa3
T-W-3Stany nadzwyczajne – zagadnienia ogólne ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych3
T-W-4Ustawowe pojęcie stanu klęski żywiołowej: definicja ustawowa, ogólne zasady postępowania, procedura wprowadzania, przedłużania oraz znoszenia stanu klęski3
T-W-5Prawa człowieka w kontekście zwalczania terroryzmu2
T-W-6Zasady odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone w warunkach kryzysowych2
T-W-7Zasady odpowiedzialności za szkody wywołane rozstrojem zdrowia, chorobą lub przez śmierć człowieka w warunkach zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa zakładu pracy, klęsk żywiołowych1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Udział w konsultacjach e ramach przygotowania materiałów z wykładów10
A-W-3Prezentacje i prace studentów15
A-W-4Rozwiązywanie kazusów10
A-W-5Przygotowanie do egzaminu i uczestnictwo w egzaminie10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.
M-2Prezentacje i prace studentów
M-3Rozwiązywanie kazusów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
S-2Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów
S-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z egzaminu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D10/3_W01
Ma podstawową wiedzę z zakresu zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego, a także z zadań i kompetencji organów władzy publicznej
Z_1A_W04, Z_1A_W01, Z_1A_W02, Z_1A_W03S1A_W01, S1A_W02, S1A_W03C-1, C-3, C-2T-W-1, T-W-3, T-W-2M-1, M-3, M-2S-1, S-2, S-4, S-3
Z_1A_D10/3_W02
Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego
Z_1A_W03, Z_1A_W02S1A_W02, S1A_W03C-3, C-1, C-2T-W-3, T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-W-7, T-W-5, T-W-6M-3, M-1, M-2S-4, S-1, S-3, S-2
Z_1A_D10/3_W03
Ma podstawową wiedzę z zakresu odpowiedzialności za szkody
Z_1A_W05, Z_1A_W02, Z_1A_W04S1A_W02, S1A_W03, S1A_W04C-3, C-1, C-2T-W-6, T-W-5, T-W-7M-1, M-3, M-2S-1, S-4, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D10/3_U01
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych
Z_1A_U01S1A_U01C-1, C-3, C-2T-W-2, T-W-5, T-W-4, T-W-7, T-W-6, T-W-3, T-W-1M-1, M-2, M-3S-1, S-4, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D10/3_K01
Absolwent jest przygotowany do uczenia się przez całe życie
Z_1A_K03, Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03C-2, C-3, C-1T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-5, T-W-2, T-W-7, T-W-1M-3, M-2S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D10/3_W01
Ma podstawową wiedzę z zakresu zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego, a także z zadań i kompetencji organów władzy publicznej
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego
3,0Student posiada wiedzę z zakresu zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego
3,5Student posiada wiedzę z zakresu zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student posiada wiedzę z zakresu zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego w stopniu dobrym
4,5Student posiada wiedzę z zakresu zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student posiada wiedzę z zakresu zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_D10/3_W02
Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego
3,0Student posiada wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego
3,5Student posiada wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student posiada wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego w stopniu dobrym
4,5Student posiada wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student posiada wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_D10/3_W03
Ma podstawową wiedzę z zakresu odpowiedzialności za szkody
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu odpowiedzialności za szkody
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie odpowiedzialności za szkody
3,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie odpowiedzialności za szkody w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie odpowiedzialności za szkody w stopniu dobrym
4,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie odpowiedzialności za szkody w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie odpowiedzialności za szkody w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D10/3_U01
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych
2,0Student nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy naukowej do interpretacji zjawisk społeczno - gospodaczych
3,0Student potrafi wykorzystać wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych
3,5Student potrafi w stopniu więcej niż dostatecznym wykorzystać wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych
4,0Student potrafi w stopniu dobrym wykorzystać wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych
4,5Student potrafi w stopniu więcej niż dobrym wykorzystać wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych
5,0Student potrafi w stopniu bardzo dobrym wykorzystać wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D10/3_K01
Absolwent jest przygotowany do uczenia się przez całe życie
2,0Absolwent nie jest przygotowany do uczenia sie przez całe zycie
3,0Absolwent jest przygtowany w stopniu dostatecznym do uczenia sie przez całe zycie
3,5Absolwent jest przygtowany w stopniu więcej niż dostatecznym do uczenia sie przez całe zycie
4,0Absolwent jest przygtowany w stopniu dobrym do uczenia sie przez całe zycie
4,5Absolwent jest przygtowany w stopniu więcej niż dobrym do uczenia sie przez całe zycie
