Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Hotelarstwo:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Hotelarstwo
Specjalność Ekonomika turystyki
Jednostka prowadząca Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki
Nauczyciel odpowiedzialny Agnieszka Brelik <Agnieszka.Brelik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bogusław Stankiewicz <Boguslaw.Stankiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK6 15 2,00,50zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw rynku turystycznego w Polsce

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania rynku hotelarskiego w Polsce i na świecie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Cykle obsługi gości, techniki obsługi,standardy polskie, europejskie,światowe, Orbis, Accor, Hilton, Szeraton, Bass i inne.3
T-K-2Rodzaje zakładów hotelarskich na świecie i w Polsce.Systemy hotelarskie, łańcuchy hotelowe, globalizacja.3
T-K-3Być hotelarzem : etyka, etykieta hotelarza, psychologia osobowości gościa hotelowego i pracownika.3
T-K-4Umowy o usługi hotelarskie i inne.3
T-K-5Produkt turystyczny, gastronomiczny, nowy produkt.3
15
wykłady
T-W-1Krótka historia hotelarstwa, rys historyczny.2
T-W-2Baza noclegowa, cele i zadania obiektów hotelowych, podział obiektówi ich kategoryzacja, rekomendacja.2
T-W-3Pojęcia, cechy i mierniki usług hotelarskich.2
T-W-4Miejsce wytwarzania usług: stanowiska, punkty, zakłady, działy, sekcje.2
T-W-5Czynniki warunkujące rodzaj, zakres i jakość oferty usługowej produktu hotelowo gastronomicznego.2
T-W-6Produkt hotelowo-gastronomiczny. Składniki produktu hotelowo-gastronomicznego: 2a) usługi podstawowe b) usługi komplementarne c) usługi towarzyszące.2
T-W-7Rodzaje zakładów hotelarskich na świecie i w Polsce.Systemy hotelarskie, łańcuchy hotelowe, globalizacja.2
T-W-8Produkt turystyczny, gastronomiczny, nowyprodukt.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-K-2Studia literatury przedmiotu15
A-K-3Przygotowanie do zaliczenia10
A-K-4Przygotowanie prezentacji multimedialnej15
A-K-5Konsultacje5
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studia literatury przedmiotu15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Metody problemowe
M-3Metody aktywizujące

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Praca końcowa (forma multimedialna)
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D3/9_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć zaprezentować werbalne wyniki realizowanych zadań ćwiczeniowych
Z_1A_W01, Z_1A_W04S1A_W01, S1A_W03C-1T-W-4, T-W-6, T-K-1, T-W-5, T-W-7, T-W-3, T-W-8, T-K-2, T-W-2M-1, M-2S-1
Z_1A_D3/9_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi wyjaśnić istotę i funkcjonowanie działalnosci hotelarskiej.
Z_1A_W15, Z_1A_W04, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W03, S1A_W11C-1T-W-2, T-W-7, T-K-1, T-K-5, T-W-6, T-W-5, T-W-8, T-W-3, T-W-4, T-K-4, T-K-2, T-K-3M-2, M-3, M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D3/9_U01
Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów
Z_1A_U03, Z_1A_U05, Z_1A_U17S1A_U02, S1A_U03, S1A_U06C-1T-K-3, T-W-4, T-W-7, T-W-5, T-K-2, T-K-1, T-W-2, T-W-8, T-K-4, T-W-6, T-K-5, T-W-3M-3, M-2, M-1S-2, S-1
Z_1A_D3/9_U02
Student posiada umiejetnosci przygotowywania wystapień ustnych z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Z_1A_U05, Z_1A_U04, Z_1A_U01S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1T-K-1, T-W-6, T-W-4, T-K-2, T-W-7, T-W-8, T-K-5, T-W-2, T-K-3, T-W-5, T-W-3, T-K-4M-1, M-3, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D3/9_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien posiadać kompetencje umożliwiające właściwą ocenę funkcjonowania usług hotelarskich na rynku polskim i światowym
Z_1A_K06, Z_1A_K09, Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K07C-1T-W-5, T-W-2, T-K-4, T-W-8, T-W-4, T-K-2, T-K-1, T-W-3, T-K-3, T-W-7, T-K-5, T-W-6M-3, M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D3/9_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć zaprezentować werbalne wyniki realizowanych zadań ćwiczeniowych
2,0Nie zna podstawowych pojęć z zakresu hotelarstwa
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
Z_1A_D3/9_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi wyjaśnić istotę i funkcjonowanie działalnosci hotelarskiej.
