Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Zagrożenia cywilizacyjne w środowisku:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zagrożenia cywilizacyjne w środowisku
Specjalność Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Jerzy Bielec <Jerzy.Bielec@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Michał Kiełsznia <Michal.Kielsznia@zut.edu.pl>, Antoni Mickiewicz <Antoni.Mickiewicz@zut.edu.pl>, Bartosz Mickiewicz <Bartosz.Mickiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu biologii (w szczególności ekologii) oraz podstawy wiedzy z zakresu mikroekonomii, makroekonomii i zarządzania. Przedmiot wprowadzający na danej specjalizacji.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uzyskanie wiedzy różnorodnych czynnikach wpływających na warunki i jakość pracy, w szczególności czynnikach zagrażających a będących wytworem cywilizacji.
C-2Poznanie związków między czynnikami szkodliwymi dla środowiska pracy, środowiska przyrodniczego oraz zasadami ograniczania ich wpływu, w tym działaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju i etyczną odpowiedzialnością przedsiębiorcy.
C-3Nabycie umiejętności koniecznych do rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych związanych z korzystaniem ze środowiska przez człowieka.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Czynniki zagrażające w miejscu pracy i ich wpływ na środowisko4
T-W-2Typologia substancji emitowanych przez zakłady produkcyjne do środowiska. Znakowanie substancji.5
T-W-3Substancje chemiczne i biologiczne a środowisko przyrodnicze.4
T-W-4Polityka ekologiczna państwa. Ochrona środowiska jako element dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo ludności.4
T-W-5Monitoring ekologiczny – procedury zapewnienia bezpieczeństwa.4
T-W-6Raport o oddziaływaniu na środowisko jako element budowania bezpieczeństwa ekologicznego.5
T-W-7Hałas w środowisku, studium przypadku dla miasta Szczecina.4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Lektura literatury przedmiotu we wskazanym przez prowadzącego zakresie.15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (opowiadanie, opis, wyjaśnianie).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
M-3Metody eksponujące ( film, ekspozycja).
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające zadawane w trakcie zajęć nagradzane są jako aktywność i podnoszą ocenę końcową.
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie prezentacji bądź referatu w grupach.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/4_W01
Posiada wiedzę z zakresu instrumentów mających wpływ na gospodarowanie zgodne z ekologią. Posiada wiedzę w zakresie przedsiębiorczości zgodnej z ekologicznymi zasadami gospodarowania.
Z_1A_W15, Z_1A_W04S1A_W03, S1A_W11C-2, C-1T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-6, T-W-5, T-W-2, T-W-1M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/4_U01
Umiejętność przygotowania raportu lub referatu (w grupie) z wykorzystaniem norm, regulacji i wykazując właściwą interpretację zjawisk społecznych.
Z_1A_U03, Z_1A_U15S1A_U02, S1A_U04, S1A_U06C-3, C-2T-W-6, T-W-5, T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4M-4, M-3, M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/4_K01
Posiada kompetencje do uwzględniania w działaniach gospodarczych zrównoważonego rozwoju jako podstawy współczesnego gospodarowania oraz identyfikuje zagrożenia cywilizacyjne w życiu codziennym.
Z_1A_K04, Z_1A_K01, Z_1A_K07S1A_K01, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K06C-2, C-1T-W-7, T-W-5, T-W-1M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D2/4_W01
Posiada wiedzę z zakresu instrumentów mających wpływ na gospodarowanie zgodne z ekologią. Posiada wiedzę w zakresie przedsiębiorczości zgodnej z ekologicznymi zasadami gospodarowania.
2,0Student nie jest w stanie: - zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu przedmiotu, - wskazać, co jest literaturą tematu oraz jaki jest cel, przedmiot i najważniejsze zagadnienia w ramach realizowanego programu, - sformułować krótkiej (nawet niepełnej), ale poprawnej wypowiedzi dla większości poruszanych na zajęciach obszarów tematycznych. Student otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie wykazuje zainteresowania treściami programowymi lub uchyla się od aktywności a jego absencja nie daje gwarancji nadrobienia zaległości w materialne.
3,0Student, na ocenę dostateczną: - w zakresie wiedzy opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student, na ocenę dostateczną plus: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do przekazywanej wiedzy pozostaje średnio zainteresowany, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi częściowo błędna).
