Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Agroturystyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Agroturystyka
Specjalność Ekonomika turystyki
Jednostka prowadząca Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki
Nauczyciel odpowiedzialny Agnieszka Brelik <Agnieszka.Brelik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marlena Prochorowicz1 <Marlena.Prochorowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK6 30 3,00,50zaliczenie
wykładyW6 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien rozróżniać podstawowe pojęcia związane z turystyką.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z tematyką obszaru turystyki wiejskiej.
C-2Przygotowanie zagadnień związanych z turystyką zrównoważoną
C-3Ukształtowanie umiejętności z zakresu tworzenia biznes planu

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Regiony Turystyczne w kraju2
T-K-2Podstawy prawne działalności agroturystycznej2
T-K-3typologia usług świadczonych przez gospodarstwa agroturystyczne2
T-K-4Rozwój obszarów wiejskich -rola i zanczenie dla agroturystyki4
T-K-5Rola ODR-ów oraz izb rolniczych na rozwój agroturystyki2
T-K-6Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej3
T-K-7Marketing w działalnosci agroturystycznej4
T-K-8Finansowanie przedsięwzięc agroturystycznych2
T-K-9Budowa biznes planu5
T-K-10Markowe produkty agroturystyczne4
30
wykłady
T-W-1Istota i zadania agroturystyki2
T-W-2Istota i otoczenie agrobiznesu2
T-W-3Sfery działalnosci agrobiznesu2
T-W-4Organizacja i obsługa ruchu turystycznego na obszarach wiejskich2
T-W-5Wymiar społeczny i ekonomiczny działalnosci agroturystycznej2
T-W-6Instytucjonalne czynniki rozwoju2
T-W-7Determinanty rozwoju rynku usług turystycznych3
T-W-8Marketing w działalności agroturystycznej4
T-W-9Anatomia rozwoju usług agroturystycznych w Polsce4
T-W-10Elementy kulturowo przyrodnicze przestrzeni agroturystycznej4
T-W-11Aktywizacja społeczna czynnikiem rozwoju agroturystyki3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Studia literatury przedmiotu15
A-K-2Uczestnictwo w zajęciach30
A-K-3Uczestnictwo w zajęciach terenowych15
A-K-4Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu15
A-K-5Przygotowanie prezentacji multimedialnej15
90
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Przygotowanie do wykładów10
A-W-3Studia literatury przedmiotu10
A-W-4Przygotowanie prezentacji multimedialnej10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podajace (Wykład informacyjny)
M-2Metody problemowe (wykład konwersatoryjny)
M-3Metody praktyczne (metoda projektów)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas prezentacji multimedialnych
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D3/8_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi charakteryzować podstawowe procesy związane z działalnoscia agroturystyczną i obszarami wiejskimi.
Z_1A_W01, Z_1A_W04, Z_1A_W06S1A_W01, S1A_W03, S1A_W05C-1, C-3, C-2T-W-10, T-W-8, T-W-6, T-K-7, T-K-4, T-W-9, T-K-9, T-K-1, T-K-2, T-K-6, T-W-5, T-K-10, T-W-4, T-W-2, T-K-8, T-K-3, T-W-11, T-W-3, T-K-5, T-W-7M-1, M-3, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D3/8_U01
Student potrafi wykorzystywać podstawowa wiedze teoretyczną do analizowania konkretnych zjawisk zachodzących w regionach turystycznych.
Z_1A_U03, Z_1A_U16, Z_1A_U01, Z_1A_U12S1A_U01, S1A_U02, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2, C-3, C-1T-K-4, T-K-5, T-K-3, T-K-2, T-K-1, T-K-9, T-W-11, T-K-6, T-K-7, T-K-10, T-W-10, T-K-8M-3, M-1, M-2S-1, S-2
Z_1A_D3/8_U02
Student posiada umiejetnosci przygotowywania wystapień ustnych z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Z_1A_U05, Z_1A_U12, Z_1A_U03, Z_1A_U15S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2, C-3, C-1T-W-10, T-K-8, T-K-7, T-K-6, T-K-2, T-W-11, T-K-9, T-K-3, T-K-10, T-K-4, T-K-1, T-K-5M-3, M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D3/8_K01
Posiada kompetencje umozliwiające właściwą ocenę funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych i ich otoczenia
Z_1A_K02, Z_1A_K01, Z_1A_K06, Z_1A_K08S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K06, S1A_K07C-1, C-3, C-2T-W-2, T-W-3, T-K-10, T-W-8, T-W-9, T-K-4, T-W-6, T-K-2, T-W-4, T-W-10, T-K-1, T-W-7, T-W-5, T-K-7, T-K-8, T-W-11, T-K-6, T-W-1, T-K-5, T-K-9, T-K-3M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D3/8_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi charakteryzować podstawowe procesy związane z działalnoscia agroturystyczną i obszarami wiejskimi.
2,0Nie zna podstawowych pojęć z zakresu agroturzstyki
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D3/8_U01
Student potrafi wykorzystywać podstawowa wiedze teoretyczną do analizowania konkretnych zjawisk zachodzących w regionach turystycznych.
2,0Nie zna podstawowych pojęć z zakresu agroturystyki
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
Z_1A_D3/8_U02
Student posiada umiejetnosci przygotowywania wystapień ustnych z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
2,0Nie zna podstawowych pojęć z zakresu agroturystyki
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D3/8_K01
Posiada kompetencje umozliwiające właściwą ocenę funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych i ich otoczenia
2,0Nie zna podstawowych pojęć z zakresu agroturystyki
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne

Literatura podstawowa

  1. G. Ciepiela, J. Sosnowski, Agroturystyka – moda, czy potrzeba?-, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, 2007
  2. Kutkowska B., Podstawy rozwoju agroturystyki ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki na Dolnym Śląsku, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Brelik A., Rural tourism development in Poland, Annals of The Polish Associacion of Agricultural and Agribusiness Economists, Warsaw-Poznan-Olsztyn, 2009

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Regiony Turystyczne w kraju2
T-K-2Podstawy prawne działalności agroturystycznej2
T-K-3typologia usług świadczonych przez gospodarstwa agroturystyczne2
T-K-4Rozwój obszarów wiejskich -rola i zanczenie dla agroturystyki4
T-K-5Rola ODR-ów oraz izb rolniczych na rozwój agroturystyki2
T-K-6Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej3
T-K-7Marketing w działalnosci agroturystycznej4
T-K-8Finansowanie przedsięwzięc agroturystycznych2
T-K-9Budowa biznes planu5
T-K-10Markowe produkty agroturystyczne4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Istota i zadania agroturystyki2
T-W-2Istota i otoczenie agrobiznesu2
T-W-3Sfery działalnosci agrobiznesu2
T-W-4Organizacja i obsługa ruchu turystycznego na obszarach wiejskich2
T-W-5Wymiar społeczny i ekonomiczny działalnosci agroturystycznej2
T-W-6Instytucjonalne czynniki rozwoju2
T-W-7Determinanty rozwoju rynku usług turystycznych3
T-W-8Marketing w działalności agroturystycznej4
T-W-9Anatomia rozwoju usług agroturystycznych w Polsce4
T-W-10Elementy kulturowo przyrodnicze przestrzeni agroturystycznej4
T-W-11Aktywizacja społeczna czynnikiem rozwoju agroturystyki3
30

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Studia literatury przedmiotu15
A-K-2Uczestnictwo w zajęciach30
A-K-3Uczestnictwo w zajęciach terenowych15
A-K-4Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu15
A-K-5Przygotowanie prezentacji multimedialnej15
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Przygotowanie do wykładów10
A-W-3Studia literatury przedmiotu10
A-W-4Przygotowanie prezentacji multimedialnej10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/8_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi charakteryzować podstawowe procesy związane z działalnoscia agroturystyczną i obszarami wiejskimi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z tematyką obszaru turystyki wiejskiej.
C-3Ukształtowanie umiejętności z zakresu tworzenia biznes planu
C-2Przygotowanie zagadnień związanych z turystyką zrównoważoną
Treści programoweT-W-10Elementy kulturowo przyrodnicze przestrzeni agroturystycznej
T-W-8Marketing w działalności agroturystycznej
T-W-6Instytucjonalne czynniki rozwoju
T-K-7Marketing w działalnosci agroturystycznej
T-K-4Rozwój obszarów wiejskich -rola i zanczenie dla agroturystyki
T-W-9Anatomia rozwoju usług agroturystycznych w Polsce
T-K-9Budowa biznes planu
T-K-1Regiony Turystyczne w kraju
T-K-2Podstawy prawne działalności agroturystycznej
T-K-6Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej
T-W-5Wymiar społeczny i ekonomiczny działalnosci agroturystycznej
T-K-10Markowe produkty agroturystyczne
T-W-4Organizacja i obsługa ruchu turystycznego na obszarach wiejskich
T-W-2Istota i otoczenie agrobiznesu
T-K-8Finansowanie przedsięwzięc agroturystycznych
T-K-3typologia usług świadczonych przez gospodarstwa agroturystyczne
T-W-11Aktywizacja społeczna czynnikiem rozwoju agroturystyki
T-W-3Sfery działalnosci agrobiznesu
T-K-5Rola ODR-ów oraz izb rolniczych na rozwój agroturystyki
T-W-7Determinanty rozwoju rynku usług turystycznych
Metody nauczaniaM-1Metody podajace (Wykład informacyjny)
M-3Metody praktyczne (metoda projektów)
M-2Metody problemowe (wykład konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas prezentacji multimedialnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstawowych pojęć z zakresu agroturzstyki
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/8_U01Student potrafi wykorzystywać podstawowa wiedze teoretyczną do analizowania konkretnych zjawisk zachodzących w regionach turystycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U16prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania problemów z zakresu zarządzania i ekonomii
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U12potrafi określić oczekiwania rynku
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie zagadnień związanych z turystyką zrównoważoną
C-3Ukształtowanie umiejętności z zakresu tworzenia biznes planu
C-1Zapoznanie studentów z tematyką obszaru turystyki wiejskiej.
Treści programoweT-K-4Rozwój obszarów wiejskich -rola i zanczenie dla agroturystyki
T-K-5Rola ODR-ów oraz izb rolniczych na rozwój agroturystyki
T-K-3typologia usług świadczonych przez gospodarstwa agroturystyczne
T-K-2Podstawy prawne działalności agroturystycznej
T-K-1Regiony Turystyczne w kraju
T-K-9Budowa biznes planu
T-W-11Aktywizacja społeczna czynnikiem rozwoju agroturystyki
T-K-6Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej
T-K-7Marketing w działalnosci agroturystycznej
T-K-10Markowe produkty agroturystyczne
T-W-10Elementy kulturowo przyrodnicze przestrzeni agroturystycznej
T-K-8Finansowanie przedsięwzięc agroturystycznych
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne (metoda projektów)
M-1Metody podajace (Wykład informacyjny)
M-2Metody problemowe (wykład konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas prezentacji multimedialnych
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstawowych pojęć z zakresu agroturystyki
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/8_U02Student posiada umiejetnosci przygotowywania wystapień ustnych z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U12potrafi określić oczekiwania rynku
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie zagadnień związanych z turystyką zrównoważoną
C-3Ukształtowanie umiejętności z zakresu tworzenia biznes planu
C-1Zapoznanie studentów z tematyką obszaru turystyki wiejskiej.
Treści programoweT-W-10Elementy kulturowo przyrodnicze przestrzeni agroturystycznej
T-K-8Finansowanie przedsięwzięc agroturystycznych
T-K-7Marketing w działalnosci agroturystycznej
T-K-6Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej
T-K-2Podstawy prawne działalności agroturystycznej
T-W-11Aktywizacja społeczna czynnikiem rozwoju agroturystyki
T-K-9Budowa biznes planu
T-K-3typologia usług świadczonych przez gospodarstwa agroturystyczne
T-K-10Markowe produkty agroturystyczne
T-K-4Rozwój obszarów wiejskich -rola i zanczenie dla agroturystyki
T-K-1Regiony Turystyczne w kraju
T-K-5Rola ODR-ów oraz izb rolniczych na rozwój agroturystyki
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne (metoda projektów)
M-1Metody podajace (Wykład informacyjny)
M-2Metody problemowe (wykład konwersatoryjny)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas prezentacji multimedialnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstawowych pojęć z zakresu agroturystyki
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/8_K01Posiada kompetencje umozliwiające właściwą ocenę funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych i ich otoczenia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z tematyką obszaru turystyki wiejskiej.
C-3Ukształtowanie umiejętności z zakresu tworzenia biznes planu
C-2Przygotowanie zagadnień związanych z turystyką zrównoważoną
Treści programoweT-W-2Istota i otoczenie agrobiznesu
T-W-3Sfery działalnosci agrobiznesu
T-K-10Markowe produkty agroturystyczne
T-W-8Marketing w działalności agroturystycznej
T-W-9Anatomia rozwoju usług agroturystycznych w Polsce
T-K-4Rozwój obszarów wiejskich -rola i zanczenie dla agroturystyki
T-W-6Instytucjonalne czynniki rozwoju
T-K-2Podstawy prawne działalności agroturystycznej
T-W-4Organizacja i obsługa ruchu turystycznego na obszarach wiejskich
T-W-10Elementy kulturowo przyrodnicze przestrzeni agroturystycznej
T-K-1Regiony Turystyczne w kraju
T-W-7Determinanty rozwoju rynku usług turystycznych
T-W-5Wymiar społeczny i ekonomiczny działalnosci agroturystycznej
T-K-7Marketing w działalnosci agroturystycznej
T-K-8Finansowanie przedsięwzięc agroturystycznych
T-W-11Aktywizacja społeczna czynnikiem rozwoju agroturystyki
T-K-6Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej
T-W-1Istota i zadania agroturystyki
T-K-5Rola ODR-ów oraz izb rolniczych na rozwój agroturystyki
T-K-9Budowa biznes planu
T-K-3typologia usług świadczonych przez gospodarstwa agroturystyczne
Metody nauczaniaM-1Metody podajace (Wykład informacyjny)
M-2Metody problemowe (wykład konwersatoryjny)
M-3Metody praktyczne (metoda projektów)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas prezentacji multimedialnych
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstawowych pojęć z zakresu agroturystyki
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne