Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Rachunkowość małych firm:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rachunkowość małych firm
Specjalność Ekonomika turystyki
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości
Nauczyciel odpowiedzialny Marzena Rydzewska <mrydzewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK4 15 2,00,50zaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw rachunkowości finansowej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z aktualnymi przepisami w zakresie zasad i form prowadzenia rachunkowości w podmiotach zajmujących się działalnością turystyczną i hotelarska, z uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych, ewidencyjnych i sprawozdawczych wynikających z przepisów w zakresie podatku dochodowego, zryczałtowanego podatku dochodowego i podatku od towarów i usług
C-2Ukształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania norm prawa ze względu na wymagania dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych
C-3Ukształtowanie umiejętności generowania w systemie rachunkowości informacji na potrzeby zarządzania w małych podmiotach prowadzących działalność turystyczną i hotelarską

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Organizacja rachunkowości w podmiotach prowadzących działalność hotelarska i turystyczną4
T-K-2Ewidencja przychodów i kosztów w księgach rachunkowych przedsiębiorstw turystyki. Ewidencja rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług2
T-K-3Konstrukcja i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych przez przedsiebiorstwa turystyki6
T-K-4Koszty w działalności turystycznej - pojęcie, podział, kalkulacje, w tym cenowe2
T-K-5Kolokwium1
15
wykłady
T-W-1Definicja i kryteria wyodrębniania małych firm z punktu widzenia przepisów prawa bilansowego i podatkowego1
T-W-2Specyfika rachunkowości podmiotów zajmujących się działalnością turystyczną i hotelarską2
T-W-3Organizacja rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w małej firmie turystycznej4
T-W-4Rachunkowe aspekty opodatkowania działalności turystycznej4
T-W-5Zarządcze aspekty rachunkowości przedsiębiorstw prowadzacych działalność turystyczną i hotelarską4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-K-2Przygotowanie do zajęć, w tym studiowanie literatury przedmiotu i rozwiązywanie zadań problemowych dotyczących sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych20
A-K-3Przygotowanie prezentacji lub raportu na temat zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych oraz ich wykorzystywania w procesach zarzadzania w przedsiębiorstwach turystycznych15
A-K-4Przygotowanie się do kolokwium10
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu10
A-W-3Przygotowanie się do egzaminu5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z zastosowaniem prezentacji multimedialnych
M-2wykład konwersatoryjny
M-3wykład problemowy
M-4studium przypadku
M-5ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta przez zadawanie pytań w formie pisemnej lub ustnej na początku oraz w trakcie zajęć
S-2Ocena formująca: Analiza i ocena wyników zadań problemowych rozwiązywanych przez studentów samodzielnie i w grupach
S-3Ocena podsumowująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej obejmujące pytania teoretyczne oraz zadania do rozwiązania

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D3/1_W01
Student objaśnia zagadnienia dotyczące zasad prowadzenia rachunkowości przez małe przedsiębiorstwa prowadzące dzialalność turystyczną i hotelarską
Z_1A_W07, Z_1A_W02, Z_1A_W15, Z_1A_W10S1A_W02, S1A_W06, S1A_W07, S1A_W11C-1, C-2, C-3T-K-1, T-K-3, T-K-4, T-K-2, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-3M-3, M-1, M-2, M-4, M-5S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D3/1_U01
Student dokonuje wyboru metod i narzędzi rachunkowości w małych firmach zajmujących się działalnością turystyczną i hotelarską i umie ich używć do potrzeb zarządzania
Z_1A_U14, Z_1A_U06, Z_1A_U13, Z_1A_U16S1A_U02, S1A_U03, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1, C-2, C-3T-K-1, T-K-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-3, T-K-4, T-K-2M-5, M-3, M-2, M-4S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D3/1_K01
Student ma zdolność do samodzielnej pracy
Z_1A_K03, Z_1A_K02, Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K06C-1, C-2, C-3T-K-1, T-K-3, T-K-4, T-K-2, T-K-5, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-3M-5, M-4, M-1S-2, S-3, S-4
Z_1A_D3/1_K02