4,0Student, na ocenę dobrą: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy i wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy przejawia zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi cechują nieznaczne błędy).
4,5Student, na ocenę dobrą plus: - w zakresie wiedzy opanował materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, właściwie tłumaczy ich znaczenie - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - wypowiada się bez trudności operując poprawnie słownictwem merytorycznym.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - wykazuje zrozumienie wiedzy bez zastrzeżeń do toku rozumowania, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, potrafi zaproponować kontekst, w którym wiedza znajduje lub może znaleźć zastosowanie praktyczne, - wypowiada się bezbłędnym językiem, prawidłowo merytorycznie.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D2/4_U01
Umiejętność przygotowania raportu lub referatu (w grupie) z wykorzystaniem norm, regulacji i wykazując właściwą interpretację zjawisk społecznych.
2,0Nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi się pojawić w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Nie potrafi zastosować praktycznie zdobytej wiedzy, ma podstawowe problemy z interpretacją i wnioskowaniem.
3,0Student, na ocenę dostateczną potrafi zidentyfikować i poradzić sobie (z wydatną pomocą nauczyciela lub przy wsparciu osób trzecich) z wybranymi trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada bardzo ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach innych niż podstawowe.
3,5Student, na ocenę dostateczną plus potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, pod warunkiem uzyskania dodatkowego wsparcia, z trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach w trudniejszych zadaniach.
4,0Student, na ocenę dobrą potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Bez błędów stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania prostych i średnio trudnych zadań, popełnia błędy w interpretacji i wnioskowaniu w trudniejszych kontekstach.
4,5Student, na ocenę dobrą plus potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Umiejętnie interpretuje i wnioskuje w większości kontekstów i zadań przed nim stawianych, rozumie sens popełnianych błędów i posiada umiejętność doskonalenia.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem z stosowaniem wiedzy w praktyce. Bezbłędnie interpretuje i wnioskuje, niezależnie od poziomu trudności stawianych zagadnień w zakresie przedmiotu. Rozszerza swoje umiejętności poprzez łączenie posiadanej dotąd wiedzy i umiejętności oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D2/4_K01
Posiada kompetencje do uwzględniania w działaniach gospodarczych zrównoważonego rozwoju jako podstawy współczesnego gospodarowania oraz identyfikuje zagrożenia cywilizacyjne w życiu codziennym.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu, co uniemożliwia mu wykazanie się kompetencjami. Prezentuje błędne poglądy i opinie, nawet w sytuacji podpowiedzi nie potrafi zaprezentować kompetencji w poprawnym wnioskowaniu i umiejętności interpretacyjnych. Ujawnia brak zaangażowania i brak chęci wykonania pracy w sposób należyty.
3,0Student, na ocenę dostateczną wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, z licznymi błędami niedyskwalifikującymi całkowicie pracy.
3,5Student, na ocenę dostateczną plus wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, potrafi zaplanować wykonanie pracy i ujawnia zdolność do wykonania zasadniczego zakresu planu. Popełnia błędy, ale kluczowe obszary realizuje na ogół poprawnie.
4,0Student, na ocenę dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki i uzyskaniu podstawowych zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
4,5Student, na ocenę dobrą plus prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia kluczowej tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

Literatura podstawowa

  1. red. D. Koradecka, Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP-PIB, Warszawa, 2011
  2. Czech E., Uwarunkowania ochrony środowiska, Difin, Warszawa, 2006
  3. Michalewicz M., Zagrożenia cywilizacyjne, PAU, Kraków, 2000
  4. red. D. Augustyńska i M. Pośniak, Czynniki szkodliwe w środowisku pracy : wartości dopuszczalne, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Żuber M., Katastrofy naturalne i cywilizacyjne : zagrożenia cywilizacyjne początku XXI wieku, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, Wroclaw, 2007
  2. Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627., Ustawa Prawo ochrony środowiska., 2001
  3. Dyrektywa 2002/49/WE, Dyrektywa 2002/49/WE w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku., 2002

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Czynniki zagrażające w miejscu pracy i ich wpływ na środowisko4
T-W-2Typologia substancji emitowanych przez zakłady produkcyjne do środowiska. Znakowanie substancji.5
T-W-3Substancje chemiczne i biologiczne a środowisko przyrodnicze.4
T-W-4Polityka ekologiczna państwa. Ochrona środowiska jako element dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo ludności.4
T-W-5Monitoring ekologiczny – procedury zapewnienia bezpieczeństwa.4
T-W-6Raport o oddziaływaniu na środowisko jako element budowania bezpieczeństwa ekologicznego.5
T-W-7Hałas w środowisku, studium przypadku dla miasta Szczecina.4
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.30
A-W-2Lektura literatury przedmiotu we wskazanym przez prowadzącego zakresie.15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/4_W01Posiada wiedzę z zakresu instrumentów mających wpływ na gospodarowanie zgodne z ekologią. Posiada wiedzę w zakresie przedsiębiorczości zgodnej z ekologicznymi zasadami gospodarowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Poznanie związków między czynnikami szkodliwymi dla środowiska pracy, środowiska przyrodniczego oraz zasadami ograniczania ich wpływu, w tym działaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju i etyczną odpowiedzialnością przedsiębiorcy.