2,0Nie zna podstawowych pojęć z zakresu hotelarstwa
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D3/9_U01
Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów
2,0Nie zna podstawowych pojęć z zakresu hotelarstwa
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
Z_1A_D3/9_U02
Student posiada umiejetnosci przygotowywania wystapień ustnych z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
2,0Nie zna podstawowych pojęć z zakresu hotelarstwa
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D3/9_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien posiadać kompetencje umożliwiające właściwą ocenę funkcjonowania usług hotelarskich na rynku polskim i światowym
2,0Nie zna podstawowych pojęć z zakresu hotelarstwa
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne

Literatura podstawowa

  1. Czesław Witkowski, Hotelarstwo, Podstawy hotelarstwa, WSE, Warszawa, 2002
  2. Panasiuk A., Szostak D., Hotelarstwo, usługi, eksploatacja, zarządzanie, PWN, Warszawa, 2008
  3. Dominik P., Dragoń W., Organizacja przedsiębiorstwa hotelarskiego, AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, 2009

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Cykle obsługi gości, techniki obsługi,standardy polskie, europejskie,światowe, Orbis, Accor, Hilton, Szeraton, Bass i inne.3
T-K-2Rodzaje zakładów hotelarskich na świecie i w Polsce.Systemy hotelarskie, łańcuchy hotelowe, globalizacja.3
T-K-3Być hotelarzem : etyka, etykieta hotelarza, psychologia osobowości gościa hotelowego i pracownika.3
T-K-4Umowy o usługi hotelarskie i inne.3
T-K-5Produkt turystyczny, gastronomiczny, nowy produkt.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Krótka historia hotelarstwa, rys historyczny.2
T-W-2Baza noclegowa, cele i zadania obiektów hotelowych, podział obiektówi ich kategoryzacja, rekomendacja.2
T-W-3Pojęcia, cechy i mierniki usług hotelarskich.2
T-W-4Miejsce wytwarzania usług: stanowiska, punkty, zakłady, działy, sekcje.2
T-W-5Czynniki warunkujące rodzaj, zakres i jakość oferty usługowej produktu hotelowo gastronomicznego.2
T-W-6Produkt hotelowo-gastronomiczny. Składniki produktu hotelowo-gastronomicznego: 2a) usługi podstawowe b) usługi komplementarne c) usługi towarzyszące.2
T-W-7Rodzaje zakładów hotelarskich na świecie i w Polsce.Systemy hotelarskie, łańcuchy hotelowe, globalizacja.2
T-W-8Produkt turystyczny, gastronomiczny, nowyprodukt.1
15

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-K-2Studia literatury przedmiotu15
A-K-3Przygotowanie do zaliczenia10
A-K-4Przygotowanie prezentacji multimedialnej15
A-K-5Konsultacje5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studia literatury przedmiotu15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/9_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć zaprezentować werbalne wyniki realizowanych zadań ćwiczeniowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania rynku hotelarskiego w Polsce i na świecie.
Treści programoweT-W-4Miejsce wytwarzania usług: stanowiska, punkty, zakłady, działy, sekcje.
T-W-6Produkt hotelowo-gastronomiczny. Składniki produktu hotelowo-gastronomicznego: 2a) usługi podstawowe b) usługi komplementarne c) usługi towarzyszące.
T-K-1Cykle obsługi gości, techniki obsługi,standardy polskie, europejskie,światowe, Orbis, Accor, Hilton, Szeraton, Bass i inne.
