Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Prawne aspekty zarządzania kryzysowego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Prawne aspekty zarządzania kryzysowego
Specjalność Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Teodor Skotarczak <Teodor.Skotarczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bartosz Dąbrowski <Bartosz.Dabrowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 2,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu praca cywilnego i prawa pracy.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zakresem, zadaniami oraz z podstawowymi kategoriami zarządzania kryzysowego, a także z zadaniami i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych.
C-2Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania kryzysowego.
C-3Zaznajomienie z zasadami odpowiedzialności za szkody.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Zakres, zadania i podstawowe kategorie zarządzania kryzysowego. Teoretyczne aspekty zarządzania w sytuacjach kryzysowych1
T-W-2Zadania i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych - regulacje prawne w dziedzinie obronności państwa1
T-W-3Stany nadzwyczajne – zagadnienia ogólne ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych1
T-W-4Ustawowe pojęcie stanu klęski żywiołowej: definicja ustawowa, ogólne zasady postępowania, procedura wprowadzania, przedłużania oraz znoszenia stanu klęski1
T-W-5Zakres ograniczeń wolności i praw obywatelskich w czasie stanu klęski żywiołowej: aspekt podmiotowy i przedmiotowy ograniczeń, charakter ograniczeń - ich granice prawne, przepisy karne2
T-W-6Prawa człowieka w kontekście zwalczania terroryzmu2
T-W-7Zasady odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone w warunkach kryzysowych3
T-W-8Zasady odpowiedzialności za szkody wywołane rozstrojem zdrowia, chorobą lub przez śmierć człowieka w warunkach zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa zakładu pracy, klęsk żywiołowych3
T-W-9Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Udział w konsultacjach e ramach przygotowania materiałów z wykładów10
A-W-3Prezentacje i prace studentów15
A-W-4Rozwiązywanie kazusów10
A-W-5Przygotowanie do egzaminu i uczestnictwo w egzaminie10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.
M-2Prezentacje i prace studentów
M-3Rozwiązywanie kazusów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
S-2Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów
S-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z egzaminu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/5_W01
Ma podstawową wiedzę z zakresu zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego, a także z zadań i kompetencji organów władzy publicznej
Z_1A_W01S1A_W01C-3, C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-3, M-1, M-2S-1, S-3, S-4, S-2
Z_1A_D2/5_W02
Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego
Z_1A_W05S1A_W04C-2, C-1, C-3T-W-4, T-W-6, T-W-5M-1, M-2, M-3S-2, S-3, S-1, S-4
Z_1A_D2/5_W03
Ma podstawową wiedzę z zakresu odpowiedzialności za szkody
Z_1A_W01S1A_W01C-1, C-3, C-2T-W-9, T-W-7, T-W-8M-2, M-1, M-3S-1, S-4, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/5_U01
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych
Z_1A_U01S1A_U01C-1, C-3, C-2T-W-1, T-W-4, T-W-6, T-W-5, T-W-7, T-W-2, T-W-9, T-W-8, T-W-3M-3, M-2, M-1S-2, S-4, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/5_K01
Absolwent jest przygotowany do uczenia się przez całe życie
Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K06C-2, C-1, C-3T-W-4, T-W-6, T-W-2, T-W-5, T-W-9, T-W-8, T-W-1, T-W-7, T-W-3M-3, M-2S-4, S-1, S-3, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D2/5_W01
Ma podstawową wiedzę z zakresu zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego, a także z zadań i kompetencji organów władzy publicznej
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego
3,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego w stopniu dobrym
4,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego w stopniu większym niż dobry
5,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_D2/5_W02
Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie zarządzania kryzysowego w stopniu dostatecznym
3,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie zarządzania kryzysowego w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie zarządzania kryzysowego w stopniu dobrym
4,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie zarządzania kryzysowego w stopniu większym niż dobry
5,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie zarządzania kryzysowego w stopniu bardzo dobrym
Z_1A_D2/5_W03
Ma podstawową wiedzę z zakresu odpowiedzialności za szkody
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu odpowiedzialności za szkody
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie odpowiedzialności za szkody w stopniu dostatecznym
3,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie odpowiedzialności za szkody w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie odpowiedzialności za szkody w stopniu dobrym
4,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie odpowiedzialności za szkody w stopniu większym niż dobry
5,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie odpowiedzialności za szkody w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D2/5_U01
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych
2,0Student nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy naukowej do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych
3,0Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu większym niż dobry
4,5Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu dobrym
5,0Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D2/5_K01
Absolwent jest przygotowany do uczenia się przez całe życie
2,0Absolwent nie jest przygotowany do uczenia sie przez całe zycie
3,0Absolwent jest przygtowany w stopniu dostatecznym do uczenia sie przez całe zycie
3,5Absolwent jest przygtowany w stopniu większym niż dostateczny do uczenia sie przez całe zycie
4,0Absolwent jest przygtowany w stopniu dobrym do uczenia sie przez całe zycie
4,5Absolwent jest przygtowany w stopniu większym niż dobry do uczenia sie przez całe zycie
5,0Absolwent jest przygtowany w stopniu bardzo dobrym do uczenia sie przez całe zycie

Literatura podstawowa

  1. Krzakiewicz K., Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2008

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zakres, zadania i podstawowe kategorie zarządzania kryzysowego. Teoretyczne aspekty zarządzania w sytuacjach kryzysowych1
T-W-2Zadania i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych - regulacje prawne w dziedzinie obronności państwa1
T-W-3Stany nadzwyczajne – zagadnienia ogólne ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych1
T-W-4Ustawowe pojęcie stanu klęski żywiołowej: definicja ustawowa, ogólne zasady postępowania, procedura wprowadzania, przedłużania oraz znoszenia stanu klęski1
T-W-5Zakres ograniczeń wolności i praw obywatelskich w czasie stanu klęski żywiołowej: aspekt podmiotowy i przedmiotowy ograniczeń, charakter ograniczeń - ich granice prawne, przepisy karne2
T-W-6Prawa człowieka w kontekście zwalczania terroryzmu2
T-W-7Zasady odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone w warunkach kryzysowych3
T-W-8Zasady odpowiedzialności za szkody wywołane rozstrojem zdrowia, chorobą lub przez śmierć człowieka w warunkach zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa zakładu pracy, klęsk żywiołowych3
T-W-9Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Udział w konsultacjach e ramach przygotowania materiałów z wykładów10
A-W-3Prezentacje i prace studentów15
A-W-4Rozwiązywanie kazusów10
A-W-5Przygotowanie do egzaminu i uczestnictwo w egzaminie10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/5_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego, a także z zadań i kompetencji organów władzy publicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-3Zaznajomienie z zasadami odpowiedzialności za szkody.
C-1Zapoznanie studentów z zakresem, zadaniami oraz z podstawowymi kategoriami zarządzania kryzysowego, a także z zadaniami i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych.
C-2Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania kryzysowego.
Treści programoweT-W-1Zakres, zadania i podstawowe kategorie zarządzania kryzysowego. Teoretyczne aspekty zarządzania w sytuacjach kryzysowych
T-W-2Zadania i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych - regulacje prawne w dziedzinie obronności państwa
T-W-3Stany nadzwyczajne – zagadnienia ogólne ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych
T-W-4Ustawowe pojęcie stanu klęski żywiołowej: definicja ustawowa, ogólne zasady postępowania, procedura wprowadzania, przedłużania oraz znoszenia stanu klęski
Metody nauczaniaM-3Rozwiązywanie kazusów
M-1Wykłady z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.
M-2Prezentacje i prace studentów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów
S-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z egzaminu
S-2Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego
3,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego w stopniu dobrym
4,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego w stopniu większym niż dobry
5,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie zadań i podstawowych kategorii zarządzania kryzysowego w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/5_W02Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania kryzysowego.
C-1Zapoznanie studentów z zakresem, zadaniami oraz z podstawowymi kategoriami zarządzania kryzysowego, a także z zadaniami i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych.
C-3Zaznajomienie z zasadami odpowiedzialności za szkody.
Treści programoweT-W-4Ustawowe pojęcie stanu klęski żywiołowej: definicja ustawowa, ogólne zasady postępowania, procedura wprowadzania, przedłużania oraz znoszenia stanu klęski
T-W-6Prawa człowieka w kontekście zwalczania terroryzmu
T-W-5Zakres ograniczeń wolności i praw obywatelskich w czasie stanu klęski żywiołowej: aspekt podmiotowy i przedmiotowy ograniczeń, charakter ograniczeń - ich granice prawne, przepisy karne
Metody nauczaniaM-1Wykłady z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.
M-2Prezentacje i prace studentów
M-3Rozwiązywanie kazusów
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
S-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z egzaminu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie zarządzania kryzysowego w stopniu dostatecznym
3,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie zarządzania kryzysowego w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie zarządzania kryzysowego w stopniu dobrym
4,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie zarządzania kryzysowego w stopniu większym niż dobry
5,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie zarządzania kryzysowego w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/5_W03Ma podstawową wiedzę z zakresu odpowiedzialności za szkody
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zakresem, zadaniami oraz z podstawowymi kategoriami zarządzania kryzysowego, a także z zadaniami i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych.
C-3Zaznajomienie z zasadami odpowiedzialności za szkody.
C-2Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania kryzysowego.
Treści programoweT-W-9Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa
T-W-7Zasady odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone w warunkach kryzysowych
T-W-8Zasady odpowiedzialności za szkody wywołane rozstrojem zdrowia, chorobą lub przez śmierć człowieka w warunkach zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa zakładu pracy, klęsk żywiołowych
Metody nauczaniaM-2Prezentacje i prace studentów
M-1Wykłady z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.
