Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Zarządzanie kryzysem społecznym:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie kryzysem społecznym
Specjalność Zarządzanie w kryzysie
Jednostka prowadząca Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki
Nauczyciel odpowiedzialny Marlena Prochorowicz <Marlena.Prochorowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 30 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw zarządzania. Zaliczone zajęcia z polityki społecznej.
W-2Ogólna znajomość struktury władzy publicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wiedza o istocie i cechach sytuacji kryzysowej
C-2Znajomość elementów analizy sytuacji kryzysowej
C-3Umiejetność opracowania procedur zapobiegania sytuacjom kryzysowym

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Kryzys jako moment przełomowy, rozstrzygający, punkt zwrotny.2
T-W-2Rodzaje kryzysów. Kryzys polityczny, rządowy, kryzys panstwa. Kryzys ekonomiczny. Kryzys międzynarodowy.3
T-W-3Kryzys społeczny. Istota, fazy rozwoju. Kryzys jako decydowanie pod presją czasu.3
T-W-4Kryzys społeczny a zagrożenie dla realizacji podstawowych funkcji systemu społecznego3
T-W-5Kryzys nagły/natychmiastowy, kryzys przewlekły.2
T-W-6Kryzys wewnętrzny i zewnętrzny2
T-W-7Kryzys destrukcyjny i kryzys twórczy2
T-W-8Kryzys rzeczywisty i kryzys wirtualny.2
T-W-9Wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny kryzysów.2
T-W-10Źródła sytuacji kryzysowych2
T-W-11Transfer nawyku oraz konformizm społeczny jako przyczyny bierności i konserwatyzmu poznawczego ludzi3
T-W-12Indywidualizacja podejścia w sytuacjach kryzysu społecznego2
T-W-13Rola współpracy interpersonalnej w sytuacji kryzysowej2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach i sprawdzianie zaliczeniowym30
A-W-2praca własna studenta obejmująca: - przygotowanie prac tematycznych, studiowanie literatury przedmiotu, - udział w konsultacjach40
A-W-3Przygotowanie do egzaminu.10
A-W-4Konsultacje z osobą prowadzącą.10
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład z prezentacja multimedialną
M-2metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: dla wypowiedzi ustnej: - zrozumienie pytania, - stopień wyczerpania tematu, - trafność doboru argumentów, formułowania tez
S-2Ocena formująca: dla opracowan tematycznych: - zrozumienie tematu, - plan i organizacja pracy, - dobór materiałów, tezy, argumenty
S-3Ocena formująca: dla aktywności i motywacji studenta: - stawianie istotnych pytań, analizowanie problemów, - konsekwencja w poszukiwaniu argumentów, - przejawianie inicjatywy poznawczej
S-4Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D10/8_W01
Ma podstawową wiedze o istocie i rodzajach sytuacji kryzysowych
Z_1A_W01S1A_W01C-1T-W-1, T-W-7, T-W-11, T-W-5, T-W-3, T-W-9M-1, M-2S-4, S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D10/8_U01
Potrafi scharakteryzować symptomy sytuacji kryzysowej
Z_1A_U01S1A_U01C-1, C-2, C-3T-W-9, T-W-1, T-W-2M-2S-1, S-3, S-4, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D10/8_K01
Ma świadomość znaczenia sprawności opanowania sytuacji kryzysowej dla funkcjonowania określonej społeczności
Z_1A_K03S1A_K03C-2, C-1, C-3T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-10M-2S-4, S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D10/8_W01
Ma podstawową wiedze o istocie i rodzajach sytuacji kryzysowych
2,0Studenta nie ma podstawowej wiedzy o istocie i rodzajach sytuacji kryzysowych
3,0Studenta ma podstawową wiedzę o istocie i rodzajach sytuacji kryzysowych
3,5Studenta opanował materiał dydaktyczny, ma podstawową wiedzę o istocie i rodzajach sytuacji kryzysowych
4,0Studenta opanował materiał dydaktyczny, ma podstawową wiedzę o istocie i rodzajach sytuacji kryzysowych; treść i forma wypowiedzi zawierają drobne ucgybienia
4,5Studenta dobrze opanował materiał dydaktyczny, ma podstawową wiedzę o istocie i rodzajach sytuacji kryzysowych; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Studenta bardzo dobrze opanował materiał dydaktyczny, ma podstawową wiedzę o istocie i rodzajach sytuacji kryzysowych; treść i forma wypowiedzi poprawne

