Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Kontrola wewnętrzna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Kontrola wewnętrzna
Specjalność Rachunkowość zarządcza
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości
Nauczyciel odpowiedzialny Zofia Sawicka-Kluźniak <Zofia.Sawicka-Kluzniak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW5 30 2,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw rachunkowości i prawa.
W-2Znajomość rachunkowości finansowej i wyceny bilansowej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie zasad funkcjonowania kontroli wewnętrznej.
C-2Interpretacja standardów kontroli wewnętrznej i warunków jej stosowania w jednostce gospodarczej.
C-3Stosowanie standardów kontroli wewnętrznej w wybranych obszarach jednostki gospodarczej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Metody badań kontrolno-analitycznych4
T-A-2Procedury kontroli wewnętrznej4
T-A-3Organizacja czynności kontrolno-analitycznych4
T-A-4Rola i odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie kontroli wewnętrznej3
15
wykłady
T-W-1Istota kontroli wewnętrznej w jednostkach2
T-W-2Rodzaje kontroli wewnętrznej2
T-W-3System kontroli wewnętrznej2
T-W-4Standardy kontroli wewnętrznej2
T-W-5Środowisko wewnętrzne kontroli3
T-W-6Zarządzanie ryzykiem4
T-W-7Mechanizmy kontroli4
T-W-8Informacja i komunikacja2
T-W-9Monitorowanie i ocena2
T-W-10Wybrane zagadnienia kontroli wewnętrznej2
T-W-11Kontrola finansowo-księgowa3
T-W-12Zaliczenie przedmiotu2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach - praca indywidualna i grupowa15
A-A-2Przygotowanie do zajęć5
A-A-3Rozwiązywanie zadań problemowych5
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia5
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2czytanie wskazanej literatury10
A-W-3godziny kontaktowe z nauczycielem10
A-W-4przygotowanie do zajęć10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-2Wykład problemowy
M-3Metoda sytuacyjna
M-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie kontroli wewnętrznej

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Analiza i ocena wyników indywidualnych i grupowych pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
S-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D8/5_W01
Student zna istotę, zakres i regulacje prawne w zakresie kontroli wewnętrznej.
Z_1A_W01, Z_1A_W04, Z_1A_W07S1A_W01, S1A_W03, S1A_W06C-2, C-1T-W-8, T-W-6, T-W-9, T-W-3, T-W-5, T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-W-7M-4, M-1S-2, S-3, S-4
Z_1A_D8/5_W02
Student zna metody i obszary stosowania kontroli wewnętrznej.
Z_1A_W08, Z_1A_W09, Z_1A_W11S1A_W06, S1A_W07C-2, C-3T-A-2, T-A-3, T-A-1M-4, M-2, M-3S-1, S-4, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D8/5_U01
Student potrafi formułować cele kontroli wewnętrznej, identyfikować ryzyko oraz stosować metody kontroli wewnętrznej i sporządzać dokumentację dotyczącą kontroli wewnętrznej.
Z_1A_U06, Z_1A_U14, Z_1A_U01S1A_U01, S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2, C-1T-W-6, T-W-5, T-W-9, T-W-4, T-W-1, T-W-8, T-W-7, T-W-2, T-W-3M-1, M-4S-3, S-2, S-4
Z_1A_D8/5_U02
Student potrafi analizować obieg dokumentacji źródłowej w badanej jednostce.
Z_1A_U11, Z_1A_U05, Z_1A_U04S1A_U02, S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-3, C-2T-W-11, T-A-2, T-W-6M-1, M-3, M-4S-2, S-4, S-3
Z_1A_D8/5_U03
Student zna sposób organizacji kontroli wewnętrznej i potrafi przeprowadzić kontrolę wewnętrzną w jednostce gospodarczej.
Z_1A_U05, Z_1A_U02, Z_1A_U10S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05C-2, C-3T-A-3, T-W-10, T-W-11, T-A-1M-2, M-3, M-4S-4, S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D8/5_K01
Potrafi w podstawowym zakresie kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego w jednostce
Z_1A_K01, Z_1A_K06, Z_1A_K09S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K06, S1A_K07C-2, C-1T-W-7, T-W-1, T-W-5, T-W-4, T-W-10, T-A-2, T-A-3, T-A-1, T-W-2, T-W-11, T-W-9, T-W-6, T-W-3, T-A-4, T-W-8M-4, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D8/5_W01
Student zna istotę, zakres i regulacje prawne w zakresie kontroli wewnętrznej.
2,0Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu kontroli wewnętrznej.
3,0Student słabo zna wybrane pojęcie z zakresu kontroli wewnętrznej.
