Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Dydaktyka szkolenia BHP:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Dydaktyka szkolenia BHP
Specjalność Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Agnieszka Kowalczyk-Kassyk <Agnieszka.Kowalczyk-Kassyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sylwia Gołąb <sylwia.golab@zut.edu.pl>, Tadeusz Ziejewski <Tadeusz.Ziejewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK4 15 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza o człowieku.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1W wyniku zorganizowanego procesu nauczania student będzie: znał podstawowe uwarunkowania procesu nauczania-uczenia się,
C-2wymieniał podstawowe elementy warsztatu metodycznego nauczyciela zawodu,
C-3znał podstawowe zasady przygotowywania się nauczyciela do zajęć dydaktycznych,
C-4potrafił projektować jednostki metodyczne z zastosowaniem wybranych metod nauczania,
C-5świadomy roli nauczyciela w procesie dydaktycznym

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Wybrane czynniki determinujące przebieg nauczania -uczenia się.2
T-K-2Wybrane aspekty działań dydaktycznych-metody kontroli, oceny.2
T-K-3Teorie doboru tresci nauczania, zasady nauczania, formy organizacyjne.2
T-K-4Charakterystyka wybranych metod i srodków dydaktycznych.4
T-K-5Metodyczne zasady wykorzystania środków nauczania w zajęciach dydaktycznych(zasada indywidualizacji i zespołowości w nauczniu).2
T-K-6Projektowanie jednostek metodycznych z zastosowaniem wybranych metod nauczania-zaliczenie.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1uczestnictwo w zajęciach, uczestnictwo w zaliczeniu15
A-K-2Praca własna studenta: -przygotowanie do części prktycznej zajęć (opracowanie i prezentacja referatów tematycznych, realizacja zadań zleconych przez nauczyciela, zebranie i analiza literatury do poszczególnych tematów zajęć), -udział w konsultacjach celem np.:weryfikacji postępów, doboru adekwatnej literatury, sposobu i formy (metodyki) zleconego projektu, -przygotowanie do zaliczenia.45
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metody problemowe-wykład konwerstoryjny, dyskusja dydaktyczna,
M-2metody aktywizujace- gry dydaktyczne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach wyrażająca się: aprobatą lub dezaprobatą stopnia zaangażowania w pracę zleconą przez prowadzącego oraz wskazaniem osiagnięć lub ewentualnych braków wraz z instrukcją ich nadrobienia
S-2Ocena podsumowująca: ocena pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej z zagadnienia wskazanego przez prowadzącego.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/9_W01
Zna podstawowe pojęcia z dydaktyki przedmiotów zawodowych (szkolenia BHP).
Z_1A_W06S1A_W05C-5, C-1, C-3, C-2, C-4T-K-3, T-K-1, T-K-6, T-K-5, T-K-2, T-K-4M-2, M-1S-1, S-2
Z_1A_D2/9_W02
Zna podstawowe elementy technologicznego modelu przygotowywania zajęć dydaktycznych (szkolenia BHP).
Z_1A_W06S1A_W05C-4, C-5, C-3, C-1, C-2T-K-1, T-K-6, T-K-5, T-K-2, T-K-3, T-K-4M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/9_U01
Potrafi projektować jednostki metodyczne z zastosowaniem wybranych metod nauczania i strategii dydaktycznych.
Z_1A_U03, Z_1A_U09, Z_1A_U17S1A_U01, S1A_U02, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1, C-4, C-5, C-3, C-2T-K-2, T-K-6, T-K-1, T-K-5, T-K-3, T-K-4M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/9_K01
Jest świadomy roli nauczyciela w procesie dydaktycznym.
Z_1A_K01, Z_1A_K02, Z_1A_K03, Z_1A_K04S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K06C-4, C-1, C-5, C-2, C-3T-K-4, T-K-1, T-K-5, T-K-2, T-K-6, T-K-3M-2, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D2/9_W01
