Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy i choroby:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy i choroby
Specjalność Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Jerzy Bielec <Jerzy.Bielec@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Milena Bera <Milena.Bera@zut.edu.pl>, Bartosz Mickiewicz <Bartosz.Mickiewicz@zut.edu.pl>, Aneta Zaremba <Aneta.Zaremba@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 15 2,00,50zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wybrane aspekty wiedzy z zakresu mikroekonomii i zarządzania. Pozytywne zaliczenie przedmiotu Ergonomia i obowiązkowego szkolenia BHP.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Pogłębienie wiedzy z zakresu oceny ryzyka zawodowego, chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy w zakresie pojęć podstawowych oraz prewencji.
C-2Uzyskanie umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązkowych dla każdego pracodawcy ocen ryzyka zawodowego, dokumentacji wypadkowej i analizy zagrożeń chorobami zawodowymi.
C-3Posiadanie kompetencji do stałego diagnozowania problemów oraz świadmości wprowadzania stałych usprawnień w zakresie właściwej (bezpiecznej) organizacji pracy oraz wynikających z norm i przepisów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Ekspozycja na czynniki szkodliwe: pomiar oraz obliczenia podstawowych wartości.2
T-A-2Postępowanie z wybranymi substancjami niebezpiecznymi (na przykładzie gospodarki odpadami niebezpiecznymi).3
T-A-3Case study: analiza opisów wypadków. Profilaktyka antywypadkowa.2
T-A-4Sporządzane dokumentacji wypadkowej.3
T-A-5Sporządzanie oceny ryzyka wybranego stanowiska. Listy kontrolne.3
T-A-6Dobór środków ochrony osobistej z wykorzystaniem oprogramowania CIOP.2
15
wykłady
T-W-1Wypadki przy pracy, model zdarzenia wypadkowego. Statystyki wypadków w Polsce i na świecie.2
T-W-2Zagrożenia, przyczyny i przebieg wypadku. Zasady Henricha.2
T-W-3Kartoteki substancji niebezpiecznych. Zalecenia i przepisy dotyczące postępowania z substancjami niebezpiecznymi.2
T-W-4Inne czynniki zagrażające w miejscu pracy i ich wpływ na środowisko (na przykładzie emisji hałasu).2
T-W-5Katastrofy i awarie przemysłowe.2
T-W-6Ocena ryzyka zawodowego. Wymagania formalne, różne metody prowadzenia ocen. PN-N-18001 i PN-EN ISO 14121-1:2008. Procedury bezpieczeństwa.2
T-W-7Zawody wymagające specjalnych predyspozycji, wykonywane w nie mniej niż 2 osoby.1
T-W-8Choroby zawodowe i możliwości zapobiegania.1
T-W-9Szczególna ochrona młodocianych i kobiet w ciąży.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-A-2Przygotowanie do zajęć, w tym przegląd literatury przedmiotu i przygotowanie do dyskusji.20
A-A-3Przygotowanie pracy zaliczeniowej.25
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Lektura literatury przedmiotu.7
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia części teoretycznej przedmiotu.8
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (opowiadanie, opis, anegdota, wyjaśnianie).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
M-3Metody eksponujące ( film, ekspozycja).
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów w trakcie zajęć, umiejętność odpowiedzi na stawiane pytania problemowe.
S-2Ocena podsumowująca: Realizacja zadań składających się na zaliczenie części ćwiczeniowej przedmiotu w formie projektu.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z zakresu wiedzy przekazywanej na wykładach i ćwiczeniach.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/7_W01
Wiedza w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy, jako elementu tworzenia przedsiębiorczości. Znajomość cech człowieka warunkujących zdarzenia niebezpieczne w miejscu pracy, właściwe umiejscowienie pracownika w procesie pracy.
Z_1A_W13, Z_1A_W15, Z_1A_W06S1A_W05, S1A_W08, S1A_W11C-1, C-2, C-3T-W-9, T-W-2, T-W-3, T-W-8, T-A-5, T-W-4, T-W-6, T-A-6, T-W-7, T-A-1, T-A-2, T-W-1, T-A-3, T-A-4, T-W-5M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/7_U01
Potrafi przeanalizować i zastosować narzędzia podnoszące bezpieczeństwo pracowników i uwzględniające cechy psychofizyczne oraz organizację pracy pod kątem wypadków, chorób, etc.
Z_1A_U07, Z_1A_U03, Z_1A_U06, Z_1A_U09S1A_U01, S1A_U02, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2, C-3T-A-2, T-W-4, T-A-4, T-W-2, T-A-3, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-A-5, T-A-1, T-W-5, T-A-6M-2, M-4S-1, S-2, S-3
Z_1A_D2/7_U02
Posiada umiejętność zastosowania norm i zasad dotyczących oceny ryzyka zawodowego, wypadków i chorób zawodowych.
Z_1A_U16S1A_U05C-2, C-3T-W-3, T-A-4, T-A-3, T-A-5, T-W-2, T-W-7, T-W-6, T-W-1, T-A-1, T-W-4M-1, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/7_K01
Posiada kompetencje w zakresie tworzenia warunków do bezpiecznej pracy, w swoich działaniach uwzględnia czynniki zagrożenia i stara się kreować świadomość i odpowiedzialność w środowisku zawodowym.
Z_1A_K08, Z_1A_K09S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04C-2, C-3T-A-3, T-W-8, T-A-6, T-W-5M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D2/7_W01
Wiedza w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy, jako elementu tworzenia przedsiębiorczości. Znajomość cech człowieka warunkujących zdarzenia niebezpieczne w miejscu pracy, właściwe umiejscowienie pracownika w procesie pracy.
2,0Student nie jest w stanie: - zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu przedmiotu, - wskazać, co jest literaturą tematu oraz jaki jest cel, przedmiot i najważniejsze zagadnienia w ramach realizowanego programu, - sformułować krótkiej (nawet niepełnej), ale poprawnej wypowiedzi dla większości poruszanych na zajęciach obszarów tematycznych. Student otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie wykazuje zainteresowania treściami programowymi lub uchyla się od aktywności a jego absencja nie daje gwarancji nadrobienia zaległości w materialne.
3,0Student, na ocenę dostateczną: - w zakresie wiedzy opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student, na ocenę dostateczną plus: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do przekazywanej wiedzy pozostaje średnio zainteresowany, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi częściowo błędna).
4,0Student, na ocenę dobrą: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy i wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy przejawia zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi cechują nieznaczne błędy).
4,5Student, na ocenę dobrą plus: - w zakresie wiedzy opanował materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, właściwie tłumaczy ich znaczenie - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - wypowiada się bez trudności operując poprawnie słownictwem merytorycznym.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - wykazuje zrozumienie wiedzy bez zastrzeżeń do toku rozumowania, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, potrafi zaproponować kontekst, w którym wiedza znajduje lub może znaleźć zastosowanie praktyczne, - wypowiada się bezbłędnym językiem, prawidłowo merytorycznie.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D2/7_U01
Potrafi przeanalizować i zastosować narzędzia podnoszące bezpieczeństwo pracowników i uwzględniające cechy psychofizyczne oraz organizację pracy pod kątem wypadków, chorób, etc.
2,0Nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi się pojawić w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Nie potrafi zastosować praktycznie zdobytej wiedzy, ma podstawowe problemy z interpretacją i wnioskowaniem.
3,0Student, na ocenę dostateczną potrafi zidentyfikować i poradzić sobie (z wydatną pomocą nauczyciela lub przy wsparciu osób trzecich) z wybranymi trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada bardzo ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach innych niż podstawowe.
3,5Student, na ocenę dostateczną plus potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, pod warunkiem uzyskania dodatkowego wsparcia, z trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach w trudniejszych zadaniach.
4,0Student, na ocenę dobrą potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Bez błędów stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania prostych i średnio trudnych zadań, popełnia błędy w interpretacji i wnioskowaniu w trudniejszych kontekstach.
