Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Organizacja rachunkowości:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Organizacja rachunkowości
Specjalność Rachunkowość zarządcza
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości
Nauczyciel odpowiedzialny Elżbieta Jaworska <Elzbieta.Jaworska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 15 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Opanowanie podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z organizacją rachunkowości w jednostkach gospodarczych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Istota, zakres, zasady, narzędzia organizacji rachunkowości2
T-A-2Organizacja rachunkowości a prawo bilansowe. Etyka zawodowa3
T-A-3Organizacja dokumentacji księgowej2
T-A-4Organizacja ewidencji księgowej2
T-A-5Organizacja inwentaryzacji jako elementu systemu kontroli wewnętrzenej2
T-A-6Organizacja sprawozdawczości finansowej2
T-A-7Kolokwium zaliczeniowe2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do zajęć, w tym studiowanie literatury i rozwiązywanie zadań problemowych30
A-A-3Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Wykład konwersatoryjny
M-4Ćwiczenia problemowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta przez zadawanie pytań na początku i w trakcie zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Aktywność na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzające wiedzę i umiejętności

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D8/3_W01
Student zna istotę, zakres oraz narzędzia organizacji rachunkowości, zasady (politykę) rachunkowości, zasady organizacji dokumentacji oraz organizacji ksiąg rachunkowych, a także organizacji inwentaryzacji i prac sprawozdawczych.
Z_1A_W10, Z_1A_W01, Z_1A_W04S1A_W01, S1A_W03, S1A_W07C-1T-A-5, T-A-6, T-A-4, T-A-1, T-A-7, T-A-3, T-A-2M-2, M-3, M-1S-1, S-3, S-2
Z_1A_D8/3_W02
Student zna ogólne zasady etyki w rachunkowości
Z_1A_W10S1A_W07C-1T-A-2M-4, M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D8/3_U01
Student potrafi rozróżnić narzędzia oraganizacji rachunkowości; dokumenty księgowe i sposoby ich przechowywania; księgi rachunkowe i terminy ich otwierania, zamykania; terminy, metody przeprowadzania inwentaryzacji, elementy sprawozdania finansowego
Z_1A_U13, Z_1A_U01, Z_1A_U16S1A_U01, S1A_U02, S1A_U05C-1T-A-1, T-A-6, T-A-3, T-A-4, T-A-2, T-A-7, T-A-5M-2, M-4S-1, S-3, S-2
Z_1A_D8/3_U02
Student potrafi wykorzystać wiedzę z organizacji rachunkowości w zarządzaniu jednostką
Z_1A_U13, Z_1A_U14S1A_U02, S1A_U03, S1A_U05C-1T-A-2, T-A-3, T-A-6, T-A-7, T-A-4, T-A-1, T-A-5M-4, M-3, M-2, M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D8/3_K01
Student posiada zdolność pracy indywidualnej i zespołowej pozwalającej rozwiązywać problemy analizowane podczas zajęć z uwzględnieniem zasad etycznych
Z_1A_K02, Z_1A_K08, Z_1A_K03S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04C-1T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-6, T-A-5, T-A-4M-4, M-2S-2, S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D8/3_W01
Student zna istotę, zakres oraz narzędzia organizacji rachunkowości, zasady (politykę) rachunkowości, zasady organizacji dokumentacji oraz organizacji ksiąg rachunkowych, a także organizacji inwentaryzacji i prac sprawozdawczych.
2,0Student nie zna zasad (polityki) rachunkowości, zasad organizacji dokumentacji oraz organizacji ksiąg rachunkowych, a także organizacji inwentaryzacji i prac sprawozdawczych.
3,0Student zna zasady (politykę) rachunkowości, zasady organizacji dokumentacji oraz organizacji ksiąg rachunkowych, a także organizacji inwentaryzacji i prac sprawozdawczych w co najmniej 60%
3,5Student zna zasady (politykę) rachunkowości, zasady organizacji dokumentacji oraz organizacji ksiąg rachunkowych, a także organizacji inwentaryzacji i prac sprawozdawczych w co najmniej 70%.
