Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Metody badania standingu finansowego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody badania standingu finansowego
Specjalność Rachunkowość zarządcza
Jednostka prowadząca Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Katarzyna Cheba <Katarzyna.Cheba@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL6 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagana znajomość podstawowych zagadnień z ekonometrii, a także ogólna wiedza ekonomiczna, w tym zwłaszcza z zakresu finansów i bankowości.
W-2Wymagana znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel oraz wybranych programów statystycznych: Statistica, Statgraphics.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uzyskanie podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem metod ilościowych służących badaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
C-2Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do oceny sytuacji przedsiębiorstw.2
T-L-2Zasady konstrukcji i wykorzystanie mierników agregatowych służących do syntetycznej oceny sytuacji ekonomicznej firm.4
T-L-3Zastosowanie funkcji dyskryminacyjnych w badaniu kondycji finansowej firm.2
T-L-4Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw.2
T-L-5Wykorzystanie wybranych pakietów komputerowych w ocenie standingu przedsiębiorstw.3
T-L-6Praca projektowa2
15
wykłady
T-W-1Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do oceny sytuacji przedsiębiorstw.2
T-W-2Zasady konstrukcji i wykorzystanie mierników agregatowych służących do syntetycznej oceny sytuacji ekonomicznej firm.2
T-W-3Sposoby normalizacji i standaryzacji cech diagnostycznych wykorzystywanych przy konstrukcji mierników agregatowych.2
T-W-4Zastosowanie funkcji dyskryminacyjnych w badaniu kondycji finansowej firm.2
T-W-5Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw.2
T-W-6Konstrukcja rankingów służących syntetycznej ocenie kondycji finansowej firm.2
T-W-7Miary efektywności technologicznej i kosztowej, indeksy produktywności.2
T-W-8Kolokwium zaliczeniowe1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Studia literaturowe5
A-L-2Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-3Przygotowanie projektu10
30
wykłady
A-W-1Studia literaturowe8
A-W-2Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-3Przygotowanie do kolokwium7
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjno-problemowy
M-2Ćwiczenia z użyciem komputera wraz z dyskusją dydaktyczną związaną z wykładem.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwium z wykładów z pytaniami, sprawdzającymi wiedzę, zarówno z teorii jak i zastosowań, umiejętności formułowania wniosków, logicznego myślenia oraz wyboru odpowiednich metod rozwiazywania postawionych problemów.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie oceny z pracy projektowej sprawdzającej umiejętność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania dostępnych źródeł danych statystycznych.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D8/9_W01
Student posiada wiedzę na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
Z_1A_W01, Z_1A_W07, Z_1A_W08, Z_1A_W09, Z_1A_W13, Z_1A_W11S1A_W01, S1A_W06, S1A_W07, S1A_W08C-1T-W-2, T-W-5, T-W-7, T-W-6, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-8M-1S-1
Z_1A_D8/9_W02
Student ma wiedzę na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
Z_1A_W13, Z_1A_W09, Z_1A_W08, Z_1A_W01, Z_1A_W07S1A_W01, S1A_W06, S1A_W08C-1T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-8, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-7M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D8/9_U01
Student wykorzystuje metody ilościowe do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
Z_1A_U11, Z_1A_U14, Z_1A_U01, Z_1A_U18, Z_1A_U15, Z_1A_U19, Z_1A_U03, Z_1A_U17S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U09, S1A_U10C-2T-L-1, T-L-6, T-L-3, T-L-2, T-L-4M-2S-2
Z_1A_D8/9_U02
Student wykorzystuje wybrane pakiety komputerowe do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
Z_1A_U14, Z_1A_U03, Z_1A_U17, Z_1A_U01, Z_1A_U19, Z_1A_U11, Z_1A_U18, Z_1A_U15S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U09, S1A_U10C-2, C-1T-L-6, T-L-5M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D8/9_K01
Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej
Z_1A_K06, Z_1A_K03, Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03, S1A_K07C-2, C-1T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-3, T-L-5, T-L-6M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D8/9_W01
Student posiada wiedzę na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
2,0Student nie posiada wiedzy na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
3,0Student posiada wąską wiedzę na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
3,5Student posiada częściową wiedzę na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
4,0Student posiada wiedzę na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
4,5Student posiada szeroką wiedzę na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
5,0Student posiada bardzo szeroką wiedzę na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
Z_1A_D8/9_W02
Student ma wiedzę na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
2,0Student nie ma wiedzy na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
3,0Student ma wąską wiedzę na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
3,5Student ma częściową wiedzę na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
4,0Student ma wiedzę na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
4,5Student ma szeroką wiedzę na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
5,0Student ma bardzo szeroką wiedzę na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D8/9_U01
Student wykorzystuje metody ilościowe do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
2,0Student nie wykorzystuje metod ilościowych do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
3,0Student potrafi przy pomocy nauczyciela wykorzystać niektóre metody ilościowe do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
3,5Student potrafi przy pomocy nauczyciela wykorzystać większość metod ilościowych do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
4,0Student potrafi samodzielnie wykorzystać większość metod ilościowych do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
4,5Student potrafi samodzielnie wykorzystać metody ilościowe do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
5,0Student potrafi samodzielnie i bezbłędnie wykorzystać metody ilościowe do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
Z_1A_D8/9_U02
Student wykorzystuje wybrane pakiety komputerowe do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
2,0Student nie potrafi wykorzystać wybranych pakietów komputerowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
3,0Student wykorzystuje przy pomocy nauczyciela niektóre pakiety komputerowe do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
3,5Student wykorzystuje przy pomocy nauczyciela większość pakietów komputerowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
4,0Student wykorzystuje samodzielnie większość pakietów komputerowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
4,5Student wykorzystuje samodzielnie pakiety komputerowe do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
5,0Student wykorzystuje samodzielnie i bezbłędnie pakiety komputerowe do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D8/9_K01
Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej
3,0Student potrafi samodzielnie przygotować indywidualny projekt badawczy, a przy pomocy nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy
3,5Student potrafi samodzielnie przygotować indywidualny projekt badawczy oraz zorganizować grupowy projekt badawczy
4,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników
5,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych

Literatura podstawowa

  1. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa, 1998
  2. Krzyśko M., Analiza dyskryminacyjna, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1990
  3. Urbańczyk E., Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstw, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 1998

Literatura dodatkowa

  1. Prusak B. Wyd. DiFin 2005., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa, DIFIN, Warszawa, 2005
  2. Hozer J., Tarczyński W., Gazińska M., Wawrzyniak K., Batóg J., Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstw., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 1997

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do oceny sytuacji przedsiębiorstw.2
T-L-2Zasady konstrukcji i wykorzystanie mierników agregatowych służących do syntetycznej oceny sytuacji ekonomicznej firm.4
T-L-3Zastosowanie funkcji dyskryminacyjnych w badaniu kondycji finansowej firm.2
T-L-4Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw.2
T-L-5Wykorzystanie wybranych pakietów komputerowych w ocenie standingu przedsiębiorstw.3
T-L-6Praca projektowa2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do oceny sytuacji przedsiębiorstw.2
T-W-2Zasady konstrukcji i wykorzystanie mierników agregatowych służących do syntetycznej oceny sytuacji ekonomicznej firm.2
T-W-3Sposoby normalizacji i standaryzacji cech diagnostycznych wykorzystywanych przy konstrukcji mierników agregatowych.2
T-W-4Zastosowanie funkcji dyskryminacyjnych w badaniu kondycji finansowej firm.2
T-W-5Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw.2
T-W-6Konstrukcja rankingów służących syntetycznej ocenie kondycji finansowej firm.2
T-W-7Miary efektywności technologicznej i kosztowej, indeksy produktywności.2
T-W-8Kolokwium zaliczeniowe1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Studia literaturowe5
A-L-2Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-3Przygotowanie projektu10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Studia literaturowe8
A-W-2Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-3Przygotowanie do kolokwium7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/9_W01Student posiada wiedzę na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem metod ilościowych służących badaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
Treści programoweT-W-2Zasady konstrukcji i wykorzystanie mierników agregatowych służących do syntetycznej oceny sytuacji ekonomicznej firm.
T-W-5Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw.
T-W-7Miary efektywności technologicznej i kosztowej, indeksy produktywności.
T-W-6Konstrukcja rankingów służących syntetycznej ocenie kondycji finansowej firm.
T-W-1Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do oceny sytuacji przedsiębiorstw.
T-W-3Sposoby normalizacji i standaryzacji cech diagnostycznych wykorzystywanych przy konstrukcji mierników agregatowych.
T-W-4Zastosowanie funkcji dyskryminacyjnych w badaniu kondycji finansowej firm.
T-W-8Kolokwium zaliczeniowe
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium z wykładów z pytaniami, sprawdzającymi wiedzę, zarówno z teorii jak i zastosowań, umiejętności formułowania wniosków, logicznego myślenia oraz wyboru odpowiednich metod rozwiazywania postawionych problemów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
3,0Student posiada wąską wiedzę na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
3,5Student posiada częściową wiedzę na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
4,0Student posiada wiedzę na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
4,5Student posiada szeroką wiedzę na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
5,0Student posiada bardzo szeroką wiedzę na temat podstawowych metod oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/9_W02Student ma wiedzę na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem metod ilościowych służących badaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
Treści programoweT-W-1Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do oceny sytuacji przedsiębiorstw.
T-W-2Zasady konstrukcji i wykorzystanie mierników agregatowych służących do syntetycznej oceny sytuacji ekonomicznej firm.
T-W-5Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw.
T-W-8Kolokwium zaliczeniowe
T-W-3Sposoby normalizacji i standaryzacji cech diagnostycznych wykorzystywanych przy konstrukcji mierników agregatowych.
T-W-4Zastosowanie funkcji dyskryminacyjnych w badaniu kondycji finansowej firm.
T-W-6Konstrukcja rankingów służących syntetycznej ocenie kondycji finansowej firm.
T-W-7Miary efektywności technologicznej i kosztowej, indeksy produktywności.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium z wykładów z pytaniami, sprawdzającymi wiedzę, zarówno z teorii jak i zastosowań, umiejętności formułowania wniosków, logicznego myślenia oraz wyboru odpowiednich metod rozwiazywania postawionych problemów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma wiedzy na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
3,0Student ma wąską wiedzę na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
3,5Student ma częściową wiedzę na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
4,0Student ma wiedzę na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