4,5Student, na ocenę dobrą plus potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Umiejętnie interpretuje i wnioskuje w większości kontekstów i zadań przed nim stawianych, rozumie sens popełnianych błędów i posiada umiejętność doskonalenia.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem z stosowaniem wiedzy w praktyce. Bezbłędnie interpretuje i wnioskuje, niezależnie od poziomu trudności stawianych zagadnień w zakresie przedmiotu. Rozszerza swoje umiejętności poprzez łączenie posiadanej dotąd wiedzy i umiejętności oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań.
Z_1A_D2/7_U02
Posiada umiejętność zastosowania norm i zasad dotyczących oceny ryzyka zawodowego, wypadków i chorób zawodowych.
2,0Nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi się pojawić w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Nie potrafi zastosować praktycznie zdobytej wiedzy, ma podstawowe problemy z interpretacją i wnioskowaniem.
3,0Student, na ocenę dostateczną potrafi zidentyfikować i poradzić sobie (z wydatną pomocą nauczyciela lub przy wsparciu osób trzecich) z wybranymi trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada bardzo ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach innych niż podstawowe.
3,5Student, na ocenę dostateczną plus potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, pod warunkiem uzyskania dodatkowego wsparcia, z trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach w trudniejszych zadaniach.
4,0Student, na ocenę dobrą potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Bez błędów stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania prostych i średnio trudnych zadań, popełnia błędy w interpretacji i wnioskowaniu w trudniejszych kontekstach.
4,5Student, na ocenę dobrą plus potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Umiejętnie interpretuje i wnioskuje w większości kontekstów i zadań przed nim stawianych, rozumie sens popełnianych błędów i posiada umiejętność doskonalenia.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem z stosowaniem wiedzy w praktyce. Bezbłędnie interpretuje i wnioskuje, niezależnie od poziomu trudności stawianych zagadnień w zakresie przedmiotu. Rozszerza swoje umiejętności poprzez łączenie posiadanej dotąd wiedzy i umiejętności oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D2/7_K01
Posiada kompetencje w zakresie tworzenia warunków do bezpiecznej pracy, w swoich działaniach uwzględnia czynniki zagrożenia i stara się kreować świadomość i odpowiedzialność w środowisku zawodowym.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu, co uniemożliwia mu wykazanie się kompetencjami. Prezentuje błędne poglądy i opinie, nawet w sytuacji podpowiedzi nie potrafi zaprezentować kompetencji w poprawnym wnioskowaniu i umiejętności interpretacyjnych. Ujawnia brak zaangażowania i brak chęci wykonania pracy w sposób należyty.
3,0Student, na ocenę dostateczną wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, z licznymi błędami niedyskwalifikującymi całkowicie pracy.
3,5Student, na ocenę dostateczną plus wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, potrafi zaplanować wykonanie pracy i ujawnia zdolność do wykonania zasadniczego zakresu planu. Popełnia błędy, ale kluczowe obszary realizuje na ogół poprawnie.