Zna podstawowe pojęcia z dydaktyki przedmiotów zawodowych (szkolenia BHP).
2,0Nie zna podstawowych pojęć z zakresu dydaktyki szkolenia BHP.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy material programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, w zakreśie stosunku do wiedzy: częściowo obojetny, -w zakresie wyrażania wiedzy: jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy material programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, w zakreśie stosunku do wiedzy: średnio zainteresowany, -w zakresie wyrażania wiedzy: jakość wypowiedzi częściowo błędna.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, w zakreśie stosunku do wiedzy: wykazuje zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy: jakość wypowiedzi naogół poprawna.
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, w zakreśie stosunku do wiedzy: wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy: jakość wypowiedzi naogół poprawna.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy: bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, -odpowiada prawidłowo i pewnie.
Z_1A_D2/9_W02
Zna podstawowe elementy technologicznego modelu przygotowywania zajęć dydaktycznych (szkolenia BHP).
2,0Nie zna elementow technologicznego modelu przygotowywania zajęć dydaktycznych.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy material programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, w zakreśie stosunku do wiedzy: częściowo obojetny, -w zakresie wyrażania wiedzy: jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy material programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, w zakreśie stosunku do wiedzy: średnio zainteresowany, -w zakresie wyrażania wiedzy: jakość wypowiedzi częściowo błędna.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, w zakreśie stosunku do wiedzy: wykazuje zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy: jakość wypowiedzi naogół poprawna.
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, w zakreśie stosunku do wiedzy: wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy: jakość wypowiedzi naogół poprawna.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy: bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, -odpowiada prawidłowo i pewnie.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D2/9_U01
Potrafi projektować jednostki metodyczne z zastosowaniem wybranych metod nauczania i strategii dydaktycznych.
2,0Nie potrafi zaprojektować jednostki metodycznej.
3,0Potrafi zaprojektować jednostkę dydaktyczną z wydatną pomocą nauczyciela.
3,5Potrafi zaprojektować jednostkę dydaktyczną z niewielką pomocą nauczyciela.
4,0Potrafi zaprojektować jednostkę dydaktyczną samodzielnie z wykorzystaniem metody dydaktycznej zaproponowanej przez nauczyciela.
4,5Potrafi samodzielnie zaprojektować jednostkę dydaktyczną.
5,0Samodzielnie projektuje jednostkę dydaktyczną i samodzielnie wybiera adekwatną metodę dydaktyczną.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D2/9_K01
Jest świadomy roli nauczyciela w procesie dydaktycznym.
2,0Prezentuje poglądy i opinie świadczące o całkowitym braku świadomości w zakresie roli nauczyciela w procesie dydaktycznym.
3,0Prezentuje poglądy i opinie świadczące o elementarnej świadomości w zakresie roli nauczyciela w procesie dydaktycznym.
3,5Prezentuje poglądy i opinie świadczące o podstawowej świadomości w zakresie roli nauczyciela w procesie dydaktycznym.
4,0Prezentuje poglądy i opinie świadczące o świadomości w zakresie roli nauczyciela w procesie dydaktycznym.
4,5Prezentuje poglądy i opinie świadczące odużej świadomości w zakresie roli nauczyciela w procesie dydaktycznym.
5,0Zna i rozumie rolę nauczyciela w procesie dydaktycznym.