4,0Student zna zasady (politykę) rachunkowości, zasady organizacji dokumentacji oraz organizacji ksiąg rachunkowych, a także organizacji inwentaryzacji i prac sprawozdawczych w co najmniej 80%
4,5Student zna zasady (politykę) rachunkowości, zasady organizacji dokumentacji oraz organizacji ksiąg rachunkowych, a także organizacji inwentaryzacji i prac sprawozdawczych w co najmniej 90%
5,0Student zna zasady (politykę) rachunkowości, zasady organizacji dokumentacji oraz organizacji ksiąg rachunkowych, a także organizacji inwentaryzacji i prac sprawozdawczych w co najmniej 95%
Z_1A_D8/3_W02
Student zna ogólne zasady etyki w rachunkowości
2,0Student nie zna zasad etyki w rachunkowości
3,0Student zna niektóre zasady etyki w rachunkowości
3,5Student zna i charakteryzuje niektóre zasady etyki w rachunkowści
4,0Student zna wszystkie i charakteryzuje niektóre zasady etyki w rachunkwości
4,5Student zna i charakteryzuje wszystkie zasady etyki w rachunkwości
5,0Student zna i charakteryzuje wszystkie zasady etyki w rachunkowości. Odnosi je do regulacji prawa bilansowego

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D8/3_U01
Student potrafi rozróżnić narzędzia oraganizacji rachunkowości; dokumenty księgowe i sposoby ich przechowywania; księgi rachunkowe i terminy ich otwierania, zamykania; terminy, metody przeprowadzania inwentaryzacji, elementy sprawozdania finansowego
2,0Student nie potrafi rozróżnić narzędzia oraganizacji rachunkowości; dokumenty księgowe i sposoby ich przechowywania; księgi rachunkowe i terminy ich otwierania, zamykania; terminy, metody przeprowadzania inwentaryzacji, elementy sprawozdania finansowego
3,0Student potrafi rozróżnić narzędzia oraganizacji rachunkowości; dokumenty księgowe i sposoby ich przechowywania; księgi rachunkowe i terminy ich otwierania, zamykania; terminy, metody przeprowadzania inwentaryzacji, elementy sprawozdania finansowego w co najmniej 60%
3,5Student potrafi rozróżnić narzędzia oraganizacji rachunkowości; dokumenty księgowe i sposoby ich przechowywania; księgi rachunkowe i terminy ich otwierania, zamykania; terminy, metody przeprowadzania inwentaryzacji, elementy sprawozdania finansowego w co najmniej 70%
4,0Student potrafi rozróżnić narzędzia oraganizacji rachunkowości; dokumenty księgowe i sposoby ich przechowywania; księgi rachunkowe i terminy ich otwierania, zamykania; terminy, metody przeprowadzania inwentaryzacji, elementy sprawozdania finansowego w co najmniej 80%
4,5Student potrafi rozróżnić narzędzia oraganizacji rachunkowości; dokumenty księgowe i sposoby ich przechowywania; księgi rachunkowe i terminy ich otwierania, zamykania; terminy, metody przeprowadzania inwentaryzacji, elementy sprawozdania finansowego w co najmniej 90%
5,0Student potrafi rozróżnić narzędzia oraganizacji rachunkowości; dokumenty księgowe i sposoby ich przechowywania; księgi rachunkowe i terminy ich otwierania, zamykania; terminy, metody przeprowadzania inwentaryzacji, elementy sprawozdania finansowego w co najmniej 95%
Z_1A_D8/3_U02
Student potrafi wykorzystać wiedzę z organizacji rachunkowości w zarządzaniu jednostką
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy z rachunkowości do kształtowania zasad (polityki) rachunkowości
3,0Student potrafi z pomocą lub częściowo ocenić niektóre obszary organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie
3,5Student potrafi z pomocą lub częściowo ocenić obszary organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie, przy czym proponowane rozwiązania nie zawsze są prawidłowe
4,0Student potrafi samodzielnie ocenić obszary organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie, przy czym proponowane rozwiązania z reguły są prawidłowe
4,5Student potrafi samodzielnie ocenić obszary organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie, przy czym proponowane rozwiązania są prawidłowe
5,0Student potrafi samodzielnie ocenić obszary organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie, przy czym proponowane rozwiązania są prawidłowe. Potrafi uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania do danego problemu, przeprowadzić ocenę wyników i wskazać inne możliwości

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D8/3_K01
Student posiada zdolność pracy indywidualnej i zespołowej pozwalającej rozwiązywać problemy analizowane podczas zajęć z uwzględnieniem zasad etycznych
2,0Student nie jest zdolny do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych w trakcie zajęć, nie uwzględnia zasad etycznych
3,0Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania niektórych zagadnień analizowanych w trakcie zajęć, uwzględnia niektóre zasady etyczne
3,5Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych w trakcie zajęć, przy czym proponowane rozwiązania nie zawsz są prawidłowe, uwzględnia niektóre zasady etyczne
4,0Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych w trakcie zajęć, przy czym proponowane rozwiązania z reguły są prawidłowe, uwzględnia większość zasad etycznych
4,5Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych w trakcie zajęć, przy czym proponowane rozwiązania są prawidłowe, uwzględnia wszystkie zasady etyczne
5,0Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych w trakcie zajęć, przy czym proponowane rozwiązania są prawidłowe, uwzględnia wszystkie zasady etyczne. Potrafi uzasadnić wybór rozwiązania danego problemu.