4,0Student, na ocenę dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki i uzyskaniu podstawowych zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
4,5Student, na ocenę dobrą plus prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia kluczowej tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

Literatura podstawowa

  1. Bądkowski A., Substancje rakotwórcze w środowisku pracy i życia, Przedsiębiorstwo "Ekos", Gdańsk, 1995
  2. red. Koradecka D., Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa, 1999
  3. Piotrowski M., Ocena pracy, Instytut Technologii Eksploatacji. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr, Radom, 1996
  4. PN-94/N-01307, Hałas. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku na stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące przeprowadzania pomiarów., -, -, 1994
  5. PN-N-18001:2004, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania, -, -, 2004
  6. PN-T-06260:1974, Źródła promieniowania elektromagnetycznego. Znaki ostrzegawcze., -, -, 1974
  7. PN-EN ISO 14121-1:2008, Bezpieczeństwo maszyn -- Ocena ryzyka -- Część 1: Zasady., -, -, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Rączkowski B., BHP w praktyce, ODDK, Gdansk, 2007
  2. Szlązak J., Szlązak N., Bezpieczeństwo i higiena pracy, Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Krakw, 2005

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Ekspozycja na czynniki szkodliwe: pomiar oraz obliczenia podstawowych wartości.2
T-A-2Postępowanie z wybranymi substancjami niebezpiecznymi (na przykładzie gospodarki odpadami niebezpiecznymi).3
T-A-3Case study: analiza opisów wypadków. Profilaktyka antywypadkowa.2
T-A-4Sporządzane dokumentacji wypadkowej.3
T-A-5Sporządzanie oceny ryzyka wybranego stanowiska. Listy kontrolne.3
T-A-6Dobór środków ochrony osobistej z wykorzystaniem oprogramowania CIOP.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wypadki przy pracy, model zdarzenia wypadkowego. Statystyki wypadków w Polsce i na świecie.2
T-W-2Zagrożenia, przyczyny i przebieg wypadku. Zasady Henricha.2
T-W-3Kartoteki substancji niebezpiecznych. Zalecenia i przepisy dotyczące postępowania z substancjami niebezpiecznymi.2
T-W-4Inne czynniki zagrażające w miejscu pracy i ich wpływ na środowisko (na przykładzie emisji hałasu).2
T-W-5Katastrofy i awarie przemysłowe.2
T-W-6Ocena ryzyka zawodowego. Wymagania formalne, różne metody prowadzenia ocen. PN-N-18001 i PN-EN ISO 14121-1:2008. Procedury bezpieczeństwa.2
T-W-7Zawody wymagające specjalnych predyspozycji, wykonywane w nie mniej niż 2 osoby.1
T-W-8Choroby zawodowe i możliwości zapobiegania.1
T-W-9Szczególna ochrona młodocianych i kobiet w ciąży.1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-A-2Przygotowanie do zajęć, w tym przegląd literatury przedmiotu i przygotowanie do dyskusji.20
A-A-3Przygotowanie pracy zaliczeniowej.25
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Lektura literatury przedmiotu.7
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia części teoretycznej przedmiotu.8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/7_W01Wiedza w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy, jako elementu tworzenia przedsiębiorczości. Znajomość cech człowieka warunkujących zdarzenia niebezpieczne w miejscu pracy, właściwe umiejscowienie pracownika w procesie pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W13identyfikuje czynniki oraz ich wpływ na zmiany zachodzące w organizacjach
Z_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Pogłębienie wiedzy z zakresu oceny ryzyka zawodowego, chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy w zakresie pojęć podstawowych oraz prewencji.
C-2Uzyskanie umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązkowych dla każdego pracodawcy ocen ryzyka zawodowego, dokumentacji wypadkowej i analizy zagrożeń chorobami zawodowymi.
C-3Posiadanie kompetencji do stałego diagnozowania problemów oraz świadmości wprowadzania stałych usprawnień w zakresie właściwej (bezpiecznej) organizacji pracy oraz wynikających z norm i przepisów.
Treści programoweT-W-9Szczególna ochrona młodocianych i kobiet w ciąży.
T-W-2Zagrożenia, przyczyny i przebieg wypadku. Zasady Henricha.
T-W-3Kartoteki substancji niebezpiecznych. Zalecenia i przepisy dotyczące postępowania z substancjami niebezpiecznymi.
T-W-8Choroby zawodowe i możliwości zapobiegania.
T-A-5Sporządzanie oceny ryzyka wybranego stanowiska. Listy kontrolne.
T-W-4Inne czynniki zagrażające w miejscu pracy i ich wpływ na środowisko (na przykładzie emisji hałasu).
T-W-6Ocena ryzyka zawodowego. Wymagania formalne, różne metody prowadzenia ocen. PN-N-18001 i PN-EN ISO 14121-1:2008. Procedury bezpieczeństwa.