Literatura podstawowa

  1. Plewka Cz., Metodyka naucznia przedmiotów zawodowych, ITiE, Radom, 2001
  2. Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa, 1997

Literatura dodatkowa

  1. Ziejewski T., Nauczanie wielostronne,polimetodyczne,multimedialne, WAR, Szczecin, 2001

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Wybrane czynniki determinujące przebieg nauczania -uczenia się.2
T-K-2Wybrane aspekty działań dydaktycznych-metody kontroli, oceny.2
T-K-3Teorie doboru tresci nauczania, zasady nauczania, formy organizacyjne.2
T-K-4Charakterystyka wybranych metod i srodków dydaktycznych.4
T-K-5Metodyczne zasady wykorzystania środków nauczania w zajęciach dydaktycznych(zasada indywidualizacji i zespołowości w nauczniu).2
T-K-6Projektowanie jednostek metodycznych z zastosowaniem wybranych metod nauczania-zaliczenie.3
15

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1uczestnictwo w zajęciach, uczestnictwo w zaliczeniu15
A-K-2Praca własna studenta: -przygotowanie do części prktycznej zajęć (opracowanie i prezentacja referatów tematycznych, realizacja zadań zleconych przez nauczyciela, zebranie i analiza literatury do poszczególnych tematów zajęć), -udział w konsultacjach celem np.:weryfikacji postępów, doboru adekwatnej literatury, sposobu i formy (metodyki) zleconego projektu, -przygotowanie do zaliczenia.45
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/9_W01Zna podstawowe pojęcia z dydaktyki przedmiotów zawodowych (szkolenia BHP).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-5świadomy roli nauczyciela w procesie dydaktycznym
C-1W wyniku zorganizowanego procesu nauczania student będzie: znał podstawowe uwarunkowania procesu nauczania-uczenia się,
C-3znał podstawowe zasady przygotowywania się nauczyciela do zajęć dydaktycznych,
C-2wymieniał podstawowe elementy warsztatu metodycznego nauczyciela zawodu,
C-4potrafił projektować jednostki metodyczne z zastosowaniem wybranych metod nauczania,
Treści programoweT-K-3Teorie doboru tresci nauczania, zasady nauczania, formy organizacyjne.
T-K-1Wybrane czynniki determinujące przebieg nauczania -uczenia się.
T-K-6Projektowanie jednostek metodycznych z zastosowaniem wybranych metod nauczania-zaliczenie.
T-K-5Metodyczne zasady wykorzystania środków nauczania w zajęciach dydaktycznych(zasada indywidualizacji i zespołowości w nauczniu).
T-K-2Wybrane aspekty działań dydaktycznych-metody kontroli, oceny.
T-K-4Charakterystyka wybranych metod i srodków dydaktycznych.
Metody nauczaniaM-2metody aktywizujace- gry dydaktyczne
M-1metody problemowe-wykład konwerstoryjny, dyskusja dydaktyczna,
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach wyrażająca się: aprobatą lub dezaprobatą stopnia zaangażowania w pracę zleconą przez prowadzącego oraz wskazaniem osiagnięć lub ewentualnych braków wraz z instrukcją ich nadrobienia
S-2Ocena podsumowująca: ocena pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej z zagadnienia wskazanego przez prowadzącego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstawowych pojęć z zakresu dydaktyki szkolenia BHP.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy material programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, w zakreśie stosunku do wiedzy: częściowo obojetny, -w zakresie wyrażania wiedzy: jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy material programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, w zakreśie stosunku do wiedzy: średnio zainteresowany, -w zakresie wyrażania wiedzy: jakość wypowiedzi częściowo błędna.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, w zakreśie stosunku do wiedzy: wykazuje zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy: jakość wypowiedzi naogół poprawna.
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, w zakreśie stosunku do wiedzy: wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy: jakość wypowiedzi naogół poprawna.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy: bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, -odpowiada prawidłowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/9_W02Zna podstawowe elementy technologicznego modelu przygotowywania zajęć dydaktycznych (szkolenia BHP).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-4potrafił projektować jednostki metodyczne z zastosowaniem wybranych metod nauczania,
C-5świadomy roli nauczyciela w procesie dydaktycznym
C-3znał podstawowe zasady przygotowywania się nauczyciela do zajęć dydaktycznych,
C-1W wyniku zorganizowanego procesu nauczania student będzie: znał podstawowe uwarunkowania procesu nauczania-uczenia się,
C-2wymieniał podstawowe elementy warsztatu metodycznego nauczyciela zawodu,
Treści programoweT-K-1Wybrane czynniki determinujące przebieg nauczania -uczenia się.
T-K-6Projektowanie jednostek metodycznych z zastosowaniem wybranych metod nauczania-zaliczenie.
T-K-5Metodyczne zasady wykorzystania środków nauczania w zajęciach dydaktycznych(zasada indywidualizacji i zespołowości w nauczniu).
T-K-2Wybrane aspekty działań dydaktycznych-metody kontroli, oceny.
T-K-3Teorie doboru tresci nauczania, zasady nauczania, formy organizacyjne.
T-K-4Charakterystyka wybranych metod i srodków dydaktycznych.
Metody nauczaniaM-1metody problemowe-wykład konwerstoryjny, dyskusja dydaktyczna,
M-2metody aktywizujace- gry dydaktyczne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej z zagadnienia wskazanego przez prowadzącego.
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach wyrażająca się: aprobatą lub dezaprobatą stopnia zaangażowania w pracę zleconą przez prowadzącego oraz wskazaniem osiagnięć lub ewentualnych braków wraz z instrukcją ich nadrobienia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna elementow technologicznego modelu przygotowywania zajęć dydaktycznych.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy material programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, w zakreśie stosunku do wiedzy: częściowo obojetny, -w zakresie wyrażania wiedzy: jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy material programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe, w zakreśie stosunku do wiedzy: średnio zainteresowany, -w zakresie wyrażania wiedzy: jakość wypowiedzi częściowo błędna.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, w zakreśie stosunku do wiedzy: wykazuje zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy: jakość wypowiedzi naogół poprawna.
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie zakres materiału, -w zakresie opanowania wiedzy przyswoil zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, w zakreśie stosunku do wiedzy: wykazuje duże zainteresowanie, -w zakresie wyrażania wiedzy: jakość wypowiedzi naogół poprawna.
5,0Student; - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy: bez zastrzeżeń, -w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, -odpowiada prawidłowo i pewnie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/9_U01Potrafi projektować jednostki metodyczne z zastosowaniem wybranych metod nauczania i strategii dydaktycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1W wyniku zorganizowanego procesu nauczania student będzie: znał podstawowe uwarunkowania procesu nauczania-uczenia się,
C-4potrafił projektować jednostki metodyczne z zastosowaniem wybranych metod nauczania,
C-5świadomy roli nauczyciela w procesie dydaktycznym
C-3znał podstawowe zasady przygotowywania się nauczyciela do zajęć dydaktycznych,
C-2wymieniał podstawowe elementy warsztatu metodycznego nauczyciela zawodu,
Treści programoweT-K-2Wybrane aspekty działań dydaktycznych-metody kontroli, oceny.
T-K-6Projektowanie jednostek metodycznych z zastosowaniem wybranych metod nauczania-zaliczenie.
T-K-1Wybrane czynniki determinujące przebieg nauczania -uczenia się.
T-K-5Metodyczne zasady wykorzystania środków nauczania w zajęciach dydaktycznych(zasada indywidualizacji i zespołowości w nauczniu).
T-K-3Teorie doboru tresci nauczania, zasady nauczania, formy organizacyjne.
T-K-4Charakterystyka wybranych metod i srodków dydaktycznych.
Metody nauczaniaM-1metody problemowe-wykład konwerstoryjny, dyskusja dydaktyczna,
M-2metody aktywizujace- gry dydaktyczne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej z zagadnienia wskazanego przez prowadzącego.
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach wyrażająca się: aprobatą lub dezaprobatą stopnia zaangażowania w pracę zleconą przez prowadzącego oraz wskazaniem osiagnięć lub ewentualnych braków wraz z instrukcją ich nadrobienia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi zaprojektować jednostki metodycznej.
3,0Potrafi zaprojektować jednostkę dydaktyczną z wydatną pomocą nauczyciela.
3,5Potrafi zaprojektować jednostkę dydaktyczną z niewielką pomocą nauczyciela.
4,0Potrafi zaprojektować jednostkę dydaktyczną samodzielnie z wykorzystaniem metody dydaktycznej zaproponowanej przez nauczyciela.
4,5Potrafi samodzielnie zaprojektować jednostkę dydaktyczną.
5,0Samodzielnie projektuje jednostkę dydaktyczną i samodzielnie wybiera adekwatną metodę dydaktyczną.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/9_K01Jest świadomy roli nauczyciela w procesie dydaktycznym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-4potrafił projektować jednostki metodyczne z zastosowaniem wybranych metod nauczania,
C-1W wyniku zorganizowanego procesu nauczania student będzie: znał podstawowe uwarunkowania procesu nauczania-uczenia się,
C-5świadomy roli nauczyciela w procesie dydaktycznym
C-2wymieniał podstawowe elementy warsztatu metodycznego nauczyciela zawodu,
C-3znał podstawowe zasady przygotowywania się nauczyciela do zajęć dydaktycznych,
Treści programoweT-K-4Charakterystyka wybranych metod i srodków dydaktycznych.
T-K-1Wybrane czynniki determinujące przebieg nauczania -uczenia się.
T-K-5Metodyczne zasady wykorzystania środków nauczania w zajęciach dydaktycznych(zasada indywidualizacji i zespołowości w nauczniu).
T-K-2Wybrane aspekty działań dydaktycznych-metody kontroli, oceny.
T-K-6Projektowanie jednostek metodycznych z zastosowaniem wybranych metod nauczania-zaliczenie.
T-K-3Teorie doboru tresci nauczania, zasady nauczania, formy organizacyjne.
Metody nauczaniaM-2metody aktywizujace- gry dydaktyczne
M-1metody problemowe-wykład konwerstoryjny, dyskusja dydaktyczna,
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej z zagadnienia wskazanego przez prowadzącego.
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach wyrażająca się: aprobatą lub dezaprobatą stopnia zaangażowania w pracę zleconą przez prowadzącego oraz wskazaniem osiagnięć lub ewentualnych braków wraz z instrukcją ich nadrobienia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Prezentuje poglądy i opinie świadczące o całkowitym braku świadomości w zakresie roli nauczyciela w procesie dydaktycznym.
3,0Prezentuje poglądy i opinie świadczące o elementarnej świadomości w zakresie roli nauczyciela w procesie dydaktycznym.
3,5Prezentuje poglądy i opinie świadczące o podstawowej świadomości w zakresie roli nauczyciela w procesie dydaktycznym.
4,0Prezentuje poglądy i opinie świadczące o świadomości w zakresie roli nauczyciela w procesie dydaktycznym.
4,5Prezentuje poglądy i opinie świadczące odużej świadomości w zakresie roli nauczyciela w procesie dydaktycznym.
5,0Zna i rozumie rolę nauczyciela w procesie dydaktycznym.