Literatura podstawowa

  1. Kiziukiewicz T., Organizacja rachunkowości, PWN, Warszawa, 2002, 1
  2. Czubakowska K. (red.), Rachunkowość według prawa bilansowego, C.H. Beck, Warszawa, 2009, 1
  3. Winiarska K. (red.), Organizacja rachunkowości, PWE, Warszawa, 2011, 1
  4. Małkowska D., Inwentaryzacja od A do Z, ODDK, Gdańsk, 2008, 4
  5. Bral W., Wojciechowski A., Zasady obiegu i ochrony dokumentów, Difin, Warszawa, 2006, 1

Literatura dodatkowa

  1. Kiziukiewicz T. (red.), Ustawa o rachunkowości. Komentarz, LexisNexis, Warszawa, 2011, 4
  2. Gos W. (red.), Vademekum samodzielnego księgowego, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa, 2010, 4
  3. Gos W. (red.), Vademekum głównego księgowego, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa, 2009, 2
  4. Gierusz J., Plan kont z komentarzem, ODDK, Gdańsk, 2012, 17

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Istota, zakres, zasady, narzędzia organizacji rachunkowości2
T-A-2Organizacja rachunkowości a prawo bilansowe. Etyka zawodowa3
T-A-3Organizacja dokumentacji księgowej2
T-A-4Organizacja ewidencji księgowej2
T-A-5Organizacja inwentaryzacji jako elementu systemu kontroli wewnętrzenej2
T-A-6Organizacja sprawozdawczości finansowej2
T-A-7Kolokwium zaliczeniowe2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do zajęć, w tym studiowanie literatury i rozwiązywanie zadań problemowych30
A-A-3Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/3_W01Student zna istotę, zakres oraz narzędzia organizacji rachunkowości, zasady (politykę) rachunkowości, zasady organizacji dokumentacji oraz organizacji ksiąg rachunkowych, a także organizacji inwentaryzacji i prac sprawozdawczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z organizacją rachunkowości w jednostkach gospodarczych
Treści programoweT-A-5Organizacja inwentaryzacji jako elementu systemu kontroli wewnętrzenej
T-A-6Organizacja sprawozdawczości finansowej
T-A-4Organizacja ewidencji księgowej
T-A-1Istota, zakres, zasady, narzędzia organizacji rachunkowości
T-A-7Kolokwium zaliczeniowe
T-A-3Organizacja dokumentacji księgowej
T-A-2Organizacja rachunkowości a prawo bilansowe. Etyka zawodowa
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-3Wykład konwersatoryjny
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta przez zadawanie pytań na początku i w trakcie zajęć
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzające wiedzę i umiejętności
S-2Ocena podsumowująca: Aktywność na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna zasad (polityki) rachunkowości, zasad organizacji dokumentacji oraz organizacji ksiąg rachunkowych, a także organizacji inwentaryzacji i prac sprawozdawczych.
