Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Wymagania BHP dla budynków i pomieszczeń pracy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wymagania BHP dla budynków i pomieszczeń pracy
Specjalność Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Janusz Myszczyszyn <Janusz.Myszczyszyn@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK6 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z tematyką dotyczącą materialnego środowiska pracy jako całokształtu czynników materialnych, z którymi człowiek ma kontakt w toku wykonywania pracy zawodowej
C-2Poznanie przez słuchaczy wymagań dotyczących budowli, wyposażenia i odpowiedniego utrzymania obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowisk pracy
C-3Zaznajomienie studentów z normami i przepisami szczegółowymi związanymi z ochroną pracy w przedsiębiorstwie

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Wymagania dotyczące maszyn i innych urządzeń technicznych oraz instalacji3
T-K-2Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie3
T-K-3Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie3
T-K-4Szczegółowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa3
T-K-5Metody eliminowania lub ograniczania zagrożeń i ryzyka związanego z tymi zagrożeniami3
15
wykłady
T-W-1Wymagania bhp dotyczące obiektów budowlanych3
T-W-2Wymagania dotyczące terenu zakładu pracy3
T-W-3Wymagania odnośnie do pomieszczeń pracy3
T-W-4Wymagania dotyczące urządzeń higieniczno-sanitarnych3
T-W-5Wymagania bhp w procesach pracy3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1uczestnictwo w zajęciach15
A-K-2Praca z książką / przegląd prasy tematycznej2
A-K-3Przygotowanie do procesu oceniania i uczestnictwo w zaliczeniu10
A-K-4Konsultacje3
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do procesu oceniania wykładów i udział w zaliczeniu15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na wykładach
S-2Ocena formująca: ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy branżowej
S-3Ocena podsumowująca: test wyboru + zadania otwarte

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/8_W01
Zna teoretyczne i praktyczne aspekty dotyczące materialnego środowiska pracy, z którym człowiek ma kontakt w toku wykonywania pracy zawodowej
Z_1A_W06S1A_W05C-3, C-1, C-2T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-2M-2, M-1S-3, S-1
Z_1A_D2/8_W02
Charakteryzuje wymagania dotyczące budowli, wyposażenia obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowisk pracy
Z_1A_W06S1A_W05C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-5M-2, M-1S-3, S-1
Z_1A_D2/8_W03
Zna normy i szczegółowe przepisy związane z ochroną pracy w przedsiębiorstwie
Z_1A_W04S1A_W03C-3T-K-1, T-K-4M-2, M-1S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/8_U01
Analizuje różne aspekty materialnego środowiska pracy
Z_1A_U01S1A_U01C-1T-K-2, T-K-3M-1, M-2S-2
Z_1A_D2/8_U02
Potrafi ocenić stopień spełnienia wymagań bhp dla budynków, pomieszczeń pracy
Z_1A_U01S1A_U01C-2, C-3T-W-2, T-W-1, T-W-5, T-W-4, T-W-3M-1, M-2S-3, S-1
Z_1A_D2/8_U03
Dokonuje oceny zagrożeń i ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami w stosunku do materialnego środowiska pracy
Z_1A_U02, Z_1A_U03S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U06C-2, C-1T-K-5M-2, M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/8_K01
Potrafi działąć w zespole
Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03C-1, C-2T-K-5, T-K-4, T-W-5M-1, M-2S-2, S-1
Z_1A_D2/8_K02
Angażuje się w proces nauczania
Z_1A_K01, Z_1A_K03S1A_K01, S1A_K03, S1A_K06C-2, C-3, C-1T-W-1, T-W-5, T-K-1, T-K-2, T-W-3, T-K-5, T-K-3, T-W-2, T-K-4, T-W-4M-1, M-2S-3, S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D2/8_W01
Zna teoretyczne i praktyczne aspekty dotyczące materialnego środowiska pracy, z którym człowiek ma kontakt w toku wykonywania pracy zawodowej
2,0Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, - nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadycznie błędy .
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
Z_1A_D2/8_W02
Charakteryzuje wymagania dotyczące budowli, wyposażenia obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowisk pracy
2,0Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, - nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadycznie błędy .
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
Z_1A_D2/8_W03
Zna normy i szczegółowe przepisy związane z ochroną pracy w przedsiębiorstwie
2,0Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, - nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadycznie błędy .
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D2/8_U01
Analizuje różne aspekty materialnego środowiska pracy
2,02,0 Student: -nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Student: - samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
Z_1A_D2/8_U02
Potrafi ocenić stopień spełnienia wymagań bhp dla budynków, pomieszczeń pracy
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Student: - samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
Z_1A_D2/8_U03
Dokonuje oceny zagrożeń i ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami w stosunku do materialnego środowiska pracy
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Student: - samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D2/8_K01
Potrafi działąć w zespole
2,0W zakresie prac zespołowych student: - nie potrafi zaplanować i wykonać pracy na każdym z jej etapów (przygotowawczy, inkubacyjny, olśnienia, wykonawczy, weryfikacji, prezentacji rozwiązań).
3,0W zakresie prac zespołowych student: - planuje i wykonuje pracę w sposób nieudolny na każdym z jej etapów (przygotowawczy, inkubacyjny, olśnienia, wykonawczy, weryfikacji, prezentacji rozwiązań)
3,5W zakresie prac zespołowych student: - planuje i wykonuje pracę na poziomie podstawowym na każdym z jej etapów (przygotowawczy, inkubacyjny, olśnienia, wykonawczy, weryfikacji, prezentacji rozwiązań).
4,0W zakresie prac zespołowych student: - rozdysponowuje lub pomaga w rozdzieleniu zadań wśród członków zespołu, potrafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań zespołowych.
4,5W zakresie prac zespołowych student: - potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i czynnie uczestniczyć w rozdysponowywaniu zadań i ich realizacji na każdym etapie pracy.
5,0W zakresie prac zespołowych student: potrafi samodzielnie zaplanować i sprecyzować cele, a także rozdzielić zadania między członków zespołu oraz panować nad współpracą w zespole (motywowanie do działania). Dba o terminowość i sposób prezentacji wyników.
Z_1A_D2/8_K02
Angażuje się w proces nauczania
2,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań nauczyciela.
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela.
3,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela.
4,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie angażuje się spontanicznie.
4,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób wykazując przy tym przychylną postawę wobec poczynań nauczyciela.
5,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań nauczyciela.

Literatura podstawowa

  1. Przędzik J., Wymagania stawiane budynkom i pomieszczeniom użyteczności publicznej przez przepisy prawa budowlanego, bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, WYdawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 07.04.2004 roku, Wykaz polskich norm określających wymagania techniczne dla obiektów budowlanych, Dz.U. nr 109, poz. 1156, 2004

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Wymagania dotyczące maszyn i innych urządzeń technicznych oraz instalacji3
T-K-2Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie3
T-K-3Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie3
T-K-4Szczegółowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa3
T-K-5Metody eliminowania lub ograniczania zagrożeń i ryzyka związanego z tymi zagrożeniami3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wymagania bhp dotyczące obiektów budowlanych3
T-W-2Wymagania dotyczące terenu zakładu pracy3
T-W-3Wymagania odnośnie do pomieszczeń pracy3
T-W-4Wymagania dotyczące urządzeń higieniczno-sanitarnych3
T-W-5Wymagania bhp w procesach pracy3
15

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1uczestnictwo w zajęciach15
A-K-2Praca z książką / przegląd prasy tematycznej2
A-K-3Przygotowanie do procesu oceniania i uczestnictwo w zaliczeniu10
A-K-4Konsultacje3
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do procesu oceniania wykładów i udział w zaliczeniu15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/8_W01Zna teoretyczne i praktyczne aspekty dotyczące materialnego środowiska pracy, z którym człowiek ma kontakt w toku wykonywania pracy zawodowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-3Zaznajomienie studentów z normami i przepisami szczegółowymi związanymi z ochroną pracy w przedsiębiorstwie
C-1Zapoznanie studenta z tematyką dotyczącą materialnego środowiska pracy jako całokształtu czynników materialnych, z którymi człowiek ma kontakt w toku wykonywania pracy zawodowej
C-2Poznanie przez słuchaczy wymagań dotyczących budowli, wyposażenia i odpowiedniego utrzymania obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowisk pracy
Treści programoweT-W-1Wymagania bhp dotyczące obiektów budowlanych
T-W-3Wymagania odnośnie do pomieszczeń pracy
T-W-4Wymagania dotyczące urządzeń higieniczno-sanitarnych
T-W-5Wymagania bhp w procesach pracy
T-W-2Wymagania dotyczące terenu zakładu pracy
Metody nauczaniaM-2Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: test wyboru + zadania otwarte
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, - nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadycznie błędy .
