Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Ekonomika turystyki:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ekonomika turystyki
Specjalność Ekonomika turystyki
Jednostka prowadząca Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki
Nauczyciel odpowiedzialny Bogusław Stankiewicz <Boguslaw.Stankiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK4 30 2,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Mikroekonomia
W-2Makroekonomia
W-3Wiedza z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej gospodarki regionalnej
C-2Zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku turystycznego
C-3umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu turystyki
C-4Analiza podaży i popytu na usługi turystyczne

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Podstawowe pojęcia dotyczące turystyki (turystyka, turysta, ruch turystyczny)2
T-K-2Żródła popytu turystycznego2
T-K-3Czynniki kształtujące popyt turystyczny2
T-K-4Rynek usług turystyczych. Popyt, podaż, cena.2
T-K-5Postępowanie konsumentów na rynku turystycznym2
T-K-6Marketing usług turystycznych2
T-K-7Segmentacja rynku usług turystycznych2
T-K-8Przedsiębiortswa turystyczne na rynku turystycznym2
T-K-9Organizacja i formy działalności gospodarczej w turystyce2
T-K-10Problemy jakości usług turystycznych2
T-K-11Ceny usług turystycznych2
T-K-12Elastycznośc popytu i podaży na usługi turystyczne2
T-K-13Dobór i zarządzanie kadrami w turystyce2
T-K-14Wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego w turystyce2
T-K-15Rola władz lokalnych w promowaniu rozwoju turystyki w regionie2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Konwersatoria25
A-K-2Konsultacje10
A-K-3Analiza i studia nad literaturą przedmiotu10
A-K-4Przygotowanie referatów. Prezentacja multimedialna wybranych zagadnień.5
A-K-5Praca w kole naukowym10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Metoda problemowa: wykład problemowy, objaśnienia do wykładów problemowych, dyskusja
M-3Metoda aktywizująca: dyskusja merytoryczna na temat problematyki konwesratoriów
M-4Metoda eksponująca: wycieczki krajoznawcze, filmy edukacyjne, udział w targach turystyki i rekreacji

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena efektów pracy nad literaturą przedmiotu oraz przedmiot czasopism branżowych
S-2Ocena formująca: Ocena referatu
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności na konwersatoriach
S-4Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne sprawdzające wiedzę, test oceniający.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D3/3_W01
Wyjaśnia zależności i funkcjonowanie gospodarki regionalnej
Z_1A_W02, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W02C-1T-K-1, T-K-4M-1, M-2, M-3S-1, S-4, S-2, S-3
Z_1A_D3/3_W02
Wyjaśnia działalnie mechanizmu rynkowego na rynku turystycznym
Z_1A_W02, Z_1A_W03, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W02, S1A_W03C-1, C-2, C-3T-K-14, T-K-15, T-K-12, T-K-13M-3, M-2S-4, S-1
Z_1A_D3/3_W03
Posługuje się właściwą terminologią dotyczącą działalności turystycznej
Z_1A_W02, Z_1A_W03S1A_W02, S1A_W03C-3, C-4T-K-9, T-K-11, T-K-8, T-K-10M-1, M-3S-3, S-1
Z_1A_D3/3_W04
Zna zasady badania popytu na usługi turystyczne
Z_1A_W03, Z_1A_W04, Z_1A_W02S1A_W02, S1A_W03C-4, C-3T-K-3, T-K-5, T-K-4M-3, M-2S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D3/3_U01
Analizuje zachowanie podmiotów na rynku turystycznym
Z_1A_U03, Z_1A_U01, Z_1A_U04, Z_1A_U02S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1, C-3T-K-2, T-K-3, T-K-1, T-K-4, T-K-5M-3, M-1S-2, S-1
Z_1A_D3/3_U02
Ocenia zjawiska ekonomiczne w oparciu o zdobytą wiedzę
Z_1A_U09, Z_1A_U06S1A_U01, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2, C-3T-K-8, T-K-9, T-K-10, T-K-7, T-K-6M-3, M-4S-1, S-4, S-2
Z_1A_D3/3_U03
Dyskutuje merytorycznie o sytuacji gospodarczej kraju
Z_1A_U07, Z_1A_U11S1A_U01, S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1, C-4T-K-14, T-K-12, T-K-11, T-K-13, T-K-15M-3, M-2S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D3/3_K01
Dąży do zdobycia wiedzy ekonomicznej
Z_1A_K02, Z_1A_K08, Z_1A_K04S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04C-2, C-1T-K-1, T-K-2, T-K-3, T-K-5, T-K-4M-1, M-2S-3, S-1
Z_1A_D3/3_K02
Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K07, Z_1A_K06, Z_1A_K05S1A_K03, S1A_K05, S1A_K07C-3, C-2T-K-7, T-K-10, T-K-6, T-K-8, T-K-9M-3, M-1S-1, S-3
Z_1A_D3/3_K03
Uczestniczy aktywnie w procesie nauczania (przygotowuje wystąpienia, referaty)
Z_1A_K03, Z_1A_K09S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04C-3, C-4T-K-14, T-K-13, T-K-12, T-K-11, T-K-15M-4, M-1S-2, S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D3/3_W01
Wyjaśnia zależności i funkcjonowanie gospodarki regionalnej
2,0Student: -nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, -nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosuknku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy opoełnia błędy.