T-W-5Czynniki warunkujące rodzaj, zakres i jakość oferty usługowej produktu hotelowo gastronomicznego.
T-W-7Rodzaje zakładów hotelarskich na świecie i w Polsce.Systemy hotelarskie, łańcuchy hotelowe, globalizacja.
T-W-3Pojęcia, cechy i mierniki usług hotelarskich.
T-W-8Produkt turystyczny, gastronomiczny, nowyprodukt.
T-K-2Rodzaje zakładów hotelarskich na świecie i w Polsce.Systemy hotelarskie, łańcuchy hotelowe, globalizacja.
T-W-2Baza noclegowa, cele i zadania obiektów hotelowych, podział obiektówi ich kategoryzacja, rekomendacja.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Metody problemowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Praca końcowa (forma multimedialna)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstawowych pojęć z zakresu hotelarstwa
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/9_W02W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi wyjaśnić istotę i funkcjonowanie działalnosci hotelarskiej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania rynku hotelarskiego w Polsce i na świecie.
Treści programoweT-W-2Baza noclegowa, cele i zadania obiektów hotelowych, podział obiektówi ich kategoryzacja, rekomendacja.
T-W-7Rodzaje zakładów hotelarskich na świecie i w Polsce.Systemy hotelarskie, łańcuchy hotelowe, globalizacja.
T-K-1Cykle obsługi gości, techniki obsługi,standardy polskie, europejskie,światowe, Orbis, Accor, Hilton, Szeraton, Bass i inne.
T-K-5Produkt turystyczny, gastronomiczny, nowy produkt.
T-W-6Produkt hotelowo-gastronomiczny. Składniki produktu hotelowo-gastronomicznego: 2a) usługi podstawowe b) usługi komplementarne c) usługi towarzyszące.
T-W-5Czynniki warunkujące rodzaj, zakres i jakość oferty usługowej produktu hotelowo gastronomicznego.
T-W-8Produkt turystyczny, gastronomiczny, nowyprodukt.
T-W-3Pojęcia, cechy i mierniki usług hotelarskich.
T-W-4Miejsce wytwarzania usług: stanowiska, punkty, zakłady, działy, sekcje.
T-K-4Umowy o usługi hotelarskie i inne.
T-K-2Rodzaje zakładów hotelarskich na świecie i w Polsce.Systemy hotelarskie, łańcuchy hotelowe, globalizacja.
T-K-3Być hotelarzem : etyka, etykieta hotelarza, psychologia osobowości gościa hotelowego i pracownika.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe
M-3Metody aktywizujące
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstawowych pojęć z zakresu hotelarstwa
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/9_U01Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania rynku hotelarskiego w Polsce i na świecie.
Treści programoweT-K-3Być hotelarzem : etyka, etykieta hotelarza, psychologia osobowości gościa hotelowego i pracownika.
T-W-4Miejsce wytwarzania usług: stanowiska, punkty, zakłady, działy, sekcje.
T-W-7Rodzaje zakładów hotelarskich na świecie i w Polsce.Systemy hotelarskie, łańcuchy hotelowe, globalizacja.
T-W-5Czynniki warunkujące rodzaj, zakres i jakość oferty usługowej produktu hotelowo gastronomicznego.
T-K-2Rodzaje zakładów hotelarskich na świecie i w Polsce.Systemy hotelarskie, łańcuchy hotelowe, globalizacja.
T-K-1Cykle obsługi gości, techniki obsługi,standardy polskie, europejskie,światowe, Orbis, Accor, Hilton, Szeraton, Bass i inne.
T-W-2Baza noclegowa, cele i zadania obiektów hotelowych, podział obiektówi ich kategoryzacja, rekomendacja.
T-W-8Produkt turystyczny, gastronomiczny, nowyprodukt.
T-K-4Umowy o usługi hotelarskie i inne.
T-W-6Produkt hotelowo-gastronomiczny. Składniki produktu hotelowo-gastronomicznego: 2a) usługi podstawowe b) usługi komplementarne c) usługi towarzyszące.