3,5Student pojęcie i zasady kontroli wewnętrznej.
4,0Student przykłady stosowania kontroli wewnętrznej.
4,5Student zna regulacje prawne w zakresie kontroli wewnętrznej.
5,0Student bardzo dobrze zna istotę, zakres i zastosowanie kontroli wewnętrznej.
Z_1A_D8/5_W02
Student zna metody i obszary stosowania kontroli wewnętrznej.
2,0Student nie zna metod i obszarów stosowania kontroli wewnętrznej.
3,0Student słabo identyfikuje obszary stosowania kontroli wewnętrznej.
3,5Student zna obszary stosowania kontroli wewnętrznej.
4,0Student zna specyfikę ustawy o finansach publicznych w zakresie stosowania kontroli wewnętrznej.
4,5Student definiuje procedury kontroli wewnętrznej.
5,0Student ma wiedzę w zakresie stosowania kontroli wewnętrznej w różnych jednostkach.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D8/5_U01
Student potrafi formułować cele kontroli wewnętrznej, identyfikować ryzyko oraz stosować metody kontroli wewnętrznej i sporządzać dokumentację dotyczącą kontroli wewnętrznej.
2,0Student nie potrafi formułować celów kontorli wewnętrznej.
3,0Student potrafi identyfikować ryzyko kontroli wewnętrznej.
3,5Student potrafi formułować cele kontroli wewnętrznej i sporządzać częściową dokumentację kontroli wewnętrznej.
4,0Student potrafi formułować cele, identyfikować ryzyko kontroli wewnętrznej.
4,5Student potrafi formułować cele, identyfikować ryzyko oraz stosować metody kontroli wewnętrznej.
5,0Student potrafi formułować cele, identyfikować ryzyko oraz stosować metody kontroli wewnętrznej i sporządzać dokumentację dotyczącą kontroli wewnętrznej.
Z_1A_D8/5_U02
Student potrafi analizować obieg dokumentacji źródłowej w badanej jednostce.
2,0Student nie potrafi analizować obiegu dokumentacji źródłowej w jednostce.
3,0Student potrafi rozróźnić dokumenty źródłowe w jednostce.
3,5Student potrafi grupować tematycznie dokumenty źródłowe i je archiwizować.
4,0Student potrafi analizować dokumenty źródłowe w wybranych obszarach działalności jednostki.
4,5Student potrafi dobrze analizować obieg dokumentów źródłowych.
5,0Student samodzielnie analizuje obieg dokumentacji źródłowej we wszystkich obszarach działalności jednostki.
Z_1A_D8/5_U03
Student zna sposób organizacji kontroli wewnętrznej i potrafi przeprowadzić kontrolę wewnętrzną w jednostce gospodarczej.
2,0Student nie potrafi organizować kontroli wewnętrznej.
3,0Student potrafi ustalić cele i harmonogram kontroli wewnętrznej.
3,5Student potrafi ustalić ryzyko kontroli wewnętrznej.
4,0Student potrafi zorganizować kontrolę funkcjonalną w wybranym dziale jednostki.
4,5Student umie zastosować wybraną metodę do analizy ryzyka.
5,0Student potrafi przeprowadzić kontrolę wewnętrzną w jednostce gospodarczej.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D8/5_K01
Potrafi w podstawowym zakresie kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego w jednostce
2,0Student nie potrafi kojarzyć teori z praktyką.
3,0Student potrafi z pomocą kojarzyć teorię z praktyką.
3,5Student potrafi z pomocą kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego.
4,0Student potrafi dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego.
4,5Student potrafi dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego. Wyrzkostuje nabytą wiedzę na praktykach studenckich i w pracy zawodowej.
5,0Student potrafi bardzo dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego. Wyrzkostuje nabytą wiedzę na praktykach studenckich i w pracy zawodowej.