Student działa w sposób przedsiębiorczy ze świadomością zachowań nieetycznych i konsekwencji popełniania nieprawidłowości w zapisach księgowych
Z_1A_K02, Z_1A_K08, Z_1A_K06, Z_1A_K03S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K07C-2, C-3T-K-1, T-K-3, T-K-4, T-K-2, T-K-5, T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-3M-4, M-5, M-2, M-1, M-3S-1, S-2, S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D3/1_W01
Student objaśnia zagadnienia dotyczące zasad prowadzenia rachunkowości przez małe przedsiębiorstwa prowadzące dzialalność turystyczną i hotelarską
2,0Student nie zna zasad i warunków prowadzenia rachunkowości przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność turystyczną i hotelarską
3,0Student zna ogólne zasady i warunki prowadzenia rachunkowości przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność turystyczną i hotelarską
3,5Student zna ogólne zasady i warunki prowadzenia rachunkowości przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność turystyczną i hotelarską oraz potrafi scharakteryzować wybrane formy ewidencji i przedstawić kierunki ich wykorzystania w działalności turystycznej
4,0Student zna ogólne zasady i warunki prowadzenia rachunkowości przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność turystyczną i hotelarską, potrafi scharakteryzować wybrane formy ewidencji i porównać je między sobą, a także przedstawić zasady wykorzystania informacji księgowych do potrzeb zarządzania małym przedsiębiorstwem turystyki
4,5Student zna zasady i warunki prowadzenia rachunkowości przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność turystyczną i hotelarską, potrafi szczegółowo scharakteryzować formy ewidencji i porównać je między sobą, a także przedstawić zasady wykorzystania informacji księgowych do potrzeb zarządzania małym przedsiębiorstwem turystyki
5,0Student przedstawia zasdy i warunki prowadzenia rachunkowości przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność turystyczną i hotelarską, potrafi przedstawić krzteria ich wyboru przez przedsiebiorcę, szczegółowo scharakteryzować poszczególne formy ewidencji ksiegowej i porównać je między sobą, a także zaproponować sposoby ich wykorzystania do potrzeb zarzadzania malym przdsiebiorstwem turystyki

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D3/1_U01
Student dokonuje wyboru metod i narzędzi rachunkowości w małych firmach zajmujących się działalnością turystyczną i hotelarską i umie ich używć do potrzeb zarządzania
2,0Student nie umie dokonać wyboru metod i narzędzi rachunkowości właściwych w zakładanych warunkach funkcjonowania przedsiębiorcy i ich wykorzystywac na potrzeby generowania informacji finansowych
3,0Student prowadzi zapisy księgowe we wskazanych ewidencjach rachunkowych i podejmuje próby generowania na ich podstawie informacji finansowych
3,5Student prowadzi zapisy księgowe we wskazanych ewidencjach rachunkowych i na podstawie zapisów przygotowuje informacje finansowe
4,0Student dokonuje wyboru metod i narzędzi rachunkowości odpowiednio do zakładanych warunków działania podmiotu gospodarczego, dokonuje w nich zapisów, a na ich podstawie opracowuje wybrane informacje finansowe
4,5Student dokonuje wyboru metod i narzędzi rachunkowości odpowiednio do zakładanych warunków działania podmiotu gospodarczego, dokonuje w nich zapisów, a na ich podstawie opracowuje informacje finansowe
5,0Student przedstawia możliwości w zakresie metod i narzędzi rachunkowości odpowiednio do założonych warunków działania podmiotu gospodarczego, porównuje poszczególne formy ewidencji księgowych określając obciążenia ewidencyjno-rozliczeniowe, wskazuje na sposób dokumentowania operacji gospodarczych, dokonuje zapisów księgowych, a na ich podstawie opracowuje informacje finansowe

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D3/1_K01
Student ma zdolność do samodzielnej pracy
2,0Student nie ma zdolności do samodzielnej pracy
3,0Student posiada zdolność samodzielnego rozwiązywania niektórych problemów stanowiących treść zajęć
3,5Student posiada zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów stanowiących treść zajęć, przy czym proponowane rozwiązania nie zawsze są prawidłowe
4,0Student posiada zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów stanowiących treść zajęć, a proponowane rozwiązania są prawidłowe
4,5Student posiada zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów stanowiących treść zajęć, proponowane rozwiązania są prawidłowe, a student potrafi uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania
5,0Student posiada zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów stanowiących treść zajęć, proponowane rozwiązania są prawidłowe, a student potrafi uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania i wskazać inne możliwości
Z_1A_D3/1_K02
Student działa w sposób przedsiębiorczy ze świadomością zachowań nieetycznych i konsekwencji popełniania nieprawidłowości w zapisach księgowych
2,0Student nie dokonuje wyboru optymalnych form rozliczeń podatkowych i związanych z nimi ksiąg podatkowych, nie wykazuje przy tym znajomości zaganień etycznego postępowania w biznesie
3,0Student podejmuje próby wyboru korzystnych dla przedsiębiorcy i zgodnych z zasadami etyki rozwiązań w zakresie rozliczeń podatkowych i prowadzenia związanych z nimi ksiąg podatkowych, a jego wybory nie zawsze są prawidłowe
3,5Student podejmuje próby wyboru optymalnych rozwiązań w zakresie rozliczeń podatkowych i prowadzenia związanych z nimi ksiąg podatkowych, a jego wybory wskazują na znajomość zagadnień etycznego postępowania w biznesie
4,0Student dobiera rozwiązania w zakresie rozliczeń podatkowych i prowadzenia związanych z nimi ksiąg podatkowych z poszanowaniem zasad etycznego działania
4,5Student dokonuje wyboru optymalnych form opodatkowania uwzględniając kryteria minimalizacji obciążeń podatkowych, jak i obowiązków ewidencyjno-rozliczeniowych z poszanowaniem zasad etycznego działania
5,0Student dokonuje wyboru optymalnych form opodatkowania uwzględniając zarówno kryteria minimalizacji obciążeń podatkowych, jak i obowiązków ewidencyjno-rozliczeniowych, wykazując przy tym znajomość konsekwencji nieetycznego działania

Literatura podstawowa

  1. Kiziukiewicz T., Sawicki K., Rachunkowośc małych przedsiębiorstw, PWN, Warszawa, 2012
  2. Jeleńska A., Księgowość małej firmy, Wszechnica Podatkowa, Kraków, 2010
  3. Flis M., Liwanowska E., Rudecka I., Podatki w branży turystycznej, OF. PRAWA POLSKIEGO, Warszawa, 2010, I

Literatura dodatkowa

  1. Janik W., Paździor M., Rachunek kosztów w zarządzaniu organizacjami, CeDeWu, Warszawa, 2010
  2. Olchowicz I., Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa, 2011
  3. Martyniuk T., Małe przedsiębiorstwo. Rejestry, podatki, ewidencja, sprawozdawczość, ODDK, Gdańsk, 2010
  4. ., Aktualne akty prawne regulujące zasady prowadzenia ewidencji podatkowych, 2012

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Organizacja rachunkowości w podmiotach prowadzących działalność hotelarska i turystyczną4
T-K-2Ewidencja przychodów i kosztów w księgach rachunkowych przedsiębiorstw turystyki. Ewidencja rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług2
T-K-3Konstrukcja i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych przez przedsiebiorstwa turystyki6
T-K-4Koszty w działalności turystycznej - pojęcie, podział, kalkulacje, w tym cenowe2
T-K-5Kolokwium1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Definicja i kryteria wyodrębniania małych firm z punktu widzenia przepisów prawa bilansowego i podatkowego1
T-W-2Specyfika rachunkowości podmiotów zajmujących się działalnością turystyczną i hotelarską2
T-W-3Organizacja rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w małej firmie turystycznej4
T-W-4Rachunkowe aspekty opodatkowania działalności turystycznej4
T-W-5Zarządcze aspekty rachunkowości przedsiębiorstw prowadzacych działalność turystyczną i hotelarską4
15

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-K-2Przygotowanie do zajęć, w tym studiowanie literatury przedmiotu i rozwiązywanie zadań problemowych dotyczących sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych20
A-K-3Przygotowanie prezentacji lub raportu na temat zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych oraz ich wykorzystywania w procesach zarzadzania w przedsiębiorstwach turystycznych15
A-K-4Przygotowanie się do kolokwium10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu10
A-W-3Przygotowanie się do egzaminu5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/1_W01Student objaśnia zagadnienia dotyczące zasad prowadzenia rachunkowości przez małe przedsiębiorstwa prowadzące dzialalność turystyczną i hotelarską
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Z_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z aktualnymi przepisami w zakresie zasad i form prowadzenia rachunkowości w podmiotach zajmujących się działalnością turystyczną i hotelarska, z uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych, ewidencyjnych i sprawozdawczych wynikających z przepisów w zakresie podatku dochodowego, zryczałtowanego podatku dochodowego i podatku od towarów i usług
C-2Ukształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania norm prawa ze względu na wymagania dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych
C-3Ukształtowanie umiejętności generowania w systemie rachunkowości informacji na potrzeby zarządzania w małych podmiotach prowadzących działalność turystyczną i hotelarską
Treści programoweT-K-1Organizacja rachunkowości w podmiotach prowadzących działalność hotelarska i turystyczną
T-K-3Konstrukcja i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych przez przedsiebiorstwa turystyki
T-K-4Koszty w działalności turystycznej - pojęcie, podział, kalkulacje, w tym cenowe
T-K-2Ewidencja przychodów i kosztów w księgach rachunkowych przedsiębiorstw turystyki. Ewidencja rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług
T-W-1Definicja i kryteria wyodrębniania małych firm z punktu widzenia przepisów prawa bilansowego i podatkowego
T-W-2Specyfika rachunkowości podmiotów zajmujących się działalnością turystyczną i hotelarską
T-W-4Rachunkowe aspekty opodatkowania działalności turystycznej
T-W-5Zarządcze aspekty rachunkowości przedsiębiorstw prowadzacych działalność turystyczną i hotelarską
T-W-3Organizacja rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w małej firmie turystycznej
Metody nauczaniaM-3wykład problemowy
M-1wykład informacyjny z zastosowaniem prezentacji multimedialnych
M-2wykład konwersatoryjny
M-4studium przypadku
M-5ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Analiza i ocena wyników zadań problemowych rozwiązywanych przez studentów samodzielnie i w grupach
S-3Ocena podsumowująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej obejmujące pytania teoretyczne oraz zadania do rozwiązania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna zasad i warunków prowadzenia rachunkowości przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność turystyczną i hotelarską
3,0Student zna ogólne zasady i warunki prowadzenia rachunkowości przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność turystyczną i hotelarską
3,5Student zna ogólne zasady i warunki prowadzenia rachunkowości przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność turystyczną i hotelarską oraz potrafi scharakteryzować wybrane formy ewidencji i przedstawić kierunki ich wykorzystania w działalności turystycznej
4,0Student zna ogólne zasady i warunki prowadzenia rachunkowości przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność turystyczną i hotelarską, potrafi scharakteryzować wybrane formy ewidencji i porównać je między sobą, a także przedstawić zasady wykorzystania informacji księgowych do potrzeb zarządzania małym przedsiębiorstwem turystyki
4,5Student zna zasady i warunki prowadzenia rachunkowości przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność turystyczną i hotelarską, potrafi szczegółowo scharakteryzować formy ewidencji i porównać je między sobą, a także przedstawić zasady wykorzystania informacji księgowych do potrzeb zarządzania małym przedsiębiorstwem turystyki
5,0Student przedstawia zasdy i warunki prowadzenia rachunkowości przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność turystyczną i hotelarską, potrafi przedstawić krzteria ich wyboru przez przedsiebiorcę, szczegółowo scharakteryzować poszczególne formy ewidencji ksiegowej i porównać je między sobą, a także zaproponować sposoby ich wykorzystania do potrzeb zarzadzania malym przdsiebiorstwem turystyki
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/1_U01Student dokonuje wyboru metod i narzędzi rachunkowości w małych firmach zajmujących się działalnością turystyczną i hotelarską i umie ich używć do potrzeb zarządzania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U13potrafi określić źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
Z_1A_U16prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania problemów z zakresu zarządzania i ekonomii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z aktualnymi przepisami w zakresie zasad i form prowadzenia rachunkowości w podmiotach zajmujących się działalnością turystyczną i hotelarska, z uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych, ewidencyjnych i sprawozdawczych wynikających z przepisów w zakresie podatku dochodowego, zryczałtowanego podatku dochodowego i podatku od towarów i usług
C-2Ukształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania norm prawa ze względu na wymagania dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych
C-3Ukształtowanie umiejętności generowania w systemie rachunkowości informacji na potrzeby zarządzania w małych podmiotach prowadzących działalność turystyczną i hotelarską
Treści programoweT-K-1Organizacja rachunkowości w podmiotach prowadzących działalność hotelarska i turystyczną
T-K-3Konstrukcja i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych przez przedsiebiorstwa turystyki
T-W-2Specyfika rachunkowości podmiotów zajmujących się działalnością turystyczną i hotelarską
T-W-4Rachunkowe aspekty opodatkowania działalności turystycznej
T-W-5Zarządcze aspekty rachunkowości przedsiębiorstw prowadzacych działalność turystyczną i hotelarską
T-W-3Organizacja rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w małej firmie turystycznej
T-K-4Koszty w działalności turystycznej - pojęcie, podział, kalkulacje, w tym cenowe
T-K-2Ewidencja przychodów i kosztów w księgach rachunkowych przedsiębiorstw turystyki. Ewidencja rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług
Metody nauczaniaM-5ćwiczenia przedmiotowe
M-3wykład problemowy
M-2wykład konwersatoryjny
M-4studium przypadku
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta przez zadawanie pytań w formie pisemnej lub ustnej na początku oraz w trakcie zajęć
S-2Ocena formująca: Analiza i ocena wyników zadań problemowych rozwiązywanych przez studentów samodzielnie i w grupach
S-3Ocena podsumowująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej obejmujące pytania teoretyczne oraz zadania do rozwiązania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie dokonać wyboru metod i narzędzi rachunkowości właściwych w zakładanych warunkach funkcjonowania przedsiębiorcy i ich wykorzystywac na potrzeby generowania informacji finansowych
3,0Student prowadzi zapisy księgowe we wskazanych ewidencjach rachunkowych i podejmuje próby generowania na ich podstawie informacji finansowych
3,5Student prowadzi zapisy księgowe we wskazanych ewidencjach rachunkowych i na podstawie zapisów przygotowuje informacje finansowe
4,0Student dokonuje wyboru metod i narzędzi rachunkowości odpowiednio do zakładanych warunków działania podmiotu gospodarczego, dokonuje w nich zapisów, a na ich podstawie opracowuje wybrane informacje finansowe
4,5Student dokonuje wyboru metod i narzędzi rachunkowości odpowiednio do zakładanych warunków działania podmiotu gospodarczego, dokonuje w nich zapisów, a na ich podstawie opracowuje informacje finansowe
5,0Student przedstawia możliwości w zakresie metod i narzędzi rachunkowości odpowiednio do założonych warunków działania podmiotu gospodarczego, porównuje poszczególne formy ewidencji księgowych określając obciążenia ewidencyjno-rozliczeniowe, wskazuje na sposób dokumentowania operacji gospodarczych, dokonuje zapisów księgowych, a na ich podstawie opracowuje informacje finansowe
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/1_K01Student ma zdolność do samodzielnej pracy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z aktualnymi przepisami w zakresie zasad i form prowadzenia rachunkowości w podmiotach zajmujących się działalnością turystyczną i hotelarska, z uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych, ewidencyjnych i sprawozdawczych wynikających z przepisów w zakresie podatku dochodowego, zryczałtowanego podatku dochodowego i podatku od towarów i usług
C-2Ukształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania norm prawa ze względu na wymagania dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych
C-3Ukształtowanie umiejętności generowania w systemie rachunkowości informacji na potrzeby zarządzania w małych podmiotach prowadzących działalność turystyczną i hotelarską
Treści programoweT-K-1Organizacja rachunkowości w podmiotach prowadzących działalność hotelarska i turystyczną
T-K-3Konstrukcja i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych przez przedsiebiorstwa turystyki
T-K-4Koszty w działalności turystycznej - pojęcie, podział, kalkulacje, w tym cenowe
T-K-2Ewidencja przychodów i kosztów w księgach rachunkowych przedsiębiorstw turystyki. Ewidencja rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług
T-K-5Kolokwium
T-W-1Definicja i kryteria wyodrębniania małych firm z punktu widzenia przepisów prawa bilansowego i podatkowego
T-W-2Specyfika rachunkowości podmiotów zajmujących się działalnością turystyczną i hotelarską
T-W-4Rachunkowe aspekty opodatkowania działalności turystycznej
T-W-5Zarządcze aspekty rachunkowości przedsiębiorstw prowadzacych działalność turystyczną i hotelarską
T-W-3Organizacja rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w małej firmie turystycznej
Metody nauczaniaM-5ćwiczenia przedmiotowe
M-4studium przypadku
