Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Zarządzanie kryzysem na poziomie krajowym:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie kryzysem na poziomie krajowym
Specjalność Zarządzanie w kryzysie
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Jerzy Bielec <Jerzy.Bielec@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bartosz Mickiewicz <Bartosz.Mickiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50egzamin
ćwiczenia audytoryjneA6 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu zarządzania na poziomie ogólnym. Podstawowa wiedza z zakresu prawa i socjologii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wiedza i umiejętność poszukiwania źródeł, interpretacji i stosowania zasad i prawa w obszarze bezpieczeństwa.
C-2Rozumienie podstawowych problemów i przyczyn powstawania sytuacji kryzysowych; podejmowania zadań i pełnienia kompetencji organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji w sytuacjach kryzysowych; planowania i kierowania akcją na szczeblu zakładu pracy i gminy.
C-3Posiadanie wiedzy i podstawowych kompetencji w zakresie zarządzania kryzysowego w przestrzeni zakładu pracy.
C-4Umiejętność dostrzegania związków i zależności między normami zakładowymi, prawem krajowym a europejskim i międzynarodowym w obszarze bezpieczeństwa pracy oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ogóle.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zakres ograniczeń wolności i praw obywatelskich w czasie stanu klęski żywiołowej: aspekt podmiotowy i przedmiotowy ograniczeń, charakter ograniczeń - ich granice prawne, przepisy karne.3
T-A-2Prawa człowieka w kontekście zwalczania terroryzmu.2
T-A-3Zasady odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone w warunkach kryzysowych.3
T-A-4Zasady odpowiedzialności za szkody wywołane rozstrojem zdrowia, chorobą lub przez śmierć człowieka w warunkach zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa zakładu pracy, klęsk żywiołowych itp.2
T-A-5Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa.3
T-A-6Odpowiedzialność osoby prowadzącej przedsiębiorstwo za szkody wyrządzone w warunkach stanu zagrożenia w zakładzie pracy.2
15
wykłady
T-W-1Zakres, zadania i podstawowe kategorie zarządzania kryzysowego. Teoretyczne aspekty zarządzania kryzysowego.3
T-W-2Zadania i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych - regulacje prawne w dziedzinie obronności państwa.3
T-W-3Stany nadzwyczajne – zagadnienia ogólne ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych.3
T-W-4Ustawowe pojęcie stanu klęski żywiołowej: definicja ustawowa, ogólne zasady postępowania, procedura wprowadzania, przedłużania oraz znoszenia stanu klęski.3
T-W-5Klęski żywiołowe i ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska – zasady postępowania i ocena prawna.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-A-2Przygotowanie do zajęć, w tym przegląd literatury przedmiotu i rozwiązywanie zadań problemowych.22
A-A-3Przygotowanie pracy zaliczeniowej w grupach.23
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Lektura materiałów i literatury przedmiotu.6
A-W-3Przygotowanie do egzaminu.7
A-W-4Uczestnictwo w egzaminie.2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (opowiadanie, opis, anegdota, wyjaśnianie).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
M-3Metody eksponujące ( film, ekspozycja).
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające zadawane w trakcie zajęć nagradzane są jako aktywność i podnoszą ocenę końcową.
S-2Ocena podsumowująca: Praca zaliczeniowa realizowana w grupach w postaci raportu lub pracy projektowej.
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D10/7_W01
Posiada wiedzę o czynnikach niebezpiecznych mogących prowadzić do kryzysu w skali kraju lub zakładu pracy oraz instrumentach zapobiegania i skutkach prawnych wystąpienia.
Z_1A_W10, Z_1A_W04, Z_1A_W06, Z_1A_W02S1A_W02, S1A_W03, S1A_W05, S1A_W07C-1, C-3, C-2T-W-5, T-A-6, T-W-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-W-3, T-A-5, T-A-1, T-W-2, T-W-4M-3, M-1, M-4, M-2S-3, S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D10/7_U01
Umiejętność przygotowania raportu lub referatu (w grupie) z wykorzystaniem norm, regulacji i wykazując właściwą interpretację zjawisk społecznych.