4,0Student: -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy sporadycznie.
4,5Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: -w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
Z_1A_D3/3_W02
Wyjaśnia działalnie mechanizmu rynkowego na rynku turystycznym
2,0Student: -nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, -nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materaiłu, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy sporadycznie.
4,5Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
Z_1A_D3/3_W03
Posługuje się właściwą terminologią dotyczącą działalności turystycznej
2,0Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, -nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy.
4,0Student: -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy sporadycznie.
4,5Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: -w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
Z_1A_D3/3_W04
Zna zasady badania popytu na usługi turystyczne
2,0Student: -nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, -nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy.
4,0Student: -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiały, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy sporadycznie.
4,5Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: -w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D3/3_U01
Analizuje zachowanie podmiotów na rynku turystycznym
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i samodzielnie poradzić sobie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: -potrafi zidentyfikować i radzić sobie z wydatną pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami związanymi z przygotowaniem zleconej pracy.
3,5Student: -potrafi zidentyfikować i radzić sobie z nieznaczną pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami związanymi z przygotowaniem zleconej pracy.
4,0Student: -potrafi zidentyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania pracy promocyjnej.
4,5Student: -potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z przygotowaniem własnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Student: -samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia badawczego.
Z_1A_D3/3_U02
Ocenia zjawiska ekonomiczne w oparciu o zdobytą wiedzę
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i samodzielnie radzić sobie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: -potrafi zidentyfikować i radzić sobie z wydatną pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: -potrafi zidentyfikować i radzić sobie z nieznaczną pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: -potrafi zidentyfikować i samodzielnie radziś sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania pracy promocyjnej.
4,5Student: -potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z przygotowaniem własnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Student: -samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia badawczego.
Z_1A_D3/3_U03
Dyskutuje merytorycznie o sytuacji gospodarczej kraju
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i samodzielnie poradzić sobie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów przygotowania pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: -potrafi zidentyfikować i radzić sobie z wydatną pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: -potrafi zidentyfikować i radzić sobie z nieznaczną pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: -potrafi zidentyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania pracy promocyjnej.
4,5Student: -potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Student: -samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje truności związane z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia badawczego.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D3/3_K01
Dąży do zdobycia wiedzy ekonomicznej
2,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student unika podejmowania działań, nie wykazuje incjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań nauczyciela.
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę obojętną wobec poleceń nauczyciela.
3,5W zakresie działania, postaw i motywacji: -student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli.Adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznej zaaranżowanej przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela.
4,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student dososowuje się do sytuacji dydaktycznej, w której się znalazł. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie angażuje się spontanicznie.
4,5W zakresie działania, postaw i motywacji: -student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób, wykazując przy tym przychylną postawę wobec poczynań nauczyciela.
