Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Pomoc przedlekarska i higiena:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Pomoc przedlekarska i higiena
Specjalność Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Jerzy Bielec <Jerzy.Bielec@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Posiadanie podstawowej wiedzy uzyskanej w ramach obowiązkowych szkoleń BHP.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Opanowanie przez studenta podstaw pomocy przedlekarskiej oraz zasad kształtowania higienicznych warunków pracy.
C-2Uzyskanie umiejętności w zakresie podstawowych czynności ratujących życie oraz typowych działań w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia.
C-3Wykształcenie postawy i kompetencji niezbędnych do przekazywania nabytej wiedzy w przyszłości i stosowania w sytuacjach jej wymagających.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Obowiązki pracodawcy w zakresie badań lekarskich pracowników. Skierowania i zaświadczenia. Wyposażenie obowiązkowe zakładu pracy.3
T-A-2Pierwsza pomoc przedlekarska w podstawowych zagrożeniach występujących w miejscu pracy: zachłyśnięcia; krwotoki; omdlenia; porażenia prądem; zatrucia.5
T-A-3Higiena w miejscu pracy. Działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia pracowników dla wybranych czynników: hałasu, mikroklimatu gorącego, itp.5
T-A-4Przeciwdziałanie zagrożeniu epidemiologicznemu w miejscu pracy.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-A-2Lektura literatury przedmiotu i przygotowanie do zajęć.8
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia.7
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca (wykład, pogadanka, objaśnienie).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy).
M-3Metody aktywizujące (metoda przypadków, inscenizacja).
M-4Metody eksponujące (film, ekspozycja). Pokaz połączony z przeżyciem.
M-5Metody praktyczne (ćwiczenia, pokaz).

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów w trakcie zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Praca projektowa w formie interaktywnego referatu z elementami pokazu i symulacji zdarzeń. (Pokaz połączony z przeżyciem)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/12_W01
Podstawowa wiedza z zakresu organizacji działania przedsiębiorstw w zakresie higienicznych warunków pracy oraz organizacji pomocy przedlekarskiej.
Z_1A_W15S1A_W11C-1T-A-4, T-A-1, T-A-2, T-A-3M-1, M-2, M-4, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/12_U01
Organizacja pracy własnej i zespołu pod kątem przestrzegania zasad higieny i udzielania pomocy w nagłych wypadkach.
Z_1A_U03S1A_U02, S1A_U06C-2, C-3T-A-2, T-A-4, T-A-3M-4, M-3, M-5, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/12_K01
Rozumie konieczność kształtowania warunków pracy zgodnie z zasadami higieny oraz wartość życia i pomocy przedlekarskiej jako czynnika ratującego życie. Jest świadom konieczności stałego podnoszenia kwalifikacji w tym zakresie.
Z_1A_K01, Z_1A_K08S1A_K01, S1A_K04, S1A_K06C-3T-A-1, T-A-2, T-A-4M-3, M-5, M-4S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D2/12_W01
Podstawowa wiedza z zakresu organizacji działania przedsiębiorstw w zakresie higienicznych warunków pracy oraz organizacji pomocy przedlekarskiej.
2,0Student nie jest w stanie: - zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu przedmiotu, - wskazać, co jest literaturą tematu oraz jaki jest cel, przedmiot i najważniejsze zagadnienia w ramach realizowanego programu, - sformułować krótkiej (nawet niepełnej), ale poprawnej wypowiedzi dla większości poruszanych na zajęciach obszarów tematycznych. Student otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie wykazuje zainteresowania treściami programowymi lub uchyla się od aktywności a jego absencja nie daje gwarancji nadrobienia zaległości w materialne.
3,0Student, na ocenę dostateczną: - w zakresie wiedzy opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student, na ocenę dostateczną plus: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do przekazywanej wiedzy pozostaje średnio zainteresowany, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi częściowo błędna).
4,0Student, na ocenę dobrą: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy i wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy przejawia zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi cechują nieznaczne błędy).