Literatura podstawowa

  1. Uryga J., Bienias I., Organizacja systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej w podmiocie badanym, SKwP, Warszawa, 2005
  2. Sawicki K., Winiarska K., Badanie sprawozdań finansowych w warunkach funkcjonowania audytu i kontroli wewnętrznej, KIBR, Warszawa, 2006
  3. Winiarska K., Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie, ODDK, Gdańsk, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Rup W., Instrukcja kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk, 2006
  2. Klimas M., Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 1985

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Metody badań kontrolno-analitycznych4
T-A-2Procedury kontroli wewnętrznej4
T-A-3Organizacja czynności kontrolno-analitycznych4
T-A-4Rola i odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie kontroli wewnętrznej3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Istota kontroli wewnętrznej w jednostkach2
T-W-2Rodzaje kontroli wewnętrznej2
T-W-3System kontroli wewnętrznej2
T-W-4Standardy kontroli wewnętrznej2
T-W-5Środowisko wewnętrzne kontroli3
T-W-6Zarządzanie ryzykiem4
T-W-7Mechanizmy kontroli4
T-W-8Informacja i komunikacja2
T-W-9Monitorowanie i ocena2
T-W-10Wybrane zagadnienia kontroli wewnętrznej2
T-W-11Kontrola finansowo-księgowa3
T-W-12Zaliczenie przedmiotu2
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach - praca indywidualna i grupowa15
A-A-2Przygotowanie do zajęć5
A-A-3Rozwiązywanie zadań problemowych5
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2czytanie wskazanej literatury10
A-W-3godziny kontaktowe z nauczycielem10
A-W-4przygotowanie do zajęć10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/5_W01Student zna istotę, zakres i regulacje prawne w zakresie kontroli wewnętrznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-2Interpretacja standardów kontroli wewnętrznej i warunków jej stosowania w jednostce gospodarczej.
C-1Poznanie zasad funkcjonowania kontroli wewnętrznej.
Treści programoweT-W-8Informacja i komunikacja
T-W-6Zarządzanie ryzykiem
T-W-9Monitorowanie i ocena
T-W-3System kontroli wewnętrznej
T-W-5Środowisko wewnętrzne kontroli
T-W-1Istota kontroli wewnętrznej w jednostkach
T-W-4Standardy kontroli wewnętrznej
T-W-2Rodzaje kontroli wewnętrznej
T-W-7Mechanizmy kontroli
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie kontroli wewnętrznej
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu kontroli wewnętrznej.
3,0Student słabo zna wybrane pojęcie z zakresu kontroli wewnętrznej.
3,5Student pojęcie i zasady kontroli wewnętrznej.
4,0Student przykłady stosowania kontroli wewnętrznej.
4,5Student zna regulacje prawne w zakresie kontroli wewnętrznej.
5,0Student bardzo dobrze zna istotę, zakres i zastosowanie kontroli wewnętrznej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/5_W02Student zna metody i obszary stosowania kontroli wewnętrznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Z_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-2Interpretacja standardów kontroli wewnętrznej i warunków jej stosowania w jednostce gospodarczej.
C-3Stosowanie standardów kontroli wewnętrznej w wybranych obszarach jednostki gospodarczej.
Treści programoweT-A-2Procedury kontroli wewnętrznej
T-A-3Organizacja czynności kontrolno-analitycznych
T-A-1Metody badań kontrolno-analitycznych
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie kontroli wewnętrznej
M-2Wykład problemowy
M-3Metoda sytuacyjna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Analiza i ocena wyników indywidualnych i grupowych pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna metod i obszarów stosowania kontroli wewnętrznej.
3,0Student słabo identyfikuje obszary stosowania kontroli wewnętrznej.
3,5Student zna obszary stosowania kontroli wewnętrznej.
4,0Student zna specyfikę ustawy o finansach publicznych w zakresie stosowania kontroli wewnętrznej.
4,5Student definiuje procedury kontroli wewnętrznej.
5,0Student ma wiedzę w zakresie stosowania kontroli wewnętrznej w różnych jednostkach.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/5_U01Student potrafi formułować cele kontroli wewnętrznej, identyfikować ryzyko oraz stosować metody kontroli wewnętrznej i sporządzać dokumentację dotyczącą kontroli wewnętrznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Interpretacja standardów kontroli wewnętrznej i warunków jej stosowania w jednostce gospodarczej.
C-1Poznanie zasad funkcjonowania kontroli wewnętrznej.
Treści programoweT-W-6Zarządzanie ryzykiem
T-W-5Środowisko wewnętrzne kontroli
T-W-9Monitorowanie i ocena
T-W-4Standardy kontroli wewnętrznej
T-W-1Istota kontroli wewnętrznej w jednostkach
T-W-8Informacja i komunikacja
T-W-7Mechanizmy kontroli
T-W-2Rodzaje kontroli wewnętrznej
T-W-3System kontroli wewnętrznej
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie kontroli wewnętrznej
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
S-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi formułować celów kontorli wewnętrznej.
3,0Student potrafi identyfikować ryzyko kontroli wewnętrznej.
3,5Student potrafi formułować cele kontroli wewnętrznej i sporządzać częściową dokumentację kontroli wewnętrznej.
4,0Student potrafi formułować cele, identyfikować ryzyko kontroli wewnętrznej.
4,5Student potrafi formułować cele, identyfikować ryzyko oraz stosować metody kontroli wewnętrznej.
5,0Student potrafi formułować cele, identyfikować ryzyko oraz stosować metody kontroli wewnętrznej i sporządzać dokumentację dotyczącą kontroli wewnętrznej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/5_U02Student potrafi analizować obieg dokumentacji źródłowej w badanej jednostce.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-3Stosowanie standardów kontroli wewnętrznej w wybranych obszarach jednostki gospodarczej.
C-2Interpretacja standardów kontroli wewnętrznej i warunków jej stosowania w jednostce gospodarczej.
Treści programoweT-W-11Kontrola finansowo-księgowa
T-A-2Procedury kontroli wewnętrznej
T-W-6Zarządzanie ryzykiem
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
M-3Metoda sytuacyjna
M-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie kontroli wewnętrznej
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-4Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi analizować obiegu dokumentacji źródłowej w jednostce.
3,0Student potrafi rozróźnić dokumenty źródłowe w jednostce.
3,5Student potrafi grupować tematycznie dokumenty źródłowe i je archiwizować.
4,0Student potrafi analizować dokumenty źródłowe w wybranych obszarach działalności jednostki.
4,5Student potrafi dobrze analizować obieg dokumentów źródłowych.
5,0Student samodzielnie analizuje obieg dokumentacji źródłowej we wszystkich obszarach działalności jednostki.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/5_U03Student zna sposób organizacji kontroli wewnętrznej i potrafi przeprowadzić kontrolę wewnętrzną w jednostce gospodarczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U10potrafi wykorzystać metody i narzędzia doskonalenia jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Interpretacja standardów kontroli wewnętrznej i warunków jej stosowania w jednostce gospodarczej.
C-3Stosowanie standardów kontroli wewnętrznej w wybranych obszarach jednostki gospodarczej.
Treści programoweT-A-3Organizacja czynności kontrolno-analitycznych
T-W-10Wybrane zagadnienia kontroli wewnętrznej
T-W-11Kontrola finansowo-księgowa
T-A-1Metody badań kontrolno-analitycznych
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-3Metoda sytuacyjna
M-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie kontroli wewnętrznej
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-1Ocena formująca: Analiza i ocena wyników indywidualnych i grupowych pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi organizować kontroli wewnętrznej.
3,0Student potrafi ustalić cele i harmonogram kontroli wewnętrznej.
3,5Student potrafi ustalić ryzyko kontroli wewnętrznej.
4,0Student potrafi zorganizować kontrolę funkcjonalną w wybranym dziale jednostki.
4,5Student umie zastosować wybraną metodę do analizy ryzyka.
5,0Student potrafi przeprowadzić kontrolę wewnętrzną w jednostce gospodarczej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/5_K01Potrafi w podstawowym zakresie kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego w jednostce
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Interpretacja standardów kontroli wewnętrznej i warunków jej stosowania w jednostce gospodarczej.
C-1Poznanie zasad funkcjonowania kontroli wewnętrznej.
Treści programoweT-W-7Mechanizmy kontroli
T-W-1Istota kontroli wewnętrznej w jednostkach
T-W-5Środowisko wewnętrzne kontroli
T-W-4Standardy kontroli wewnętrznej
T-W-10Wybrane zagadnienia kontroli wewnętrznej
T-A-2Procedury kontroli wewnętrznej
T-A-3Organizacja czynności kontrolno-analitycznych
T-A-1Metody badań kontrolno-analitycznych
T-W-2Rodzaje kontroli wewnętrznej
T-W-11Kontrola finansowo-księgowa
T-W-9Monitorowanie i ocena
T-W-6Zarządzanie ryzykiem
T-W-3System kontroli wewnętrznej
T-A-4Rola i odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie kontroli wewnętrznej
T-W-8Informacja i komunikacja
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w zakresie kontroli wewnętrznej
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Aktywność studentów na zajęciach
S-1Ocena formująca: Analiza i ocena wyników indywidualnych i grupowych pracy studentów podczas ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi kojarzyć teori z praktyką.
3,0Student potrafi z pomocą kojarzyć teorię z praktyką.
3,5Student potrafi z pomocą kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego.
4,0Student potrafi dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego.
4,5Student potrafi dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego. Wyrzkostuje nabytą wiedzę na praktykach studenckich i w pracy zawodowej.
5,0Student potrafi bardzo dobrze kojarzyć teorię z praktyką oraz wskazywać sposoby rozwiązywania problemów ryzyka ekonomiczno-finansowego. Wyrzkostuje nabytą wiedzę na praktykach studenckich i w pracy zawodowej.