T-A-6Dobór środków ochrony osobistej z wykorzystaniem oprogramowania CIOP.
T-W-7Zawody wymagające specjalnych predyspozycji, wykonywane w nie mniej niż 2 osoby.
T-A-1Ekspozycja na czynniki szkodliwe: pomiar oraz obliczenia podstawowych wartości.
T-A-2Postępowanie z wybranymi substancjami niebezpiecznymi (na przykładzie gospodarki odpadami niebezpiecznymi).
T-W-1Wypadki przy pracy, model zdarzenia wypadkowego. Statystyki wypadków w Polsce i na świecie.
T-A-3Case study: analiza opisów wypadków. Profilaktyka antywypadkowa.
T-A-4Sporządzane dokumentacji wypadkowej.
T-W-5Katastrofy i awarie przemysłowe.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (opowiadanie, opis, anegdota, wyjaśnianie).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
M-3Metody eksponujące ( film, ekspozycja).
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów w trakcie zajęć, umiejętność odpowiedzi na stawiane pytania problemowe.
S-2Ocena podsumowująca: Realizacja zadań składających się na zaliczenie części ćwiczeniowej przedmiotu w formie projektu.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z zakresu wiedzy przekazywanej na wykładach i ćwiczeniach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest w stanie: - zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu przedmiotu, - wskazać, co jest literaturą tematu oraz jaki jest cel, przedmiot i najważniejsze zagadnienia w ramach realizowanego programu, - sformułować krótkiej (nawet niepełnej), ale poprawnej wypowiedzi dla większości poruszanych na zajęciach obszarów tematycznych. Student otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie wykazuje zainteresowania treściami programowymi lub uchyla się od aktywności a jego absencja nie daje gwarancji nadrobienia zaległości w materialne.
3,0Student, na ocenę dostateczną: - w zakresie wiedzy opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student, na ocenę dostateczną plus: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do przekazywanej wiedzy pozostaje średnio zainteresowany, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi częściowo błędna).
4,0Student, na ocenę dobrą: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy i wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy przejawia zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi cechują nieznaczne błędy).
4,5Student, na ocenę dobrą plus: - w zakresie wiedzy opanował materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, właściwie tłumaczy ich znaczenie - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - wypowiada się bez trudności operując poprawnie słownictwem merytorycznym.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - wykazuje zrozumienie wiedzy bez zastrzeżeń do toku rozumowania, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, potrafi zaproponować kontekst, w którym wiedza znajduje lub może znaleźć zastosowanie praktyczne, - wypowiada się bezbłędnym językiem, prawidłowo merytorycznie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/7_U01Potrafi przeanalizować i zastosować narzędzia podnoszące bezpieczeństwo pracowników i uwzględniające cechy psychofizyczne oraz organizację pracy pod kątem wypadków, chorób, etc.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Uzyskanie umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązkowych dla każdego pracodawcy ocen ryzyka zawodowego, dokumentacji wypadkowej i analizy zagrożeń chorobami zawodowymi.
C-3Posiadanie kompetencji do stałego diagnozowania problemów oraz świadmości wprowadzania stałych usprawnień w zakresie właściwej (bezpiecznej) organizacji pracy oraz wynikających z norm i przepisów.
Treści programoweT-A-2Postępowanie z wybranymi substancjami niebezpiecznymi (na przykładzie gospodarki odpadami niebezpiecznymi).
T-W-4Inne czynniki zagrażające w miejscu pracy i ich wpływ na środowisko (na przykładzie emisji hałasu).
T-A-4Sporządzane dokumentacji wypadkowej.
T-W-2Zagrożenia, przyczyny i przebieg wypadku. Zasady Henricha.
T-A-3Case study: analiza opisów wypadków. Profilaktyka antywypadkowa.
T-W-6Ocena ryzyka zawodowego. Wymagania formalne, różne metody prowadzenia ocen. PN-N-18001 i PN-EN ISO 14121-1:2008. Procedury bezpieczeństwa.