4,5Student, na ocenę dobrą plus: - w zakresie wiedzy opanował materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, właściwie tłumaczy ich znaczenie - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - wypowiada się bez trudności operując poprawnie słownictwem merytorycznym.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - wykazuje zrozumienie wiedzy bez zastrzeżeń do toku rozumowania, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, potrafi zaproponować kontekst, w którym wiedza znajduje lub może znaleźć zastosowanie praktyczne, - wypowiada się bezbłędnym językiem, prawidłowo merytorycznie.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D2/12_U01
Organizacja pracy własnej i zespołu pod kątem przestrzegania zasad higieny i udzielania pomocy w nagłych wypadkach.
2,0Nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi się pojawić w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Nie potrafi zastosować praktycznie zdobytej wiedzy, ma podstawowe problemy z interpretacją i wnioskowaniem.
3,0Student, na ocenę dostateczną potrafi zidentyfikować i poradzić sobie (z wydatną pomocą nauczyciela lub przy wsparciu osób trzecich) z wybranymi trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada bardzo ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach innych niż podstawowe.
3,5Student, na ocenę dostateczną plus potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, pod warunkiem uzyskania dodatkowego wsparcia, z trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach w trudniejszych zadaniach.
4,0Student, na ocenę dobrą potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Bez błędów stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania prostych i średnio trudnych zadań, popełnia błędy w interpretacji i wnioskowaniu w trudniejszych kontekstach.
4,5Student, na ocenę dobrą plus potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Umiejętnie interpretuje i wnioskuje w większości kontekstów i zadań przed nim stawianych, rozumie sens popełnianych błędów i posiada umiejętność doskonalenia.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem z stosowaniem wiedzy w praktyce. Bezbłędnie interpretuje i wnioskuje, niezależnie od poziomu trudności stawianych zagadnień w zakresie przedmiotu. Rozszerza swoje umiejętności poprzez łączenie posiadanej dotąd wiedzy i umiejętności oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D2/12_K01
Rozumie konieczność kształtowania warunków pracy zgodnie z zasadami higieny oraz wartość życia i pomocy przedlekarskiej jako czynnika ratującego życie. Jest świadom konieczności stałego podnoszenia kwalifikacji w tym zakresie.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu, co uniemożliwia mu wykazanie się kompetencjami. Prezentuje błędne poglądy i opinie, nawet w sytuacji podpowiedzi nie potrafi zaprezentować kompetencji w poprawnym wnioskowaniu i umiejętności interpretacyjnych. Ujawnia brak zaangażowania i brak chęci wykonania pracy w sposób należyty.
3,0Student, na ocenę dostateczną wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, z licznymi błędami niedyskwalifikującymi całkowicie pracy.
3,5Student, na ocenę dostateczną plus wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, potrafi zaplanować wykonanie pracy i ujawnia zdolność do wykonania zasadniczego zakresu planu. Popełnia błędy, ale kluczowe obszary realizuje na ogół poprawnie.
4,0Student, na ocenę dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki i uzyskaniu podstawowych zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
4,5Student, na ocenę dobrą plus prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia kluczowej tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

Literatura podstawowa

  1. red. D. Koradecka, Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa, 1999
  2. Rymkiewicz W., Pierwsza pomoc przedlekarska, Tarbonus, Kraków ; Tarnobrzeg, 2009
  3. Rączkowski B., BHP w praktyce., ODDK, Gdańsk, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Pieniuta S., Pierwsza pomoc przedlekarska, Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, Wrocław, 2005
  2. Autor zbiorowy, Kurs ratownictwa przedmedycznego - materiały dydaktyczne, plansze, tabele, schematy., Ciechanowskie Konsorcjum Zdrowia, Ciechanów, 1995

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Obowiązki pracodawcy w zakresie badań lekarskich pracowników. Skierowania i zaświadczenia. Wyposażenie obowiązkowe zakładu pracy.3
T-A-2Pierwsza pomoc przedlekarska w podstawowych zagrożeniach występujących w miejscu pracy: zachłyśnięcia; krwotoki; omdlenia; porażenia prądem; zatrucia.5
T-A-3Higiena w miejscu pracy. Działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia pracowników dla wybranych czynników: hałasu, mikroklimatu gorącego, itp.5
T-A-4Przeciwdziałanie zagrożeniu epidemiologicznemu w miejscu pracy.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-A-2Lektura literatury przedmiotu i przygotowanie do zajęć.8
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia.7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/12_W01Podstawowa wiedza z zakresu organizacji działania przedsiębiorstw w zakresie higienicznych warunków pracy oraz organizacji pomocy przedlekarskiej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta podstaw pomocy przedlekarskiej oraz zasad kształtowania higienicznych warunków pracy.
