Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Socjologia pracy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Socjologia pracy
Specjalność Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka prowadząca Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki
Nauczyciel odpowiedzialny Marlena Prochorowicz <Marlena.Prochorowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK6 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien mieć podstawy z przedmiotu socjologia.
W-2Ważne są umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania oraz pracy w zespole.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student ma możliwość zdobycia wiedzy z zakresu organizacji i socjologii pracy, która zajmuje się zbiorowościami społecznymi i ich relacjami z pracą. Student pozna zjawiska i procesy z zakresu zarządzania zespołami pracowniczymi.
C-2Na przedmiocie socjologia pracy zapozna się z rolą pracy w procesach życia zbiorowego, pozna czynniki kształtujące osobowość pracownika, motywację pracownika

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Podstawowe pojęcia z zakresu socjologii pracy. Definicje pracy. Reguły dotyczące organizacji pracy. Obowiązki pracownika i pracodawcy.3
T-K-2Działalność społeczno-zawodowa pracownika. Modele poszczególnych stosunków pracy.2
T-K-3Hierarchia w przedsiębiorstwie, osobowość pracownika i jego znaczenie. Więź społeczna pracowników na tle integracji formalnej i nieformalnej.2
T-K-4Sposoby prowadzenia negocjacji – style negocjowania. Negocjacje jako forma uzgodnienia odmiennych punktów widzenia.2
T-K-5Motywacje w pracy i ich znaczenie praktyczne. Hierarchia potrzeb pracownika i ich wpływ na jego motywacje.2
T-K-6Sposób organizacji procesów produkcyjnych w społeczeństwie. Obciążenia psychofizyczne, zmęczenie, wypalenie zawodowe, stress, lobbing.3
T-K-7Innowacyjność, twórczość, zmiany wywołane konkurencją na rynku.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Uczestnictwo w konwersatoriach. Aktywne uczestnictwo - praca w grupach.15
A-K-2Studiowanie podanej przez prowadzącego literatury. Studiowanie uzupełniających materiałów literaturowych.8
A-K-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu.5
A-K-4Konsultacje z prowadzącym konwersatoria.2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - objaśnienia.
M-2Prezentacja multimedialna.
M-3Metoda aktywizująca - przygotowanie studentów do negocjacji (np. rozmowa kwalifikacyjna, zwolnienia z pracy, awans, wynagrodzenie)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena cząstkowego kolokwium.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/3_W01
Student pozna podstawowe pojęcia z zakresu socjologii pracy. Reguły dotyczące organizacji pracy, a także obowiązki pracownika i pracodawcy.
Z_1A_W01, Z_1A_W06S1A_W01, S1A_W05C-2, C-1T-K-1, T-K-2M-2, M-3, M-1S-1, S-2
Z_1A_D2/3_W02
Pozna sposoby prowadzenia negocjacji – style negocjowania, m.in. tak potrzebne w codziennej pracy.
Z_1A_W06, Z_1A_W07S1A_W05, S1A_W06C-1, C-2T-K-3, T-K-4M-3, M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/3_U01
Posiada umiejętność kierowanie zespołem pracowniczym i przeciwdziała dezorganizacji zespołu pracowniczego.
Z_1A_U03, Z_1A_U07S1A_U01, S1A_U02, S1A_U06, S1A_U08C-1, C-2T-K-5, T-K-6M-3, M-1, M-2S-2, S-1
Z_1A_D2/3_U02
Potrafi wskazać na hierarchię potrzeb pracownika i ich wpływ na jego motywacje. Posiada umiejętność zmotywowania pracownika do swojej pracy lub też nowego przedsięwzięcia.
Z_1A_U05, Z_1A_U17S1A_U02, S1A_U03, S1A_U06C-1, C-2T-K-6, T-K-7, T-K-4M-3, M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D2/3_K01
Posiada kompetencje do wskazania na: obciążenia psychofizycznego, zmęczenia, wypalenia zawodowego, stressu, lobbingu. Potrafi temu zaradzić.
Z_1A_K06, Z_1A_K02, Z_1A_K01S1A_K01, S1A_K02, S1A_K03, S1A_K06, S1A_K07C-1, C-2T-K-5, T-K-7, T-K-6M-1, M-3, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D2/3_W01
Student pozna podstawowe pojęcia z zakresu socjologii pracy. Reguły dotyczące organizacji pracy, a także obowiązki pracownika i pracodawcy.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie socjologii pracy i działalności społeczno-zawodowych pracownika, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
Z_1A_D2/3_W02
Pozna sposoby prowadzenia negocjacji – style negocjowania, m.in. tak potrzebne w codziennej pracy.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie socjologii pracy i działalności społeczno-zawodowych pracownika, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D2/3_U01
Posiada umiejętność kierowanie zespołem pracowniczym i przeciwdziała dezorganizacji zespołu pracowniczego.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie socjologii pracy i działalności społeczno-zawodowych pracownika, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
Z_1A_D2/3_U02
Potrafi wskazać na hierarchię potrzeb pracownika i ich wpływ na jego motywacje. Posiada umiejętność zmotywowania pracownika do swojej pracy lub też nowego przedsięwzięcia.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie socjologii pracy i działalności społeczno-zawodowych pracownika, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D2/3_K01
Posiada kompetencje do wskazania na: obciążenia psychofizycznego, zmęczenia, wypalenia zawodowego, stressu, lobbingu. Potrafi temu zaradzić.
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie socjologii pracy i działalności społeczno-zawodowych pracownika, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Wyd. Ak. Ekonom, Poznań, 2000
  2. Sztompka P., Socjologia, - analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków, 2003
  3. Manek A.M., Osobiste i społeczne aspekty pracy, Lublin, 1997