T-W-8Choroby zawodowe i możliwości zapobiegania.
T-W-9Szczególna ochrona młodocianych i kobiet w ciąży.
T-A-5Sporządzanie oceny ryzyka wybranego stanowiska. Listy kontrolne.
T-A-1Ekspozycja na czynniki szkodliwe: pomiar oraz obliczenia podstawowych wartości.
T-W-5Katastrofy i awarie przemysłowe.
T-A-6Dobór środków ochrony osobistej z wykorzystaniem oprogramowania CIOP.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów w trakcie zajęć, umiejętność odpowiedzi na stawiane pytania problemowe.
S-2Ocena podsumowująca: Realizacja zadań składających się na zaliczenie części ćwiczeniowej przedmiotu w formie projektu.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z zakresu wiedzy przekazywanej na wykładach i ćwiczeniach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi się pojawić w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Nie potrafi zastosować praktycznie zdobytej wiedzy, ma podstawowe problemy z interpretacją i wnioskowaniem.
3,0Student, na ocenę dostateczną potrafi zidentyfikować i poradzić sobie (z wydatną pomocą nauczyciela lub przy wsparciu osób trzecich) z wybranymi trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada bardzo ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach innych niż podstawowe.
3,5Student, na ocenę dostateczną plus potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, pod warunkiem uzyskania dodatkowego wsparcia, z trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach w trudniejszych zadaniach.
4,0Student, na ocenę dobrą potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Bez błędów stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania prostych i średnio trudnych zadań, popełnia błędy w interpretacji i wnioskowaniu w trudniejszych kontekstach.
4,5Student, na ocenę dobrą plus potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Umiejętnie interpretuje i wnioskuje w większości kontekstów i zadań przed nim stawianych, rozumie sens popełnianych błędów i posiada umiejętność doskonalenia.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem z stosowaniem wiedzy w praktyce. Bezbłędnie interpretuje i wnioskuje, niezależnie od poziomu trudności stawianych zagadnień w zakresie przedmiotu. Rozszerza swoje umiejętności poprzez łączenie posiadanej dotąd wiedzy i umiejętności oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/7_U02Posiada umiejętność zastosowania norm i zasad dotyczących oceny ryzyka zawodowego, wypadków i chorób zawodowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U16prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania problemów z zakresu zarządzania i ekonomii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Uzyskanie umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązkowych dla każdego pracodawcy ocen ryzyka zawodowego, dokumentacji wypadkowej i analizy zagrożeń chorobami zawodowymi.
C-3Posiadanie kompetencji do stałego diagnozowania problemów oraz świadmości wprowadzania stałych usprawnień w zakresie właściwej (bezpiecznej) organizacji pracy oraz wynikających z norm i przepisów.
Treści programoweT-W-3Kartoteki substancji niebezpiecznych. Zalecenia i przepisy dotyczące postępowania z substancjami niebezpiecznymi.
T-A-4Sporządzane dokumentacji wypadkowej.
T-A-3Case study: analiza opisów wypadków. Profilaktyka antywypadkowa.
T-A-5Sporządzanie oceny ryzyka wybranego stanowiska. Listy kontrolne.
T-W-2Zagrożenia, przyczyny i przebieg wypadku. Zasady Henricha.
T-W-7Zawody wymagające specjalnych predyspozycji, wykonywane w nie mniej niż 2 osoby.
T-W-6Ocena ryzyka zawodowego. Wymagania formalne, różne metody prowadzenia ocen. PN-N-18001 i PN-EN ISO 14121-1:2008. Procedury bezpieczeństwa.
T-W-1Wypadki przy pracy, model zdarzenia wypadkowego. Statystyki wypadków w Polsce i na świecie.
T-A-1Ekspozycja na czynniki szkodliwe: pomiar oraz obliczenia podstawowych wartości.
T-W-4Inne czynniki zagrażające w miejscu pracy i ich wpływ na środowisko (na przykładzie emisji hałasu).
Metody nauczaniaM-1Metody podające (opowiadanie, opis, anegdota, wyjaśnianie).
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów w trakcie zajęć, umiejętność odpowiedzi na stawiane pytania problemowe.
S-2Ocena podsumowująca: Realizacja zadań składających się na zaliczenie części ćwiczeniowej przedmiotu w formie projektu.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z zakresu wiedzy przekazywanej na wykładach i ćwiczeniach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi się pojawić w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Nie potrafi zastosować praktycznie zdobytej wiedzy, ma podstawowe problemy z interpretacją i wnioskowaniem.
3,0Student, na ocenę dostateczną potrafi zidentyfikować i poradzić sobie (z wydatną pomocą nauczyciela lub przy wsparciu osób trzecich) z wybranymi trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada bardzo ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach innych niż podstawowe.
3,5Student, na ocenę dostateczną plus potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, pod warunkiem uzyskania dodatkowego wsparcia, z trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach w trudniejszych zadaniach.
4,0Student, na ocenę dobrą potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Bez błędów stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania prostych i średnio trudnych zadań, popełnia błędy w interpretacji i wnioskowaniu w trudniejszych kontekstach.
4,5Student, na ocenę dobrą plus potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Umiejętnie interpretuje i wnioskuje w większości kontekstów i zadań przed nim stawianych, rozumie sens popełnianych błędów i posiada umiejętność doskonalenia.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem z stosowaniem wiedzy w praktyce. Bezbłędnie interpretuje i wnioskuje, niezależnie od poziomu trudności stawianych zagadnień w zakresie przedmiotu. Rozszerza swoje umiejętności poprzez łączenie posiadanej dotąd wiedzy i umiejętności oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/7_K01Posiada kompetencje w zakresie tworzenia warunków do bezpiecznej pracy, w swoich działaniach uwzględnia czynniki zagrożenia i stara się kreować świadomość i odpowiedzialność w środowisku zawodowym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Z_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-2Uzyskanie umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązkowych dla każdego pracodawcy ocen ryzyka zawodowego, dokumentacji wypadkowej i analizy zagrożeń chorobami zawodowymi.
C-3Posiadanie kompetencji do stałego diagnozowania problemów oraz świadmości wprowadzania stałych usprawnień w zakresie właściwej (bezpiecznej) organizacji pracy oraz wynikających z norm i przepisów.
Treści programoweT-A-3Case study: analiza opisów wypadków. Profilaktyka antywypadkowa.
T-W-8Choroby zawodowe i możliwości zapobiegania.
T-A-6Dobór środków ochrony osobistej z wykorzystaniem oprogramowania CIOP.
T-W-5Katastrofy i awarie przemysłowe.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (opowiadanie, opis, anegdota, wyjaśnianie).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności studentów w trakcie zajęć, umiejętność odpowiedzi na stawiane pytania problemowe.
S-2Ocena podsumowująca: Realizacja zadań składających się na zaliczenie części ćwiczeniowej przedmiotu w formie projektu.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z zakresu wiedzy przekazywanej na wykładach i ćwiczeniach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu, co uniemożliwia mu wykazanie się kompetencjami. Prezentuje błędne poglądy i opinie, nawet w sytuacji podpowiedzi nie potrafi zaprezentować kompetencji w poprawnym wnioskowaniu i umiejętności interpretacyjnych. Ujawnia brak zaangażowania i brak chęci wykonania pracy w sposób należyty.
3,0Student, na ocenę dostateczną wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, z licznymi błędami niedyskwalifikującymi całkowicie pracy.
3,5Student, na ocenę dostateczną plus wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, potrafi zaplanować wykonanie pracy i ujawnia zdolność do wykonania zasadniczego zakresu planu. Popełnia błędy, ale kluczowe obszary realizuje na ogół poprawnie.
4,0Student, na ocenę dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki i uzyskaniu podstawowych zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
4,5Student, na ocenę dobrą plus prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia kluczowej tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.