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/8_W02Charakteryzuje wymagania dotyczące budowli, wyposażenia obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowisk pracy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-2Poznanie przez słuchaczy wymagań dotyczących budowli, wyposażenia i odpowiedniego utrzymania obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowisk pracy
C-3Zaznajomienie studentów z normami i przepisami szczegółowymi związanymi z ochroną pracy w przedsiębiorstwie
Treści programoweT-W-1Wymagania bhp dotyczące obiektów budowlanych
T-W-2Wymagania dotyczące terenu zakładu pracy
T-W-4Wymagania dotyczące urządzeń higieniczno-sanitarnych
T-W-3Wymagania odnośnie do pomieszczeń pracy
T-W-5Wymagania bhp w procesach pracy
Metody nauczaniaM-2Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: test wyboru + zadania otwarte
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, - nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadycznie błędy .
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/8_W03Zna normy i szczegółowe przepisy związane z ochroną pracy w przedsiębiorstwie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
Cel przedmiotuC-3Zaznajomienie studentów z normami i przepisami szczegółowymi związanymi z ochroną pracy w przedsiębiorstwie
Treści programoweT-K-1Wymagania dotyczące maszyn i innych urządzeń technicznych oraz instalacji
T-K-4Szczegółowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa
Metody nauczaniaM-2Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności na wykładach
S-3Ocena podsumowująca: test wyboru + zadania otwarte
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, - nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych.
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia błędy
4,0Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadycznie błędy .
4,5Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
5,0Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/8_U01Analizuje różne aspekty materialnego środowiska pracy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z tematyką dotyczącą materialnego środowiska pracy jako całokształtu czynników materialnych, z którymi człowiek ma kontakt w toku wykonywania pracy zawodowej
Treści programoweT-K-2Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie
T-K-3Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy branżowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,02,0 Student: -nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Student: - samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/8_U02Potrafi ocenić stopień spełnienia wymagań bhp dla budynków, pomieszczeń pracy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Poznanie przez słuchaczy wymagań dotyczących budowli, wyposażenia i odpowiedniego utrzymania obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowisk pracy
C-3Zaznajomienie studentów z normami i przepisami szczegółowymi związanymi z ochroną pracy w przedsiębiorstwie
Treści programoweT-W-2Wymagania dotyczące terenu zakładu pracy
T-W-1Wymagania bhp dotyczące obiektów budowlanych
T-W-5Wymagania bhp w procesach pracy
T-W-4Wymagania dotyczące urządzeń higieniczno-sanitarnych
T-W-3Wymagania odnośnie do pomieszczeń pracy
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: test wyboru + zadania otwarte
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Student: - samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/8_U03Dokonuje oceny zagrożeń i ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami w stosunku do materialnego środowiska pracy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-2Poznanie przez słuchaczy wymagań dotyczących budowli, wyposażenia i odpowiedniego utrzymania obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowisk pracy
C-1Zapoznanie studenta z tematyką dotyczącą materialnego środowiska pracy jako całokształtu czynników materialnych, z którymi człowiek ma kontakt w toku wykonywania pracy zawodowej
Treści programoweT-K-5Metody eliminowania lub ograniczania zagrożeń i ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
Metody nauczaniaM-2Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności na wykładach
S-2Ocena formująca: ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy branżowej
S-3Ocena podsumowująca: test wyboru + zadania otwarte
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student: -nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową.