3,0Student zna zasady (politykę) rachunkowości, zasady organizacji dokumentacji oraz organizacji ksiąg rachunkowych, a także organizacji inwentaryzacji i prac sprawozdawczych w co najmniej 60%
3,5Student zna zasady (politykę) rachunkowości, zasady organizacji dokumentacji oraz organizacji ksiąg rachunkowych, a także organizacji inwentaryzacji i prac sprawozdawczych w co najmniej 70%.
4,0Student zna zasady (politykę) rachunkowości, zasady organizacji dokumentacji oraz organizacji ksiąg rachunkowych, a także organizacji inwentaryzacji i prac sprawozdawczych w co najmniej 80%
4,5Student zna zasady (politykę) rachunkowości, zasady organizacji dokumentacji oraz organizacji ksiąg rachunkowych, a także organizacji inwentaryzacji i prac sprawozdawczych w co najmniej 90%
5,0Student zna zasady (politykę) rachunkowości, zasady organizacji dokumentacji oraz organizacji ksiąg rachunkowych, a także organizacji inwentaryzacji i prac sprawozdawczych w co najmniej 95%
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/3_W02Student zna ogólne zasady etyki w rachunkowości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z organizacją rachunkowości w jednostkach gospodarczych
Treści programoweT-A-2Organizacja rachunkowości a prawo bilansowe. Etyka zawodowa
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia problemowe
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Aktywność na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna zasad etyki w rachunkowości
3,0Student zna niektóre zasady etyki w rachunkowości
3,5Student zna i charakteryzuje niektóre zasady etyki w rachunkowści
4,0Student zna wszystkie i charakteryzuje niektóre zasady etyki w rachunkwości
4,5Student zna i charakteryzuje wszystkie zasady etyki w rachunkwości
5,0Student zna i charakteryzuje wszystkie zasady etyki w rachunkowości. Odnosi je do regulacji prawa bilansowego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/3_U01Student potrafi rozróżnić narzędzia oraganizacji rachunkowości; dokumenty księgowe i sposoby ich przechowywania; księgi rachunkowe i terminy ich otwierania, zamykania; terminy, metody przeprowadzania inwentaryzacji, elementy sprawozdania finansowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U13potrafi określić źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U16prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania problemów z zakresu zarządzania i ekonomii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z organizacją rachunkowości w jednostkach gospodarczych
Treści programoweT-A-1Istota, zakres, zasady, narzędzia organizacji rachunkowości
T-A-6Organizacja sprawozdawczości finansowej
T-A-3Organizacja dokumentacji księgowej
T-A-4Organizacja ewidencji księgowej
T-A-2Organizacja rachunkowości a prawo bilansowe. Etyka zawodowa
T-A-7Kolokwium zaliczeniowe
T-A-5Organizacja inwentaryzacji jako elementu systemu kontroli wewnętrzenej
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-4Ćwiczenia problemowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta przez zadawanie pytań na początku i w trakcie zajęć
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzające wiedzę i umiejętności
S-2Ocena podsumowująca: Aktywność na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi rozróżnić narzędzia oraganizacji rachunkowości; dokumenty księgowe i sposoby ich przechowywania; księgi rachunkowe i terminy ich otwierania, zamykania; terminy, metody przeprowadzania inwentaryzacji, elementy sprawozdania finansowego
3,0Student potrafi rozróżnić narzędzia oraganizacji rachunkowości; dokumenty księgowe i sposoby ich przechowywania; księgi rachunkowe i terminy ich otwierania, zamykania; terminy, metody przeprowadzania inwentaryzacji, elementy sprawozdania finansowego w co najmniej 60%
3,5Student potrafi rozróżnić narzędzia oraganizacji rachunkowości; dokumenty księgowe i sposoby ich przechowywania; księgi rachunkowe i terminy ich otwierania, zamykania; terminy, metody przeprowadzania inwentaryzacji, elementy sprawozdania finansowego w co najmniej 70%
4,0Student potrafi rozróżnić narzędzia oraganizacji rachunkowości; dokumenty księgowe i sposoby ich przechowywania; księgi rachunkowe i terminy ich otwierania, zamykania; terminy, metody przeprowadzania inwentaryzacji, elementy sprawozdania finansowego w co najmniej 80%
4,5Student potrafi rozróżnić narzędzia oraganizacji rachunkowości; dokumenty księgowe i sposoby ich przechowywania; księgi rachunkowe i terminy ich otwierania, zamykania; terminy, metody przeprowadzania inwentaryzacji, elementy sprawozdania finansowego w co najmniej 90%
