Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Zarządzanie kryzysowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie kryzysowe
Specjalność Zarządzanie w kryzysie
Jednostka prowadząca Katedra Marketingu
Nauczyciel odpowiedzialny Leonid Worobjow <Leonid.Worobjow@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Rafał Mazur <Rafal.Mazur@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 30 2,00,50zaliczenie
wykładyW4 30 2,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania i marketingu

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z istotą zarządzania kryzysowego
C-2Zapoznanie studentów z instrumentami zarządzania kryzysowego
C-3Zapoznanie studentów ze strukturą systemu zarządzania kryzysowego
C-4Zapoznanie studentów z modelami zarządzania kryzysem

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Istota zarządzania kryzysowego w Polsce i na świecie ćwiczenia4
T-A-2Kryzys i jego elementy składowe - ćwiczenia4
T-A-3Instrumenty zarządzania kryzysowego - ćwiczenia4
T-A-4Struktura systemu zarządzania kryzysowego - ćwiczenia4
T-A-5Zarządzanie kryzysem społecznym - ćwiczenia4
T-A-6Modele zarządzania kryzysem - ćwiczenia4
T-A-7Krajowy system ratowniczo-gaśniczy - ćwiczenia4
T-A-8Ekonomiczno-finansowe aspekty kryzysu - ćwiczenia2
30
wykłady
T-W-1Wykaz ważniejszych definicji stosowanych w zarządzaniu kryzysowym w Polsce i na świecie.4
T-W-2Kryzys i jego elementy składowe.4
T-W-3Instrumenty zarządzania kryzysowego.4
T-W-4Struktura systemu zarządzania kryzysowego.4
T-W-5Zarządzanie kryzysem społecznym.4
T-W-6Modele zarządzania kryzysem.4
T-W-7Krajowy system ratowniczo-gaśniczy.4
T-W-8Ekonomiczno-finansowe aspekty kryzysu.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Zapoznanie się z literaturą przedmiotu30
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Metoda przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena z kolokwium
S-2Ocena formująca: Ocena kompetencji współdziałania i pracy w grupie podczas przygotowywania studium przypadku
S-3Ocena formująca: Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-4Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności logicznego myślenia i prezentacji własnych poglądów
S-5Ocena podsumowująca: Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (średnia z wszystkich ocen formujących)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D10/1_W01
Posiada wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego
Z_1A_W11S1A_W07C-2, C-4, C-3, C-1T-A-1, T-A-3, T-A-5, T-W-6, T-A-4, T-W-8, T-A-6, T-W-5, T-A-2, T-A-7, T-A-8, T-W-7M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D10/1_U01
Umiejętność wykorzystania instrumentów zarządzania kryzysowego
Z_1A_U14S1A_U03C-2T-A-4, T-A-1, T-A-6, T-A-2, T-A-3, T-W-8, T-A-7, T-A-5M-3S-3
Z_1A_D10/1_U02
Umiejętność organizowania pracy własnej i zespołu
Z_1A_U03S1A_U02, S1A_U06C-2, C-4T-W-8, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-7M-3S-4, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D10/1_K01
Umiejętność pracy w grupie
Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03C-4, C-3T-A-4, T-A-2, T-A-7, T-A-1, T-A-8, T-W-7, T-W-6, T-A-5, T-A-3, T-A-6, T-W-8M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D10/1_W01
Posiada wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego
2,0nie posiada wiedzy
3,0posiada wiedzę na poziomie dostatecznym
3,5posiada wiedzę na poziomie dostatecznym z plusem
4,0posiada wiedzę na poziomie dobrym
4,5posiada wiedzę na poziomie dobrym z plusem
5,0posiada wiedzę na poziomie bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D10/1_U01
Umiejętność wykorzystania instrumentów zarządzania kryzysowego
2,0Nie posiada wystarczającej wiedzy
3,0Opanował wiedzę w stopniu dostatecznym
3,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dostatecznym
4,0Student korzysta z instrumentów zarządzania kryzysowego
4,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dobrym
5,0Opanował wiedzę w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_D10/1_U02
Umiejętność organizowania pracy własnej i zespołu
2,0Nie posiada wystarczającej wiedzy
3,0Opanował wiedzę w stopniu dostatecznym
3,5umiejętność organizowania pracy własnej
4,0Opanował wiedzę w stopniu dobrym
4,5umiejętność organizowania pracy własnej i zespołu
5,0Opanował wiedzę w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D10/1_K01
Umiejętność pracy w grupie
2,0Nie opanował
3,0umiejętność pracy w grupie
3,5Opanował w stopniu ponad dostatecznym
4,0Opanował w stopniu dobrym
4,5Opanował w stopniu ponad dobrym
5,0Opanował w stopniu bardzo dobrym

Literatura podstawowa

  1. Pilżys J., Zarządzanie kryzysowe, PPH ZAPOL, Szczecin, 2007
  2. Solanin J., Zarządzanie bezpieczeństwem. Wybrane zagadnienia ochrony ludności, Warszawa, 2003
  3. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Konieczny J., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Rola i zadania administracji publicznej., Inowrocław, 2000