Treści programoweT-A-4Przeciwdziałanie zagrożeniu epidemiologicznemu w miejscu pracy.
T-A-1Obowiązki pracodawcy w zakresie badań lekarskich pracowników. Skierowania i zaświadczenia. Wyposażenie obowiązkowe zakładu pracy.
T-A-2Pierwsza pomoc przedlekarska w podstawowych zagrożeniach występujących w miejscu pracy: zachłyśnięcia; krwotoki; omdlenia; porażenia prądem; zatrucia.
T-A-3Higiena w miejscu pracy. Działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia pracowników dla wybranych czynników: hałasu, mikroklimatu gorącego, itp.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca (wykład, pogadanka, objaśnienie).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy).
M-4Metody eksponujące (film, ekspozycja). Pokaz połączony z przeżyciem.
M-3Metody aktywizujące (metoda przypadków, inscenizacja).
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Praca projektowa w formie interaktywnego referatu z elementami pokazu i symulacji zdarzeń. (Pokaz połączony z przeżyciem)
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów w trakcie zajęć.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest w stanie: - zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu przedmiotu, - wskazać, co jest literaturą tematu oraz jaki jest cel, przedmiot i najważniejsze zagadnienia w ramach realizowanego programu, - sformułować krótkiej (nawet niepełnej), ale poprawnej wypowiedzi dla większości poruszanych na zajęciach obszarów tematycznych. Student otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie wykazuje zainteresowania treściami programowymi lub uchyla się od aktywności a jego absencja nie daje gwarancji nadrobienia zaległości w materialne.
3,0Student, na ocenę dostateczną: - w zakresie wiedzy opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student, na ocenę dostateczną plus: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do przekazywanej wiedzy pozostaje średnio zainteresowany, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi częściowo błędna).
4,0Student, na ocenę dobrą: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy i wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy przejawia zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi cechują nieznaczne błędy).
4,5Student, na ocenę dobrą plus: - w zakresie wiedzy opanował materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, właściwie tłumaczy ich znaczenie - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - wypowiada się bez trudności operując poprawnie słownictwem merytorycznym.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - wykazuje zrozumienie wiedzy bez zastrzeżeń do toku rozumowania, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, potrafi zaproponować kontekst, w którym wiedza znajduje lub może znaleźć zastosowanie praktyczne, - wypowiada się bezbłędnym językiem, prawidłowo merytorycznie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/12_U01Organizacja pracy własnej i zespołu pod kątem przestrzegania zasad higieny i udzielania pomocy w nagłych wypadkach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-2Uzyskanie umiejętności w zakresie podstawowych czynności ratujących życie oraz typowych działań w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia.
C-3Wykształcenie postawy i kompetencji niezbędnych do przekazywania nabytej wiedzy w przyszłości i stosowania w sytuacjach jej wymagających.
Treści programoweT-A-2Pierwsza pomoc przedlekarska w podstawowych zagrożeniach występujących w miejscu pracy: zachłyśnięcia; krwotoki; omdlenia; porażenia prądem; zatrucia.
T-A-4Przeciwdziałanie zagrożeniu epidemiologicznemu w miejscu pracy.
T-A-3Higiena w miejscu pracy. Działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia pracowników dla wybranych czynników: hałasu, mikroklimatu gorącego, itp.