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D10/8_U01
Potrafi scharakteryzować symptomy sytuacji kryzysowej
2,0Student nie potrafi scharakteryzować symptomów sytuacji kryzysowej
3,0Student potrafi scharakteryzować symptomy sytuacji kryzysowej
3,5Student opanował materiał programu kształcenia, potrafi scharakteryzować symptomy sytuacji kryzysowej
4,0Student dobrze opanował materiał programu kształcenia, potrafi scharakteryzować symptomy sytuacji kryzysowej; tresć i forma wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student dobrze opanował materiał programu kształcenia, potrafi scharakteryzować symptomy sytuacji kryzysowej; tresć i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programu kształcenia, potrafi scharakteryzować symptomy sytuacji kryzysowej; tresć i forma wypowiedzi poprawne

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D10/8_K01
Ma świadomość znaczenia sprawności opanowania sytuacji kryzysowej dla funkcjonowania określonej społeczności
2,0Student nie ma świadomości znaczenia sprawności opanowania sytuacji kryzysowej dla funkcjonowania określonej społeczności
3,0Student ma świadomość znaczenia sprawności opanowania sytuacji kryzysowej dla funkcjonowania określonej społeczności
3,5Student opanował materiał programowy, ma świadomość znaczenia sprawności opanowania sytuacji kryzysowej dla funkcjonowania określonej społeczności
4,0Student dobrze opanował materiał programowy, ma świadomość znaczenia sprawności opanowania sytuacji kryzysowej dla funkcjonowania określonej społeczności; treść i forma wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student dobrze opanował materiał programowy, ma świadomość znaczenia sprawności opanowania sytuacji kryzysowej dla funkcjonowania określonej społeczności; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programowy, ma świadomość znaczenia sprawności opanowania sytuacji kryzysowej dla funkcjonowania określonej społeczności; treść i forma wypowiedzi poprawne

Literatura podstawowa

  1. Rogester M., Larkin J., Zarządzanie kryzysem, PWE, Warszawa, 2005
  2. Konieczny J., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach, i katastrofach, Garmond, Poznań, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Nogalski B., Marcinkiewicz H., Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa, 2004

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Kryzys jako moment przełomowy, rozstrzygający, punkt zwrotny.2
T-W-2Rodzaje kryzysów. Kryzys polityczny, rządowy, kryzys panstwa. Kryzys ekonomiczny. Kryzys międzynarodowy.3
T-W-3Kryzys społeczny. Istota, fazy rozwoju. Kryzys jako decydowanie pod presją czasu.3
T-W-4Kryzys społeczny a zagrożenie dla realizacji podstawowych funkcji systemu społecznego3
T-W-5Kryzys nagły/natychmiastowy, kryzys przewlekły.2
T-W-6Kryzys wewnętrzny i zewnętrzny2
T-W-7Kryzys destrukcyjny i kryzys twórczy2
T-W-8Kryzys rzeczywisty i kryzys wirtualny.2
T-W-9Wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny kryzysów.2
T-W-10Źródła sytuacji kryzysowych2
T-W-11Transfer nawyku oraz konformizm społeczny jako przyczyny bierności i konserwatyzmu poznawczego ludzi3
T-W-12Indywidualizacja podejścia w sytuacjach kryzysu społecznego2
T-W-13Rola współpracy interpersonalnej w sytuacji kryzysowej2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach i sprawdzianie zaliczeniowym30
A-W-2praca własna studenta obejmująca: - przygotowanie prac tematycznych, studiowanie literatury przedmiotu, - udział w konsultacjach40
A-W-3Przygotowanie do egzaminu.10
A-W-4Konsultacje z osobą prowadzącą.10
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/8_W01Ma podstawową wiedze o istocie i rodzajach sytuacji kryzysowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-1Wiedza o istocie i cechach sytuacji kryzysowej
Treści programoweT-W-1Kryzys jako moment przełomowy, rozstrzygający, punkt zwrotny.
T-W-7Kryzys destrukcyjny i kryzys twórczy
T-W-11Transfer nawyku oraz konformizm społeczny jako przyczyny bierności i konserwatyzmu poznawczego ludzi
T-W-5Kryzys nagły/natychmiastowy, kryzys przewlekły.
T-W-3Kryzys społeczny. Istota, fazy rozwoju. Kryzys jako decydowanie pod presją czasu.
T-W-9Wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny kryzysów.
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacja multimedialną
M-2metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego
S-2Ocena formująca: dla opracowan tematycznych: - zrozumienie tematu, - plan i organizacja pracy, - dobór materiałów, tezy, argumenty
S-1Ocena formująca: dla wypowiedzi ustnej: - zrozumienie pytania, - stopień wyczerpania tematu, - trafność doboru argumentów, formułowania tez
S-3Ocena formująca: dla aktywności i motywacji studenta: - stawianie istotnych pytań, analizowanie problemów, - konsekwencja w poszukiwaniu argumentów, - przejawianie inicjatywy poznawczej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Studenta nie ma podstawowej wiedzy o istocie i rodzajach sytuacji kryzysowych
3,0Studenta ma podstawową wiedzę o istocie i rodzajach sytuacji kryzysowych
3,5Studenta opanował materiał dydaktyczny, ma podstawową wiedzę o istocie i rodzajach sytuacji kryzysowych
4,0Studenta opanował materiał dydaktyczny, ma podstawową wiedzę o istocie i rodzajach sytuacji kryzysowych; treść i forma wypowiedzi zawierają drobne ucgybienia
4,5Studenta dobrze opanował materiał dydaktyczny, ma podstawową wiedzę o istocie i rodzajach sytuacji kryzysowych; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Studenta bardzo dobrze opanował materiał dydaktyczny, ma podstawową wiedzę o istocie i rodzajach sytuacji kryzysowych; treść i forma wypowiedzi poprawne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/8_U01Potrafi scharakteryzować symptomy sytuacji kryzysowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Wiedza o istocie i cechach sytuacji kryzysowej
C-2Znajomość elementów analizy sytuacji kryzysowej
C-3Umiejetność opracowania procedur zapobiegania sytuacjom kryzysowym
Treści programoweT-W-9Wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny kryzysów.
T-W-1Kryzys jako moment przełomowy, rozstrzygający, punkt zwrotny.
T-W-2Rodzaje kryzysów. Kryzys polityczny, rządowy, kryzys panstwa. Kryzys ekonomiczny. Kryzys międzynarodowy.
Metody nauczaniaM-2metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: dla wypowiedzi ustnej: - zrozumienie pytania, - stopień wyczerpania tematu, - trafność doboru argumentów, formułowania tez
S-3Ocena formująca: dla aktywności i motywacji studenta: - stawianie istotnych pytań, analizowanie problemów, - konsekwencja w poszukiwaniu argumentów, - przejawianie inicjatywy poznawczej
S-4Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego
S-2Ocena formująca: dla opracowan tematycznych: - zrozumienie tematu, - plan i organizacja pracy, - dobór materiałów, tezy, argumenty
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzować symptomów sytuacji kryzysowej
3,0Student potrafi scharakteryzować symptomy sytuacji kryzysowej
3,5Student opanował materiał programu kształcenia, potrafi scharakteryzować symptomy sytuacji kryzysowej
4,0Student dobrze opanował materiał programu kształcenia, potrafi scharakteryzować symptomy sytuacji kryzysowej; tresć i forma wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student dobrze opanował materiał programu kształcenia, potrafi scharakteryzować symptomy sytuacji kryzysowej; tresć i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programu kształcenia, potrafi scharakteryzować symptomy sytuacji kryzysowej; tresć i forma wypowiedzi poprawne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/8_K01Ma świadomość znaczenia sprawności opanowania sytuacji kryzysowej dla funkcjonowania określonej społeczności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-2Znajomość elementów analizy sytuacji kryzysowej
C-1Wiedza o istocie i cechach sytuacji kryzysowej
C-3Umiejetność opracowania procedur zapobiegania sytuacjom kryzysowym
Treści programoweT-W-9Wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny kryzysów.
T-W-11Transfer nawyku oraz konformizm społeczny jako przyczyny bierności i konserwatyzmu poznawczego ludzi
T-W-12Indywidualizacja podejścia w sytuacjach kryzysu społecznego
T-W-13Rola współpracy interpersonalnej w sytuacji kryzysowej
T-W-10Źródła sytuacji kryzysowych
Metody nauczaniaM-2metody aktywizujące - analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: ocena sprawdzianu zaliczeniowego
S-3Ocena formująca: dla aktywności i motywacji studenta: - stawianie istotnych pytań, analizowanie problemów, - konsekwencja w poszukiwaniu argumentów, - przejawianie inicjatywy poznawczej
S-1Ocena formująca: dla wypowiedzi ustnej: - zrozumienie pytania, - stopień wyczerpania tematu, - trafność doboru argumentów, formułowania tez
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości znaczenia sprawności opanowania sytuacji kryzysowej dla funkcjonowania określonej społeczności
3,0Student ma świadomość znaczenia sprawności opanowania sytuacji kryzysowej dla funkcjonowania określonej społeczności
3,5Student opanował materiał programowy, ma świadomość znaczenia sprawności opanowania sytuacji kryzysowej dla funkcjonowania określonej społeczności
4,0Student dobrze opanował materiał programowy, ma świadomość znaczenia sprawności opanowania sytuacji kryzysowej dla funkcjonowania określonej społeczności; treść i forma wypowiedzi zawierają drobne uchybienia
4,5Student dobrze opanował materiał programowy, ma świadomość znaczenia sprawności opanowania sytuacji kryzysowej dla funkcjonowania określonej społeczności; treść i forma wypowiedzi poprawne
5,0Student bardzo dobrze opanował materiał programowy, ma świadomość znaczenia sprawności opanowania sytuacji kryzysowej dla funkcjonowania określonej społeczności; treść i forma wypowiedzi poprawne