Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Prawo turystyczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Prawo turystyczne
Specjalność Ekonomika turystyki
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Maciej Nowak <Maciej.Nowak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bartosz Dąbrowski <Bartosz.Dabrowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 2,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student ma podstawową wiedzę pojęć związanych z przedmiotem.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uzyskanie pogłębionej wiedzy w zakresie prawa turystycznego
C-2Wykształcenie umiejętności stosowania nabytej wiedzy związanej z prawem turystycznym

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawy i zasady stosowania prawa6
T-W-2Elementy prawa i postępowania administracyjnego.6
T-W-3Obowiązki administracyjne związane z: podróżowaniem, podejmowanie działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji oraz zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom turystyki i rekreacji. Podstawy prawa cywilnego i postępowania cywilnego.6
T-W-4Umowy o świadczenie usług turystycznych i rekreacyjnych. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa organizatorów tury-styki i rekreacji.6
T-W-5Ochrona konsumenta usług turystycznych i rekreacyjnych.6
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1udział w wykładach30
A-W-2udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem wniosków z akresie rejestracji działalności gospodarczej2
A-W-3udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem projektu umów10
A-W-4Przygotowanie do egzaminu18
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1dyskusja
M-2rozwiązywanie zadań
M-3analiza studiów przypadków
M-4prezentacje i prace studentów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności logicznego myślenia i prezentacji własnych poglądów
S-2Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu (egzamin pisemny obejmujący pytania testowe, zadania do rozwiązania oraz pytania problemowe)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D3/2_W01
Nabył pogłębioną wiedzę w zakresie: pojęć, prawidłowości oraz możliwych do zaistnienia problemów i ich rozwiązań w kontekście prawa turystycznego
Z_1A_W01, Z_1A_W04S1A_W01, S1A_W03C-1, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-4, T-W-1M-3, M-1, M-2, M-4S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D3/2_U01
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji możliwych do zaistnienia sytuacji związanych z prawem turystycznym.
Z_1A_U04S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2T-W-2, T-W-3, T-W-1, T-W-4, T-W-5M-3, M-4, M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D3/2_K01
Absolwent jest przygotowany do uczenia się przez całe życie; swobodnie operuje pojęciami związanymi z prawem turystycznym, chętnie śledzi zmiany w prawie turystycznym
Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K06C-2, C-1T-W-4, T-W-1, T-W-5, T-W-2, T-W-3M-4, M-2, M-1, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D3/2_W01
Nabył pogłębioną wiedzę w zakresie: pojęć, prawidłowości oraz możliwych do zaistnienia problemów i ich rozwiązań w kontekście prawa turystycznego
2,0Nie ma podstawowej wiedzy w zakresie: pojęć, prawidłowości oraz możliwych do zaistnienia problemów i ich rozwiązań w kontekście prawa turystycznego
3,0Ma wiedzę w zakresie: pojęć, prawidłowości oraz możliwych do zaistnienia problemów i ich rozwiązań w kontekście prawa turystycznego w stopniu dostatecznym
3,5Ma wiedzę w zakresie: pojęć, prawidłowości oraz możliwych do zaistnienia problemów i ich rozwiązań w kontekście prawa turystycznego w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Ma wiedzę w zakresie: pojęć, prawidłowości oraz możliwych do zaistnienia problemów i ich rozwiązań w kontekście prawa turystycznego w stopniu dobrym
4,5Ma wiedzę w zakresie: pojęć, prawidłowości oraz możliwych do zaistnienia problemów i ich rozwiązań w kontekście prawa turystycznego w stopniu więcej niż dobrym
5,0Nabył pogłębioną wiedzę w zakresie: pojęć, prawidłowości oraz możliwych do zaistnienia problemów i ich rozwiązań w kontekście prawa turystycznego