M-1wykład informacyjny z zastosowaniem prezentacji multimedialnych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Analiza i ocena wyników zadań problemowych rozwiązywanych przez studentów samodzielnie i w grupach
S-3Ocena podsumowująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej obejmujące pytania teoretyczne oraz zadania do rozwiązania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma zdolności do samodzielnej pracy
3,0Student posiada zdolność samodzielnego rozwiązywania niektórych problemów stanowiących treść zajęć
3,5Student posiada zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów stanowiących treść zajęć, przy czym proponowane rozwiązania nie zawsze są prawidłowe
4,0Student posiada zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów stanowiących treść zajęć, a proponowane rozwiązania są prawidłowe
4,5Student posiada zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów stanowiących treść zajęć, proponowane rozwiązania są prawidłowe, a student potrafi uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania
5,0Student posiada zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów stanowiących treść zajęć, proponowane rozwiązania są prawidłowe, a student potrafi uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania i wskazać inne możliwości
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D3/1_K02Student działa w sposób przedsiębiorczy ze świadomością zachowań nieetycznych i konsekwencji popełniania nieprawidłowości w zapisach księgowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania norm prawa ze względu na wymagania dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych
C-3Ukształtowanie umiejętności generowania w systemie rachunkowości informacji na potrzeby zarządzania w małych podmiotach prowadzących działalność turystyczną i hotelarską
Treści programoweT-K-1Organizacja rachunkowości w podmiotach prowadzących działalność hotelarska i turystyczną
T-K-3Konstrukcja i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych przez przedsiebiorstwa turystyki
T-K-4Koszty w działalności turystycznej - pojęcie, podział, kalkulacje, w tym cenowe
T-K-2Ewidencja przychodów i kosztów w księgach rachunkowych przedsiębiorstw turystyki. Ewidencja rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług
T-K-5Kolokwium
T-W-1Definicja i kryteria wyodrębniania małych firm z punktu widzenia przepisów prawa bilansowego i podatkowego
T-W-2Specyfika rachunkowości podmiotów zajmujących się działalnością turystyczną i hotelarską
T-W-5Zarządcze aspekty rachunkowości przedsiębiorstw prowadzacych działalność turystyczną i hotelarską
T-W-3Organizacja rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w małej firmie turystycznej
Metody nauczaniaM-4studium przypadku
M-5ćwiczenia przedmiotowe
M-2wykład konwersatoryjny
M-1wykład informacyjny z zastosowaniem prezentacji multimedialnych
M-3wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta przez zadawanie pytań w formie pisemnej lub ustnej na początku oraz w trakcie zajęć
S-2Ocena formująca: Analiza i ocena wyników zadań problemowych rozwiązywanych przez studentów samodzielnie i w grupach
S-3Ocena podsumowująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej obejmujące pytania teoretyczne oraz zadania do rozwiązania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie dokonuje wyboru optymalnych form rozliczeń podatkowych i związanych z nimi ksiąg podatkowych, nie wykazuje przy tym znajomości zaganień etycznego postępowania w biznesie
3,0Student podejmuje próby wyboru korzystnych dla przedsiębiorcy i zgodnych z zasadami etyki rozwiązań w zakresie rozliczeń podatkowych i prowadzenia związanych z nimi ksiąg podatkowych, a jego wybory nie zawsze są prawidłowe
3,5Student podejmuje próby wyboru optymalnych rozwiązań w zakresie rozliczeń podatkowych i prowadzenia związanych z nimi ksiąg podatkowych, a jego wybory wskazują na znajomość zagadnień etycznego postępowania w biznesie
4,0Student dobiera rozwiązania w zakresie rozliczeń podatkowych i prowadzenia związanych z nimi ksiąg podatkowych z poszanowaniem zasad etycznego działania
4,5Student dokonuje wyboru optymalnych form opodatkowania uwzględniając kryteria minimalizacji obciążeń podatkowych, jak i obowiązków ewidencyjno-rozliczeniowych z poszanowaniem zasad etycznego działania
5,0Student dokonuje wyboru optymalnych form opodatkowania uwzględniając zarówno kryteria minimalizacji obciążeń podatkowych, jak i obowiązków ewidencyjno-rozliczeniowych, wykazując przy tym znajomość konsekwencji nieetycznego działania