5,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań nauczyciela.
Z_1A_D3/3_K02
Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy
2,0W zakresie prac zespołowych student: -nie potrafi zaplanować i wykonaćpracy na każdym z jej etapów (przygotowawczy, inkubacyjny, wykonawczy, weryfikacji, prezentacji rozwiązań).
3,0W zakresie prac zespołowych stodent: -planuje i wykonuje pracę w sposób nieudolny na każdym z jej etapów (przygotowawczy, inkubacyjny, wykonawczy, weryfikacji, prezentacji rozwiązań).
3,5W zakresie prac zespołowych student: -planuje i wykonuje pracę na poziomie podstawowym na każdym z jej etapów ( przygotowawczym, inkubacyjnym, wykonawczym, weryfikacji, prezentacji rozwiązań).
4,0W zakresie prac zespołowych student: -rozdysponowuje lub pomaga w roździelaniu zadań wśród członków zespołu, potrafi wykorzystać informacje kontekstowe do realizacji zadań zespołowych.
4,5W zakresie prac zespołowych student: -potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i czynnie uczestniczyć w rozdysponowaniu zadań i ich realizacji na każdym etapie pracy.
5,0W zakresie prac zespołowych stodent: -potrafi samodzielnie zaplanować i sprecyzować cele, a także roździelić zadania między członków zespołu oraz zaplanować współpracę w zespole ( motywowanie do działania). Dba o terminowość i sposób prezentacji wyników.
Z_1A_D3/3_K03
Uczestniczy aktywnie w procesie nauczania (przygotowuje wystąpienia, referaty)
2,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań nauczyciela.
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę obojętną wobec poleceń nauczyciela.
3,5W zakresie działania, postaw i motywacji: -student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznej zaaranżowanej przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela.
4,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł. Podejmuje działania z własnej woli,ale nie angażuje się spontanicznie.
4,5W zakresie działania, postaw i motywacji: -student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób, wykazując przy tym podstawę przychylną wobec poczynań nauczyciela.
5,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań nauczyciela.

Literatura podstawowa

  1. Panasiuk A., Turystyka - zaryz wykładu, PWE Fundacja Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2008
  2. Alejziak J., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków, 2004
  3. Łazarek R., Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia., Wyższa szkoła Ekonomiczna, Warszawa, 2004
  4. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, PWE, Warszawa, 2005
  5. Praca zbiorowa pod red. W. Kurka, Turystyka, PWN, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Niezgoda A., Zmyślony P., Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwou., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2006
  2. Burzyński T., Łabaj M., Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna, FAPA, Warszawa, 2003
  3. Matlegiewicz M., Turystyka kulturowa na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2011, 2(20), Journal of Agrobusiness and Rural Development
  4. pismo biznesu turystycznego, Rynek turystyczny, 2011

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Podstawowe pojęcia dotyczące turystyki (turystyka, turysta, ruch turystyczny)2
T-K-2Żródła popytu turystycznego2
T-K-3Czynniki kształtujące popyt turystyczny2
T-K-4Rynek usług turystyczych. Popyt, podaż, cena.2
T-K-5Postępowanie konsumentów na rynku turystycznym2
T-K-6Marketing usług turystycznych2
T-K-7Segmentacja rynku usług turystycznych2
T-K-8Przedsiębiortswa turystyczne na rynku turystycznym2
T-K-9Organizacja i formy działalności gospodarczej w turystyce2
T-K-10Problemy jakości usług turystycznych2
T-K-11Ceny usług turystycznych2
T-K-12Elastycznośc popytu i podaży na usługi turystyczne2
T-K-13Dobór i zarządzanie kadrami w turystyce2
T-K-14Wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego w turystyce2
T-K-15Rola władz lokalnych w promowaniu rozwoju turystyki w regionie2
30

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Konwersatoria25
A-K-2Konsultacje10
A-K-3Analiza i studia nad literaturą przedmiotu10
A-K-4Przygotowanie referatów. Prezentacja multimedialna wybranych zagadnień.5
A-K-5Praca w kole naukowym10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/3_W01Wyjaśnia zależności i funkcjonowanie gospodarki regionalnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej gospodarki regionalnej
Treści programoweT-K-1Podstawowe pojęcia dotyczące turystyki (turystyka, turysta, ruch turystyczny)
T-K-4Rynek usług turystyczych. Popyt, podaż, cena.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Metoda problemowa: wykład problemowy, objaśnienia do wykładów problemowych, dyskusja
M-3Metoda aktywizująca: dyskusja merytoryczna na temat problematyki konwesratoriów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena efektów pracy nad literaturą przedmiotu oraz przedmiot czasopism branżowych
S-4Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne sprawdzające wiedzę, test oceniający.
S-2Ocena formująca: Ocena referatu
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności na konwersatoriach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: -nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, -nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosuknku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy opoełnia błędy.
4,0Student: -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy sporadycznie.
4,5Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: -w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/3_W02Wyjaśnia działalnie mechanizmu rynkowego na rynku turystycznym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej gospodarki regionalnej
C-2Zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku turystycznego
C-3umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu turystyki
Treści programoweT-K-14Wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego w turystyce
T-K-15Rola władz lokalnych w promowaniu rozwoju turystyki w regionie
T-K-12Elastycznośc popytu i podaży na usługi turystyczne
T-K-13Dobór i zarządzanie kadrami w turystyce
Metody nauczaniaM-3Metoda aktywizująca: dyskusja merytoryczna na temat problematyki konwesratoriów
M-2Metoda problemowa: wykład problemowy, objaśnienia do wykładów problemowych, dyskusja
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne sprawdzające wiedzę, test oceniający.
S-1Ocena formująca: Ocena efektów pracy nad literaturą przedmiotu oraz przedmiot czasopism branżowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: -nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, -nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materaiłu, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy sporadycznie.
4,5Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/3_W03Posługuje się właściwą terminologią dotyczącą działalności turystycznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Z_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-3umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu turystyki
C-4Analiza podaży i popytu na usługi turystyczne
Treści programoweT-K-9Organizacja i formy działalności gospodarczej w turystyce
T-K-11Ceny usług turystycznych
T-K-8Przedsiębiortswa turystyczne na rynku turystycznym
T-K-10Problemy jakości usług turystycznych
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-3Metoda aktywizująca: dyskusja merytoryczna na temat problematyki konwesratoriów
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena aktywności na konwersatoriach
S-1Ocena formująca: Ocena efektów pracy nad literaturą przedmiotu oraz przedmiot czasopism branżowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, -nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy.
4,0Student: -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy sporadycznie.
4,5Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: -w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/3_W04Zna zasady badania popytu na usługi turystyczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-4Analiza podaży i popytu na usługi turystyczne
C-3umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu turystyki
Treści programoweT-K-3Czynniki kształtujące popyt turystyczny
T-K-5Postępowanie konsumentów na rynku turystycznym
T-K-4Rynek usług turystyczych. Popyt, podaż, cena.
Metody nauczaniaM-3Metoda aktywizująca: dyskusja merytoryczna na temat problematyki konwesratoriów
M-2Metoda problemowa: wykład problemowy, objaśnienia do wykładów problemowych, dyskusja
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena aktywności na konwersatoriach
S-1Ocena formująca: Ocena efektów pracy nad literaturą przedmiotu oraz przedmiot czasopism branżowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: -nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, -nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy.
4,0Student: -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiały, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy sporadycznie.
4,5Student: -w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: -w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, -w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/3_U01Analizuje zachowanie podmiotów na rynku turystycznym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej gospodarki regionalnej
C-3umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu turystyki
Treści programoweT-K-2Żródła popytu turystycznego
T-K-3Czynniki kształtujące popyt turystyczny
T-K-1Podstawowe pojęcia dotyczące turystyki (turystyka, turysta, ruch turystyczny)
T-K-4Rynek usług turystyczych. Popyt, podaż, cena.
T-K-5Postępowanie konsumentów na rynku turystycznym
Metody nauczaniaM-3Metoda aktywizująca: dyskusja merytoryczna na temat problematyki konwesratoriów
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena referatu
S-1Ocena formująca: Ocena efektów pracy nad literaturą przedmiotu oraz przedmiot czasopism branżowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i samodzielnie poradzić sobie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: -potrafi zidentyfikować i radzić sobie z wydatną pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami związanymi z przygotowaniem zleconej pracy.
3,5Student: -potrafi zidentyfikować i radzić sobie z nieznaczną pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami związanymi z przygotowaniem zleconej pracy.
4,0Student: -potrafi zidentyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania pracy promocyjnej.
4,5Student: -potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z przygotowaniem własnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Student: -samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia badawczego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/3_U02Ocenia zjawiska ekonomiczne w oparciu o zdobytą wiedzę
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Z_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku turystycznego
C-3umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu turystyki
Treści programoweT-K-8Przedsiębiortswa turystyczne na rynku turystycznym
T-K-9Organizacja i formy działalności gospodarczej w turystyce
T-K-10Problemy jakości usług turystycznych
T-K-7Segmentacja rynku usług turystycznych
T-K-6Marketing usług turystycznych
Metody nauczaniaM-3Metoda aktywizująca: dyskusja merytoryczna na temat problematyki konwesratoriów
M-4Metoda eksponująca: wycieczki krajoznawcze, filmy edukacyjne, udział w targach turystyki i rekreacji
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena efektów pracy nad literaturą przedmiotu oraz przedmiot czasopism branżowych
S-4Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne sprawdzające wiedzę, test oceniający.
S-2Ocena formująca: Ocena referatu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i samodzielnie radzić sobie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: -potrafi zidentyfikować i radzić sobie z wydatną pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: -potrafi zidentyfikować i radzić sobie z nieznaczną pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: -potrafi zidentyfikować i samodzielnie radziś sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania pracy promocyjnej.
4,5Student: -potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z przygotowaniem własnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Student: -samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia badawczego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/3_U03Dyskutuje merytorycznie o sytuacji gospodarczej kraju
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej gospodarki regionalnej
C-4Analiza podaży i popytu na usługi turystyczne
Treści programoweT-K-14Wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego w turystyce
T-K-12Elastycznośc popytu i podaży na usługi turystyczne
T-K-11Ceny usług turystycznych
T-K-13Dobór i zarządzanie kadrami w turystyce
T-K-15Rola władz lokalnych w promowaniu rozwoju turystyki w regionie
Metody nauczaniaM-3Metoda aktywizująca: dyskusja merytoryczna na temat problematyki konwesratoriów
M-2Metoda problemowa: wykład problemowy, objaśnienia do wykładów problemowych, dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena efektów pracy nad literaturą przedmiotu oraz przedmiot czasopism branżowych
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności na konwersatoriach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i samodzielnie poradzić sobie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów przygotowania pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: -potrafi zidentyfikować i radzić sobie z wydatną pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: -potrafi zidentyfikować i radzić sobie z nieznaczną pomocą nauczyciela z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: -potrafi zidentyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania pracy promocyjnej.
4,5Student: -potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Student: -samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje truności związane z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia badawczego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/3_K01Dąży do zdobycia wiedzy ekonomicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Z_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-2Zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku turystycznego
C-1Zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej gospodarki regionalnej
Treści programoweT-K-1Podstawowe pojęcia dotyczące turystyki (turystyka, turysta, ruch turystyczny)
T-K-2Żródła popytu turystycznego
T-K-3Czynniki kształtujące popyt turystyczny
T-K-5Postępowanie konsumentów na rynku turystycznym
T-K-4Rynek usług turystyczych. Popyt, podaż, cena.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Metoda problemowa: wykład problemowy, objaśnienia do wykładów problemowych, dyskusja
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena aktywności na konwersatoriach
S-1Ocena formująca: Ocena efektów pracy nad literaturą przedmiotu oraz przedmiot czasopism branżowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student unika podejmowania działań, nie wykazuje incjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań nauczyciela.
