Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Zarządzanie finansami w warunkach kryzysu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie finansami w warunkach kryzysu
Specjalność Zarządzanie w kryzysie
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości
Nauczyciel odpowiedzialny Bożena Nadolna <Bozena.Nadolna@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać wiedzę z podstaw finansów przedsiebiorstwa i podstaw rachunkowosci

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istota i niezbędnymi narzędziami finasów wspierajacymi podejmowanie decyzji finansowych w warunkach kryzysu

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-11. Istota i cel zarzadzania finansami w warunkach kryzysu2
T-W-2Wycena aktywów i pasywów2
T-W-3Planowanie aktywów bieżących - budzet gotówki, zarzadzanie zapasami oraz kredytem kupieckim i naleznościami4
T-W-4Krótkoterminowe planowanie finansowe - cykl konwersji gotówki, strategie zarządzania kapitałem pracującym4
T-W-5zarzadzanie pasywami - krótkoterminowe kredyty bankowe oraz zobowiązania wobec dostawców2
T-W-6Wartość pieniądza w czasie2
T-W-7Struktura kapitału i wartość firmy4
T-W-8Dzwignia operacyjna i finansowa2
T-W-9Długookresowe zarzadzanie aktywami finansowymi4
T-W-10Sprawozdania finansowe pro forma a symptomy kryzysu4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do wykładów15
A-W-3Przygotowanie do egzaminu30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: test

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D10/5_W01
W wyniku przeprowadzonych wykładów student powinien znać podstawowe zasady i narzędzie zarzadzania finansami w warunkach kryzysu
Z_1A_W04, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W03C-1T-W-8, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-9, T-W-10, T-W-3, T-W-1, T-W-6, T-W-7M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D10/5_U01
Student potrafi zarzadzać aktywami i pasywami przedsiebiorstwa oraz sterować wynikiem finansowym w warunkach kryzysu
Z_1A_U02, Z_1A_U08, Z_1A_U06S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U09C-1T-W-2, T-W-4, T-W-9, T-W-1, T-W-10, T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-8M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D10/5_K01
Student nie posiada zdolności wykorzytania nabytej wiedzy w praktycznych zastosowaniach
Z_1A_K02, Z_1A_K06S1A_K02, S1A_K03, S1A_K07C-1T-W-7, T-W-10, T-W-8, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-6, T-W-9M-2, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D10/5_W01
W wyniku przeprowadzonych wykładów student powinien znać podstawowe zasady i narzędzie zarzadzania finansami w warunkach kryzysu
2,0Student nie zna istoty zarzadzania finansami i nie zna żadnych narzędzie z tego zakresu
3,0Student zna istotę i celowość zarzadzania finansami firmy w warunkach kryzysu, ale nie zna narzędzi stosowanych do tego celu
3,5Student zna istotę i celowość zarzadzania finansami i zna tylko jeden instrument zarzadzania finansami
4,0Student zna istotę zarzadzania finansami firmy w warunkach kryzysu i zna wybrane instrumenty zarzadzania tymi finansami
4,5Student zna celowość zarzadzania finansami i zna wiekszość instrumentów w nim stosowanych
5,0Student zna celowośc zarzadzania finansami i zna wszystkie instrumenty w nim stosowane

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D10/5_U01
Student potrafi zarzadzać aktywami i pasywami przedsiebiorstwa oraz sterować wynikiem finansowym w warunkach kryzysu
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy, aby zarzadzać aktywami i pasywami za pomoca ninstrumentariun finansów
3,0Student zna podstawowe instrumenty zarzadzania finansami ale nie potrafi wskazać ich praktycznego zastosowania
3,5Student zna podstawowe instrumenty i posiada umiejetność zastosowania jednego instrumentu w praktyce
4,0Student zna podstawowe instrumenty zarzadzania finansami i potrafi wybrane instrumenty zastosować w praktyce
4,5Student zna podstawowe instrumenty zarzadzania finansami w warunkach kryzysu i potrafi je zastosować w praktyce
5,0Student zna podstawowe instrumenty zarzadzania finansami w warunkach kryzysu ipotrafi je zastosować w praktyce oraz jest kreatywny w wskazywaniu nowych instrumentów w tym zakresie