5,0Absolwent jest przygtowany w stopniu bardzo dobrym do uczenia sie przez całe zycie

Literatura podstawowa

  1. Krzakiewicz K., Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2008

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zakres, zadania i podstawowe kategorie zarządzania kryzysowego. Teoretyczne aspekty zarządzania w sytuacjach kryzysowych1
T-W-2Zadania i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych - regulacje prawne w dziedzinie obronności państwa3
T-W-3Stany nadzwyczajne – zagadnienia ogólne ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych3
T-W-4Ustawowe pojęcie stanu klęski żywiołowej: definicja ustawowa, ogólne zasady postępowania, procedura wprowadzania, przedłużania oraz znoszenia stanu klęski3
T-W-5Prawa człowieka w kontekście zwalczania terroryzmu2
T-W-6Zasady odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone w warunkach kryzysowych2
T-W-7Zasady odpowiedzialności za szkody wywołane rozstrojem zdrowia, chorobą lub przez śmierć człowieka w warunkach zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa zakładu pracy, klęsk żywiołowych1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Udział w konsultacjach e ramach przygotowania materiałów z wykładów10
A-W-3Prezentacje i prace studentów15
A-W-4Rozwiązywanie kazusów10
A-W-5Przygotowanie do egzaminu i uczestnictwo w egzaminie10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/3_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego, a także z zadań i kompetencji organów władzy publicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zakresem, zadaniami oraz z podstawowymi kategoriami zarządzania kryzysowego, a także z zadaniami i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych.
C-3Zaznajomienie z zasadami odpowiedzialności za szkody.
C-2Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania kryzysowego.
Treści programoweT-W-1Zakres, zadania i podstawowe kategorie zarządzania kryzysowego. Teoretyczne aspekty zarządzania w sytuacjach kryzysowych
T-W-3Stany nadzwyczajne – zagadnienia ogólne ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych
T-W-2Zadania i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych - regulacje prawne w dziedzinie obronności państwa
Metody nauczaniaM-1Wykłady z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.
M-3Rozwiązywanie kazusów
M-2Prezentacje i prace studentów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
S-2Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów
S-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z egzaminu
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego
3,0Student posiada wiedzę z zakresu zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego
3,5Student posiada wiedzę z zakresu zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student posiada wiedzę z zakresu zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego w stopniu dobrym
4,5Student posiada wiedzę z zakresu zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student posiada wiedzę z zakresu zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/3_W02Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-3Zaznajomienie z zasadami odpowiedzialności za szkody.
C-1Zapoznanie studentów z zakresem, zadaniami oraz z podstawowymi kategoriami zarządzania kryzysowego, a także z zadaniami i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych.
C-2Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania kryzysowego.
Treści programoweT-W-3Stany nadzwyczajne – zagadnienia ogólne ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych
T-W-1Zakres, zadania i podstawowe kategorie zarządzania kryzysowego. Teoretyczne aspekty zarządzania w sytuacjach kryzysowych
T-W-4Ustawowe pojęcie stanu klęski żywiołowej: definicja ustawowa, ogólne zasady postępowania, procedura wprowadzania, przedłużania oraz znoszenia stanu klęski
T-W-2Zadania i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych - regulacje prawne w dziedzinie obronności państwa
T-W-7Zasady odpowiedzialności za szkody wywołane rozstrojem zdrowia, chorobą lub przez śmierć człowieka w warunkach zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa zakładu pracy, klęsk żywiołowych
T-W-5Prawa człowieka w kontekście zwalczania terroryzmu
T-W-6Zasady odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone w warunkach kryzysowych
Metody nauczaniaM-3Rozwiązywanie kazusów
M-1Wykłady z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.
M-2Prezentacje i prace studentów
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z egzaminu
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów
S-2Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego
3,0Student posiada wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego
3,5Student posiada wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student posiada wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego w stopniu dobrym
4,5Student posiada wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student posiada wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/3_W03Ma podstawową wiedzę z zakresu odpowiedzialności za szkody
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Cel przedmiotuC-3Zaznajomienie z zasadami odpowiedzialności za szkody.
C-1Zapoznanie studentów z zakresem, zadaniami oraz z podstawowymi kategoriami zarządzania kryzysowego, a także z zadaniami i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych.
C-2Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania kryzysowego.