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę obojętną wobec poleceń nauczyciela.
3,5W zakresie działania, postaw i motywacji: -student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli.Adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznej zaaranżowanej przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela.
4,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student dososowuje się do sytuacji dydaktycznej, w której się znalazł. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie angażuje się spontanicznie.
4,5W zakresie działania, postaw i motywacji: -student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób, wykazując przy tym przychylną postawę wobec poczynań nauczyciela.
5,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań nauczyciela.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/3_K02Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K07jest przygotowany do uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K05jest przygotowany do opracowywania projektów społecznych uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu turystyki
C-2Zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku turystycznego
Treści programoweT-K-7Segmentacja rynku usług turystycznych
T-K-10Problemy jakości usług turystycznych
T-K-6Marketing usług turystycznych
T-K-8Przedsiębiortswa turystyczne na rynku turystycznym
T-K-9Organizacja i formy działalności gospodarczej w turystyce
Metody nauczaniaM-3Metoda aktywizująca: dyskusja merytoryczna na temat problematyki konwesratoriów
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena efektów pracy nad literaturą przedmiotu oraz przedmiot czasopism branżowych
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności na konwersatoriach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0W zakresie prac zespołowych student: -nie potrafi zaplanować i wykonaćpracy na każdym z jej etapów (przygotowawczy, inkubacyjny, wykonawczy, weryfikacji, prezentacji rozwiązań).
3,0W zakresie prac zespołowych stodent: -planuje i wykonuje pracę w sposób nieudolny na każdym z jej etapów (przygotowawczy, inkubacyjny, wykonawczy, weryfikacji, prezentacji rozwiązań).
3,5W zakresie prac zespołowych student: -planuje i wykonuje pracę na poziomie podstawowym na każdym z jej etapów ( przygotowawczym, inkubacyjnym, wykonawczym, weryfikacji, prezentacji rozwiązań).
4,0W zakresie prac zespołowych student: -rozdysponowuje lub pomaga w roździelaniu zadań wśród członków zespołu, potrafi wykorzystać informacje kontekstowe do realizacji zadań zespołowych.
4,5W zakresie prac zespołowych student: -potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i czynnie uczestniczyć w rozdysponowaniu zadań i ich realizacji na każdym etapie pracy.
5,0W zakresie prac zespołowych stodent: -potrafi samodzielnie zaplanować i sprecyzować cele, a także roździelić zadania między członków zespołu oraz zaplanować współpracę w zespole ( motywowanie do działania). Dba o terminowość i sposób prezentacji wyników.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/3_K03Uczestniczy aktywnie w procesie nauczania (przygotowuje wystąpienia, referaty)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-3umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu turystyki
C-4Analiza podaży i popytu na usługi turystyczne
Treści programoweT-K-14Wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego w turystyce
T-K-13Dobór i zarządzanie kadrami w turystyce
T-K-12Elastycznośc popytu i podaży na usługi turystyczne
T-K-11Ceny usług turystycznych
T-K-15Rola władz lokalnych w promowaniu rozwoju turystyki w regionie
Metody nauczaniaM-4Metoda eksponująca: wycieczki krajoznawcze, filmy edukacyjne, udział w targach turystyki i rekreacji
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena referatu
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności na konwersatoriach
S-1Ocena formująca: Ocena efektów pracy nad literaturą przedmiotu oraz przedmiot czasopism branżowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań nauczyciela.
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę obojętną wobec poleceń nauczyciela.
3,5W zakresie działania, postaw i motywacji: -student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznej zaaranżowanej przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela.
4,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł. Podejmuje działania z własnej woli,ale nie angażuje się spontanicznie.
4,5W zakresie działania, postaw i motywacji: -student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób, wykazując przy tym podstawę przychylną wobec poczynań nauczyciela.
5,0W zakresie działania, postaw i motywacji: -student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań nauczyciela.