C-1Uzyskanie wiedzy różnorodnych czynnikach wpływających na warunki i jakość pracy, w szczególności czynnikach zagrażających a będących wytworem cywilizacji.
Treści programoweT-W-3Substancje chemiczne i biologiczne a środowisko przyrodnicze.
T-W-4Polityka ekologiczna państwa. Ochrona środowiska jako element dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo ludności.
T-W-7Hałas w środowisku, studium przypadku dla miasta Szczecina.
T-W-6Raport o oddziaływaniu na środowisko jako element budowania bezpieczeństwa ekologicznego.
T-W-5Monitoring ekologiczny – procedury zapewnienia bezpieczeństwa.
T-W-2Typologia substancji emitowanych przez zakłady produkcyjne do środowiska. Znakowanie substancji.
T-W-1Czynniki zagrażające w miejscu pracy i ich wpływ na środowisko
Metody nauczaniaM-1Metody podające (opowiadanie, opis, wyjaśnianie).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
M-3Metody eksponujące ( film, ekspozycja).
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające zadawane w trakcie zajęć nagradzane są jako aktywność i podnoszą ocenę końcową.
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie prezentacji bądź referatu w grupach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest w stanie: - zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu przedmiotu, - wskazać, co jest literaturą tematu oraz jaki jest cel, przedmiot i najważniejsze zagadnienia w ramach realizowanego programu, - sformułować krótkiej (nawet niepełnej), ale poprawnej wypowiedzi dla większości poruszanych na zajęciach obszarów tematycznych. Student otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie wykazuje zainteresowania treściami programowymi lub uchyla się od aktywności a jego absencja nie daje gwarancji nadrobienia zaległości w materialne.
3,0Student, na ocenę dostateczną: - w zakresie wiedzy opanował i przyswoił podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany (częściowo obojętny), - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku (jakość wypowiedzi w przeważającej mierze błędna).
3,5Student, na ocenę dostateczną plus: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do przekazywanej wiedzy pozostaje średnio zainteresowany, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi częściowo błędna).
4,0Student, na ocenę dobrą: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy i wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy przejawia zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi cechują nieznaczne błędy).
4,5Student, na ocenę dobrą plus: - w zakresie wiedzy opanował materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, właściwie tłumaczy ich znaczenie - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - wypowiada się bez trudności operując poprawnie słownictwem merytorycznym.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - wykazuje zrozumienie wiedzy bez zastrzeżeń do toku rozumowania, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, potrafi zaproponować kontekst, w którym wiedza znajduje lub może znaleźć zastosowanie praktyczne, - wypowiada się bezbłędnym językiem, prawidłowo merytorycznie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/4_U01Umiejętność przygotowania raportu lub referatu (w grupie) z wykorzystaniem norm, regulacji i wykazując właściwą interpretację zjawisk społecznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności koniecznych do rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych związanych z korzystaniem ze środowiska przez człowieka.
C-2Poznanie związków między czynnikami szkodliwymi dla środowiska pracy, środowiska przyrodniczego oraz zasadami ograniczania ich wpływu, w tym działaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju i etyczną odpowiedzialnością przedsiębiorcy.
Treści programoweT-W-6Raport o oddziaływaniu na środowisko jako element budowania bezpieczeństwa ekologicznego.