Literatura dodatkowa

  1. Sztumski J., Socjologia pracy, Wyd. GWSH, Katowice, 1999
  2. Łucewicz J., Organizacyjne zachowania człowieka, Wyd. AK. Ekonom, Wrocław, 1999

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Podstawowe pojęcia z zakresu socjologii pracy. Definicje pracy. Reguły dotyczące organizacji pracy. Obowiązki pracownika i pracodawcy.3
T-K-2Działalność społeczno-zawodowa pracownika. Modele poszczególnych stosunków pracy.2
T-K-3Hierarchia w przedsiębiorstwie, osobowość pracownika i jego znaczenie. Więź społeczna pracowników na tle integracji formalnej i nieformalnej.2
T-K-4Sposoby prowadzenia negocjacji – style negocjowania. Negocjacje jako forma uzgodnienia odmiennych punktów widzenia.2
T-K-5Motywacje w pracy i ich znaczenie praktyczne. Hierarchia potrzeb pracownika i ich wpływ na jego motywacje.2
T-K-6Sposób organizacji procesów produkcyjnych w społeczeństwie. Obciążenia psychofizyczne, zmęczenie, wypalenie zawodowe, stress, lobbing.3
T-K-7Innowacyjność, twórczość, zmiany wywołane konkurencją na rynku.1
15