Treści programoweT-W-6Zasady odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone w warunkach kryzysowych
T-W-5Prawa człowieka w kontekście zwalczania terroryzmu
T-W-7Zasady odpowiedzialności za szkody wywołane rozstrojem zdrowia, chorobą lub przez śmierć człowieka w warunkach zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa zakładu pracy, klęsk żywiołowych
Metody nauczaniaM-1Wykłady z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.
M-3Rozwiązywanie kazusów
M-2Prezentacje i prace studentów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
S-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z egzaminu
S-2Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu odpowiedzialności za szkody
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie odpowiedzialności za szkody
3,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie odpowiedzialności za szkody w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie odpowiedzialności za szkody w stopniu dobrym
4,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie odpowiedzialności za szkody w stopniu więcej niż dobrym
5,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie odpowiedzialności za szkody w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/3_U01Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zakresem, zadaniami oraz z podstawowymi kategoriami zarządzania kryzysowego, a także z zadaniami i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych.
C-3Zaznajomienie z zasadami odpowiedzialności za szkody.
C-2Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania kryzysowego.
Treści programoweT-W-2Zadania i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych - regulacje prawne w dziedzinie obronności państwa
T-W-5Prawa człowieka w kontekście zwalczania terroryzmu
T-W-4Ustawowe pojęcie stanu klęski żywiołowej: definicja ustawowa, ogólne zasady postępowania, procedura wprowadzania, przedłużania oraz znoszenia stanu klęski
T-W-7Zasady odpowiedzialności za szkody wywołane rozstrojem zdrowia, chorobą lub przez śmierć człowieka w warunkach zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa zakładu pracy, klęsk żywiołowych
T-W-6Zasady odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone w warunkach kryzysowych
T-W-3Stany nadzwyczajne – zagadnienia ogólne ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych
T-W-1Zakres, zadania i podstawowe kategorie zarządzania kryzysowego. Teoretyczne aspekty zarządzania w sytuacjach kryzysowych
Metody nauczaniaM-1Wykłady z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.
M-2Prezentacje i prace studentów
M-3Rozwiązywanie kazusów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
S-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z egzaminu
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów
S-2Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy naukowej do interpretacji zjawisk społeczno - gospodaczych
3,0Student potrafi wykorzystać wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych
3,5Student potrafi w stopniu więcej niż dostatecznym wykorzystać wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych
4,0Student potrafi w stopniu dobrym wykorzystać wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych
4,5Student potrafi w stopniu więcej niż dobrym wykorzystać wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych
5,0Student potrafi w stopniu bardzo dobrym wykorzystać wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/3_K01Absolwent jest przygotowany do uczenia się przez całe życie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania kryzysowego.
C-3Zaznajomienie z zasadami odpowiedzialności za szkody.
C-1Zapoznanie studentów z zakresem, zadaniami oraz z podstawowymi kategoriami zarządzania kryzysowego, a także z zadaniami i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych.
Treści programoweT-W-3Stany nadzwyczajne – zagadnienia ogólne ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych
T-W-4Ustawowe pojęcie stanu klęski żywiołowej: definicja ustawowa, ogólne zasady postępowania, procedura wprowadzania, przedłużania oraz znoszenia stanu klęski
T-W-6Zasady odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone w warunkach kryzysowych
T-W-5Prawa człowieka w kontekście zwalczania terroryzmu
T-W-2Zadania i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych - regulacje prawne w dziedzinie obronności państwa
T-W-7Zasady odpowiedzialności za szkody wywołane rozstrojem zdrowia, chorobą lub przez śmierć człowieka w warunkach zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa zakładu pracy, klęsk żywiołowych
T-W-1Zakres, zadania i podstawowe kategorie zarządzania kryzysowego. Teoretyczne aspekty zarządzania w sytuacjach kryzysowych
Metody nauczaniaM-3Rozwiązywanie kazusów
M-2Prezentacje i prace studentów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
S-2Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Absolwent nie jest przygotowany do uczenia sie przez całe zycie
3,0Absolwent jest przygtowany w stopniu dostatecznym do uczenia sie przez całe zycie
3,5Absolwent jest przygtowany w stopniu więcej niż dostatecznym do uczenia sie przez całe zycie
4,0Absolwent jest przygtowany w stopniu dobrym do uczenia sie przez całe zycie
4,5Absolwent jest przygtowany w stopniu więcej niż dobrym do uczenia sie przez całe zycie
5,0Absolwent jest przygtowany w stopniu bardzo dobrym do uczenia sie przez całe zycie