T-W-5Monitoring ekologiczny – procedury zapewnienia bezpieczeństwa.
T-W-2Typologia substancji emitowanych przez zakłady produkcyjne do środowiska. Znakowanie substancji.
T-W-1Czynniki zagrażające w miejscu pracy i ich wpływ na środowisko
T-W-3Substancje chemiczne i biologiczne a środowisko przyrodnicze.
T-W-4Polityka ekologiczna państwa. Ochrona środowiska jako element dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo ludności.
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).
M-3Metody eksponujące ( film, ekspozycja).
M-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie prezentacji bądź referatu w grupach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi się pojawić w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Nie potrafi zastosować praktycznie zdobytej wiedzy, ma podstawowe problemy z interpretacją i wnioskowaniem.
3,0Student, na ocenę dostateczną potrafi zidentyfikować i poradzić sobie (z wydatną pomocą nauczyciela lub przy wsparciu osób trzecich) z wybranymi trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada bardzo ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach innych niż podstawowe.
3,5Student, na ocenę dostateczną plus potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, pod warunkiem uzyskania dodatkowego wsparcia, z trudnościami związanymi ze stosowaniem zdobytej wiedzy. Posiada ograniczone zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy i popełnia błędy w zadaniach w trudniejszych zadaniach.
4,0Student, na ocenę dobrą potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Bez błędów stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania prostych i średnio trudnych zadań, popełnia błędy w interpretacji i wnioskowaniu w trudniejszych kontekstach.
4,5Student, na ocenę dobrą plus potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami w sytuacji stosowania zdobytej wiedzy. Umiejętnie interpretuje i wnioskuje w większości kontekstów i zadań przed nim stawianych, rozumie sens popełnianych błędów i posiada umiejętność doskonalenia.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem z stosowaniem wiedzy w praktyce. Bezbłędnie interpretuje i wnioskuje, niezależnie od poziomu trudności stawianych zagadnień w zakresie przedmiotu. Rozszerza swoje umiejętności poprzez łączenie posiadanej dotąd wiedzy i umiejętności oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/4_K01Posiada kompetencje do uwzględniania w działaniach gospodarczych zrównoważonego rozwoju jako podstawy współczesnego gospodarowania oraz identyfikuje zagrożenia cywilizacyjne w życiu codziennym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Z_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K07jest przygotowany do uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-2Poznanie związków między czynnikami szkodliwymi dla środowiska pracy, środowiska przyrodniczego oraz zasadami ograniczania ich wpływu, w tym działaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju i etyczną odpowiedzialnością przedsiębiorcy.
C-1Uzyskanie wiedzy różnorodnych czynnikach wpływających na warunki i jakość pracy, w szczególności czynnikach zagrażających a będących wytworem cywilizacji.
Treści programoweT-W-7Hałas w środowisku, studium przypadku dla miasta Szczecina.
T-W-5Monitoring ekologiczny – procedury zapewnienia bezpieczeństwa.
T-W-1Czynniki zagrażające w miejscu pracy i ich wpływ na środowisko
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna).
M-3Metody eksponujące ( film, ekspozycja).
M-4Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Poprawne odpowiedzi na pytania sprawdzające zadawane w trakcie zajęć nagradzane są jako aktywność i podnoszą ocenę końcową.
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie prezentacji bądź referatu w grupach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu, co uniemożliwia mu wykazanie się kompetencjami. Prezentuje błędne poglądy i opinie, nawet w sytuacji podpowiedzi nie potrafi zaprezentować kompetencji w poprawnym wnioskowaniu i umiejętności interpretacyjnych. Ujawnia brak zaangażowania i brak chęci wykonania pracy w sposób należyty.
3,0Student, na ocenę dostateczną wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, z licznymi błędami niedyskwalifikującymi całkowicie pracy.
3,5Student, na ocenę dostateczną plus wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, potrafi zaplanować wykonanie pracy i ujawnia zdolność do wykonania zasadniczego zakresu planu. Popełnia błędy, ale kluczowe obszary realizuje na ogół poprawnie.
4,0Student, na ocenę dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki i uzyskaniu podstawowych zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
4,5Student, na ocenę dobrą plus prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia kluczowej tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
5,0Student, na ocenę bardzo dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.