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Istota zarządzania kryzysowego w Polsce i na świecie ćwiczenia4
T-A-2Kryzys i jego elementy składowe - ćwiczenia4
T-A-3Instrumenty zarządzania kryzysowego - ćwiczenia4
T-A-4Struktura systemu zarządzania kryzysowego - ćwiczenia4
T-A-5Zarządzanie kryzysem społecznym - ćwiczenia4
T-A-6Modele zarządzania kryzysem - ćwiczenia4
T-A-7Krajowy system ratowniczo-gaśniczy - ćwiczenia4
T-A-8Ekonomiczno-finansowe aspekty kryzysu - ćwiczenia2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wykaz ważniejszych definicji stosowanych w zarządzaniu kryzysowym w Polsce i na świecie.4
T-W-2Kryzys i jego elementy składowe.4
T-W-3Instrumenty zarządzania kryzysowego.4
T-W-4Struktura systemu zarządzania kryzysowego.4
T-W-5Zarządzanie kryzysem społecznym.4
T-W-6Modele zarządzania kryzysem.4
T-W-7Krajowy system ratowniczo-gaśniczy.4
T-W-8Ekonomiczno-finansowe aspekty kryzysu.2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Zapoznanie się z literaturą przedmiotu30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/1_W01Posiada wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z instrumentami zarządzania kryzysowego
C-4Zapoznanie studentów z modelami zarządzania kryzysem
C-3Zapoznanie studentów ze strukturą systemu zarządzania kryzysowego
C-1Zapoznanie studentów z istotą zarządzania kryzysowego
Treści programoweT-A-1Istota zarządzania kryzysowego w Polsce i na świecie ćwiczenia
T-A-3Instrumenty zarządzania kryzysowego - ćwiczenia
T-A-5Zarządzanie kryzysem społecznym - ćwiczenia
T-W-6Modele zarządzania kryzysem.
T-A-4Struktura systemu zarządzania kryzysowego - ćwiczenia
T-W-8Ekonomiczno-finansowe aspekty kryzysu.
T-A-6Modele zarządzania kryzysem - ćwiczenia
T-W-5Zarządzanie kryzysem społecznym.
T-A-2Kryzys i jego elementy składowe - ćwiczenia
T-A-7Krajowy system ratowniczo-gaśniczy - ćwiczenia
T-A-8Ekonomiczno-finansowe aspekty kryzysu - ćwiczenia
T-W-7Krajowy system ratowniczo-gaśniczy.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena z kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie posiada wiedzy
3,0posiada wiedzę na poziomie dostatecznym
3,5posiada wiedzę na poziomie dostatecznym z plusem
4,0posiada wiedzę na poziomie dobrym
4,5posiada wiedzę na poziomie dobrym z plusem
5,0posiada wiedzę na poziomie bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/1_U01Umiejętność wykorzystania instrumentów zarządzania kryzysowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z instrumentami zarządzania kryzysowego
Treści programoweT-A-4Struktura systemu zarządzania kryzysowego - ćwiczenia
T-A-1Istota zarządzania kryzysowego w Polsce i na świecie ćwiczenia
T-A-6Modele zarządzania kryzysem - ćwiczenia
T-A-2Kryzys i jego elementy składowe - ćwiczenia
T-A-3Instrumenty zarządzania kryzysowego - ćwiczenia
T-W-8Ekonomiczno-finansowe aspekty kryzysu.
T-A-7Krajowy system ratowniczo-gaśniczy - ćwiczenia
T-A-5Zarządzanie kryzysem społecznym - ćwiczenia
Metody nauczaniaM-3Metoda przypadków
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada wystarczającej wiedzy
3,0Opanował wiedzę w stopniu dostatecznym
3,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dostatecznym
4,0Student korzysta z instrumentów zarządzania kryzysowego
4,5Opanował wiedzę w stopniu ponad dobrym
5,0Opanował wiedzę w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/1_U02Umiejętność organizowania pracy własnej i zespołu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z instrumentami zarządzania kryzysowego
C-4Zapoznanie studentów z modelami zarządzania kryzysem
Treści programoweT-W-8Ekonomiczno-finansowe aspekty kryzysu.
T-W-4Struktura systemu zarządzania kryzysowego.
T-W-5Zarządzanie kryzysem społecznym.
T-W-6Modele zarządzania kryzysem.
T-W-3Instrumenty zarządzania kryzysowego.
T-W-7Krajowy system ratowniczo-gaśniczy.
Metody nauczaniaM-3Metoda przypadków
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności logicznego myślenia i prezentacji własnych poglądów
S-3Ocena formująca: Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie posiada wystarczającej wiedzy
3,0Opanował wiedzę w stopniu dostatecznym
3,5umiejętność organizowania pracy własnej
4,0Opanował wiedzę w stopniu dobrym
4,5umiejętność organizowania pracy własnej i zespołu
5,0Opanował wiedzę w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D10/1_K01Umiejętność pracy w grupie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studentów z modelami zarządzania kryzysem
C-3Zapoznanie studentów ze strukturą systemu zarządzania kryzysowego
Treści programoweT-A-4Struktura systemu zarządzania kryzysowego - ćwiczenia
T-A-2Kryzys i jego elementy składowe - ćwiczenia
T-A-7Krajowy system ratowniczo-gaśniczy - ćwiczenia
T-A-1Istota zarządzania kryzysowego w Polsce i na świecie ćwiczenia
T-A-8Ekonomiczno-finansowe aspekty kryzysu - ćwiczenia
T-W-7Krajowy system ratowniczo-gaśniczy.
T-W-6Modele zarządzania kryzysem.
T-A-5Zarządzanie kryzysem społecznym - ćwiczenia
T-A-3Instrumenty zarządzania kryzysowego - ćwiczenia
T-A-6Modele zarządzania kryzysem - ćwiczenia
T-W-8Ekonomiczno-finansowe aspekty kryzysu.
Metody nauczaniaM-3Metoda przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena kompetencji współdziałania i pracy w grupie podczas przygotowywania studium przypadku
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie opanował
3,0umiejętność pracy w grupie
3,5Opanował w stopniu ponad dostatecznym
4,0Opanował w stopniu dobrym
4,5Opanował w stopniu ponad dobrym
5,0Opanował w stopniu bardzo dobrym