M-3Rozwiązywanie kazusów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
S-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z egzaminu
S-2Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu odpowiedzialności za szkody
3,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie odpowiedzialności za szkody w stopniu dostatecznym
3,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie odpowiedzialności za szkody w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie odpowiedzialności za szkody w stopniu dobrym
4,5Student posiada podstawową wiedzę w zakresie odpowiedzialności za szkody w stopniu większym niż dobry
5,0Student posiada podstawową wiedzę w zakresie odpowiedzialności za szkody w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/5_U01Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno-gospodarczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zakresem, zadaniami oraz z podstawowymi kategoriami zarządzania kryzysowego, a także z zadaniami i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych.
C-3Zaznajomienie z zasadami odpowiedzialności za szkody.
C-2Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania kryzysowego.
Treści programoweT-W-1Zakres, zadania i podstawowe kategorie zarządzania kryzysowego. Teoretyczne aspekty zarządzania w sytuacjach kryzysowych
T-W-4Ustawowe pojęcie stanu klęski żywiołowej: definicja ustawowa, ogólne zasady postępowania, procedura wprowadzania, przedłużania oraz znoszenia stanu klęski
T-W-6Prawa człowieka w kontekście zwalczania terroryzmu
T-W-5Zakres ograniczeń wolności i praw obywatelskich w czasie stanu klęski żywiołowej: aspekt podmiotowy i przedmiotowy ograniczeń, charakter ograniczeń - ich granice prawne, przepisy karne
T-W-7Zasady odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone w warunkach kryzysowych
T-W-2Zadania i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych - regulacje prawne w dziedzinie obronności państwa
T-W-9Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa
T-W-8Zasady odpowiedzialności za szkody wywołane rozstrojem zdrowia, chorobą lub przez śmierć człowieka w warunkach zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa zakładu pracy, klęsk żywiołowych
T-W-3Stany nadzwyczajne – zagadnienia ogólne ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych
Metody nauczaniaM-3Rozwiązywanie kazusów
M-2Prezentacje i prace studentów
M-1Wykłady z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów
S-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z egzaminu
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy naukowej do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych
3,0Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu dostatecznym
3,5Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu większym niż dostateczny
4,0Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu większym niż dobry
4,5Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu dobrym
5,0Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę naukową do interpretacji zjawisk społeczno - gospodarczych w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/5_K01Absolwent jest przygotowany do uczenia się przez całe życie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania kryzysowego.
C-1Zapoznanie studentów z zakresem, zadaniami oraz z podstawowymi kategoriami zarządzania kryzysowego, a także z zadaniami i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych.
C-3Zaznajomienie z zasadami odpowiedzialności za szkody.
Treści programoweT-W-4Ustawowe pojęcie stanu klęski żywiołowej: definicja ustawowa, ogólne zasady postępowania, procedura wprowadzania, przedłużania oraz znoszenia stanu klęski
T-W-6Prawa człowieka w kontekście zwalczania terroryzmu
T-W-2Zadania i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych - regulacje prawne w dziedzinie obronności państwa
T-W-5Zakres ograniczeń wolności i praw obywatelskich w czasie stanu klęski żywiołowej: aspekt podmiotowy i przedmiotowy ograniczeń, charakter ograniczeń - ich granice prawne, przepisy karne
T-W-9Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa
T-W-8Zasady odpowiedzialności za szkody wywołane rozstrojem zdrowia, chorobą lub przez śmierć człowieka w warunkach zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa zakładu pracy, klęsk żywiołowych
T-W-1Zakres, zadania i podstawowe kategorie zarządzania kryzysowego. Teoretyczne aspekty zarządzania w sytuacjach kryzysowych
T-W-7Zasady odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone w warunkach kryzysowych
T-W-3Stany nadzwyczajne – zagadnienia ogólne ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych
Metody nauczaniaM-3Rozwiązywanie kazusów
M-2Prezentacje i prace studentów
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa z egzaminu
S-1Ocena formująca: Ocena aktywności na zajęciach
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji i prac studentów
S-2Ocena formująca: Ocena poprawności rozwiązania kazusów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Absolwent nie jest przygotowany do uczenia sie przez całe zycie
3,0Absolwent jest przygtowany w stopniu dostatecznym do uczenia sie przez całe zycie
3,5Absolwent jest przygtowany w stopniu większym niż dostateczny do uczenia sie przez całe zycie
4,0Absolwent jest przygtowany w stopniu dobrym do uczenia sie przez całe zycie
4,5Absolwent jest przygtowany w stopniu większym niż dobry do uczenia sie przez całe zycie
5,0Absolwent jest przygtowany w stopniu bardzo dobrym do uczenia sie przez całe zycie