Z_1A_U16, Z_1A_U01, Z_1A_U03S1A_U01, S1A_U02, S1A_U05, S1A_U06C-3, C-2, C-4T-A-5, T-W-5, T-A-6, T-A-3, T-A-4M-3, M-2, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D10/7_K01
Posiada kompetencje do uwzględniania w działaniach gospodarczych zagrożeń kryzysowych, jako elementu funkcjonowania rozwiniętej cywlizacji oraz prawnych i normatywnych sposobów zapobiegania lub radzenia sobie z ich skutkami.
Z_1A_K01, Z_1A_K07, Z_1A_K04S1A_K01, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K06C-3, C-4, C-2T-A-5, T-A-3, T-A-6, T-W-5, T-W-4, T-A-4M-2, M-3, M-4S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D10/7_W01
Posiada wiedzę o czynnikach niebezpiecznych mogących prowadzić do kryzysu w skali kraju lub zakładu pracy oraz instrumentach zapobiegania i skutkach prawnych wystąpienia.
2,0Nieprzystąpienie do zaliczenia, oddanie pracy projektowej nie na temat, po terminie, sprzeczne z podanymi zaleceniami lub egzaminu z mniejszą niż 50% liczbą odpowiedzi.
3,0Minimalny poziom wypełnienia zadań projektu, z wieloma błędami formalnymi lub merytorycznymi lub egzamin na poziomie powyżej 50%.
3,5Na ogół poprawnie wykonana praca projektowa z drobnymi błędami merytorycznymi i formalnymi lub egzamin na poziomie od ok. 60%.
4,0Dobrze wykonana praca projektowa, wnioski mogą zawierać drobne błędy, lub egzamin na poziomie od ok. 70%.
4,5Poprawnie i bez błędów, z poprawnym wnioskami, wykonana praca projektowa lub egzamin na poziomie od ok. 80%.
5,0Bardzo dobrze wykonana praca, bez błędów, zawierająca wszystkie wymagane elementy i poprawną analizę merytoryczną oraz wnioski lub egzamin na poziomie ok. 90%.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D10/7_U01
Umiejętność przygotowania raportu lub referatu (w grupie) z wykorzystaniem norm, regulacji i wykazując właściwą interpretację zjawisk społecznych.
2,0Nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi się pojawić w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Nie potrafi zastosować praktycznie zdobytej wiedzy, ma podstawowe problemy z interpretacją i wnioskowaniem. W zakresie prac zespołowych student: nie potrafi zaplanować i wykonać pracy poprawnie i w terminie, nie zgłasza potrzeby pomocy na konsultacjach lub mimo tej pomocy nie osiąga minimalnych standardów wykonania.
3,0Student, na ocenę dostateczną potrafi zidentyfikować i poradzić sobie (z wydatną pomocą nauczyciela lub przy wsparciu osób trzecich) z wybranymi trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada bardzo ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach innych niż podstawowe. W zakresie prac zespołowych student: planuje i wykonuje pracę w sposób nieudolny na każdym z jej etapów (przygotowawczy, pomysłu i projektu, wykonawczy, kontroli przed prezentacją i samego prowadzenia prezentacji).
3,5Student, na ocenę dostateczną plus potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, pod warunkiem uzyskania dodatkowego wsparcia, z trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach w trudniejszych zadaniach. W zakresie prac zespołowych student: potrafi sprecyzować cele własnej pracy i rozdysponowuje lub pomaga w rozdysponowywaniu zadań wśród członków zespołu, potrafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań zespołowych. Uzyskuje na ogół poprawny efekt.