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D10/5_K01
Student nie posiada zdolności wykorzytania nabytej wiedzy w praktycznych zastosowaniach
2,0Student nie posiada zdolności do wykorzytania wiedzy w praktycznych przykładach
3,0Student ma trudności metodologiczne, ale częściowo ma zdolność przekładania wiedzy na rozwiaznia praktyczne
3,5Student nie ma trudnosci metodologicznych, ale ma tylko częściową zdolność do przekładania wiedzy na konkretne rozwiazania
4,0Student nie ma trudnosci metodologicznych i posiada zdolność przekładania wiedzy teoretycznej na praktyczną
4,5Student nie ma trudnosci metodologicznych i posiada zdolność do przekładania wiedzy teoretycznej na praktyczną.Jest aktywny w trakcie wykładów.
5,0Student nie ma trudności metodologicznych zwiazanych z nauka, posiada zdolność do przedkładania wiedzy teoretycznej na praktyczną. Jest aktywny w trakcie wykładów, kreatywnie wspomaga wykładowcę współangażując kolegów do dyskusji.

Literatura podstawowa

  1. D.J. Leagiht, Zarzadzanie finansami, PWE, Warszawa, 1999, i
  2. J. Czekaj, Z. Dressler, Zarzadzanie finansami przedsiębiorstw, PWN, Warszawa, 2008
  3. E. Urbanowska-Sojkin, Zarzadzanie przedsiebiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, PWE, Poznań, 2003
  4. W. Bień, Zarzadzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, 2011

