Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Organizacje non-profit w kryzysie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Organizacje non-profit w kryzysie
Specjalność Zarządzanie w kryzysie
Jednostka prowadząca Katedra Marketingu
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Hernik <joanna.hernik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK6 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawy zarządzania

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1studenci mają otrzymać wiedzę na temat specyfiki organizacji pozarządowych
C-2studenci powinni analizowac źródła kryzysów w organizacjach nonprofit
C-3studenci zapoznani zostaną z metodami wychodzenia z kryzysów

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1cechy organizacji pozarządowych2
T-K-2typologia organizacji3
T-K-3rola organizacji na rynku usług3
T-K-4organizacje pozarządowe - problemy zarządzania2
T-K-5fundising2
T-K-6organizacje na swiecie, organizacje międzynarodowe4
T-K-7rodzaje kryzysów2
T-K-8metody minimalizowania skutków kryzysu4
T-K-9zarządzanie wizerunkiem organizacji2
T-K-10współczesne kryzysy - studia przypadków6
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1uczestnictwo w zajęciach30
A-K-2przygotowanie case study6
A-K-3przygotowanie prezentacji10
A-K-4możliwość uczestnictwa w konsultacjach2
A-K-5przygotowanie do kolokwium12
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład konwersatoryjny
M-2praca w grupach
M-3samodzielne prezentacje

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: prezentacja własnej pracy
S-2Ocena formująca: przygotowanie case study
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D10/9_W01
studenci będą posiadali wiedzę na temat specyfiki organizacji pozarządowych
Z_1A_W02S1A_W02C-2, C-1T-K-2, T-K-9, T-K-1M-1, M-2S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D10/9_U01
studenci potrafią tworzyć programy zapobiegania kryzysom
Z_1A_U07, Z_1A_U04S1A_U01, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-3T-K-7, T-K-4, T-K-1M-3, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D10/9_K01
studenci potrafią postawić sie w roli lidera organizacji
Z_1A_K02, Z_1A_K03S1A_K02, S1A_K03C-2T-K-8, T-K-10, T-K-3M-2, M-1S-1
Z_1A_D10/9_K02
studenci potrafią wartosciować zachowania organizacji
Z_1A_K08S1A_K04C-1, C-3, C-2T-K-9, T-K-4, T-K-1M-3, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D10/9_W01
studenci będą posiadali wiedzę na temat specyfiki organizacji pozarządowych
2,0
3,0studenci potrafią wymienic typy organizacji pozarządowych
3,5studenci potrafią wymieniać potencjalne źródła kryzysów
4,0student potrafi opisać specyfikę klientów organziacji pzoarzadowych; student moze wytłumaczyc różnice w definiowaniu ceny w sferze komercyjnej i non-profit
4,5student moze wytłumaczyć spefycikę popytu na usługi organizacji
5,0student potrafi zaproponować działania antykryzysowe organziacji

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D10/9_U01
studenci potrafią tworzyć programy zapobiegania kryzysom
2,0
3,0student potrafi monitorować potencjalne źródła kryzysów
3,5student potrafi wykorzystać przygotowane programy zachwania się organziacji w sytuacjach kryzysowych
4,0student umie zorganizować współpracę organziacji z massmediami
4,5student potrafi przeanalizować historię organziacji i ocenić etap jej rozwoju
5,0student potrafi przygotować plan działań antykryzysowych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D10/9_K01
studenci potrafią postawić sie w roli lidera organizacji
2,0
3,0studenci potrafią postawić sie w roli lidera organizacji
3,5
4,0
4,5
5,0
Z_1A_D10/9_K02
studenci potrafią wartosciować zachowania organizacji
2,0
3,0studenci potrafią wartosciować zachowania organizacji
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Hernik J., Typologia organizacji pozarządowych, Przegląd Organizacji nr 12, 2006
  2. Beckwith H, Sprzedawanie niewidzialnego. Przewodnik po nowoczesnym marketingu usług, Helion, Gliwice, 2006
  3. Bogacz-Wojtanowska E., Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowarzyszeń krakowskich, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006
  4. Hernik J., Kluczowe kompetencje organizacji pozarządowej, [w]: T. Leczykiewicz, A. Springer (red.), Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji, Poznań, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Andreasen A. R., Kotler Ph., Strategic marketing for nonprofit organizations, Pearson Education Inc., New Jersey, 2008

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1cechy organizacji pozarządowych2
T-K-2typologia organizacji3
T-K-3rola organizacji na rynku usług3
T-K-4organizacje pozarządowe - problemy zarządzania2
T-K-5fundising2
T-K-6organizacje na swiecie, organizacje międzynarodowe4
T-K-7rodzaje kryzysów2
T-K-8metody minimalizowania skutków kryzysu4
T-K-9zarządzanie wizerunkiem organizacji2
T-K-10współczesne kryzysy - studia przypadków6
30

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1uczestnictwo w zajęciach30
A-K-2przygotowanie case study6
A-K-3przygotowanie prezentacji10
A-K-4możliwość uczestnictwa w konsultacjach2
A-K-5przygotowanie do kolokwium12
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/9_W01studenci będą posiadali wiedzę na temat specyfiki organizacji pozarządowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
Cel przedmiotuC-2studenci powinni analizowac źródła kryzysów w organizacjach nonprofit
C-1studenci mają otrzymać wiedzę na temat specyfiki organizacji pozarządowych
Treści programoweT-K-2typologia organizacji
T-K-9zarządzanie wizerunkiem organizacji
T-K-1cechy organizacji pozarządowych
Metody nauczaniaM-1wykład konwersatoryjny
M-2praca w grupach
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0studenci potrafią wymienic typy organizacji pozarządowych
3,5studenci potrafią wymieniać potencjalne źródła kryzysów
4,0student potrafi opisać specyfikę klientów organziacji pzoarzadowych; student moze wytłumaczyc różnice w definiowaniu ceny w sferze komercyjnej i non-profit
4,5student moze wytłumaczyć spefycikę popytu na usługi organizacji
5,0student potrafi zaproponować działania antykryzysowe organziacji
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/9_U01studenci potrafią tworzyć programy zapobiegania kryzysom
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-3studenci zapoznani zostaną z metodami wychodzenia z kryzysów
Treści programoweT-K-7rodzaje kryzysów
T-K-4organizacje pozarządowe - problemy zarządzania
T-K-1cechy organizacji pozarządowych
Metody nauczaniaM-3samodzielne prezentacje
M-2praca w grupach
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja własnej pracy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi monitorować potencjalne źródła kryzysów
3,5student potrafi wykorzystać przygotowane programy zachwania się organziacji w sytuacjach kryzysowych
4,0student umie zorganizować współpracę organziacji z massmediami
4,5student potrafi przeanalizować historię organziacji i ocenić etap jej rozwoju
5,0student potrafi przygotować plan działań antykryzysowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/9_K01studenci potrafią postawić sie w roli lidera organizacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-2studenci powinni analizowac źródła kryzysów w organizacjach nonprofit
Treści programoweT-K-8metody minimalizowania skutków kryzysu
T-K-10współczesne kryzysy - studia przypadków
T-K-3rola organizacji na rynku usług
Metody nauczaniaM-2praca w grupach
M-1wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja własnej pracy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0studenci potrafią postawić sie w roli lidera organizacji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/9_K02studenci potrafią wartosciować zachowania organizacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-1studenci mają otrzymać wiedzę na temat specyfiki organizacji pozarządowych
C-3studenci zapoznani zostaną z metodami wychodzenia z kryzysów
C-2studenci powinni analizowac źródła kryzysów w organizacjach nonprofit
Treści programoweT-K-9zarządzanie wizerunkiem organizacji
T-K-4organizacje pozarządowe - problemy zarządzania
T-K-1cechy organizacji pozarządowych
Metody nauczaniaM-3samodzielne prezentacje
M-1wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja własnej pracy
S-2Ocena formująca: przygotowanie case study
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0studenci potrafią wartosciować zachowania organizacji
3,5
4,0
4,5
5,0