T-K-5Produkt turystyczny, gastronomiczny, nowy produkt.
T-W-3Pojęcia, cechy i mierniki usług hotelarskich.
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujące
M-2Metody problemowe
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
S-1Ocena formująca: Praca końcowa (forma multimedialna)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstawowych pojęć z zakresu hotelarstwa
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/9_U02Student posiada umiejetnosci przygotowywania wystapień ustnych z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania rynku hotelarskiego w Polsce i na świecie.
Treści programoweT-K-1Cykle obsługi gości, techniki obsługi,standardy polskie, europejskie,światowe, Orbis, Accor, Hilton, Szeraton, Bass i inne.
T-W-6Produkt hotelowo-gastronomiczny. Składniki produktu hotelowo-gastronomicznego: 2a) usługi podstawowe b) usługi komplementarne c) usługi towarzyszące.
T-W-4Miejsce wytwarzania usług: stanowiska, punkty, zakłady, działy, sekcje.
T-K-2Rodzaje zakładów hotelarskich na świecie i w Polsce.Systemy hotelarskie, łańcuchy hotelowe, globalizacja.
T-W-7Rodzaje zakładów hotelarskich na świecie i w Polsce.Systemy hotelarskie, łańcuchy hotelowe, globalizacja.
T-W-8Produkt turystyczny, gastronomiczny, nowyprodukt.
T-K-5Produkt turystyczny, gastronomiczny, nowy produkt.
T-W-2Baza noclegowa, cele i zadania obiektów hotelowych, podział obiektówi ich kategoryzacja, rekomendacja.
T-K-3Być hotelarzem : etyka, etykieta hotelarza, psychologia osobowości gościa hotelowego i pracownika.
T-W-5Czynniki warunkujące rodzaj, zakres i jakość oferty usługowej produktu hotelowo gastronomicznego.
T-W-3Pojęcia, cechy i mierniki usług hotelarskich.
T-K-4Umowy o usługi hotelarskie i inne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Metody aktywizujące
M-2Metody problemowe
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
S-1Ocena formująca: Praca końcowa (forma multimedialna)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstawowych pojęć z zakresu hotelarstwa
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/9_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien posiadać kompetencje umożliwiające właściwą ocenę funkcjonowania usług hotelarskich na rynku polskim i światowym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania rynku hotelarskiego w Polsce i na świecie.
Treści programoweT-W-5Czynniki warunkujące rodzaj, zakres i jakość oferty usługowej produktu hotelowo gastronomicznego.
T-W-2Baza noclegowa, cele i zadania obiektów hotelowych, podział obiektówi ich kategoryzacja, rekomendacja.
T-K-4Umowy o usługi hotelarskie i inne.
T-W-8Produkt turystyczny, gastronomiczny, nowyprodukt.
T-W-4Miejsce wytwarzania usług: stanowiska, punkty, zakłady, działy, sekcje.
T-K-2Rodzaje zakładów hotelarskich na świecie i w Polsce.Systemy hotelarskie, łańcuchy hotelowe, globalizacja.
T-K-1Cykle obsługi gości, techniki obsługi,standardy polskie, europejskie,światowe, Orbis, Accor, Hilton, Szeraton, Bass i inne.
T-W-3Pojęcia, cechy i mierniki usług hotelarskich.
T-K-3Być hotelarzem : etyka, etykieta hotelarza, psychologia osobowości gościa hotelowego i pracownika.
T-W-7Rodzaje zakładów hotelarskich na świecie i w Polsce.Systemy hotelarskie, łańcuchy hotelowe, globalizacja.
T-K-5Produkt turystyczny, gastronomiczny, nowy produkt.
T-W-6Produkt hotelowo-gastronomiczny. Składniki produktu hotelowo-gastronomicznego: 2a) usługi podstawowe b) usługi komplementarne c) usługi towarzyszące.
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujące
M-2Metody problemowe
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Praca końcowa (forma multimedialna)
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstawowych pojęć z zakresu hotelarstwa
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne