Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Controlling:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Controlling
Specjalność Rachunkowość zarządcza
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości
Nauczyciel odpowiedzialny Zofia Sawicka-Kluźniak <Zofia.Sawicka-Kluzniak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Feliks Stawarczyk <Feliks.Stawarczyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 15 2,00,50zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowej wiedzy z rachunkowości finansowej i zarządczej
W-2Znajomość podstaw finansó i analizy finansowej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z pojęciem i klasyfikacją controllingu
C-2Poznanie funkcji i narzędzi controllingu
C-3Poznanie warunków stosowania controllingu w przedsiębiorstwie oraz w innych jednostkach

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Rola i zadania controllera2
T-A-2Zastosowanie wybranych narzędzi controllingu6
T-A-3Rola analizy finansowej w controllingu2
T-A-4Praktyka wdrażania i funkcjonownia controllingu5
15
wykłady
T-W-1Pojęcie i rodzaje controllingu2
T-W-2Funkcje controllingu w zarządzaniu2
T-W-3Warunki stosowania controllingu w przedsiębiorstwie4
T-W-4Narzędznia controllingu2
T-W-5Rachunkowość jako źródło informacji dla controllingu2
T-W-6Zasady controllingu strategicznego i operacyjnego2
T-W-7Obszary controllingu strategicznego1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach - praca indywidualna i grupowa15
A-A-2Przygotowanie do zajęć10
A-A-3Rozwiązywanie zadań problemowych30
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia5
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2czytanie wskazanej literatury5
A-W-3godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-W-4przygotowanie do zajęć5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-2Wykład problemowy
M-3Metoda sytuacyjna
M-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie controllingu

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Analiza i ocena wyników indywidualnych i grupowych pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
S-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D8/8_W01
Student zna elementarną terminologię używaną w controllingu, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
Z_1A_W01, Z_1A_W05S1A_W01, S1A_W04C-2, C-1T-A-1, T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-5M-4, M-1S-3, S-2
Z_1A_D8/8_W02
Student ma wiedzę o metodyce stosowania typowych narzędzi controllingu w różnych obszarach działalności jednostek
Z_1A_W09, Z_1A_W08, Z_1A_W11S1A_W06, S1A_W07C-3, C-2T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-5M-2, M-4, M-1S-3, S-2
Z_1A_D8/8_W03
Student umie charakteryzować etapy stosowania controllingu w jednostkach i zna cechy controllingu operacyjnego i strategicznego
Z_1A_W09, Z_1A_W04, Z_1A_W11, Z_1A_W05S1A_W03, S1A_W04, S1A_W06, S1A_W07C-2, C-3T-A-2, T-A-3, T-A-4M-3, M-4, M-2S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D8/8_U01
Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu controllingu
Z_1A_U04, Z_1A_U13, Z_1A_U11, Z_1A_U01S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1, C-2T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-5M-1, M-4S-2, S-3
Z_1A_D8/8_U02
Student potrafi identyfikować obszary i warunki stosowania controllingu w przedsiębiorstwie
Z_1A_U05, Z_1A_U14, Z_1A_U16, Z_1A_U04S1A_U02, S1A_U03, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-3, C-2T-A-1, T-A-2, T-W-7M-2, M-4, M-3S-1, S-2, S-3
Z_1A_D8/8_U03
Student potrafi wykorzystać informacje z rachunkowości w controllingu i zna praktyczne aspekty funkcjonowania controllingu.
Z_1A_U14, Z_1A_U06, Z_1A_U01, Z_1A_U02, Z_1A_U13S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-3, C-2T-A-2, T-W-5, T-A-3, T-A-4M-3, M-1, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D8/8_K01
Potrafi w podstawowym zakresie kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego w jednostce
Z_1A_K04, Z_1A_K08, Z_1A_K09S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04C-2, C-1T-W-4, T-W-1, T-W-3, T-W-6, T-A-1, T-W-7, T-W-5, T-W-2M-4, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D8/8_W01
Student zna elementarną terminologię używaną w controllingu, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
2,0Brak znajomości podstawowych pojęć
3,0Minimalna wiedza z zakresu podstawowych pojęć
3,5Zanojomość części pojęć objętych wymaganiami przedmiotu
4,0Dobra znajomość podstawowych pojęć
4,5Dobra znajomość podstawowych pojęć i i zasad ich klasyfikacji
5,0Bardzo dobra znajomość podstawowych pojęć i zasad ich klasyfikacji
Z_1A_D8/8_W02
Student ma wiedzę o metodyce stosowania typowych narzędzi controllingu w różnych obszarach działalności jednostek
2,0Brak znajomości podstawowych pojęć
3,0Minimalna wiedza z zakresu podstawowych pojęć
3,5Zanojomość części pojęć objętych wymaganiami przedmiotu
4,0Dobra znajomość podstawowych pojęć
4,5Dobra znajomość podstawowych pojęć i i zasad ich klasyfikacji
5,0Bardzo dobra znajomość podstawowych pojęć i zasad ich klasyfikacji
Z_1A_D8/8_W03
Student umie charakteryzować etapy stosowania controllingu w jednostkach i zna cechy controllingu operacyjnego i strategicznego
2,0Brak znajomości podstawowych pojęć
3,0Minimalna wiedza z zakresu podstawowych pojęć
3,5Zanojomość części pojęć objętych wymaganiami przedmiotu
4,0Dobra znajomość podstawowych pojęć
4,5Dobra znajomość podstawowych pojęć i i zasad ich klasyfikacji
5,0Bardzo dobra znajomość podstawowych pojęć i zasad ich klasyfikacji

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D8/8_U01
Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu controllingu
2,0Student nie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu controllingu.
3,0Student umie posługiwać się wybranymi pojęciami z zakresu controllingu.
3,5Student umie określać obszary stosowania controllingu a także posługiwać się wybranymi pojęciami z zakresu controllingu.
4,0Student dobrze rozróżnia cechy controllingu.
4,5Student dobrze rozróżnia cechy controllingu. Student umie interpretować zakres controllingu.
5,0Student bardzo dobrze rozróżnia cechy i umie interpretować zakres controllingu.
Z_1A_D8/8_U02
Student potrafi identyfikować obszary i warunki stosowania controllingu w przedsiębiorstwie
2,0Student nie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu controllingu.
3,0Student umie posługiwać się wybranymi pojęciami z zakresu controllingu.
3,5Student umie określać obszary stosowania controllingu a także posługiwać się wybranymi pojęciami z zakresu controllingu..
4,0Student dobrze rozróżnia cechy controllingu.
4,5Student dobrze rozróżnia cechy i umie interpretować zakres controllingu.
5,0Student bardzo dobrze rozróżnia cechy i umie interpretować zakres controllingu.
Z_1A_D8/8_U03
Student potrafi wykorzystać informacje z rachunkowości w controllingu i zna praktyczne aspekty funkcjonowania controllingu.
2,0Student nie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu controllingu.
3,0Student umie posługiwać się wybranymi pojęciami z zakresu controllingu.
3,5Student potrafi wykorzystać część informacji z rachunkowości w controllingu.
4,0Student potrafi wykorzystać informacje z rachunkowości w controllingu.
4,5Student potrafi wykorzystać informacje z rachunkowości w controllingu i zna praktyczne aspekty funkcjonowania controllingu.
5,0Student bardzo dobrze potrafi wykorzystać informacje z rachunkowości w controllingu i zna praktyczne aspekty funkcjonowania controllingu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D8/8_K01
Potrafi w podstawowym zakresie kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego w jednostce
2,0Student nie potrafi kojarzyć teori z praktyką.
3,0Student potrafi z pomocą kojarzyć teorię z praktyką.
3,5Student potrafi z pomocą kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego.
4,0Student potrafi dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego.
4,5Student potrafi dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego. Wyrzkostuje nabytą wiedzę na praktykach studenckich i w pracy zawodowej.
5,0Student potrafi bardzo dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego. Wyrzkostuje nabytą wiedzę na praktykach studenckich i w pracy zawodowej.

Literatura podstawowa

  1. Nowak E., Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, 2010
  2. Świderska G. K., Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa, 2010
  3. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwach. Centra odpowiedzialnośc w teorii i praktyce, PWN, Warszawa, 2008
  4. Vollmuth H. J., Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie., AWP, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Leszczyński Z., Wnuk. T., Controlling, FRR, Warszawa, 2009
  2. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa, 2008

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Rola i zadania controllera2
T-A-2Zastosowanie wybranych narzędzi controllingu6
T-A-3Rola analizy finansowej w controllingu2
T-A-4Praktyka wdrażania i funkcjonownia controllingu5
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie i rodzaje controllingu2
T-W-2Funkcje controllingu w zarządzaniu2
T-W-3Warunki stosowania controllingu w przedsiębiorstwie4
T-W-4Narzędznia controllingu2
T-W-5Rachunkowość jako źródło informacji dla controllingu2
T-W-6Zasady controllingu strategicznego i operacyjnego2
T-W-7Obszary controllingu strategicznego1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach - praca indywidualna i grupowa15
A-A-2Przygotowanie do zajęć10
A-A-3Rozwiązywanie zadań problemowych30
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2czytanie wskazanej literatury5
A-W-3godziny kontaktowe z nauczycielem5
A-W-4przygotowanie do zajęć5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/8_W01Student zna elementarną terminologię używaną w controllingu, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Cel przedmiotuC-2Poznanie funkcji i narzędzi controllingu
C-1Zapoznanie studentów z pojęciem i klasyfikacją controllingu
Treści programoweT-A-1Rola i zadania controllera
T-W-2Funkcje controllingu w zarządzaniu
T-W-4Narzędznia controllingu
T-W-6Zasady controllingu strategicznego i operacyjnego
T-W-1Pojęcie i rodzaje controllingu
T-W-3Warunki stosowania controllingu w przedsiębiorstwie
T-W-7Obszary controllingu strategicznego
T-W-5Rachunkowość jako źródło informacji dla controllingu
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie controllingu
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
S-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak znajomości podstawowych pojęć
3,0Minimalna wiedza z zakresu podstawowych pojęć
3,5Zanojomość części pojęć objętych wymaganiami przedmiotu
4,0Dobra znajomość podstawowych pojęć
4,5Dobra znajomość podstawowych pojęć i i zasad ich klasyfikacji
5,0Bardzo dobra znajomość podstawowych pojęć i zasad ich klasyfikacji
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/8_W02Student ma wiedzę o metodyce stosowania typowych narzędzi controllingu w różnych obszarach działalności jednostek
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-3Poznanie warunków stosowania controllingu w przedsiębiorstwie oraz w innych jednostkach
C-2Poznanie funkcji i narzędzi controllingu
Treści programoweT-W-4Narzędznia controllingu
T-W-6Zasady controllingu strategicznego i operacyjnego
T-W-7Obszary controllingu strategicznego
T-W-5Rachunkowość jako źródło informacji dla controllingu
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie controllingu
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
S-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak znajomości podstawowych pojęć
3,0Minimalna wiedza z zakresu podstawowych pojęć
3,5Zanojomość części pojęć objętych wymaganiami przedmiotu
4,0Dobra znajomość podstawowych pojęć
4,5Dobra znajomość podstawowych pojęć i i zasad ich klasyfikacji
5,0Bardzo dobra znajomość podstawowych pojęć i zasad ich klasyfikacji
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/8_W03Student umie charakteryzować etapy stosowania controllingu w jednostkach i zna cechy controllingu operacyjnego i strategicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Z_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-2Poznanie funkcji i narzędzi controllingu
C-3Poznanie warunków stosowania controllingu w przedsiębiorstwie oraz w innych jednostkach
Treści programoweT-A-2Zastosowanie wybranych narzędzi controllingu
T-A-3Rola analizy finansowej w controllingu
T-A-4Praktyka wdrażania i funkcjonownia controllingu
Metody nauczaniaM-3Metoda sytuacyjna
M-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie controllingu
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
S-1Ocena formująca: Analiza i ocena wyników indywidualnych i grupowych pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak znajomości podstawowych pojęć
3,0Minimalna wiedza z zakresu podstawowych pojęć
3,5Zanojomość części pojęć objętych wymaganiami przedmiotu
4,0Dobra znajomość podstawowych pojęć
4,5Dobra znajomość podstawowych pojęć i i zasad ich klasyfikacji
5,0Bardzo dobra znajomość podstawowych pojęć i zasad ich klasyfikacji
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/8_U01Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu controllingu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U13potrafi określić źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z pojęciem i klasyfikacją controllingu
C-2Poznanie funkcji i narzędzi controllingu
Treści programoweT-W-2Funkcje controllingu w zarządzaniu
T-W-4Narzędznia controllingu
T-W-6Zasady controllingu strategicznego i operacyjnego
T-W-1Pojęcie i rodzaje controllingu
T-W-3Warunki stosowania controllingu w przedsiębiorstwie
T-W-7Obszary controllingu strategicznego
T-W-5Rachunkowość jako źródło informacji dla controllingu
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie controllingu
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu controllingu.
3,0Student umie posługiwać się wybranymi pojęciami z zakresu controllingu.
3,5Student umie określać obszary stosowania controllingu a także posługiwać się wybranymi pojęciami z zakresu controllingu.
4,0Student dobrze rozróżnia cechy controllingu.
4,5Student dobrze rozróżnia cechy controllingu. Student umie interpretować zakres controllingu.
5,0Student bardzo dobrze rozróżnia cechy i umie interpretować zakres controllingu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/8_U02Student potrafi identyfikować obszary i warunki stosowania controllingu w przedsiębiorstwie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U16prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania problemów z zakresu zarządzania i ekonomii
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-3Poznanie warunków stosowania controllingu w przedsiębiorstwie oraz w innych jednostkach
C-2Poznanie funkcji i narzędzi controllingu
Treści programoweT-A-1Rola i zadania controllera
T-A-2Zastosowanie wybranych narzędzi controllingu
T-W-7Obszary controllingu strategicznego
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie controllingu
M-3Metoda sytuacyjna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Analiza i ocena wyników indywidualnych i grupowych pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
S-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu controllingu.
3,0Student umie posługiwać się wybranymi pojęciami z zakresu controllingu.
3,5Student umie określać obszary stosowania controllingu a także posługiwać się wybranymi pojęciami z zakresu controllingu..
4,0Student dobrze rozróżnia cechy controllingu.
4,5Student dobrze rozróżnia cechy i umie interpretować zakres controllingu.
5,0Student bardzo dobrze rozróżnia cechy i umie interpretować zakres controllingu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/8_U03Student potrafi wykorzystać informacje z rachunkowości w controllingu i zna praktyczne aspekty funkcjonowania controllingu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U13potrafi określić źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-3Poznanie warunków stosowania controllingu w przedsiębiorstwie oraz w innych jednostkach
C-2Poznanie funkcji i narzędzi controllingu
Treści programoweT-A-2Zastosowanie wybranych narzędzi controllingu
T-W-5Rachunkowość jako źródło informacji dla controllingu
T-A-3Rola analizy finansowej w controllingu
T-A-4Praktyka wdrażania i funkcjonownia controllingu
Metody nauczaniaM-3Metoda sytuacyjna
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie controllingu
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Analiza i ocena wyników indywidualnych i grupowych pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
S-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu controllingu.
3,0Student umie posługiwać się wybranymi pojęciami z zakresu controllingu.
3,5Student potrafi wykorzystać część informacji z rachunkowości w controllingu.
4,0Student potrafi wykorzystać informacje z rachunkowości w controllingu.
4,5Student potrafi wykorzystać informacje z rachunkowości w controllingu i zna praktyczne aspekty funkcjonowania controllingu.
5,0Student bardzo dobrze potrafi wykorzystać informacje z rachunkowości w controllingu i zna praktyczne aspekty funkcjonowania controllingu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/8_K01Potrafi w podstawowym zakresie kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego w jednostce
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Z_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Z_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-2Poznanie funkcji i narzędzi controllingu
C-1Zapoznanie studentów z pojęciem i klasyfikacją controllingu
Treści programoweT-W-4Narzędznia controllingu
T-W-1Pojęcie i rodzaje controllingu
T-W-3Warunki stosowania controllingu w przedsiębiorstwie
T-W-6Zasady controllingu strategicznego i operacyjnego
T-A-1Rola i zadania controllera
T-W-7Obszary controllingu strategicznego
T-W-5Rachunkowość jako źródło informacji dla controllingu
T-W-2Funkcje controllingu w zarządzaniu
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie controllingu
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-1Ocena formująca: Analiza i ocena wyników indywidualnych i grupowych pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi kojarzyć teori z praktyką.
3,0Student potrafi z pomocą kojarzyć teorię z praktyką.
3,5Student potrafi z pomocą kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego.
4,0Student potrafi dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego.
4,5Student potrafi dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego. Wyrzkostuje nabytą wiedzę na praktykach studenckich i w pracy zawodowej.
5,0Student potrafi bardzo dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego. Wyrzkostuje nabytą wiedzę na praktykach studenckich i w pracy zawodowej.