Metody nauczaniaM-4Metody eksponujące (film, ekspozycja). Pokaz połączony z przeżyciem.
M-3Metody aktywizujące (metoda przypadków, inscenizacja).
M-5Metody praktyczne (ćwiczenia, pokaz).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów w trakcie zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Praca projektowa w formie interaktywnego referatu z elementami pokazu i symulacji zdarzeń. (Pokaz połączony z przeżyciem)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi się pojawić w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Nie potrafi zastosować praktycznie zdobytej wiedzy, ma podstawowe problemy z interpretacją i wnioskowaniem.
3,0Student, na ocenę dostateczną potrafi zidentyfikować i poradzić sobie (z wydatną pomocą nauczyciela lub przy wsparciu osób trzecich) z wybranymi trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada bardzo ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach innych niż podstawowe.
3,5Student, na ocenę dostateczną plus potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, pod warunkiem uzyskania dodatkowego wsparcia, z trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach w trudniejszych zadaniach.
4,0Student, na ocenę dobrą potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Bez błędów stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania prostych i średnio trudnych zadań, popełnia błędy w interpretacji i wnioskowaniu w trudniejszych kontekstach.
4,5Student, na ocenę dobrą plus potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Umiejętnie interpretuje i wnioskuje w większości kontekstów i zadań przed nim stawianych, rozumie sens popełnianych błędów i posiada umiejętność doskonalenia.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem z stosowaniem wiedzy w praktyce. Bezbłędnie interpretuje i wnioskuje, niezależnie od poziomu trudności stawianych zagadnień w zakresie przedmiotu. Rozszerza swoje umiejętności poprzez łączenie posiadanej dotąd wiedzy i umiejętności oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/12_K01Rozumie konieczność kształtowania warunków pracy zgodnie z zasadami higieny oraz wartość życia i pomocy przedlekarskiej jako czynnika ratującego życie. Jest świadom konieczności stałego podnoszenia kwalifikacji w tym zakresie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-3Wykształcenie postawy i kompetencji niezbędnych do przekazywania nabytej wiedzy w przyszłości i stosowania w sytuacjach jej wymagających.
Treści programoweT-A-1Obowiązki pracodawcy w zakresie badań lekarskich pracowników. Skierowania i zaświadczenia. Wyposażenie obowiązkowe zakładu pracy.
T-A-2Pierwsza pomoc przedlekarska w podstawowych zagrożeniach występujących w miejscu pracy: zachłyśnięcia; krwotoki; omdlenia; porażenia prądem; zatrucia.
T-A-4Przeciwdziałanie zagrożeniu epidemiologicznemu w miejscu pracy.
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujące (metoda przypadków, inscenizacja).
M-5Metody praktyczne (ćwiczenia, pokaz).
M-4Metody eksponujące (film, ekspozycja). Pokaz połączony z przeżyciem.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Praca projektowa w formie interaktywnego referatu z elementami pokazu i symulacji zdarzeń. (Pokaz połączony z przeżyciem)
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów w trakcie zajęć.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu, co uniemożliwia mu wykazanie się kompetencjami. Prezentuje błędne poglądy i opinie, nawet w sytuacji podpowiedzi nie potrafi zaprezentować kompetencji w poprawnym wnioskowaniu i umiejętności interpretacyjnych. Ujawnia brak zaangażowania i brak chęci wykonania pracy w sposób należyty.
3,0Student, na ocenę dostateczną wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, z licznymi błędami niedyskwalifikującymi całkowicie pracy.
3,5Student, na ocenę dostateczną plus wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, potrafi zaplanować wykonanie pracy i ujawnia zdolność do wykonania zasadniczego zakresu planu. Popełnia błędy, ale kluczowe obszary realizuje na ogół poprawnie.
4,0Student, na ocenę dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki i uzyskaniu podstawowych zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
4,5Student, na ocenę dobrą plus prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia kluczowej tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.