Literatura dodatkowa

  1. C. Barrow, Zarzadzanie finansami w małej firmie, onepress, 2009

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-11. Istota i cel zarzadzania finansami w warunkach kryzysu2
T-W-2Wycena aktywów i pasywów2
T-W-3Planowanie aktywów bieżących - budzet gotówki, zarzadzanie zapasami oraz kredytem kupieckim i naleznościami4
T-W-4Krótkoterminowe planowanie finansowe - cykl konwersji gotówki, strategie zarządzania kapitałem pracującym4
T-W-5zarzadzanie pasywami - krótkoterminowe kredyty bankowe oraz zobowiązania wobec dostawców2
T-W-6Wartość pieniądza w czasie2
T-W-7Struktura kapitału i wartość firmy4
T-W-8Dzwignia operacyjna i finansowa2
T-W-9Długookresowe zarzadzanie aktywami finansowymi4
T-W-10Sprawozdania finansowe pro forma a symptomy kryzysu4
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do wykładów15
A-W-3Przygotowanie do egzaminu30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/5_W01W wyniku przeprowadzonych wykładów student powinien znać podstawowe zasady i narzędzie zarzadzania finansami w warunkach kryzysu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istota i niezbędnymi narzędziami finasów wspierajacymi podejmowanie decyzji finansowych w warunkach kryzysu
Treści programoweT-W-8Dzwignia operacyjna i finansowa
T-W-2Wycena aktywów i pasywów
T-W-4Krótkoterminowe planowanie finansowe - cykl konwersji gotówki, strategie zarządzania kapitałem pracującym
T-W-5zarzadzanie pasywami - krótkoterminowe kredyty bankowe oraz zobowiązania wobec dostawców
T-W-9Długookresowe zarzadzanie aktywami finansowymi
T-W-10Sprawozdania finansowe pro forma a symptomy kryzysu
T-W-3Planowanie aktywów bieżących - budzet gotówki, zarzadzanie zapasami oraz kredytem kupieckim i naleznościami
T-W-11. Istota i cel zarzadzania finansami w warunkach kryzysu
T-W-6Wartość pieniądza w czasie
T-W-7Struktura kapitału i wartość firmy
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna istoty zarzadzania finansami i nie zna żadnych narzędzie z tego zakresu
3,0Student zna istotę i celowość zarzadzania finansami firmy w warunkach kryzysu, ale nie zna narzędzi stosowanych do tego celu
3,5Student zna istotę i celowość zarzadzania finansami i zna tylko jeden instrument zarzadzania finansami
4,0Student zna istotę zarzadzania finansami firmy w warunkach kryzysu i zna wybrane instrumenty zarzadzania tymi finansami
4,5Student zna celowość zarzadzania finansami i zna wiekszość instrumentów w nim stosowanych
5,0Student zna celowośc zarzadzania finansami i zna wszystkie instrumenty w nim stosowane
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/5_U01Student potrafi zarzadzać aktywami i pasywami przedsiebiorstwa oraz sterować wynikiem finansowym w warunkach kryzysu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U08potrafi zarządzać projektami
Z_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istota i niezbędnymi narzędziami finasów wspierajacymi podejmowanie decyzji finansowych w warunkach kryzysu
Treści programoweT-W-2Wycena aktywów i pasywów
T-W-4Krótkoterminowe planowanie finansowe - cykl konwersji gotówki, strategie zarządzania kapitałem pracującym
T-W-9Długookresowe zarzadzanie aktywami finansowymi
T-W-11. Istota i cel zarzadzania finansami w warunkach kryzysu
T-W-10Sprawozdania finansowe pro forma a symptomy kryzysu
T-W-5zarzadzanie pasywami - krótkoterminowe kredyty bankowe oraz zobowiązania wobec dostawców
T-W-6Wartość pieniądza w czasie
T-W-3Planowanie aktywów bieżących - budzet gotówki, zarzadzanie zapasami oraz kredytem kupieckim i naleznościami
T-W-8Dzwignia operacyjna i finansowa
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy, aby zarzadzać aktywami i pasywami za pomoca ninstrumentariun finansów
3,0Student zna podstawowe instrumenty zarzadzania finansami ale nie potrafi wskazać ich praktycznego zastosowania
3,5Student zna podstawowe instrumenty i posiada umiejetność zastosowania jednego instrumentu w praktyce
4,0Student zna podstawowe instrumenty zarzadzania finansami i potrafi wybrane instrumenty zastosować w praktyce
4,5Student zna podstawowe instrumenty zarzadzania finansami w warunkach kryzysu i potrafi je zastosować w praktyce
5,0Student zna podstawowe instrumenty zarzadzania finansami w warunkach kryzysu ipotrafi je zastosować w praktyce oraz jest kreatywny w wskazywaniu nowych instrumentów w tym zakresie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/5_K01Student nie posiada zdolności wykorzytania nabytej wiedzy w praktycznych zastosowaniach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istota i niezbędnymi narzędziami finasów wspierajacymi podejmowanie decyzji finansowych w warunkach kryzysu
Treści programoweT-W-7Struktura kapitału i wartość firmy
T-W-10Sprawozdania finansowe pro forma a symptomy kryzysu
T-W-8Dzwignia operacyjna i finansowa
T-W-5zarzadzanie pasywami - krótkoterminowe kredyty bankowe oraz zobowiązania wobec dostawców
T-W-11. Istota i cel zarzadzania finansami w warunkach kryzysu
T-W-2Wycena aktywów i pasywów
T-W-4Krótkoterminowe planowanie finansowe - cykl konwersji gotówki, strategie zarządzania kapitałem pracującym
T-W-3Planowanie aktywów bieżących - budzet gotówki, zarzadzanie zapasami oraz kredytem kupieckim i naleznościami
T-W-6Wartość pieniądza w czasie
T-W-9Długookresowe zarzadzanie aktywami finansowymi
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada zdolności do wykorzytania wiedzy w praktycznych przykładach
3,0Student ma trudności metodologiczne, ale częściowo ma zdolność przekładania wiedzy na rozwiaznia praktyczne
3,5Student nie ma trudnosci metodologicznych, ale ma tylko częściową zdolność do przekładania wiedzy na konkretne rozwiazania
4,0Student nie ma trudnosci metodologicznych i posiada zdolność przekładania wiedzy teoretycznej na praktyczną
4,5Student nie ma trudnosci metodologicznych i posiada zdolność do przekładania wiedzy teoretycznej na praktyczną.Jest aktywny w trakcie wykładów.
5,0Student nie ma trudności metodologicznych zwiazanych z nauka, posiada zdolność do przedkładania wiedzy teoretycznej na praktyczną. Jest aktywny w trakcie wykładów, kreatywnie wspomaga wykładowcę współangażując kolegów do dyskusji.