4,0Student, na ocenę dobrą potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Bez błędów stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania prostych i średnio trudnych zadań, popełnia błędy w interpretacji i wnioskowaniu w trudniejszych kontekstach. W zakresie prac zespołowych student: potrafi sprecyzować cele własnej pracy i rozdysponowuje lub pomaga w rozdysponowywaniu zadań wśród członków zespołu, potrafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań zespołowych.
4,5Student, na ocenę dobrą plus potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Umiejętnie interpretuje i wnioskuje w większości kontekstów i zadań przed nim stawianych, rozumie sens popełnianych błędów i posiada umiejętność doskonalenia. W zakresie pracy zespołowej student: potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i czynnie uczestniczyć w rozdysponowywaniu zadań i ich realizacji na każdym z etapów pracy.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem z stosowaniem wiedzy w praktyce. Bezbłędnie interpretuje i wnioskuje, niezależnie od poziomu trudności stawianych zagadnień w zakresie przedmiotu. Rozszerza swoje umiejętności poprzez łączenie posiadanej dotąd wiedzy i umiejętności oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań. W zakresie pracy zespołowej student: potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i rozdysponować zadania wg umiejętności oraz zapanować sytuacją projektu poprzez właściwe zmotywowanie do działania. Wykazuje się terminowością i bezbłędnym sposobem prezentacji wyników.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D10/7_K01
Posiada kompetencje do uwzględniania w działaniach gospodarczych zagrożeń kryzysowych, jako elementu funkcjonowania rozwiniętej cywlizacji oraz prawnych i normatywnych sposobów zapobiegania lub radzenia sobie z ich skutkami.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu, co uniemożliwia mu wykazanie się kompetencjami. Prezentuje błędne poglądy i opinie, nawet w sytuacji podpowiedzi nie potrafi zaprezentować kompetencji w poprawnym wnioskowaniu i umiejętności interpretacyjnych. Ujawnia brak zaangażowania i brak chęci wykonania pracy w sposób należyty.
3,0Student, na ocenę dostateczną wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, z licznymi błędami niedyskwalifikującymi całkowicie pracy.
3,5Student, na ocenę dostateczną plus wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, potrafi zaplanować wykonanie pracy i ujawnia zdolność do wykonania zasadniczego zakresu planu. Popełnia błędy, ale kluczowe obszary realizuje na ogół poprawnie.
4,0Student, na ocenę dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki i uzyskaniu podstawowych zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
4,5Student, na ocenę dobrą plus prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia kluczowej tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
5,0Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.

Literatura podstawowa

  1. Krzakiewicz K., Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2008

Literatura dodatkowa

  1. red. Koradecka D., Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP-PIB, Warszawa, 1997
  2. Rączkowski B., BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk, 1997
  3. Sejm RP, Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, (Dz. U. Nr 113, poz. 985), 2002
  4. Sejm RP, Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, (Dz. U. Nr 62, poz. 558), 2002
  5. Sejm RP, Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela, (Dz. U. Nr 233, poz. 1955), 2002

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zakres ograniczeń wolności i praw obywatelskich w czasie stanu klęski żywiołowej: aspekt podmiotowy i przedmiotowy ograniczeń, charakter ograniczeń - ich granice prawne, przepisy karne.3
T-A-2Prawa człowieka w kontekście zwalczania terroryzmu.2
T-A-3Zasady odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone w warunkach kryzysowych.3
T-A-4Zasady odpowiedzialności za szkody wywołane rozstrojem zdrowia, chorobą lub przez śmierć człowieka w warunkach zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa zakładu pracy, klęsk żywiołowych itp.2
T-A-5Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa.3
T-A-6Odpowiedzialność osoby prowadzącej przedsiębiorstwo za szkody wyrządzone w warunkach stanu zagrożenia w zakładzie pracy.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zakres, zadania i podstawowe kategorie zarządzania kryzysowego. Teoretyczne aspekty zarządzania kryzysowego.3
T-W-2Zadania i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych - regulacje prawne w dziedzinie obronności państwa.3
T-W-3Stany nadzwyczajne – zagadnienia ogólne ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych.3
T-W-4Ustawowe pojęcie stanu klęski żywiołowej: definicja ustawowa, ogólne zasady postępowania, procedura wprowadzania, przedłużania oraz znoszenia stanu klęski.3
T-W-5Klęski żywiołowe i ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska – zasady postępowania i ocena prawna.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-A-2Przygotowanie do zajęć, w tym przegląd literatury przedmiotu i rozwiązywanie zadań problemowych.22
A-A-3Przygotowanie pracy zaliczeniowej w grupach.23
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Lektura materiałów i literatury przedmiotu.6
A-W-3Przygotowanie do egzaminu.7
A-W-4Uczestnictwo w egzaminie.2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/7_W01Posiada wiedzę o czynnikach niebezpiecznych mogących prowadzić do kryzysu w skali kraju lub zakładu pracy oraz instrumentach zapobiegania i skutkach prawnych wystąpienia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Wiedza i umiejętność poszukiwania źródeł, interpretacji i stosowania zasad i prawa w obszarze bezpieczeństwa.
C-3Posiadanie wiedzy i podstawowych kompetencji w zakresie zarządzania kryzysowego w przestrzeni zakładu pracy.
C-2Rozumienie podstawowych problemów i przyczyn powstawania sytuacji kryzysowych; podejmowania zadań i pełnienia kompetencji organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji w sytuacjach kryzysowych; planowania i kierowania akcją na szczeblu zakładu pracy i gminy.
Treści programoweT-W-5Klęski żywiołowe i ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska – zasady postępowania i ocena prawna.
T-A-6Odpowiedzialność osoby prowadzącej przedsiębiorstwo za szkody wyrządzone w warunkach stanu zagrożenia w zakładzie pracy.
T-W-1Zakres, zadania i podstawowe kategorie zarządzania kryzysowego. Teoretyczne aspekty zarządzania kryzysowego.
T-A-2Prawa człowieka w kontekście zwalczania terroryzmu.
T-A-3Zasady odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone w warunkach kryzysowych.
T-A-4Zasady odpowiedzialności za szkody wywołane rozstrojem zdrowia, chorobą lub przez śmierć człowieka w warunkach zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa zakładu pracy, klęsk żywiołowych itp.
T-W-3Stany nadzwyczajne – zagadnienia ogólne ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych.
T-A-5Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa.
T-A-1Zakres ograniczeń wolności i praw obywatelskich w czasie stanu klęski żywiołowej: aspekt podmiotowy i przedmiotowy ograniczeń, charakter ograniczeń - ich granice prawne, przepisy karne.
T-W-2Zadania i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych - regulacje prawne w dziedzinie obronności państwa.
T-W-4Ustawowe pojęcie stanu klęski żywiołowej: definicja ustawowa, ogólne zasady postępowania, procedura wprowadzania, przedłużania oraz znoszenia stanu klęski.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące ( film, ekspozycja).
M-1Metody podające (opowiadanie, opis, anegdota, wyjaśnianie).
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny.
S-1Ocena formująca: Poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające zadawane w trakcie zajęć nagradzane są jako aktywność i podnoszą ocenę końcową.
S-2Ocena podsumowująca: Praca zaliczeniowa realizowana w grupach w postaci raportu lub pracy projektowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nieprzystąpienie do zaliczenia, oddanie pracy projektowej nie na temat, po terminie, sprzeczne z podanymi zaleceniami lub egzaminu z mniejszą niż 50% liczbą odpowiedzi.
3,0Minimalny poziom wypełnienia zadań projektu, z wieloma błędami formalnymi lub merytorycznymi lub egzamin na poziomie powyżej 50%.
3,5Na ogół poprawnie wykonana praca projektowa z drobnymi błędami merytorycznymi i formalnymi lub egzamin na poziomie od ok. 60%.
4,0Dobrze wykonana praca projektowa, wnioski mogą zawierać drobne błędy, lub egzamin na poziomie od ok. 70%.
4,5Poprawnie i bez błędów, z poprawnym wnioskami, wykonana praca projektowa lub egzamin na poziomie od ok. 80%.
5,0Bardzo dobrze wykonana praca, bez błędów, zawierająca wszystkie wymagane elementy i poprawną analizę merytoryczną oraz wnioski lub egzamin na poziomie ok. 90%.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/7_U01Umiejętność przygotowania raportu lub referatu (w grupie) z wykorzystaniem norm, regulacji i wykazując właściwą interpretację zjawisk społecznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U16prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania problemów z zakresu zarządzania i ekonomii
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-3Posiadanie wiedzy i podstawowych kompetencji w zakresie zarządzania kryzysowego w przestrzeni zakładu pracy.
C-2Rozumienie podstawowych problemów i przyczyn powstawania sytuacji kryzysowych; podejmowania zadań i pełnienia kompetencji organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji w sytuacjach kryzysowych; planowania i kierowania akcją na szczeblu zakładu pracy i gminy.
C-4Umiejętność dostrzegania związków i zależności między normami zakładowymi, prawem krajowym a europejskim i międzynarodowym w obszarze bezpieczeństwa pracy oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ogóle.
Treści programoweT-A-5Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa.
T-W-5Klęski żywiołowe i ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska – zasady postępowania i ocena prawna.
T-A-6Odpowiedzialność osoby prowadzącej przedsiębiorstwo za szkody wyrządzone w warunkach stanu zagrożenia w zakładzie pracy.
T-A-3Zasady odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone w warunkach kryzysowych.
T-A-4Zasady odpowiedzialności za szkody wywołane rozstrojem zdrowia, chorobą lub przez śmierć człowieka w warunkach zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa zakładu pracy, klęsk żywiołowych itp.
Metody nauczaniaM-3Metody eksponujące ( film, ekspozycja).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające zadawane w trakcie zajęć nagradzane są jako aktywność i podnoszą ocenę końcową.
S-2Ocena podsumowująca: Praca zaliczeniowa realizowana w grupach w postaci raportu lub pracy projektowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi się pojawić w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Nie potrafi zastosować praktycznie zdobytej wiedzy, ma podstawowe problemy z interpretacją i wnioskowaniem. W zakresie prac zespołowych student: nie potrafi zaplanować i wykonać pracy poprawnie i w terminie, nie zgłasza potrzeby pomocy na konsultacjach lub mimo tej pomocy nie osiąga minimalnych standardów wykonania.
3,0Student, na ocenę dostateczną potrafi zidentyfikować i poradzić sobie (z wydatną pomocą nauczyciela lub przy wsparciu osób trzecich) z wybranymi trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada bardzo ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach innych niż podstawowe. W zakresie prac zespołowych student: planuje i wykonuje pracę w sposób nieudolny na każdym z jej etapów (przygotowawczy, pomysłu i projektu, wykonawczy, kontroli przed prezentacją i samego prowadzenia prezentacji).
3,5Student, na ocenę dostateczną plus potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, pod warunkiem uzyskania dodatkowego wsparcia, z trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach w trudniejszych zadaniach. W zakresie prac zespołowych student: potrafi sprecyzować cele własnej pracy i rozdysponowuje lub pomaga w rozdysponowywaniu zadań wśród członków zespołu, potrafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań zespołowych. Uzyskuje na ogół poprawny efekt.
4,0Student, na ocenę dobrą potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Bez błędów stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania prostych i średnio trudnych zadań, popełnia błędy w interpretacji i wnioskowaniu w trudniejszych kontekstach. W zakresie prac zespołowych student: potrafi sprecyzować cele własnej pracy i rozdysponowuje lub pomaga w rozdysponowywaniu zadań wśród członków zespołu, potrafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań zespołowych.
4,5Student, na ocenę dobrą plus potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Umiejętnie interpretuje i wnioskuje w większości kontekstów i zadań przed nim stawianych, rozumie sens popełnianych błędów i posiada umiejętność doskonalenia. W zakresie pracy zespołowej student: potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i czynnie uczestniczyć w rozdysponowywaniu zadań i ich realizacji na każdym z etapów pracy.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem z stosowaniem wiedzy w praktyce. Bezbłędnie interpretuje i wnioskuje, niezależnie od poziomu trudności stawianych zagadnień w zakresie przedmiotu. Rozszerza swoje umiejętności poprzez łączenie posiadanej dotąd wiedzy i umiejętności oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań. W zakresie pracy zespołowej student: potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i rozdysponować zadania wg umiejętności oraz zapanować sytuacją projektu poprzez właściwe zmotywowanie do działania. Wykazuje się terminowością i bezbłędnym sposobem prezentacji wyników.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/7_K01Posiada kompetencje do uwzględniania w działaniach gospodarczych zagrożeń kryzysowych, jako elementu funkcjonowania rozwiniętej cywlizacji oraz prawnych i normatywnych sposobów zapobiegania lub radzenia sobie z ich skutkami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K07jest przygotowany do uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
Z_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-3Posiadanie wiedzy i podstawowych kompetencji w zakresie zarządzania kryzysowego w przestrzeni zakładu pracy.
C-4Umiejętność dostrzegania związków i zależności między normami zakładowymi, prawem krajowym a europejskim i międzynarodowym w obszarze bezpieczeństwa pracy oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ogóle.
C-2Rozumienie podstawowych problemów i przyczyn powstawania sytuacji kryzysowych; podejmowania zadań i pełnienia kompetencji organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji w sytuacjach kryzysowych; planowania i kierowania akcją na szczeblu zakładu pracy i gminy.
Treści programoweT-A-5Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa.
T-A-3Zasady odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone w warunkach kryzysowych.
T-A-6Odpowiedzialność osoby prowadzącej przedsiębiorstwo za szkody wyrządzone w warunkach stanu zagrożenia w zakładzie pracy.
T-W-5Klęski żywiołowe i ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska – zasady postępowania i ocena prawna.
T-W-4Ustawowe pojęcie stanu klęski żywiołowej: definicja ustawowa, ogólne zasady postępowania, procedura wprowadzania, przedłużania oraz znoszenia stanu klęski.
T-A-4Zasady odpowiedzialności za szkody wywołane rozstrojem zdrowia, chorobą lub przez śmierć człowieka w warunkach zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa zakładu pracy, klęsk żywiołowych itp.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
M-3Metody eksponujące ( film, ekspozycja).
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Praca zaliczeniowa realizowana w grupach w postaci raportu lub pracy projektowej.
S-1Ocena formująca: Poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające zadawane w trakcie zajęć nagradzane są jako aktywność i podnoszą ocenę końcową.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu, co uniemożliwia mu wykazanie się kompetencjami. Prezentuje błędne poglądy i opinie, nawet w sytuacji podpowiedzi nie potrafi zaprezentować kompetencji w poprawnym wnioskowaniu i umiejętności interpretacyjnych. Ujawnia brak zaangażowania i brak chęci wykonania pracy w sposób należyty.
3,0Student, na ocenę dostateczną wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, z licznymi błędami niedyskwalifikującymi całkowicie pracy.
3,5Student, na ocenę dostateczną plus wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, potrafi zaplanować wykonanie pracy i ujawnia zdolność do wykonania zasadniczego zakresu planu. Popełnia błędy, ale kluczowe obszary realizuje na ogół poprawnie.
4,0Student, na ocenę dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki i uzyskaniu podstawowych zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
4,5Student, na ocenę dobrą plus prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia kluczowej tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
5,0Zaliczenie szkolenia bez oceny. Na podstawie poprawnie sformułowanej wypowiedzi ustnej z zakresu przedmiotu oraz aktywności i obecności na szkoleniu.