5,0Student potrafi rozróżnić narzędzia oraganizacji rachunkowości; dokumenty księgowe i sposoby ich przechowywania; księgi rachunkowe i terminy ich otwierania, zamykania; terminy, metody przeprowadzania inwentaryzacji, elementy sprawozdania finansowego w co najmniej 95%
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/3_U02Student potrafi wykorzystać wiedzę z organizacji rachunkowości w zarządzaniu jednostką
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U13potrafi określić źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z organizacją rachunkowości w jednostkach gospodarczych
Treści programoweT-A-2Organizacja rachunkowości a prawo bilansowe. Etyka zawodowa
T-A-3Organizacja dokumentacji księgowej
T-A-6Organizacja sprawozdawczości finansowej
T-A-7Kolokwium zaliczeniowe
T-A-4Organizacja ewidencji księgowej
T-A-1Istota, zakres, zasady, narzędzia organizacji rachunkowości
T-A-5Organizacja inwentaryzacji jako elementu systemu kontroli wewnętrzenej
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia problemowe
M-3Wykład konwersatoryjny
M-2Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta przez zadawanie pytań na początku i w trakcie zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Aktywność na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzające wiedzę i umiejętności
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy z rachunkowości do kształtowania zasad (polityki) rachunkowości
3,0Student potrafi z pomocą lub częściowo ocenić niektóre obszary organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie
3,5Student potrafi z pomocą lub częściowo ocenić obszary organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie, przy czym proponowane rozwiązania nie zawsze są prawidłowe
4,0Student potrafi samodzielnie ocenić obszary organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie, przy czym proponowane rozwiązania z reguły są prawidłowe
4,5Student potrafi samodzielnie ocenić obszary organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie, przy czym proponowane rozwiązania są prawidłowe
5,0Student potrafi samodzielnie ocenić obszary organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie, przy czym proponowane rozwiązania są prawidłowe. Potrafi uzasadnić wybór zastosowanego rozwiązania do danego problemu, przeprowadzić ocenę wyników i wskazać inne możliwości
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D8/3_K01Student posiada zdolność pracy indywidualnej i zespołowej pozwalającej rozwiązywać problemy analizowane podczas zajęć z uwzględnieniem zasad etycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z organizacją rachunkowości w jednostkach gospodarczych
Treści programoweT-A-1Istota, zakres, zasady, narzędzia organizacji rachunkowości
T-A-2Organizacja rachunkowości a prawo bilansowe. Etyka zawodowa
T-A-3Organizacja dokumentacji księgowej
T-A-6Organizacja sprawozdawczości finansowej
T-A-5Organizacja inwentaryzacji jako elementu systemu kontroli wewnętrzenej
T-A-4Organizacja ewidencji księgowej
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia problemowe
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Aktywność na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzające wiedzę i umiejętności
S-1Ocena formująca: Ocena osiągnięć studenta przez zadawanie pytań na początku i w trakcie zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest zdolny do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych w trakcie zajęć, nie uwzględnia zasad etycznych
3,0Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania niektórych zagadnień analizowanych w trakcie zajęć, uwzględnia niektóre zasady etyczne
3,5Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych w trakcie zajęć, przy czym proponowane rozwiązania nie zawsz są prawidłowe, uwzględnia niektóre zasady etyczne
4,0Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych w trakcie zajęć, przy czym proponowane rozwiązania z reguły są prawidłowe, uwzględnia większość zasad etycznych
4,5Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych w trakcie zajęć, przy czym proponowane rozwiązania są prawidłowe, uwzględnia wszystkie zasady etyczne
5,0Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych w trakcie zajęć, przy czym proponowane rozwiązania są prawidłowe, uwzględnia wszystkie zasady etyczne. Potrafi uzasadnić wybór rozwiązania danego problemu.