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Uczestnictwo w konwersatoriach. Aktywne uczestnictwo - praca w grupach.15
A-K-2Studiowanie podanej przez prowadzącego literatury. Studiowanie uzupełniających materiałów literaturowych.8
A-K-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu.5
A-K-4Konsultacje z prowadzącym konwersatoria.2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/3_W01Student pozna podstawowe pojęcia z zakresu socjologii pracy. Reguły dotyczące organizacji pracy, a także obowiązki pracownika i pracodawcy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-2Na przedmiocie socjologia pracy zapozna się z rolą pracy w procesach życia zbiorowego, pozna czynniki kształtujące osobowość pracownika, motywację pracownika
C-1Student ma możliwość zdobycia wiedzy z zakresu organizacji i socjologii pracy, która zajmuje się zbiorowościami społecznymi i ich relacjami z pracą. Student pozna zjawiska i procesy z zakresu zarządzania zespołami pracowniczymi.
Treści programoweT-K-1Podstawowe pojęcia z zakresu socjologii pracy. Definicje pracy. Reguły dotyczące organizacji pracy. Obowiązki pracownika i pracodawcy.
T-K-2Działalność społeczno-zawodowa pracownika. Modele poszczególnych stosunków pracy.
Metody nauczaniaM-2Prezentacja multimedialna.
M-3Metoda aktywizująca - przygotowanie studentów do negocjacji (np. rozmowa kwalifikacyjna, zwolnienia z pracy, awans, wynagrodzenie)
M-1Metody podające - objaśnienia.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena cząstkowego kolokwium.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie socjologii pracy i działalności społeczno-zawodowych pracownika, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/3_W02Pozna sposoby prowadzenia negocjacji – style negocjowania, m.in. tak potrzebne w codziennej pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1Student ma możliwość zdobycia wiedzy z zakresu organizacji i socjologii pracy, która zajmuje się zbiorowościami społecznymi i ich relacjami z pracą. Student pozna zjawiska i procesy z zakresu zarządzania zespołami pracowniczymi.
C-2Na przedmiocie socjologia pracy zapozna się z rolą pracy w procesach życia zbiorowego, pozna czynniki kształtujące osobowość pracownika, motywację pracownika
Treści programoweT-K-3Hierarchia w przedsiębiorstwie, osobowość pracownika i jego znaczenie. Więź społeczna pracowników na tle integracji formalnej i nieformalnej.
T-K-4Sposoby prowadzenia negocjacji – style negocjowania. Negocjacje jako forma uzgodnienia odmiennych punktów widzenia.
Metody nauczaniaM-3Metoda aktywizująca - przygotowanie studentów do negocjacji (np. rozmowa kwalifikacyjna, zwolnienia z pracy, awans, wynagrodzenie)
M-2Prezentacja multimedialna.
M-1Metody podające - objaśnienia.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena cząstkowego kolokwium.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie socjologii pracy i działalności społeczno-zawodowych pracownika, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/3_U01Posiada umiejętność kierowanie zespołem pracowniczym i przeciwdziała dezorganizacji zespołu pracowniczego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U07potrafi wyjaśniać, przewidywać i wpływać na zachowania ludzi w organizacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1Student ma możliwość zdobycia wiedzy z zakresu organizacji i socjologii pracy, która zajmuje się zbiorowościami społecznymi i ich relacjami z pracą. Student pozna zjawiska i procesy z zakresu zarządzania zespołami pracowniczymi.
C-2Na przedmiocie socjologia pracy zapozna się z rolą pracy w procesach życia zbiorowego, pozna czynniki kształtujące osobowość pracownika, motywację pracownika
Treści programoweT-K-5Motywacje w pracy i ich znaczenie praktyczne. Hierarchia potrzeb pracownika i ich wpływ na jego motywacje.
T-K-6Sposób organizacji procesów produkcyjnych w społeczeństwie. Obciążenia psychofizyczne, zmęczenie, wypalenie zawodowe, stress, lobbing.
Metody nauczaniaM-3Metoda aktywizująca - przygotowanie studentów do negocjacji (np. rozmowa kwalifikacyjna, zwolnienia z pracy, awans, wynagrodzenie)
M-1Metody podające - objaśnienia.
M-2Prezentacja multimedialna.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń.
S-1Ocena formująca: Ocena cząstkowego kolokwium.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie socjologii pracy i działalności społeczno-zawodowych pracownika, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/3_U02Potrafi wskazać na hierarchię potrzeb pracownika i ich wpływ na jego motywacje. Posiada umiejętność zmotywowania pracownika do swojej pracy lub też nowego przedsięwzięcia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-1Student ma możliwość zdobycia wiedzy z zakresu organizacji i socjologii pracy, która zajmuje się zbiorowościami społecznymi i ich relacjami z pracą. Student pozna zjawiska i procesy z zakresu zarządzania zespołami pracowniczymi.
C-2Na przedmiocie socjologia pracy zapozna się z rolą pracy w procesach życia zbiorowego, pozna czynniki kształtujące osobowość pracownika, motywację pracownika
Treści programoweT-K-6Sposób organizacji procesów produkcyjnych w społeczeństwie. Obciążenia psychofizyczne, zmęczenie, wypalenie zawodowe, stress, lobbing.
T-K-7Innowacyjność, twórczość, zmiany wywołane konkurencją na rynku.
T-K-4Sposoby prowadzenia negocjacji – style negocjowania. Negocjacje jako forma uzgodnienia odmiennych punktów widzenia.
Metody nauczaniaM-3Metoda aktywizująca - przygotowanie studentów do negocjacji (np. rozmowa kwalifikacyjna, zwolnienia z pracy, awans, wynagrodzenie)
M-2Prezentacja multimedialna.
M-1Metody podające - objaśnienia.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena cząstkowego kolokwium.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie socjologii pracy i działalności społeczno-zawodowych pracownika, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D2/3_K01Posiada kompetencje do wskazania na: obciążenia psychofizycznego, zmęczenia, wypalenia zawodowego, stressu, lobbingu. Potrafi temu zaradzić.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Student ma możliwość zdobycia wiedzy z zakresu organizacji i socjologii pracy, która zajmuje się zbiorowościami społecznymi i ich relacjami z pracą. Student pozna zjawiska i procesy z zakresu zarządzania zespołami pracowniczymi.
C-2Na przedmiocie socjologia pracy zapozna się z rolą pracy w procesach życia zbiorowego, pozna czynniki kształtujące osobowość pracownika, motywację pracownika
Treści programoweT-K-5Motywacje w pracy i ich znaczenie praktyczne. Hierarchia potrzeb pracownika i ich wpływ na jego motywacje.
T-K-7Innowacyjność, twórczość, zmiany wywołane konkurencją na rynku.
T-K-6Sposób organizacji procesów produkcyjnych w społeczeństwie. Obciążenia psychofizyczne, zmęczenie, wypalenie zawodowe, stress, lobbing.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - objaśnienia.
M-3Metoda aktywizująca - przygotowanie studentów do negocjacji (np. rozmowa kwalifikacyjna, zwolnienia z pracy, awans, wynagrodzenie)
M-2Prezentacja multimedialna.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń.
S-1Ocena formująca: Ocena cząstkowego kolokwium.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowy materiał programowy w zakresie socjologii pracy i działalności społeczno-zawodowych pracownika, w sposób dostateczny przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5
4,0
4,5
5,0