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
3,5Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy.
4,0Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej.
4,5Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
5,0Student: - samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/8_K01Potrafi działąć w zespole
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z tematyką dotyczącą materialnego środowiska pracy jako całokształtu czynników materialnych, z którymi człowiek ma kontakt w toku wykonywania pracy zawodowej
C-2Poznanie przez słuchaczy wymagań dotyczących budowli, wyposażenia i odpowiedniego utrzymania obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowisk pracy
Treści programoweT-K-5Metody eliminowania lub ograniczania zagrożeń i ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
T-K-4Szczegółowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa
T-W-5Wymagania bhp w procesach pracy
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy branżowej
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0W zakresie prac zespołowych student: - nie potrafi zaplanować i wykonać pracy na każdym z jej etapów (przygotowawczy, inkubacyjny, olśnienia, wykonawczy, weryfikacji, prezentacji rozwiązań).
3,0W zakresie prac zespołowych student: - planuje i wykonuje pracę w sposób nieudolny na każdym z jej etapów (przygotowawczy, inkubacyjny, olśnienia, wykonawczy, weryfikacji, prezentacji rozwiązań)
3,5W zakresie prac zespołowych student: - planuje i wykonuje pracę na poziomie podstawowym na każdym z jej etapów (przygotowawczy, inkubacyjny, olśnienia, wykonawczy, weryfikacji, prezentacji rozwiązań).
4,0W zakresie prac zespołowych student: - rozdysponowuje lub pomaga w rozdzieleniu zadań wśród członków zespołu, potrafi wykorzystywać informacje kontekstowe do realizacji zadań zespołowych.
4,5W zakresie prac zespołowych student: - potrafi samodzielnie zaplanować, sprecyzować cele i czynnie uczestniczyć w rozdysponowywaniu zadań i ich realizacji na każdym etapie pracy.
5,0W zakresie prac zespołowych student: potrafi samodzielnie zaplanować i sprecyzować cele, a także rozdzielić zadania między członków zespołu oraz panować nad współpracą w zespole (motywowanie do działania). Dba o terminowość i sposób prezentacji wyników.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/8_K02Angażuje się w proces nauczania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-2Poznanie przez słuchaczy wymagań dotyczących budowli, wyposażenia i odpowiedniego utrzymania obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowisk pracy
C-3Zaznajomienie studentów z normami i przepisami szczegółowymi związanymi z ochroną pracy w przedsiębiorstwie
C-1Zapoznanie studenta z tematyką dotyczącą materialnego środowiska pracy jako całokształtu czynników materialnych, z którymi człowiek ma kontakt w toku wykonywania pracy zawodowej
Treści programoweT-W-1Wymagania bhp dotyczące obiektów budowlanych
T-W-5Wymagania bhp w procesach pracy
T-K-1Wymagania dotyczące maszyn i innych urządzeń technicznych oraz instalacji
T-K-2Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie
T-W-3Wymagania odnośnie do pomieszczeń pracy
T-K-5Metody eliminowania lub ograniczania zagrożeń i ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
T-K-3Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie
T-W-2Wymagania dotyczące terenu zakładu pracy
T-K-4Szczegółowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa
T-W-4Wymagania dotyczące urządzeń higieniczno-sanitarnych
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Metoda aktywizująca: dyskusja dydaktyczna związana z wykładem
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: test wyboru + zadania otwarte
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na wykładach
S-2Ocena formująca: ocena efektów pracy z książką / przeglądu prasy branżowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań nauczyciela.
3,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela.
3,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela.
4,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie angażuje się spontanicznie.
4,5W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób wykazując przy tym przychylną postawę wobec poczynań nauczyciela.
5,0W zakresie działania, postaw i motywacji: student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań nauczyciela.