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D3/2_U01
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji możliwych do zaistnienia sytuacji związanych z prawem turystycznym.
2,0Nie potrafi w stopniu dostatecznym wykorzystywać zdobytej wiedzy naukowej do interpretacji możliwych do zaistnienia sytuacji związanych z prawem turystycznym.
3,0Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji możliwych do zaistnienia sytuacji związanych z prawem turystycznym w stopniu dostatecznym
3,5Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji możliwych do zaistnienia sytuacji związanych z prawem turystycznym w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji możliwych do zaistnienia sytuacji związanych z prawem turystycznym w stopniu dobrym
4,5Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji możliwych do zaistnienia sytuacji związanych z prawem turystycznym w stopniu więcej niż dobrym
5,0Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji możliwych do zaistnienia sytuacji związanych z prawem turystycznym w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D3/2_K01
Absolwent jest przygotowany do uczenia się przez całe życie; swobodnie operuje pojęciami związanymi z prawem turystycznym, chętnie śledzi zmiany w prawie turystycznym
2,0Absolwent nie interesuje się zagadnieniami prawa turystycznego w najmniejszym stopniu
3,0Absolwent interesuje się zagadnieniami prawa turystycznego w stopniu dostatecznym
3,5Absolwent interesuje się zagadnieniami prawa turystycznego w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Absolwent interesuje się zagadnieniami prawa turystycznego w stopniu dobrym
4,5Absolwent interesuje się zagadnieniami prawa turystycznego w stopniu więcej niż dobry
5,0Absolwent jest przygotowany do uczenia się przez całe życie; swobodnie operuje pojęciami związanymi z prawem turystycznym, chętnie śledzi zmiany w prawie turystycznym

Literatura podstawowa

  1. M. Nowak, Podstawy prawa w Polsce. Prawo dla nieprawników, CeDeWu, Warszawa, 2009
  2. M. Nowak, Sytuacja nieruchomości wchodzących w skład Wolińskiego Parku Narodowego, (w:) T. Skotarczak: Nieruchomości turystyczne. Zmiany na rynku, Print Group, Szczecin, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Skotarczak T. (red.), Nieruchomości turystyczne. Zmiany na rynku, Pring Group, Szczecin, 2006

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy i zasady stosowania prawa6
T-W-2Elementy prawa i postępowania administracyjnego.6
T-W-3Obowiązki administracyjne związane z: podróżowaniem, podejmowanie działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji oraz zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom turystyki i rekreacji. Podstawy prawa cywilnego i postępowania cywilnego.6
T-W-4Umowy o świadczenie usług turystycznych i rekreacyjnych. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa organizatorów tury-styki i rekreacji.6
T-W-5Ochrona konsumenta usług turystycznych i rekreacyjnych.6
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w wykładach30
A-W-2udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem wniosków z akresie rejestracji działalności gospodarczej2
A-W-3udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem projektu umów10
A-W-4Przygotowanie do egzaminu18
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/2_W01Nabył pogłębioną wiedzę w zakresie: pojęć, prawidłowości oraz możliwych do zaistnienia problemów i ich rozwiązań w kontekście prawa turystycznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie pogłębionej wiedzy w zakresie prawa turystycznego
C-2Wykształcenie umiejętności stosowania nabytej wiedzy związanej z prawem turystycznym
Treści programoweT-W-2Elementy prawa i postępowania administracyjnego.
T-W-3Obowiązki administracyjne związane z: podróżowaniem, podejmowanie działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji oraz zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom turystyki i rekreacji. Podstawy prawa cywilnego i postępowania cywilnego.
T-W-5Ochrona konsumenta usług turystycznych i rekreacyjnych.
T-W-4Umowy o świadczenie usług turystycznych i rekreacyjnych. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa organizatorów tury-styki i rekreacji.
T-W-1Podstawy i zasady stosowania prawa
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
M-1dyskusja
M-2rozwiązywanie zadań
M-4prezentacje i prace studentów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu (egzamin pisemny obejmujący pytania testowe, zadania do rozwiązania oraz pytania problemowe)
S-1Ocena formująca: ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności logicznego myślenia i prezentacji własnych poglądów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie ma podstawowej wiedzy w zakresie: pojęć, prawidłowości oraz możliwych do zaistnienia problemów i ich rozwiązań w kontekście prawa turystycznego
3,0Ma wiedzę w zakresie: pojęć, prawidłowości oraz możliwych do zaistnienia problemów i ich rozwiązań w kontekście prawa turystycznego w stopniu dostatecznym
3,5Ma wiedzę w zakresie: pojęć, prawidłowości oraz możliwych do zaistnienia problemów i ich rozwiązań w kontekście prawa turystycznego w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Ma wiedzę w zakresie: pojęć, prawidłowości oraz możliwych do zaistnienia problemów i ich rozwiązań w kontekście prawa turystycznego w stopniu dobrym
4,5Ma wiedzę w zakresie: pojęć, prawidłowości oraz możliwych do zaistnienia problemów i ich rozwiązań w kontekście prawa turystycznego w stopniu więcej niż dobrym
5,0Nabył pogłębioną wiedzę w zakresie: pojęć, prawidłowości oraz możliwych do zaistnienia problemów i ich rozwiązań w kontekście prawa turystycznego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/2_U01Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji możliwych do zaistnienia sytuacji związanych z prawem turystycznym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności stosowania nabytej wiedzy związanej z prawem turystycznym
Treści programoweT-W-2Elementy prawa i postępowania administracyjnego.
T-W-3Obowiązki administracyjne związane z: podróżowaniem, podejmowanie działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji oraz zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom turystyki i rekreacji. Podstawy prawa cywilnego i postępowania cywilnego.
T-W-1Podstawy i zasady stosowania prawa
T-W-4Umowy o świadczenie usług turystycznych i rekreacyjnych. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa organizatorów tury-styki i rekreacji.
T-W-5Ochrona konsumenta usług turystycznych i rekreacyjnych.
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
M-4prezentacje i prace studentów
M-2rozwiązywanie zadań
M-1dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności logicznego myślenia i prezentacji własnych poglądów
S-2Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu (egzamin pisemny obejmujący pytania testowe, zadania do rozwiązania oraz pytania problemowe)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi w stopniu dostatecznym wykorzystywać zdobytej wiedzy naukowej do interpretacji możliwych do zaistnienia sytuacji związanych z prawem turystycznym.
3,0Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji możliwych do zaistnienia sytuacji związanych z prawem turystycznym w stopniu dostatecznym
3,5Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji możliwych do zaistnienia sytuacji związanych z prawem turystycznym w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji możliwych do zaistnienia sytuacji związanych z prawem turystycznym w stopniu dobrym
4,5Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji możliwych do zaistnienia sytuacji związanych z prawem turystycznym w stopniu więcej niż dobrym
5,0Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji możliwych do zaistnienia sytuacji związanych z prawem turystycznym w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/2_K01Absolwent jest przygotowany do uczenia się przez całe życie; swobodnie operuje pojęciami związanymi z prawem turystycznym, chętnie śledzi zmiany w prawie turystycznym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności stosowania nabytej wiedzy związanej z prawem turystycznym
C-1Uzyskanie pogłębionej wiedzy w zakresie prawa turystycznego
Treści programoweT-W-4Umowy o świadczenie usług turystycznych i rekreacyjnych. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa organizatorów tury-styki i rekreacji.
T-W-1Podstawy i zasady stosowania prawa
T-W-5Ochrona konsumenta usług turystycznych i rekreacyjnych.
T-W-2Elementy prawa i postępowania administracyjnego.
T-W-3Obowiązki administracyjne związane z: podróżowaniem, podejmowanie działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji oraz zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom turystyki i rekreacji. Podstawy prawa cywilnego i postępowania cywilnego.
Metody nauczaniaM-4prezentacje i prace studentów
M-2rozwiązywanie zadań
M-1dyskusja
M-3analiza studiów przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności logicznego myślenia i prezentacji własnych poglądów
S-2Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu (egzamin pisemny obejmujący pytania testowe, zadania do rozwiązania oraz pytania problemowe)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Absolwent nie interesuje się zagadnieniami prawa turystycznego w najmniejszym stopniu
3,0Absolwent interesuje się zagadnieniami prawa turystycznego w stopniu dostatecznym
3,5Absolwent interesuje się zagadnieniami prawa turystycznego w stopniu więcej niż dostatecznym
4,0Absolwent interesuje się zagadnieniami prawa turystycznego w stopniu dobrym
4,5Absolwent interesuje się zagadnieniami prawa turystycznego w stopniu więcej niż dobry
5,0Absolwent jest przygotowany do uczenia się przez całe życie; swobodnie operuje pojęciami związanymi z prawem turystycznym, chętnie śledzi zmiany w prawie turystycznym