4,5Student ma szeroką wiedzę na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
5,0Student ma bardzo szeroką wiedzę na temat możliwości i najważniejszych kierunków wykorzystania metod statystyczno-ekonometrycznych oraz modelowania optymalizacyjnego do badania kondycji finansowej przedsiębiorstw.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/9_U01Student wykorzystuje metody ilościowe do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Z_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-2Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów.
Treści programoweT-L-1Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do oceny sytuacji przedsiębiorstw.
T-L-6Praca projektowa
T-L-3Zastosowanie funkcji dyskryminacyjnych w badaniu kondycji finansowej firm.
T-L-2Zasady konstrukcji i wykorzystanie mierników agregatowych służących do syntetycznej oceny sytuacji ekonomicznej firm.
T-L-4Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia z użyciem komputera wraz z dyskusją dydaktyczną związaną z wykładem.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie oceny z pracy projektowej sprawdzającej umiejętność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania dostępnych źródeł danych statystycznych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykorzystuje metod ilościowych do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
3,0Student potrafi przy pomocy nauczyciela wykorzystać niektóre metody ilościowe do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
3,5Student potrafi przy pomocy nauczyciela wykorzystać większość metod ilościowych do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
4,0Student potrafi samodzielnie wykorzystać większość metod ilościowych do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
4,5Student potrafi samodzielnie wykorzystać metody ilościowe do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
5,0Student potrafi samodzielnie i bezbłędnie wykorzystać metody ilościowe do oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/9_U02Student wykorzystuje wybrane pakiety komputerowe do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-2Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów.
C-1Uzyskanie podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem metod ilościowych służących badaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
Treści programoweT-L-6Praca projektowa
T-L-5Wykorzystanie wybranych pakietów komputerowych w ocenie standingu przedsiębiorstw.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia z użyciem komputera wraz z dyskusją dydaktyczną związaną z wykładem.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie oceny z pracy projektowej sprawdzającej umiejętność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania dostępnych źródeł danych statystycznych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać wybranych pakietów komputerowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
3,0Student wykorzystuje przy pomocy nauczyciela niektóre pakiety komputerowe do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
3,5Student wykorzystuje przy pomocy nauczyciela większość pakietów komputerowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
4,0Student wykorzystuje samodzielnie większość pakietów komputerowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
4,5Student wykorzystuje samodzielnie pakiety komputerowe do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
5,0Student wykorzystuje samodzielnie i bezbłędnie pakiety komputerowe do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/9_K01Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się wybranymi metodami służącymi do oceny zagrożenia sytuacji finansowej firm oraz konstruowania rankingów efektywności obiektów.
C-1Uzyskanie podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem metod ilościowych służących badaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
Treści programoweT-L-1Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do oceny sytuacji przedsiębiorstw.
T-L-2Zasady konstrukcji i wykorzystanie mierników agregatowych służących do syntetycznej oceny sytuacji ekonomicznej firm.
T-L-4Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw.
T-L-3Zastosowanie funkcji dyskryminacyjnych w badaniu kondycji finansowej firm.
T-L-5Wykorzystanie wybranych pakietów komputerowych w ocenie standingu przedsiębiorstw.
T-L-6Praca projektowa
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia z użyciem komputera wraz z dyskusją dydaktyczną związaną z wykładem.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie oceny z pracy projektowej sprawdzającej umiejętność stosowania w praktyce nabytej wiedzy oraz wykorzystania dostępnych źródeł danych statystycznych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował zasad pracy indywidualnej oraz zespołowej
3,0Student potrafi samodzielnie przygotować indywidualny projekt badawczy, a przy pomocy nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy
3,5Student potrafi samodzielnie przygotować indywidualny projekt badawczy oraz zorganizować grupowy projekt badawczy
4,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników
4,5Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników
5,0Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych